ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิโรจน์ ยูรวงศ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 9
2 สันทัด วิเชียรโชติ 8
3 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 7
4 โครงการวิจัย NRU 5
5 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 5
6 สุขสวัสดิ์ ศิริจารุกุล 4
7 วัสสา คงนคร 4
8 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 4
9 วิรัช ทวีปรีดา 4
10 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 4
11 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 4
12 วรพนิต จันทร์สุวรรณ์ 4
13 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 3
14 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 3
15 งบประมาณแผ่นดิน 3
16 ธวัช ชิตตระการ 2
17 รวี เถียรไพศาล 2
18 สุพิชญา จันทะชุม 2
19 ประจักษ์ แซ่อึ่ง 2
20 โครงการวิจัย Matching Fund 2
21 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 2
22 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 2
23 สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ 2
24 พิกุล วณิชาภิชาติ 2
25 ดวงพร คันธโชติ 2
26 สิริญาพร สงคง 2
27 เถวียน วิทยา 1
28 พรชัย ศรีไพบูลย์ 1
29 กิตติ เจิดรังษี 1
30 อภิสิทธิ์ ไกรคุ้ม 1
31 วสันต์ สงวนมานะศักดิ์ 1
32 ศรีสุดา วนาลีสิน 1
33 ลัดดา ศรีสุวรรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2559 1
3 2556 5
4 2555 5
5 2554 1
6 2553 2
7 2551 2
8 2550 4
9 2549 4
10 2548 1
11 2547 4
12 543 48
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การปรับปรุงผิวเมมเบรนเซลลูโลสไตรอะซิเตรทด้วยเทคนิคพลาสมาสำหรับการกรองโปรตีนในกระบวนการฟอร์เวิร์ดออสโมซิส
2 การผลิตเอทานอลจากหญ้าเนเปียร์ที่ผ่านการปรับสภาพด้วยกรดซัลฟูริคและโซเดียมไฮดรอกไซต์
ปี พ.ศ. 2559
3 การผลิตเบต้า-กลูแคนจากเห็ดบริโภคได้เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ปี พ.ศ. 2556
4 การผลิตพรีไบโอติกจากแก้วมังกรและการประเมินคุณสมบัติการเป็นพรีไบโอติกในระบบจำลองลำไส้ใหญ่มนุษย์
5 การเก็บเกี่ยวโปรตีนและการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากโปรตีนถั่วเขียวด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน
6 เทคโนโลยีเมมเบรนสำหรับสิ่งแวดล้อม พลังงานและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
7 การผลิตแผ่นพอลิเมอร์เมมเบรนสำหรับการแยกแก๊สและอนุภาคนาโนชีวภาพด้วยเทคนิคการกัดรอยนิวเคลียร์
8 การเพิ่มผลผลิตของ Jerky สันในอบแห้งโดยการเพิ่มความชื้นและค่า Aw ของสินค้า
ปี พ.ศ. 2555
9 การพัฒนากระบวนการผลิตโอลิโกแซคคาไรด์จากเวย์ถั่วเหลืองด้วยกระบวนการแบบพันทาง
10 การใช้กะทิผงเป็นวัตถุดิบทดแทนกะทิสดในการผลิตไอศกรีมกะทิ
11 การใช้กะทิผงเป็นวัตถุดิบทดแทนกะทิสดในการผลิตไอศกรีมกะทิ
12 การปรับปรุงการสูญเสียในขั้นตอนการแช่เยือกแข็งของกระบวนการแปรรูปปลา
13 การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานในขั้นตอนการดึงก้างเพื่อเพื่อลดการสูญเสียของวัตถุดิบ
ปี พ.ศ. 2554
14 โครงการทักษะนักอุตสาหกรรมเกษตร
ปี พ.ศ. 2553
15 การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเสริมสุขภาพเสริมโพรโบโอติกและพรีไบโอติก
16 การแยกโปรตีนออกจากเวย์ถั่วเหลืองโดยกระบวนการอัลตราฟิลเตรชัน
ปี พ.ศ. 2551
17 การทำน้ำผลไม้เมืองร้อนให้คงตัวด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน: สมบัติทางพฤกษเคมี จุลินทรีย์และกายภาพ และการปรับปรุงสมรรถนะกระบวนการ
18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำปลาและน้ำปลาผงเกลือต่ำ
ปี พ.ศ. 2550
19 การผลิตและคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของโปรตีนที่ได้จากการเก็บเกี่ยวน้ำล้างซูริมิด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน
20 ผลของการใช้สารพ่นแก๊สในกระบวนการไมโครฟิลเตรชันที่ต่อค่าฟลักซ์และคุณภาพของน้ำส้มสายน้ำผึ้งระหว่างการเก็บรักษา
21 ผลจากการใช้การไหล 2 เฟสต่อค่าฟลักซ์และฟาวลิ่งในการกรองน้ำส้มด้วยไมโครฟิลเตรชัน
22 การผลิตและคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของโปรตีนที่ได้จากการเก็บเกี่ยวน้ำล้างซูริมิด้วยกระบวนการเมมเบรน
ปี พ.ศ. 2549
23 การเก็บเกี่ยวโปรตีนและการแยกเกลือจากน้ำนึ่งปลาทูน่าด้วยกระบวนการนาโนฟิลเตรชั่น
24 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของโปรตีนผงที่ได้จากน้ำนึ่งปลาทูน่า
25 การปรับรุงระบบ GMP และ HACCP ในกระบวนการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลทั่วไปแช่แข็ง
26 การพัฒนาระบบการสื่อสารภายในกระบวนการผลิตซูริมิและอาหารทะเลทั่วไปแช่แข็งเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000
ปี พ.ศ. 2548
27 โครงการฟื้นฟูอาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร
ปี พ.ศ. 2547
28 การเก็บเกี่ยวโปรตีนจากน้ำล้างซิริมิโดยกระบวนการอัลตราฟิลเตรชัน
29 ปัจจัยที่มีผลต่อค่าฟลักซ์ ค่าการเก็บกักและฟาล์วสิ่ง ระหว่างการกรองน้ำตาลโตนดด้วยเมมเบรน
30 การออกแบบและสร้างเครื่องกรองแบบไหลขวางสำหรับการศึกษาฟลักซ์และฟาล์วลิ่งในกระบวนการไมโครฟีลเตรชันและอัลตราฟิลเตรชัน
31 การทำไวน์สับปะรดให้ใสด้วยกระบวนการไมโครฟิลเตรชั่นแบบปิดตาย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 การเพิ่มผลผลิตของ Jerky สันในอบแห้งโดยการเพิ่มความชื้นและค่า Aw ของสินค้า
33 การลดเวลาในการทำความสะอาดสายการผลิต
34 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของพนักงานแผนกประกันคุณภาพในส่วนการสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบ
35 การศึกษาวิธีการควบคุมคุณภาพสีในผลิตภัณฑ์กุ้งปอกเปลือกต้มสุกแช่เยือกแข็ง
36 การผลิตเบต้า-กลูแคนจากเห็ดบริโภคได้เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร