ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิโรจน์ ยูรวงศ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สันทัด วิเชียรโชติ 12
2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 9
3 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 7
4 วัสสา คงนคร 5
5 โครงการวิจัย NRU 5
6 วรพนิต จันทร์สุวรรณ์ 5
7 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 5
8 สุขสวัสดิ์ ศิริจารุกุล 4
9 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 4
10 วิรัช ทวีปรีดา 4
11 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 4
12 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 4
13 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 3
14 งบประมาณแผ่นดิน 3
15 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 3
16 สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ 3
17 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 3
18 รวี เถียรไพศาล 2
19 ธวัช ชิตตระการ 2
20 สุพิชญา จันทะชุม 2
21 ประจักษ์ แซ่อึ่ง 2
22 พิกุล วณิชาภิชาติ 2
23 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 2
24 โครงการวิจัย Matching Fund 2
25 ดวงพร คันธโชติ 2
26 สิริญาพร สงคง 2
27 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 1
28 จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปันคิ 1
29 กิตติ เจิดรังษี 1
30 วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ 1
31 ลัดดา ศรีสุวรรณ์ 1
32 วสันต์ สงวนมานะศักดิ์ 1
33 เถวียน วิทยา 1
34 พรชัย ศรีไพบูลย์ 1
35 อภิสิทธิ์ ไกรคุ้ม 1
36 ศรีสุดา วนาลีสิน 1
37 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 4
2 2560 1
3 2559 1
4 2556 4
5 2555 4
6 2554 1
7 2553 2
8 2551 2
9 2550 4
10 2549 4
11 2548 1
12 2547 4
13 543 53
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การผลิตเบต้า-กลูแคนจากเห็ดบริโภคเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
2 การผลิตเครื่องดื่มสุขภาพผสมไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรด์จากสตารช์มันสำปะหลัง
3 การผลิตเอทานอลจากหญ้าเนเปียร์ที่ผ่านการปรับสภาพด้วยกรดซัลฟูริคและโซเดียมไฮดรอกไซต์
4 การปรับปรุงผิวเมมเบรนเซลลูโลสไตรอะซิเตรทด้วยเทคนิคพลาสมาสำหรับการกรองโปรตีนในกระบวนการฟอร์เวิร์ดออสโมซิส
ปี พ.ศ. 2560
5 การพัฒนาโภชนเภสัชภัณฑ์จากสาหร่ายผมนาง
ปี พ.ศ. 2559
6 การผลิตเบต้า-กลูแคนจากเห็ดบริโภคได้เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ปี พ.ศ. 2556
7 การผลิตพรีไบโอติกจากแก้วมังกรและการประเมินคุณสมบัติการเป็นพรีไบโอติกในระบบจำลองลำไส้ใหญ่มนุษย์
8 การเก็บเกี่ยวโปรตีนและการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากโปรตีนถั่วเขียวด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน
9 เทคโนโลยีเมมเบรนสำหรับสิ่งแวดล้อม พลังงานและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
10 การผลิตแผ่นพอลิเมอร์เมมเบรนสำหรับการแยกแก๊สและอนุภาคนาโนชีวภาพด้วยเทคนิคการกัดรอยนิวเคลียร์
ปี พ.ศ. 2555
11 การพัฒนากระบวนการผลิตโอลิโกแซคคาไรด์จากเวย์ถั่วเหลืองด้วยกระบวนการแบบพันทาง
12 การใช้กะทิผงเป็นวัตถุดิบทดแทนกะทิสดในการผลิตไอศกรีมกะทิ
13 การปรับปรุงการสูญเสียในขั้นตอนการแช่เยือกแข็งของกระบวนการแปรรูปปลา
14 การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานในขั้นตอนการดึงก้างเพื่อเพื่อลดการสูญเสียของวัตถุดิบ
ปี พ.ศ. 2554
15 โครงการทักษะนักอุตสาหกรรมเกษตร
ปี พ.ศ. 2553
16 การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเสริมสุขภาพเสริมโพรโบโอติกและพรีไบโอติก
17 การแยกโปรตีนออกจากเวย์ถั่วเหลืองโดยกระบวนการอัลตราฟิลเตรชัน
ปี พ.ศ. 2551
18 การทำน้ำผลไม้เมืองร้อนให้คงตัวด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน: สมบัติทางพฤกษเคมี จุลินทรีย์และกายภาพ และการปรับปรุงสมรรถนะกระบวนการ
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำปลาและน้ำปลาผงเกลือต่ำ
ปี พ.ศ. 2550
20 การผลิตและคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของโปรตีนที่ได้จากการเก็บเกี่ยวน้ำล้างซูริมิด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน
21 ผลของการใช้สารพ่นแก๊สในกระบวนการไมโครฟิลเตรชันที่ต่อค่าฟลักซ์และคุณภาพของน้ำส้มสายน้ำผึ้งระหว่างการเก็บรักษา
22 ผลจากการใช้การไหล 2 เฟสต่อค่าฟลักซ์และฟาวลิ่งในการกรองน้ำส้มด้วยไมโครฟิลเตรชัน
23 การผลิตและคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของโปรตีนที่ได้จากการเก็บเกี่ยวน้ำล้างซูริมิด้วยกระบวนการเมมเบรน
ปี พ.ศ. 2549
24 การเก็บเกี่ยวโปรตีนและการแยกเกลือจากน้ำนึ่งปลาทูน่าด้วยกระบวนการนาโนฟิลเตรชั่น
25 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของโปรตีนผงที่ได้จากน้ำนึ่งปลาทูน่า
26 การปรับรุงระบบ GMP และ HACCP ในกระบวนการผลิตซูริมิและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลทั่วไปแช่แข็ง
27 การพัฒนาระบบการสื่อสารภายในกระบวนการผลิตซูริมิและอาหารทะเลทั่วไปแช่แข็งเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000
ปี พ.ศ. 2548
28 โครงการฟื้นฟูอาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร
ปี พ.ศ. 2547
29 การเก็บเกี่ยวโปรตีนจากน้ำล้างซิริมิโดยกระบวนการอัลตราฟิลเตรชัน
30 ปัจจัยที่มีผลต่อค่าฟลักซ์ ค่าการเก็บกักและฟาล์วสิ่ง ระหว่างการกรองน้ำตาลโตนดด้วยเมมเบรน
31 การออกแบบและสร้างเครื่องกรองแบบไหลขวางสำหรับการศึกษาฟลักซ์และฟาล์วลิ่งในกระบวนการไมโครฟีลเตรชันและอัลตราฟิลเตรชัน
32 การทำไวน์สับปะรดให้ใสด้วยกระบวนการไมโครฟิลเตรชั่นแบบปิดตาย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
33 การเพิ่มผลผลิตของ Jerky สันในอบแห้งโดยการเพิ่มความชื้นและค่า Aw ของสินค้า
34 การลดเวลาในการทำความสะอาดสายการผลิต
35 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของพนักงานแผนกประกันคุณภาพในส่วนการสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบ
36 การศึกษาวิธีการควบคุมคุณภาพสีในผลิตภัณฑ์กุ้งปอกเปลือกต้มสุกแช่เยือกแข็ง
37 การผลิตเบต้า-กลูแคนจากเห็ดบริโภคได้เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร