ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิโรจน์ ภัทรจินดา
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- วิโรจน์ ภัทรจินดา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษารูปแบบอาหารโปรตีนที่ให้ต่อการสร้างภูมิคุ้มกันและการสร้างโปรตีนคุณภาพสูงในน้ำนมโคด้วยเทคนิค Proteomics
2 กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อน
ปี พ.ศ. 2558
3 รูปแบบการขุนโคนมเพศผู้เพื่อผลิตเนื้อคุณภาพสูงแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรบ้านป่าเว่อและบ้านหญ้าคา จังหวัดร้อยเอ็ด
4 การให้อาหารเสริมไอโอดีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันในโคนมและคุณภาพน้ำนมไอโอดีน
5 การพัฒนาอาหารสูตรรวมหมักจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มคุณภาพการย่อยได้ของอาหารและเพิ่มคุณภาพองค์ประกอบน้ำนมโค
6 กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อน
ปี พ.ศ. 2557
7 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (น.ส. มาลินี อินทะนู)
8 การศึกษาภาะของกรดเบสของอาหารสูุตรรวมที่ต่างกันต่อการเพิ่มคุณภาพองค์ประกอบของเนื้อโคและการผลิตเนื้อโคสุขภาพ
9 การใช้อาหารต้านอนุมูลอิสระในโคนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์และการผลิตน้ำนมคุณภาพสูง
10 กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อน
ปี พ.ศ. 2556
11 การพัฒนาใช้ฉลากคาร์บอนในฟาร์มโคนมเพื่อสร้างโอกาสในการลดต้นทุนการผลิตน้ำนม
12 การใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลอาหารร่วมกับสารเสริมชีวภาพเพื่อลดการสร้างก๊าชมีเทนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารโคนมภายใต้สภาพเขตร้อนชื้น
13 การศึกษาลักษณะโครงร่างของโคนมทนร้อนที่สัมพันธ์กับการให้ผลผลิตและองค์ประกอบน้ำนม
ปี พ.ศ. 2555
14 การพัฒนาแหล่งโปรตีนทดแทนจากพืชเพื่อใช้ในอาหารโคนมและผลิตน้ำนมคุณภาพสูง
15 การใช้สมุนไพรเพื่อช่วยในการหมักย่อยอาหารในโคนมและผลิตน้ำนมคุณภาพสูง
16 การใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลอาหารร่วมกับสารเสริมชีวภาพเพื่อลดการสร้างก๊าชมีเทนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารโคนมภายใต้สภาพเขตร้อนชื้น
17 กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อน
18 การใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลอาหารเพื่อลดการละลายและเพิ่มการใช้ประโยชน์ของโปรตีนในโคทนร้อนที่ได้รับอาหารหยาบคุณภาพต่ำ
19 การใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลอาหารเพื่อลดการละลายและเพิ่มการใช้ประโยชน์ของโปรตีนในโคทนร้อนที่ได้รับอาหารหยาบคุณภาพต่ำ
ปี พ.ศ. 2554
20 การพัฒนาใช้ฉลากคาร์บอนในฟาร์มโคนมเพื่อสร้างโอกาสในการลดต้นทุนการผลิตน้ำนม II
21 การพัฒนาแหล่งโปรตีนทดแทนจากพืชเพื่อใช้ในอาหารโคนมและผลิตน้ำนมคุณภาพสูง II
22 การใช้สมุนไพรเพื่อช่วยในการหมักย่อยอาหารในโคนมและผลิตน้ำนมคุณภาพสูง II
23 การพัฒนาโคนมทนร้อนด้วยเทคนิคการคัดเลือกจากเครื่องหมายพันธุกรรม ร่วมกับการประเมินพันธุกรรมที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากดัชนีอุณหภูมิความชื้น
24 โครงการปริญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) ร่นที่ 10 สำหรับ อานนท์ ปะเสระกัง
25 พัฒนาแนวทางการใช้สารช่วยย่อยอาหารและสารสกัดธรรมชาติเพื่อลดความเครียดที่เกิดจากการหมักย่อยอาหารของโคนม
26 พัฒนาแนวทางการใช้สารช่วยย่อยอาหารและสารสกัดธรรมชาติเพื่อลดความเครียดที่เกิดจากการหมักย่อยอาหารของโคนม
ปี พ.ศ. 2553
27 การพัฒนาแหล่งโปรตีนทดแทนจากพืชเพื่อใช้ในอาหารโคนมและผลิตน้ำนมคุณภาพสูง
28 การใช้สมุนไพรเพื่อช่วยในการหมักย่อยอาหารในโคนมและผลิตน้ำนมคุณภาพสูง
29 การพัฒนาใช้ฉลากคาร์บอนในฟาร์มโคนมเพื่อสร้างโอกาสในการลดต้นทุนการผลิตน้ำนม
30 การพัฒนาดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์เพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อน
31 การใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลอาหารเพื่อเพิ่มการย่อยได้ในโคนมทนร้อนที่ได้รับอาหารคาร์โบไฮเดรทและอาหารหยาบคุณภาพต่ำ (เพิ่มเติม 2552)
32 การใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลอาหารเพื่อลดการละลายและเพิ่มการใช้ประโยชน์ของโปรตีนในโคทนร้อนที่ได้รับอาหารหยาบคุณภาพต่ำ
33 การใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลอาหารเพื่อเพิ่มการย่อยได้ในโคนมทนร้อนที่ได้รับอาหารคาร์โบไฮเดรทและอาหารหยาบคุณภาพต่ำ (เพิ่มเติม 2552)
34 การใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลอาหารเพื่อเพิ่มการย่อยได้ในโคนมทนร้อนที่ได้รับอาหารคาร์โบไฮเดรทและอาหารหยาบคุณภาพต่ำ (เพิ่มเติม 2552)
35 การศึกษาการใช้ยูเรียละลายช้าต่อประสิทธิภาพการใช้อาหารและการใช้ผลผลิตในโคนมรุ่นเพศเมีย
36 การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการย้ายฝากตัวอ่อนโคนมในสภาพการจัดการแบบการลดความเครียดเนื่องจากความร้อน
ปี พ.ศ. 2552
37 การใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลอาหารเพื่อเพิ่มการย่อยได้ในโคนมทนร้อนที่ได้รับอาหารคาร์โบไฮเดรทและอาหารหยาบคุณภาพต่ำ (เพิ่มเติม 2552)
38 การใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลอาหารเพื่อลดการละลายและเพิ่มการใช้ประโยชน์ของโปรตีนในโคทนร้อนที่ได้รับอาหารหยาบคุณภาพต่ำ
39 การใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลอาหารเพื่อเพิ่มการย่อยได้ในโคนมทนร้อนที่ได้รับอาหารคาร์โบไฮเดรทและอาหารหยาบคุณภาพต่ำ
40 การพัฒนาใช้อาหารข้นเหลวชีวววภาพเพื่อสร้างสมดุลในกระเพาะและลดความเครียดในโคนม
41 การพัฒนาใช้อาหารข้นเหลวชีวววภาพเพื่อสร้างสมดุลในกระเพาะและลดความเครียดในโคนม
42 ผลของการใช้กากมันสำปะหลังหมักต่อการกินได้ อัตราการผสมติดและการให้ผลผลิตในโคนมสาว
43 ผลของการใช้กากน้ำชูรสและกากน้ำนมถั่วเหลืองหมักต่อประสิทธิภาพการผลิตในโคนมรุ่นเพศผู้และเพศเมีย
ปี พ.ศ. 2551
44 การศึกษาการฟื้นสภาพจากความเครียดเนื่องจากความร้อนในระดับสรีรวิทยา และ ระดับ Heat Shock Protein 70 ในโคนมภายใต้สภาพการจัดการน้ำดื่มอุณหภูมิต่ำ
45 พัฒนาแนวทางการใช้สารช่วยย่อยอาหารและสารสกัดธรรมชาติเพื่อลดความเครียดที่เกิดจากการหมักย่อยอาหารของโคนม
46 การจัดการด้านอาหารให้เกิดสมดุลในกระเพาะหมัก เพื่อลดความเครียดในโคนม
47 การจัดการด้านอาหารให้เกิดสมดุลในกระเพาะหมัก เพื่อลดความเครียดในโคนม
48 การพัฒนาแนวทางการใช้สารช่วยย่ออาหารและสารสกัดธรรมชาติเพื่อลดความเครียดที่เกิดจากการหมักย่อยอาหารของโคนม
49 การพัฒนาแนวทางการใช้สารช่วยย่ออาหารและสารสกัดธรรมชาติเพื่อลดความเครียดที่เกิดจากการหมักย่อยอาหารของโคนม
ปี พ.ศ. 2550
50 พัฒนาแนวทางการใช้สารช่วยย่อยอาหารและสารสกัดธรรมชาติเพื่อลดความเครียดที่เกิดจากการหมักย่อยอาหารของโคนม
51 การพัฒนาดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์เพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อน
52 การพัฒนาใช้อาหารข้นเหลวชีวภาพเพื่อสร้างสมดุลในกระเพาะและลดความเครียดในโคนม
ปี พ.ศ. 2549
53 การพัฒนาใช้อาหารข้นเหลวชีวววภาพเพื่อสร้างสมดุลในกระเพาะและลดความเครียดในโคนม
ปี พ.ศ. 2548
54 การจัดการด้านอาหารให้เกิดสมดุลในกระเพาะหมัก เพื่อลดความเครียดในโคนม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
55 การใช้พืชสมุนไพรเป็นสารเสริม เพื่อปรับปรุงการย่อยได้ การใช้ประโยชน์จากอาหารและการเพิ่มผลผลิตน้ำนมในโคนม
56 การพัฒนาโคนมทนร้อนด้วยเทคนิคการคัดเลือกจากเครื่องหมายพันธุกรรม ร่วมกับการประเมินพันธุกรรมที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากดัชนีอุณหภูมิความชื้น