ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิไลวรรณ คมขำ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 1
3 2550 1
4 2548 1
5 2546 1
6 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การติดตามประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน ในบทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติของผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 8 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2552
2 ผลของการส่งเสริมศักยภาพในการจัดการตนเองที่มีต่อการรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2550
3 การติดตามประเมินผล ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป [การรักษาโรคเบื้องต้น] รุ่นที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2548
4 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมารดา ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในจังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2546
5 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาสรีรวิทยา หลังการทำแบบสรุปบทเรียนด้วยตนเอง ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2545 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี