ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิโรจน์ อรุณมานะกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2556 2
3 2553 7
4 2552 1
5 2551 4
6 2550 1
7 2549 1
8 2548 3
9 2547 1
10 2546 4
11 2544 2
12 2531 2
13 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 พัฒนาการของคำศัพท์ที่มีความถี่ในการปรากฏสูงในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย:การศึกษาตามแนวทางภาษาศาสตร์คลังข้อมูล
ปี พ.ศ. 2556
2 การแยกอนุพากย์ภาษาไทยด้วยการใช้แบบจำลองซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
3 การตรวจเทียบภายในหาการลักลอกงานวิชาการภาษาไทยโดยใช้แบบจำลองซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
ปี พ.ศ. 2553
4 การรู้จำชื่อเฉพาะภาษาไทย: การศึกษาชื่อผลิตภัณฑ์ในข่าวเศรษฐกิจ
5 การรู้จำชื่อเฉพาะภาษาไทย : การศึกษาชื่อบุคคล สถานที่ และองค์กร
6 การรู้จำชื่อเฉพาะภาษาไทย: การใช้แบบจำลองคอนดิชันนอลแรนดอมฟิลด์ส
7 อุดมการณ์ทางเพศสภาพในพาดหัวข่าวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ์ไทย : การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์
8 การรู้จำชื่อเฉพาะภาษาไทย: การใช้แบบจำลองคอนดิชันนอลแรนดอมฟิลด์ส
9 อุดมการณ์ทางเพศสภาพในพาดหัวข่าวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ์ไทย : การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์
10 การรู้จำชื่อเฉพาะภาษาไทย : การศึกษาชื่อบุคคล สถานที่ และองค์กร
ปี พ.ศ. 2552
11 การสร้างชุดตรวจสอบเครือข่ายคำของมโนทัศน์พื้นฐานร่วมของเอนทิตีลำดับที่หนึ่ง
ปี พ.ศ. 2551
12 การสร้างเครือข่ายคำไทยของมโนทัศน์พื้นฐานร่วมของเอนทิตีลำดับที่สอง ด้วยวิธีการแปลสองทาง : การศึกษาปัจจัยความหลากหลายของความหมายที่มีต่อความถูกต้องของการแปล
13 การสร้างเครือข่ายคำไทยของมโนทัศน์พื้นฐานร่วมของเอนทิตีลำดับที่หนึ่งด้วยวิธีการแปลสองทางและการใช้พจนานุกรมที่สร้างด้วยวิธีการแตกต่างกัน
14 การสร้างเครือข่ายคำไทย ของมโนทัศน์พื้นฐานร่วมของเอนทีตีลำดับที่หนึ่ง ด้วยวิธีการแปลสองทางและการใช้พจนานุกรม ที่สร้างด้วยวิธีการแตกต่างกัน
15 การสร้างเครือข่ายคำไทยของมโนทัศน์พื้นฐานร่วม ของเอนทิตีลำดับที่สอง ด้วยวิธีการแปลสองทาง : การศึกษาปัจจัยความหลากหลาย ของความหมายที่มีต่อความถูกต้องของการแปล
ปี พ.ศ. 2550
16 ระบบความหมายของคำในภาษาไทยของผู้พิการด้านการมองเห็นและผู้พิการด้านการได้ยิน
ปี พ.ศ. 2549
17 การแปลภาษาด้วยเครื่องแบบอิงตัวอย่าง : กรณีศึกษาการแปลรายงานข่าวตลาดหุ้นจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
ปี พ.ศ. 2548
18 ระบบการถอดอักษรระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ : แนวทางและการพัฒนา
19 การระบุคำไทยและคำทับศัพท์ด้วยแบบจำลองเอ็นแกรม
20 ระบบการถอดอักษรระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ : แนวทางและการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2547
21 การพัฒนาโปรแกรมการถอดอักษรภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดยใช้คลังคำทับศัพท์ของราชบัณฑิตยสถาน
ปี พ.ศ. 2546
22 กระบวนการทำประมวลศัพท์หมวดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
23 การศึกษาบริบทบ่งบอกชื่อเฉพาะในภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์
24 ผลของการใช้คลังข้อมูลภาษาเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ ที่มีต่อความเข้าใจเนื้อหาของต้นฉบับ และความสามารถในการใช้ภาษาสำหรับแปล
25 ความต่อเนื่องของปฏิสัมพันธ์ในห้องสนทนาไทย : การส่งผลต่อกันระหว่างการเชื่อมโยงความ การมอบผลัดและความเกี่ยวข้องของเรื่องที่สนทนา
ปี พ.ศ. 2544
26 การตัดคำและการกำกับหมวดคำภาษาไทยแบบเบ็ดเสร็จด้วยคอมพิวเตอร์
27 กระบวนการทำประมวลศัพท์เรื่องการเติมน้ำลงชั้นบาดาล
ปี พ.ศ. 2531
28 การวิเคราะห์ภาษาไทยเพื่องานแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
29 การวิเคราะห์ภาษาไทยเพื่องานแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์