ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 16
2 วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 11
3 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 7
4 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 7
5 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 6
6 Vitool Lohsoonthorn 5
7 ทศพร วิมลเก็จ 5
8 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 5
9 Wiroj Jiamjarasrangsi 4
10 สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ 4
11 อานนท์ วรยิ่งยง 4
12 สรันยา เฮงพระพรหม 4
13 สุวัฒน์ โคตรสมบัติ 3
14 อัญชลี สงวนตระกูล 3
15 ภัทริยา มูลกาย 2
16 ณัฐพล ประจวบพันธ์ศรี 2
17 อมตา อุตมะ 2
18 กนกพรรณ กรรณสูต 2
19 Suwat Kotsombutt 2
20 Somrat Lertmaharit 2
21 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
22 สุรัตน์ บัวเลิศ 2
23 Sitamanus Suwanashine 2
24 จินตนา พิทักษ์ทรัพย์ 2
25 Kanokpan Kanasoot 2
26 สิตมนัส สุวรรณฉาย 2
27 สุนทร ศุภพงษ์ 2
28 บุญเติม แสงดิษฐ 2
29 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ 2
30 วัลภา ศรีสุภาพ 1
31 บดี ธนะมั่น 1
32 ประเสริฐ จุฑา 1
33 วิโรจน์ ไววานิชกิจ 1
34 กานต์ คำโตนด 1
35 นบวรรณ ศิวะศริยานนท์ 1
36 สงวนลักษณ์ สุขสวัสดิ์ 1
37 ศุภกาพันธุ์ รัตนมณีฉัตร 1
38 จามร เงินชารี 1
39 เกษมิทธิ์ ศิลานันท์ 1
40 เนสินี ไชยเอีย 1
41 จิราภรณ์ ทับแสงสี 1
42 ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล 1
43 ดลสุข พงษ์นิกร 1
44 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร 1
45 Vitoon Lohsuntorn 1
46 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
47 Thosporn Vimolket 1
48 Unchalee Sa-nguantrakul 1
49 ณัติฐพงศ์ เด่นจักรวาฬ 1
50 Department of Preventive Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok 1
51 จุฑารัตน์ จิโน 1
52 ศรัณย์ ศรีคำ 1
53 สุวพิชชา อรรถวรรัตน์ 1
54 วิมลศักดิ์ ปริยงค์ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
56 ปุญญานิช บริเวธานันท์ 1
57 เดชา ลลิตอนันต์พงศ์ 1
58 กมลวรรณ บุตรประเสริฐ 1
59 อาภรณ์ ดีศิริ 1
60 พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ 1
61 วิชัย เอกพลากร 1
62 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
63 เสาวลักษณ์ ช่างสมบูรณ์, 2508- 1
64 นิพา ศรีช้าง 1
65 จิริสุดา ธานีรัตน์, 2513- 1
66 สสิธร เทพตระการพร 1
67 เกษรินตร์ ห่านประเสริฐ 1
68 ธเนศ สินส่งสุข 1
69 ยุวนุช สัตยสมบูรณ์ 1
70 เอกรินทร์ ลักขณาลิขิตกุล 1
71 จิรารัตน์ แก้วประเสริฐ 1
72 วาสินี วิเศษฤทธิ์ 1
73 ประวิตร เจนวรรธนะกุล 1
74 สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ 1
75 ประมุข โอศิริ 1
76 สุพัฒน์ หลายวัฒนไพศาล 1
77 สายันห์ ปัญญาทรง 1
78 ภูวนารถ หมู่พยัคฆ์ 1
79 อุดมลักษณ์ ใบไกร 1
80 มาลี พงษ์โสภณ 1
81 มณฑา คล้ายศรีโพธิ์ 1
82 ชัญญา เจียมใจ 1
83 วรรณวิไล กมลกิจวัฒนา 1
84 สร้อยสุดา เกสรทอง 1
85 เพ็ชรรัตน์ ศิริรัตน์ 1
86 บุษริน เพ็งบุญ 1
87 อมรรัตน์ ตันติทิพย์พงศ์ 1
88 สุวภัทร ลี้พูลทรัพย์ 1
89 ณัฐพงศ์ แหละหมัน 1
90 สิริรัตน์ กันตี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 2
4 2555 2
5 2554 2
6 2553 5
7 2552 1
8 2551 5
9 2550 5
10 2549 6
11 2548 5
12 2547 8
13 2546 8
14 2545 6
15 2544 7
16 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การวิจัยเชิงสำรวจสภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการใช้เลเซอร์ในโรงเรียนแพทย์
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาลักษณะและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บจากการทำงานของชาวนาในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2556
3 พฤติกรรมการปฏิบัติด้านความปลอดภัยของผู้ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่ง
4 ภาวะเหนื่อยล้าในการทำงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ของแพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2555
5 ประสิทธิผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการดูแลตนเอง สำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
6 การสร้างกลุ่มประชากรและคลังตัวอย่างชีวภาพในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสภากาชาดไทยเพื่อการวิจัยระบาดวิทยาโรคเรื้อรัง (ปีที่ 1)
ปี พ.ศ. 2554
7 ประสิทธิผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้นสำหรับผู้ที่มีภาวะโรคเบาหวานชนิดที่ 2
8 การสำรวจปัจจัยทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อพฤติกรรมการจัดการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลของรัฐ และศูนย์บริการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
9 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการสร้างแบบคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อหลังส่วนบั้นเอวในผู้ที่ทำงานในสำนักงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 ความชุกของปัญหาสุขภาพจากการทำงานในบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่ง
11 ประสิทธิผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้น สำหรับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2
12 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการสร้างแบบคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อหลังส่วนบั้นเอว ในผู้ที่ทำงานในสำนักงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13 ความชุกของปัญหาสุขภาพจากการทำงานในบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2552
14 การศึกษาประสิทธิผล และต้นทุนของการตรวจคัดกรองภาวะก่อนเบาหวานโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยและภาวะไขมันในเลือดสูงในประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2551
15 การศึกษาประสิทธิภาพและต้นทุน-ประสิทธิผล ของเครื่องมือตรวจคัดกรองภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในประชากรวัยแรงงานที่มารับการตรวจร่างกายประจำปีโดย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
16 ภาวะซึมเศร้าของพนักงานที่ทำงานสลับกะในโรงงานผลิตเครื่องยนต์ดีเซลแห่งหนึ่ง
17 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการประกอบอาชีพต่อการเป็นโรคมะเร็งโพรงหลังจมูก ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติและศูนย์มะเร็งภูมิภาค
18 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากการทำงานกับความผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างของคอและรยางค์ส่วนบนในพนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
19 ภาวะซึมเศร้าของพนักงานที่ทำงานสลับกะ ในโรงงานผลิตเครื่องยนต์ดีเซลแห่งหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2550
20 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพาหะนำโรคติดเชื้อทางเดิน อาหารของผู้สัมผัสอาหาร ในร้านจำหน่ายอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2550
21 อาการทางเดินหายใจและสมรรถภาพปอดของพนักงานในโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช
22 คุณภาพของการนอนหลับของพยาบาลประจำหออภิบาลผู้ป่วยหนักในประเทศไทย
23 ต้นแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
24 การบริหารงานด้านอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2549
25 อัตราชุกและปัจจัยเสี่ยงของวัณโรคปอดในบุคลากรด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26 โรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ
27 แนวคิดใหม่เกี่ยวกับ "สุขภาวะ" และ "การสร้างเสริมสุขภาพ"
28 Mind-body medicine : การหวนคืนแห่งสัมพันธภาพของกายและจิตใจในเวชปฏิบัติ
29 อัตราอุบัติการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่ออ่อนจากการฝึกในกลุ่มพลทหารใหม่ สังกัดกองพลทหารราบที่ 9
30 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของฝุ่นละอองและเชื้อราในอากาศของโรงพยาบาลในเขตปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2548
31 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคกลุ่มอาการอุโมงค์คาร์ปัลในอุตสาหกรรมแกะสลักหินจังหวัดชลบุรี
32 การศึกษาอุบัติการณ์การสัมผัสเลือดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
33 ความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม และการตรวจเต้านมด้วยตนเองของพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
34 อัตราชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคารของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานภายในอาคารของโรงพยาบาลที่มีการระบายอากาศไม่เพียงพอ
35 การกระจายของฝุ่นและเชื้อราบริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2547
36 การศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับการเกิดอาการทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในบุคลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
37 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดจากงานของบุคลากรในโรงพยาบาลปทุมธานี
38 อัตราความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะโรคระบบการหายใจ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ ในผู้ผลิตสินค้าประเภทสินค้าไม้ ในกลุ่มสหกรณ์วังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
39 ระบบการระบายอากาศ และวัณโรคในบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
40 สถานการณ์การให้ภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบี สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลภาครัฐของประเทศไทย พ.ศ. 2547
41 ความเครียด คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของพนักงานโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปขนาดกลาง เขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
42 การสุขาภิบาลอาหารของโรงอาหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2547
43 การศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน กับการเกิดอาการทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง ในบุคลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2546
44 ระบาดวิทยาของวัณโรคจากการประกอบอาชีพ ในบุคลากรด้านการแพทย์
45 การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากรที่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี พ.ศ. 2546
46 อัตราอุบัติการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประสบอุบัติเหตุใน อดีตและ 1 ปีที่ผ่านมาของผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนา อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
47 ทัศนคติและการปฏิบัตตามหลักการป้องกันการติดเชื้อแบบมาตรฐานของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ในเขตกรุงเทพมหานคร
48 การศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการในเขตกรุงเทพมหานครตามระเบียบกระทรวงการคลังระหว่างการตรวจทุกปีกับการตรวจตามราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่งประเทศไทย
49 อัตราอุบัติการณ์ของวัณโรคในบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
50 อัตราอุบัติการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประสบอุบัติเหตุในอดีต และ 1 ปีที่ผ่านมาของผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งกุลาดำ แบบพัฒนา อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
51 การศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างความเข้มรังสีอุลตราไวโอเลตบีจากดวงอาทิตย์ กับดัชนีเมฆที่ได้จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
ปี พ.ศ. 2545
52 ความคิดเห็นของครู นักเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี
53 ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของหัวหน้าห้องปฏิบัติการชันสูตรทางคลินิกกลางในการจัดการของ เสียอันตรายของโรงพยาบาลขนาดกลาง และขนาดใหญ่ในประเทศไทย พ.ศ. 2543
54 พฤติกรรมการอนุรักษ์แม่น้ำของอาสาสมัครพิทักษ์แม่น้ำน้อยในจังหวัดสิงห์บุรี
55 ความคิดเห็นของนายจ้างและเจ้าหน้าที่ด้านอาชีวอนามัย ต่อตัวชี้วัดการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
56 ความคิดเห็นของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต่อรายการตรวจสุขภาพ คนงานตามปัจจัยเสี่ยง ในโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ยหรือสารปราบศัตรูพืช
57 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียการได้ยินจากเสียง ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมมีดอรัญญิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2544
58 ความชุกและปัจจัยของภาวะซึมเศร้าในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตจังหวัดเพชรบุรี
59 การรับรู้ของบุคลากรที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาลจิตเวช
60 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์ฝึกอาชีพบางพูน โรงพยาบาลราชานุกูล
61 การสำรวจความเครียด การจัดการกับปัญหาและการสนับสนุนทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี
62 ความชุกของปัญหาพฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดสมุทรสงคราม
63 สภาพ ปัญหา และความต้องการในการดำเนินงานสุขภาพจิตสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสของบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับและไม่ได้รับการอบรมสุขภาพจิตสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส กระทรวงสาธารณสุข
64 การบริการอาชีวอนามัยของโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในพื้นที่สาธารณสุขเขต 3