ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิโรจน์ ลิ่มตระการ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wiroj Limtrakarn 10
2 เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล 6
3 สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ 6
4 ยศกร ประทุมวัลย์ 5
5 Yotsakorn Pratumwal 5
6 Suwat Jirathearanat 5
7 Sedthawatt Sucharitpwatskul 5
8 ปิยพงศ์ เปรมวรานนท์ 4
9 Piyapong Premvaranon 4
10 สุธี โอฬารฤทธินันท์ 4
11 รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ - 4
12 อุทัย วิชัย 3
13 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 3
14 ธนสาร อินทรกำธรชัย 3
15 Sutee Olarnrithinun 3
16 Thanasan Intarakumthornchai 3
17 สาวิตรี ทิวงศ์ 2
18 Chaiwiwat Kayoontammarong 2
19 จิตติ์พร เครือเนตร 2
20 ชัยวิวัฒน์ เกยูรธำมรงค์ 2
21 Prasit Wattanawongsakun 2
22 ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล 2
23 พิพล บุญจันต๊ะ 1
24 ศศิวิมล เศวตคชกุล 1
25 บรรพต ไม้งาม 1
26 Kritsada Prapakorn 1
27 วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ 1
28 บรรจง เดชาพานิชกุล 1
29 กฤษดา ประภากร 1
30 Sasiwimol Sawetkochakul 1
31 Bunpot Mai-ngam 1
32 Chuanchom Aumnate 1
33 พีรวัส นาคเอม 1
34 กาญจนา สุทธิกุล 1
35 ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 1
36 จิตติพร เครือเนตร 1
37 Thammarak Sooksomsong 1
38 ชวนชม อ่วมเนตร 1
39 Uthai Wichai 1
40 ธรรมรักษ์ สุขสมทรง 1
41 Jittiporn Kruenate 1
42 Anucha Wannagon 1
43 กิตตินันท์ อันนานนท์ 1
44 สุมิตรา จรสโรจน์กุล 1
45 อนุชา วรรณก้อน 1
46 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
47 Kittinan Annanon 1
48 นสาร อินทรกำธรชัย 1
49 Sumittra Charojrochkul 1
50 Pongpan Chindaudom 1
51 ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ 1
52 Suparerk Aukkaravittayapun 1
53 Chudej Deeprasertkul 1
54 Foifon Srisawat 1
55 ฝอยฝน ศรีสวัสดิ์ 1
56 Chakrit Sirisingha 1
57 พงษ์ธร แซ่อุย 1
58 ชาคริต สิริสิงห 1
59 ชูเดช ดีประเสริฐกุล 1
60 Pongdhorn Sae-oui 1
61 Pramote Dechaumphai 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 5
3 2553 6
4 2552 5
5 2551 1
6 2550 2
7 2549 1
8 2548 3
9 2545 3
10 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี CAE ในประเทศไทย ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลทาง เกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร
ปี พ.ศ. 2554
2 An Adaptive Finite Element Method to Determine the K1 and K11 Stress Intensity Factors of Crack Plate with Different Einclusion /Eplate Ratio
3 An adaptive finite element method to determine the KI and KII stress intensity factors of crack plate with different Einclusion /Eplate ratio
4 The effect of blood flow past a stenotic carotid artery by using Computational Fluid Dynamics
5 การศึกษาทางชีวกลศาสตร์ของแรงในกล้ามเนื้อขาของมนุษย์ในท่าเดิน
6 การวิเคราะห์การไหลอัดตัวได้แบบไม่หนืดด้วยวิธีกาเลอร์คินแบบไม่ต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2553
7 Detemination of KI KII and Trajectory of Initial Crack by Adaptive Finite Element Method and Photoelastic Technique
8 KI Stress Intensity Factor of Cracks with a Hard Inclusion by Finite Element Method and Reflection Photoelasticity Technique
9 Transient Temperature Distribution on the Corneal Endothelium During Ophthalmic Phacoemulsification : a Numerical Simulation using the Nodeless Variable Element
10 การพัฒนาพลาสติกคอมโพสิทเพิ่มช่วงแสงสำหรับใช้เป็นพลาสติกคลุมแปลงเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร
11 วิโรจน์ ลิ่มตระการ...[และคนอื่นๆ]
12 การวิเคราะห์การไหลอัดตัวได้แบบไม่หนืดด้วยวิธีกาเลอร์คินแบบไม่ต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2552
13 การพัฒนาขีดความสามารถในการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนเบรกมือจากโลหะแผ่น
14 การพัฒนาออกแบบและผลิตชิ้นส่วนโลหะแผ่นสำหรับ Composite Automotive Parts
15 การประยุกต์ใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วย SolidWorks Simulation
16 การศึกษาการออกแบบและการผลิตถัง CNG
17 การพัฒนาวัสดุและระบบโรงเรือนคลุมบ่อกุ้งเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ(Bio-Secure)ของพ่อแม่พันธุ์กุ้ง
ปี พ.ศ. 2551
18 การวิเคราะห์ตำแหน่งบัมพ์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนรูปโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ปี พ.ศ. 2550
19 การศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของผลิตภัณฑ์ยางด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์
20 CAE Application in a Tractor Forward Lighting
ปี พ.ศ. 2549
21 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ และวิธีโฟโตอิลาสติกซิตี้สำหรับปัญหากลศาสตร์การสัมผัสใน 2 มิติ
ปี พ.ศ. 2548
22 การออกแบบและผลิตต้นแบบรถนำเที่ยวที่ใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซลสำหรับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
23 การพัฒนาขีดความสามารถเทคโนโลยีการปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น
24 การพัฒนาเครื่องเคลือบฟิล์มโลหะออกไซด์สะท้อนความร้อนด้วยวิธีสเปรย์ไพโรไลซิส สำหรับอุตสาหกรรมผลิตกระจกในประเทศ
ปี พ.ศ. 2545
25 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับปฏิสัมพันธ์ระหว่างการไหลความเร็วสูงและโครงสร้าง
26 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับปฏิสัมพันธ์ระหว่างการไหลความเร็วสูงและโครงสร้าง
27 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับปฏิสัมพันธ์ระหว่างการไหลความเร็วสูงและโครงสร้าง