ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิไลวรรณ โชติเกียรติ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปัญชลิกา เดชะมาก 13
2 สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์ 13
3 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 12
4 งบประมาณแผ่นดิน 8
5 ชโณทัย เฮงตระกูล 5
6 อลิษา หนักแก้ว 5
7 ฐิติกา กิจพิพิธ 4
8 ศิษฎา ตันนุกิจ 3
9 สุชีรา ธนนิมิตร 3
10 โชคชัย วนภู 3
11 ภูวดล บางรักษ์ 3
12 ภัศนีย์ เดชะมาก 3
13 ศศมณฑ์ ศุภพฤกษ์สกุล 2
14 ณัฐพร วนโชติตระกูล 2
15 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
16 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
17 กิจการ ศุภมาตย์ 2
18 กมลทิพย์ พรหมณเรศ 2
19 Wilaiwan Chotigeat 2
20 พัชรา แมเร๊าะ 2
21 ธวัชชัย ทองน้อย 2
22 อุไรพรรณ แซ่ตัน 2
23 นิเลาะ แวอุเซ็ง 1
24 สุชาดา จันทร์พรหมมา 1
25 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 1
26 วิรัช ทวีปรีดา 1
27 ชาคริต ทองอุไร 1
28 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 1
29 ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 1
30 Kidchakan Supamattaya 1
31 Amornrat Phongdara 1
32 โครงการวิจัย NRU 1
33 ธวัชชัย ปลูกผล 1
34 กนกวรรณ ปัญญายงค์ 1
35 เพริศพิชญ์ คณาธารณา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 1
3 2560 3
4 2559 3
5 2558 3
6 2557 3
7 2556 2
8 2554 2
9 2553 1
10 2552 1
11 2551 2
12 2550 1
13 2549 3
14 2548 1
15 2547 1
16 2545 1
17 2544 1
18 2542 3
19 2534 1
20 543 59
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การวิเคราะห์ทรานสคริปโทมของรังไข่กุ้งในระยะก่อนสร้างไวเทลโลเจนินและระยะสร้างไวเทโลเจนีน
ปี พ.ศ. 2561
2 การพัฒนาชุดทดสอบไวรัสตัวแดงดวงขาวอย่างง่าย
ปี พ.ศ. 2560
3 การพัฒนาชุดทดสอบสแนปช็อตไดเร็คมัลติเพลกเพื่อการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอจากงาช้าง
4 การโคลนและการศึกษาการแสดงออกขอยีน EgLEC1 สำหรับคัดเลือกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี
5 คุณสมบัติของโปรตีน Shrimp Ovarian Peritrophin domain A (SOP-A) ในการยั้บยั้งจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2559
6 การตรวจสอบการได้รับโปรตีนลูกผสม TCTP และการแสดงออกของยีน TCTP ในเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟัน เมื่อได้รับภยันตราย
7 โปรตีนลูกผสม S3a ในการกระตุ้นการเจริญพันธุ์ของกุ้ง
8 การศึกษาการแสดงออกของไซโตไคยีนระหว่างการติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาในเซลล์ไลน์
ปี พ.ศ. 2558
9 การตรวจสอบการได้รับโปรตีนลูกผสม TCTP และการแสดงออกของยีน TCTP ในเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟัน เมื่อได้รับภยันตราย
10 โปรตีนลูกผสม S3a ในการป้องกันโรคกุ้ง
11 การประยุกต์ใช้เทคนิค direct PCR ในการระบุชนิดของสัตว์จากวัตถุพยานทางชีวภาพ ประเภทต่างๆในงานอาชญากรรมสัตว์ป่า
ปี พ.ศ. 2557
12 ศึกษายีน 14-3-3 แต่ละไอโซฟอร์มในปาล์มน้ำมัน
13 โปรตีนลูกผสม S3a ในการป้องกันโรคกุ้ง
14 โปรตีนลูกผสม S3a ในการกระตุ้นการเจริญพันธุ์ของกุ้ง
ปี พ.ศ. 2556
15 ศึกษายีน 14-3-3 แต่ละไอโซฟอร์มในปาล์มน้ำมัน
16 การประยุกต์ใช้ดีเอ็นเอวัคซีนจากโปรตีนกระตุ้นเซลล์จับกินสิ่งแปลกปลอม
ปี พ.ศ. 2554
17 ผลของโปรตีนลูกผสม RPl10a ต่อรังไข่กุ้ง
18 ผลของโปรตีนลูกผสม RPL10a ต่อรังไข่กุ้ง
ปี พ.ศ. 2553
19 โปรตีนจากกุ้งกุลาดำที่จับกับไวรัสตัวแดงดวงขาว
ปี พ.ศ. 2552
20 การโคลนและการศึกษาการทำงานของตัวยับยั้งเอนไซม์ซีสเตอีนโปรตีเนสจากน้ำยางพารา
ปี พ.ศ. 2551
21 การโคลนยีนโปรตีนกระตุ้นการจับกินสิ่งแปลกปลอมของเม็ดเลือดกุ้งและคุณลักษณะของโปรตีน
22 ศึกษาการแสดงออกของยีนในเซลล์กุ้งและเซลล์แมลง
ปี พ.ศ. 2550
23 การโคลนยีน peritrophin จากกุ้งแชบ๊วย และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2549
24 การหักลบเพื่อหายีนที่แสดงออกในกุ้งแชบ๊วยที่มีไข่
25 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนในระยะที่มีการพัฒนาของรังไข่ของกุ้งแชบ๊วย
26 การปลดปล่อยแอนติอะป๊อบโตติคโปรตีนจากเรซินโมดิฟายกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ที่เติมไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2548
27 การหักลบเพื่อหายีนที่แสดงออกในกุ้งแชบ๊วยที่มีไข่
ปี พ.ศ. 2547
28 การแสดงออกของยีนของโปรตีน กระตุ้นเซลล์จับกินสิ่งแปลกปลอมในกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2545
29 ผลของ Fucoidan ต่อความต้านทานโรคในกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2544
30 การผลิตฮอร์โมนที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของรังไข่กุ้งแชบ๊วย
ปี พ.ศ. 2542
31 การศึกษา Gonad inhibiting hormone ในก้านตากุ้ง
32 การศึกษา Gonad inhibiting hormone ในก้านตากุ้ง
33 การศึกษา Gonad inhibiting hormone ในก้านตากุ้ง
ปี พ.ศ. 2534
34 การตรวจโรคอัลฟา-ธาลัสซีเมียในภาคใต้ของประเทศไทย ด้วยเอ็นเอตรวจจับชนิดไม่ใช้กัมมันตรังสี