ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิโรจน์ ยูรวงศ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 9
2 สันทัด วิเชียรโชติ 8
3 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 7
4 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 5
5 โครงการวิจัย NRU 5
6 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 4
7 วรพนิต จันทร์สุวรรณ์ 4
8 วัสสา คงนคร 4
9 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 4
10 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 4
11 วิรัช ทวีปรีดา 4
12 สุขสวัสดิ์ ศิริจารุกุล 4
13 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 3
14 งบประมาณแผ่นดิน 3
15 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 3
16 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 2
17 พิกุล วณิชาภิชาติ 2
18 ดวงพร คันธโชติ 2
19 สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ 2
20 สิริญาพร สงคง 2
21 ประจักษ์ แซ่อึ่ง 2
22 โครงการวิจัย Matching Fund 2
23 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 2
24 ธวัช ชิตตระการ 2
25 รวี เถียรไพศาล 2
26 สุพิชญา จันทะชุม 2
27 ศรีสุดา วนาลีสิน 1
28 ลัดดา ศรีสุวรรณ์ 1
29 วสันต์ สงวนมานะศักดิ์ 1
30 กิตติ เจิดรังษี 1
31 เถวียน วิทยา 1
32 พรชัย ศรีไพบูลย์ 1
33 อภิสิทธิ์ ไกรคุ้ม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2559 1
3 2556 5
4 2555 5
5 2554 2
6 2553 4
7 2552 2
8 2551 4
9 2550 9
10 2549 4
11 2548 1
12 2547 4
13 1086 1
14 543 35
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การปรับปรุงผิวเมมเบรนเซลลูโลสไตรอะซิเตรทด้วยเทคนิคพลาสมาสำหรับการกรองโปรตีนในกระบวนการฟอร์เวิร์ดออสโมซิส
2 การผลิตเอทานอลจากหญ้าเนเปียร์ที่ผ่านการปรับสภาพด้วยกรดซัลฟูริคและโซเดียมไฮดรอกไซต์
ปี พ.ศ. 2559
3 การผลิตเบต้า-กลูแคนจากเห็ดบริโภคได้เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ปี พ.ศ. 2556
4 การผลิตพรีไบโอติกจากแก้วมังกรและการประเมินคุณสมบัติการเป็นพรีไบโอติกในระบบจำลองลำไส้ใหญ่มนุษย์
5 การเก็บเกี่ยวโปรตีนและการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากโปรตีนถั่วเขียวด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน
6 เทคโนโลยีเมมเบรนสำหรับสิ่งแวดล้อม พลังงานและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
7 การผลิตแผ่นพอลิเมอร์เมมเบรนสำหรับการแยกแก๊สและอนุภาคนาโนชีวภาพด้วยเทคนิคการกัดรอยนิวเคลียร์
8 การเพิ่มผลผลิตของ Jerky สันในอบแห้งโดยการเพิ่มความชื้นและค่า Aw ของสินค้า
ปี พ.ศ. 2555
9 การพัฒนากระบวนการผลิตโอลิโกแซคคาไรด์จากเวย์ถั่วเหลืองด้วยกระบวนการแบบพันทาง
10 การใช้กะทิผงเป็นวัตถุดิบทดแทนกะทิสดในการผลิตไอศกรีมกะทิ
11 การใช้กะทิผงเป็นวัตถุดิบทดแทนกะทิสดในการผลิตไอศกรีมกะทิ
12 การปรับปรุงการสูญเสียในขั้นตอนการแช่เยือกแข็งของกระบวนการแปรรูปปลา
13 การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานในขั้นตอนการดึงก้างเพื่อเพื่อลดการสูญเสียของวัตถุดิบ
ปี พ.ศ. 2554
14 โครงการทักษะนักอุตสาหกรรมเกษตร
15 การศึกษาการเตรียมโปรตีนไฮโดรไลเสต และกิจกรรมการต้านออกซิเดชันของเครื่องในปลาจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ
ปี พ.ศ. 2553
16 การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเสริมสุขภาพเสริมโพรโบโอติกและพรีไบโอติก
17 การแยกโปรตีนออกจากเวย์ถั่วเหลืองโดยกระบวนการอัลตราฟิลเตรชัน
18 การผลิตเยื่อกรองเซลลูโลสระดับไมโครโดยระบบเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์แบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อใช้ในกระบวนการเตรียมน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำดื่มชุมชน
19 การผลิตและคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของโปรตีนที่ได้จากการเก็บเกี่ยวน้ำล้างซูริมิ ด้วยกระบวนการเมมเบรน
ปี พ.ศ. 2552
20 โครงการทักษะนักอุตสาหกรรมเกษตร
21 การแยกโปรตีนออกจากเวย์ถั่วเหลืองโดยกระบวนการอัลตราฟิลเตรชัน
ปี พ.ศ. 2551
22 การทำน้ำผลไม้เมืองร้อนให้คงตัวด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน: สมบัติทางพฤกษเคมี จุลินทรีย์และกายภาพ และการปรับปรุงสมรรถนะกระบวนการ
23 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำปลาและน้ำปลาผงเกลือต่ำ
24 การผลิตเยื่อกรองเซลลูโลสระดับไมโครโดยระบบเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์แบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อใช้ในกระบวนการเตรียมน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำดื่มชุมชน
25 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำปลาและน้ำปลาผงเกลือต่ำ
ปี พ.ศ. 2550
26 การผลิตและคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของโปรตีนที่ได้จากการเก็บเกี่ยวน้ำล้างซูริมิด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน
27 ผลของการใช้สารพ่นแก๊สในกระบวนการไมโครฟิลเตรชันที่ต่อค่าฟลักซ์และคุณภาพของน้ำส้มสายน้ำผึ้งระหว่างการเก็บรักษา
28 ผลจากการใช้การไหล 2 เฟสต่อค่าฟลักซ์และฟาวลิ่งในการกรองน้ำส้มด้วยไมโครฟิลเตรชัน
29 การผลิตและคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของโปรตีนที่ได้จากการเก็บเกี่ยวน้ำล้างซูริมิ ด้วยกระบวนการเมมเบรน
30 การทำน้ำผลไม้เมืองร้อนให้คงตัวด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน: สมบัติทางพฤกษเคมี จุลินทรีย์และกายภาพ และการปรับปรุงสมรรถนะกระบวนการ
31 โครงการทักษะนักอุตสาหกรรมเกษตร
32 การผลิตและคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของโปรตีนที่ได้จากการเก็บเกี่ยวน้ำล้างซูริมิด้วยกระบวนการเมมเบรน
33 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำปลาและน้ำปลาผงเกลือต่ำ
34 การผลิตและคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของโปรตีนที่ได้จากการเก็บเกี่ยวน้ำล้างซูริมิด้วยกระบวนการเมมเบรน
ปี พ.ศ. 2549
35 การเก็บเกี่ยวโปรตีนและการแยกเกลือจากน้ำนึ่งปลาทูน่าด้วยกระบวนการนาโนฟิลเตรชั่น
36 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของโปรตีนผงที่ได้จากน้ำนึ่งปลาทูน่า
37 การปรับรุงระบบ GMP และ HACCP ในกระบวนการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลทั่วไปแช่แข็ง
38 การพัฒนาระบบการสื่อสารภายในกระบวนการผลิตซูริมิและอาหารทะเลทั่วไปแช่แข็งเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000
ปี พ.ศ. 2548
39 โครงการฟื้นฟูอาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร
ปี พ.ศ. 2547
40 การเก็บเกี่ยวโปรตีนจากน้ำล้างซิริมิโดยกระบวนการอัลตราฟิลเตรชัน
41 ปัจจัยที่มีผลต่อค่าฟลักซ์ ค่าการเก็บกักและฟาล์วสิ่ง ระหว่างการกรองน้ำตาลโตนดด้วยเมมเบรน
42 การออกแบบและสร้างเครื่องกรองแบบไหลขวางสำหรับการศึกษาฟลักซ์และฟาล์วลิ่งในกระบวนการไมโครฟีลเตรชันและอัลตราฟิลเตรชัน
43 การทำไวน์สับปะรดให้ใสด้วยกระบวนการไมโครฟิลเตรชั่นแบบปิดตาย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
44 กรรมวิธีการผลิตน้ำปลาเกลือต่ำและน้ำปลาผงเกลือต่ำจากน้ำปลาหมักหรือน้ำปลาพร้อมบริโภค
45 การเพิ่มผลผลิตของ Jerky สันในอบแห้งโดยการเพิ่มความชื้นและค่า Aw ของสินค้า
46 การลดเวลาในการทำความสะอาดสายการผลิต
47 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของพนักงานแผนกประกันคุณภาพในส่วนการสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบ
48 การศึกษาวิธีการควบคุมคุณภาพสีในผลิตภัณฑ์กุ้งปอกเปลือกต้มสุกแช่เยือกแข็ง
49 การผลิตเบต้า-กลูแคนจากเห็ดบริโภคได้เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร