ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิไลลักษณ์ ชินะจิตร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อำนวย คำตื้อ 9
2 ฐิติพร พิทยาวุธวินิจ 9
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 8
4 สุภลักษณ์ เธียรเชาว์ 6
5 พัฒนาภรณ์ วงษ์ทรงยศ 5
6 สายสุนีย์ หวังสมบูรณ์ดี 4
7 วารินทร์ ทองเจริญ 4
8 สำรวย พลเรือง 4
9 กู่คำ วิไลเฮือง 4
10 คำพะไพวัลย์ วงไชย 4
11 ชานนท์ ลาภจิตร 3
12 สมยศ บุญญสมภพ 3
13 กิตติมา เมฆโกมล 2
14 กมล เลิศรัตน์ 2
15 เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล 2
16 ฉวีวรรณ บุตรดี 2
17 วาสนา ผลารักษ์ 2
18 สมบูรณ์ ศิริมุกดากุล 2
19 พรพิศ ชูสอน 2
20 ถมยา ทองเหลือง 2
21 ทวีเกียรติ ยิ้มสวัสดิ์ 2
22 เกษสุดา เดชภิมล 1
23 สงัด ปัญญาพฤกษ์ 1
24 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
25 สุขไผท ศรีเมือง 1
26 ยุรวรรณ อนันตนมณี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 2
3 2552 1
4 2551 3
5 2550 4
6 2549 1
7 2548 10
8 2547 1
9 2546 2
10 2545 5
11 2544 1
12 2538 1
13 2529 1
14 543 58
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การสำรวจและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่า ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2553
2 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโต ผลผลิต และปริมาณน้ำมันหอมระเหยของว่านนางคำ (Curcuma aromatica Salisb.) ที่ได้จากแหล่งปลูกที่ต่างกัน
3 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตผลผลิตและปริมาณสารแอนโธไซยานินในอัญชัน 4 รูปแบบใน 3 ฤดูกาล
ปี พ.ศ. 2552
4 การสำรวจและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2551
5 การเพิ่มปริมาณหน่อแขนงของกล้วยไม้ฟาแลนอปซิสลูกผสมบางสายพันธุ์ ในสภาพปลอดเชื้อ
6 ผลของโคลชิซินที่มีต่อกล้วยไม้ดินหมูกลิ้งในสภาพปลอดเชื้อ
7 การเพิ่มปริมาณว่านนางคำ [Curcuma aromatica Salisb] ในสภาพปลอดเชื้อ
ปี พ.ศ. 2550
8 การพัฒนาพันธุ์เพื่อประโยชน์ทางการค้าของกล้วยไม้ดินนางอั้วน้อย(Habenaria dentata (Sw.)Schltr.)และหมูกลิ้ง(Eulophia andamanensis Rchb.f.)ที่มีในพื้นที่โคกภูตากา
9 การอนุรักษ์กล้วยไม้อิงอาศัยและกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
10 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตต้นกล้ามะเขือเทศเพื่อการผลิตในโรงเรือน
11 การอนุรักษ์กล้วยไม้อิงอาศัยและกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2549
12 การพัฒนาพันธุ์เพื่อประโยชน์ทางการค้าของกล้วยไม้ดินนางอั้วน้อย (Habenaria dentata (Sw.) Schltr.) และหมูกลิ้ง (Eulophia andamanensis Rchb.f.) ที่มีในพื้นที่โคกภูตากา II
ปี พ.ศ. 2548
13 การพัฒนาพันธุ์เพื่อประโยชน์ทางการค้าของกล้วยไม้ดินนางอั้วน้อย (Habenaria dentata (Sw.) Schltr.) และหมูกลิ้ง (Eulophia andamanensis Rchb.f.) ที่มีในพื้นที่โคกภูตากา
14 การขยายพันธุ์และการพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ดินสกุล Hebenaria และ Eulophia ที่มีในพื้นที่โคกภูตากา
15 การขยายพันธุ์และการพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ดินสกุล Habenaria และ Eulophia ที่มีในเขตโคกภูตากา
16 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มปริมาณต้นพันธุ์มะม่วงแก้ว
17 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มปริมาณต้นพันธุ์มะม่วงแก้ว
18 การขยายพันธุ์และการพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ดินสกุล Hebenaria และ Eulophia ที่มีในพื้นที่โคกภูตากา
19 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มปริมาณต้นพันธุ์มะม่วงแก้ว
20 การพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ดินบางชนิดในสกุล Eulophia และHabenaria ที่มีในพื้นที่โคกภูตากาเพื่อประโยชน์ทางการค้า
21 การขยายพันธุ์และการพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ดินสกุล Habenaria และ Eulophia ที่มีในเขตโคกภูตากา
22 การขยายพันธุ์และการพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ดินสกุล Hebenaria และ Eulophia ที่มีในพื้นที่โคกภูตากา
ปี พ.ศ. 2547
23 การพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ดินบางชนิดในสกุล Eulophia และHabenaria ที่มีในพื้นที่โคกภูตากาเพื่อประโยชน์ทางการค้า
ปี พ.ศ. 2546
24 การขยายพันธุ์และการพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ดินสกุล Habenaria และ Eulophia ที่มีในเขตโคกภูตากา III
25 การขยายพันธุ์และการพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ดินสกุล Hebenaria และ Eulophia ที่มีในพื้นที่โคกภูตากา
ปี พ.ศ. 2545
26 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มปริมาณต้นพันธุ์มะม่วงแก้ว
27 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มปริมาณต้นพันธุ์มะม่วงแก้ว II
28 การขยายพันธุ์และการพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ดินสกุล Habenaria และ Eulophia ที่มีในเขตโคกภูตากา II
29 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มปริมาณต้นพันธุ์มะม่วงแก้ว
30 การขยายพันธุ์และการพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ดินสกุล Habenaria และ Eulophia ที่มีในเขตโคกภูตากา
ปี พ.ศ. 2544
31 การขยายพันธุ์และการพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ดินสกุล Habenaria และ Eulophia ที่มีในเขตโคกภูตากา
ปี พ.ศ. 2538
32 การผลิตต้นพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งในสภาพปลอดเชื้อ การปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร โดยวิธีเทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2529
33 การผลิตและปรับปรุงพันธุ์กระเทียม โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
34 ผลของระดับการให้น้ำต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของหญ้าแพรก