ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิโรจน์ แก้วเรือง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 22
2 สถาพร วงศ์เจริญวนกิจ 19
3 ณกรณ์ ไกรอนุพงษา 14
4 ธเนศ จันทร์เทศ 14
5 พิมพ์รำไพ ว่องไว 12
6 สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด 12
7 สุนีย์ จันทร์สกาว 12
8 สุรพล นธการกิจกุล 12
9 นงนุช เอื้อบัณฑิต 11
10 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 11
11 นางสาววิภาวี หีบแก้ว 11
12 ศุภชัย ติยวรนันท์ 10
13 เทอดไทย ทองอุ่น 10
14 จิณัติตา จิตติวัฒน์ 10
15 สุกานดา คำปลิว 4
16 สมพงษ์ ไกรพจน์ 4
17 สุชาติ จุลพูล 2
18 ภัทรกร ทัณฑรักษ์ 2
19 บุษรา จงรวยทรัพย์ 2
20 บุญปลูก ถาตะบุตร 2
21 สิทธิชัย บุญมั่น 2
22 ชาติ ศรีแสง 2
23 พิมลรัตน์ เมธินธรังสรรค์ 2
24 อรวรรณ ติตะปัญ 2
25 สุทธิสันต์ พิมพะสาลี 2
26 วสันต์ นุ้ยภิรมย์ 2
27 กมลทิพย์ บราวน์ 2
28 ธนพร ศิลปชัย 2
29 อัญชลี เชื้อบุญมี 2
30 สมบัติ กองภา 2
31 วรี ติยะบุญชัย 1
32 กรกนก อิงคนินันท์ 1
33 นิทรา เนื่องจำนงค์ 1
34 กาญจิฎาภา วีระภักดีสุข 1
35 ขนิษฐา เกลาเกลี้ยง 1
36 แหล่งทุนภายนอก 1
37 แหล่งทุนภายนอก สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติฯ 1
38 ดุสิต สุทธินนท์ 1
39 วิภาวี ทูคำมี 1
40 ภาวี หีบแก้ว 1
41 วรรณพร ทะพิงค์แก 1
42 ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว 1
43 เกรียงศักดิ์ ศรีบัวรอด 1
44 พาณี ศิริสะอาด 1
45 ปณคพร วรรณานนท์ 1
46 วันทนา ทองเล่ม 1
47 ปัฐยารัช ธรรมรองษา 1
48 วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ 1
49 อภัย สุทธิสังข์ 1
50 สฺุธิรา พลเจริญ 1
51 ทศพล มูลมณี 1
52 ทิพรรณี เสนะวงศ์ 1
53 สมภพ จงรวยทรัพย์ 1
54 นคร มหายศนันท์ 1
55 โกวิทย์ พงษ์แสวง 1
56 ดนัย นาคประเสริฐ 1
57 อรอินทุ์ ประไชโย 1
58 ชุติกาญจน์ แจ่มดาราศรี 1
59 พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์ 1
60 ณัฐภาส ผู้พัฒน์ 1
61 สมชาย จอมดวง 1
62 วันชัย พันธ์ทวี 1
63 นัทธมน หาญศักดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 6
3 2551 1
4 2550 1
5 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพบำรุงสายตาจากผลหม่อน
ปี พ.ศ. 2555
2 ศึกษาวิจัยการผลิตเส้นไหมไทยตามมาตรฐานมกอช. 8000-2548 ของผู้สาวไหมด้วยมือในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
3 การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการป้องกันการตายของเซลล์ประสาทที่เหนี่ยวนำโดยภาวะสมองขาดเลือดในโรคหลอดเลือดสมอง
4 การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการป้องกันและลดการทำลายของเซลล์ประสาทจากพิษสุรา
5 การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปดักแด้ไหมเป็นผลิตภัณฑ์ในการกระตุ้นการเรียนรู้และปกป้องสมอง
6 การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการป้องกัน และลดการทำลายของเซลล์ประสาทและความบกพร่องของความจำใน Alzheimer's disease
7 การศึกษาพิษวิทยาของสารสกัดผลหม่อน
ปี พ.ศ. 2551
8 การศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพและความคงตัวของสมุนไพรหม่อน
ปี พ.ศ. 2550
9 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหารชนิดใหม่จากหม่อน