ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 14
2 วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 10
3 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 7
4 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 7
5 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 6
6 ทศพร วิมลเก็จ 5
7 สรันยา เฮงพระพรหม 4
8 อานนท์ วรยิ่งยง 4
9 Vitool Lohsoonthorn 4
10 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 4
11 สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ 3
12 Wiroj Jiamjarasrangsi 3
13 อัญชลี สงวนตระกูล 3
14 อมตา อุตมะ 2
15 สุวัฒน์ โคตรสมบัติ 2
16 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
17 ณัฐพล ประจวบพันธ์ศรี 2
18 ภัทริยา มูลกาย 2
19 บุญเติม แสงดิษฐ 2
20 จินตนา พิทักษ์ทรัพย์ 2
21 สุนทร ศุภพงษ์ 2
22 สุรัตน์ บัวเลิศ 2
23 ดลสุข พงษ์นิกร 1
24 ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล 1
25 กานต์ คำโตนด 1
26 ประเสริฐ จุฑา 1
27 วัลภา ศรีสุภาพ 1
28 จิราภรณ์ ทับแสงสี 1
29 บดี ธนะมั่น 1
30 จามร เงินชารี 1
31 สิริรัตน์ กันตี 1
32 มณฑา คล้ายศรีโพธิ์ 1
33 ชัญญา เจียมใจ 1
34 ณัติฐพงศ์ เด่นจักรวาฬ 1
35 เกษมิทธิ์ ศิลานันท์ 1
36 เนสินี ไชยเอีย 1
37 สงวนลักษณ์ สุขสวัสดิ์ 1
38 ศุภกาพันธุ์ รัตนมณีฉัตร 1
39 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
40 Vitoon Lohsuntorn 1
41 มาลี พงษ์โสภณ 1
42 จุฑารัตน์ จิโน 1
43 Thosporn Vimolket 1
44 Unchalee Sa-nguantrakul 1
45 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร 1
46 Department of Preventive Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok 1
47 ศรัณย์ ศรีคำ 1
48 เดชา ลลิตอนันต์พงศ์ 1
49 วิมลศักดิ์ ปริยงค์ 1
50 อาภรณ์ ดีศิริ 1
51 นบวรรณ ศิวะศริยานนท์ 1
52 สุวพิชชา อรรถวรรัตน์ 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
54 กมลวรรณ บุตรประเสริฐ 1
55 ปุญญานิช บริเวธานันท์ 1
56 วิโรจน์ ไววานิชกิจ 1
57 พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ 1
58 วาสินี วิเศษฤทธิ์ 1
59 จิรารัตน์ แก้วประเสริฐ 1
60 ยุวนุช สัตยสมบูรณ์ 1
61 สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ 1
62 ประวิตร เจนวรรธนะกุล 1
63 เกษรินตร์ ห่านประเสริฐ 1
64 ธเนศ สินส่งสุข 1
65 เอกรินทร์ ลักขณาลิขิตกุล 1
66 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ 1
67 กนกพรรณ กรรณสูต 1
68 Somrat Lertmaharit 1
69 Suwat Kotsombutt 1
70 สิตมนัส สุวรรณฉาย 1
71 Kanokpan Kanasoot 1
72 Sitamanus Suwanashine 1
73 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
74 วิชัย เอกพลากร 1
75 ณัฐพงศ์ แหละหมัน 1
76 สุวภัทร ลี้พูลทรัพย์ 1
77 อมรรัตน์ ตันติทิพย์พงศ์ 1
78 สร้อยสุดา เกสรทอง 1
79 วรรณวิไล กมลกิจวัฒนา 1
80 สายันห์ ปัญญาทรง 1
81 ภูวนารถ หมู่พยัคฆ์ 1
82 เพ็ชรรัตน์ ศิริรัตน์ 1
83 บุษริน เพ็งบุญ 1
84 นิพา ศรีช้าง 1
85 เสาวลักษณ์ ช่างสมบูรณ์, 2508- 1
86 สสิธร เทพตระการพร 1
87 จิริสุดา ธานีรัตน์, 2513- 1
88 สุพัฒน์ หลายวัฒนไพศาล 1
89 ประมุข โอศิริ 1
90 อุดมลักษณ์ ใบไกร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 2
4 2555 2
5 2554 2
6 2553 5
7 2552 2
8 2551 9
9 2550 8
10 2549 6
11 2548 5
12 2547 8
13 2546 8
14 2545 6
15 2544 7
16 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การวิจัยเชิงสำรวจสภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการใช้เลเซอร์ในโรงเรียนแพทย์
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาลักษณะและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บจากการทำงานของชาวนาในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2556
3 พฤติกรรมการปฏิบัติด้านความปลอดภัยของผู้ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่ง
4 ภาวะเหนื่อยล้าในการทำงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ของแพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2555
5 ประสิทธิผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการดูแลตนเอง สำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
6 การสร้างกลุ่มประชากรและคลังตัวอย่างชีวภาพในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสภากาชาดไทยเพื่อการวิจัยระบาดวิทยาโรคเรื้อรัง (ปีที่ 1)
ปี พ.ศ. 2554
7 ประสิทธิผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้นสำหรับผู้ที่มีภาวะโรคเบาหวานชนิดที่ 2
8 การสำรวจปัจจัยทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อพฤติกรรมการจัดการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลของรัฐ และศูนย์บริการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
9 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการสร้างแบบคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อหลังส่วนบั้นเอวในผู้ที่ทำงานในสำนักงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 ความชุกของปัญหาสุขภาพจากการทำงานในบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่ง
11 ประสิทธิผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้น สำหรับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2
12 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการสร้างแบบคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อหลังส่วนบั้นเอว ในผู้ที่ทำงานในสำนักงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13 ความชุกของปัญหาสุขภาพจากการทำงานในบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2552
14 การศึกษาสมรรถนะของแบบคัดกรองภาวะเลือดมีไขมันมากเกิน พ.ศ.2551
15 การศึกษาประสิทธิผล และต้นทุนของการตรวจคัดกรองภาวะก่อนเบาหวานโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยและภาวะไขมันในเลือดสูงในประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2551
16 การศึกษาประสิทธิภาพและต้นทุน-ประสิทธิผล ของเครื่องมือตรวจคัดกรองภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในประชากรวัยแรงงานที่มารับการตรวจร่างกายประจำปีโดย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
17 การดูแลผู้ป่วยเบาหวานของหน่วยบริการปฐมภูมิ
18 รูปแบบจำลองการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
19 วิทยาการระบาดของโรคเบาหวานในประเทศไทย
20 การปรับวิถีชีวิตในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน
21 ภาวะซึมเศร้าของพนักงานที่ทำงานสลับกะในโรงงานผลิตเครื่องยนต์ดีเซลแห่งหนึ่ง
22 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการประกอบอาชีพต่อการเป็นโรคมะเร็งโพรงหลังจมูก ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติและศูนย์มะเร็งภูมิภาค
23 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากการทำงานกับความผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างของคอและรยางค์ส่วนบนในพนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
24 ภาวะซึมเศร้าของพนักงานที่ทำงานสลับกะ ในโรงงานผลิตเครื่องยนต์ดีเซลแห่งหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2550
25 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพาหะนำโรคติดเชื้อทางเดิน อาหารของผู้สัมผัสอาหาร ในร้านจำหน่ายอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2550
26 การดูแลผู้ป่วยเบาหวานของหน่วยบริการปฐมภูมิ
27 ต้นแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
28 ระบาดวิทยาของโรคเบาหวาน ปัจจัยเสี่ยงและการตรวจคัดกรองในประเทศไทย
29 การปรับวิถีชีวิตในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน
30 อาการทางเดินหายใจและสมรรถภาพปอดของพนักงานในโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช
31 คุณภาพของการนอนหลับของพยาบาลประจำหออภิบาลผู้ป่วยหนักในประเทศไทย
32 การบริหารงานด้านอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2549
33 อัตราชุกและปัจจัยเสี่ยงของวัณโรคปอดในบุคลากรด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34 โรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ
35 แนวคิดใหม่เกี่ยวกับ "สุขภาวะ" และ "การสร้างเสริมสุขภาพ"
36 Mind-body medicine : การหวนคืนแห่งสัมพันธภาพของกายและจิตใจในเวชปฏิบัติ
37 อัตราอุบัติการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่ออ่อนจากการฝึกในกลุ่มพลทหารใหม่ สังกัดกองพลทหารราบที่ 9
38 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของฝุ่นละอองและเชื้อราในอากาศของโรงพยาบาลในเขตปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2548
39 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคกลุ่มอาการอุโมงค์คาร์ปัลในอุตสาหกรรมแกะสลักหินจังหวัดชลบุรี
40 การศึกษาอุบัติการณ์การสัมผัสเลือดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
41 ความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม และการตรวจเต้านมด้วยตนเองของพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
42 อัตราชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคารของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานภายในอาคารของโรงพยาบาลที่มีการระบายอากาศไม่เพียงพอ
43 การกระจายของฝุ่นและเชื้อราบริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2547
44 การศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับการเกิดอาการทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในบุคลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
45 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดจากงานของบุคลากรในโรงพยาบาลปทุมธานี
46 อัตราความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะโรคระบบการหายใจ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ ในผู้ผลิตสินค้าประเภทสินค้าไม้ ในกลุ่มสหกรณ์วังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
47 ระบบการระบายอากาศ และวัณโรคในบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
48 สถานการณ์การให้ภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบี สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลภาครัฐของประเทศไทย พ.ศ. 2547
49 ความเครียด คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของพนักงานโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปขนาดกลาง เขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
50 การสุขาภิบาลอาหารของโรงอาหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2547
51 การศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน กับการเกิดอาการทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง ในบุคลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2546
52 ระบาดวิทยาของวัณโรคจากการประกอบอาชีพ ในบุคลากรด้านการแพทย์
53 การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากรที่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี พ.ศ. 2546
54 อัตราอุบัติการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประสบอุบัติเหตุใน อดีตและ 1 ปีที่ผ่านมาของผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนา อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
55 ทัศนคติและการปฏิบัตตามหลักการป้องกันการติดเชื้อแบบมาตรฐานของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ในเขตกรุงเทพมหานคร
56 การศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการในเขตกรุงเทพมหานครตามระเบียบกระทรวงการคลังระหว่างการตรวจทุกปีกับการตรวจตามราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่งประเทศไทย
57 อัตราอุบัติการณ์ของวัณโรคในบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
58 อัตราอุบัติการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประสบอุบัติเหตุในอดีต และ 1 ปีที่ผ่านมาของผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งกุลาดำ แบบพัฒนา อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
59 การศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างความเข้มรังสีอุลตราไวโอเลตบีจากดวงอาทิตย์ กับดัชนีเมฆที่ได้จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
ปี พ.ศ. 2545
60 ความคิดเห็นของครู นักเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี
61 ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของหัวหน้าห้องปฏิบัติการชันสูตรทางคลินิกกลางในการจัดการของ เสียอันตรายของโรงพยาบาลขนาดกลาง และขนาดใหญ่ในประเทศไทย พ.ศ. 2543
62 พฤติกรรมการอนุรักษ์แม่น้ำของอาสาสมัครพิทักษ์แม่น้ำน้อยในจังหวัดสิงห์บุรี
63 ความคิดเห็นของนายจ้างและเจ้าหน้าที่ด้านอาชีวอนามัย ต่อตัวชี้วัดการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
64 ความคิดเห็นของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต่อรายการตรวจสุขภาพ คนงานตามปัจจัยเสี่ยง ในโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ยหรือสารปราบศัตรูพืช
65 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียการได้ยินจากเสียง ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมมีดอรัญญิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2544
66 ความชุกและปัจจัยของภาวะซึมเศร้าในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตจังหวัดเพชรบุรี
67 การรับรู้ของบุคลากรที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาลจิตเวช
68 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์ฝึกอาชีพบางพูน โรงพยาบาลราชานุกูล
69 การสำรวจความเครียด การจัดการกับปัญหาและการสนับสนุนทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี
70 ความชุกของปัญหาพฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดสมุทรสงคราม
71 สภาพ ปัญหา และความต้องการในการดำเนินงานสุขภาพจิตสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสของบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับและไม่ได้รับการอบรมสุขภาพจิตสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส กระทรวงสาธารณสุข
72 การบริการอาชีวอนามัยของโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในพื้นที่สาธารณสุขเขต 3