ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร และคณะ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 82
2 วลัยพร พัชรนฤมล 40
3 Viroj Tangcharoensathien 35
4 ภูษิต ประคองสาย 34
5 กัญจนา ติษยาธิคม 29
6 จิตปราณี วาศวิท 27
7 วิชช์ เกษมทรัพย์ 20
8 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 19
9 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 19
10 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 18
11 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 13
12 Viroj Tangchroensathien 13
13 วงเดือน จินดาวัฒนะ 12
14 นวลอนันต์ ตันติเกตุ 12
15 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 12
16 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 12
17 Walaiporn Patcharanarumol 11
18 สุวรรณา มูเก็ม 11
19 จงกล เลิศเธียรดำรง 10
20 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 9
21 Siriwan Pitayarangsarit 8
22 Supon Limwattananon 8
23 สัญญา ศรีรัตนะ 7
24 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 6
25 สุกันยา คงสวัสดิ์ 6
26 หทัยชนก สุมาลี 6
27 Chulaporn Limwattananon 6
28 Phusit Prakongsai 5
29 Kanjana Tisayaticom 5
30 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 5
31 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 5
32 ถนอม สุภาพร 5
33 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 5
34 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5
35 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
36 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
37 Donaldson, Dayl 4
38 ชลลดา สิทธิฑูรย์ 4
39 งามจิตต์ จันทรสาธิต 4
40 โดแนลสัน, เดล 4
41 อังคณา สมนัสทวีชัย 4
42 อารยา ศรีไพโรจน์ 4
43 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 4
44 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 4
45 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 4
46 ประพันธ์ สหพัฒนา 4
47 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 4
48 ไม่มีข้อมูล 4
49 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 3
50 จเด็จ ธรรมธัชอารี 3
51 Angkana Sommanustweechai 3
52 International Health Policy Program 3
53 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 3
54 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
55 อดิศวร์ หลายชูไทย 3
56 ถาวร กมลทิพย์ 3
57 Chitpranee Vasavid 3
58 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 3
59 รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์ 3
60 สมหญิง สายธนู 3
61 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
62 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
63 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 3
64 นงลักษณ์ พะไกยะ 3
65 Hathaichanok Sumalee 3
66 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 3
67 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
68 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
69 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
70 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
71 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
72 David Hughes 2
73 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
74 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
75 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 2
76 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) 2
77 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
78 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
79 ครรชิต สุขนาค 2
80 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
81 Parntep Ratanakorn 2
82 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
83 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 2
84 กฤษดา แสวงดี 2
85 สงครามชัย ลีทองดี 2
86 Sopon Iamsirithaworn 2
87 Thitikorn Topothai 2
88 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
89 สุรัชดา ชนโสภณ 2
90 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 2
91 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 2
92 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
93 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
94 Adit Laichoothai 2
95 Yaowaluk Wanwong 2
96 ปานเทพ รัตนากร 2
97 กัญจนา ดิษยาธิคม 2
98 Samrit Srithamrongsawat 2
99 ดวงกมล วิมลกิจ 2
100 Supasit Pannarunothai 2
101 ปิยะอร แดงพยนต์ 2
102 Vijj Kasemsap 2
103 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
104 Praphaphan Iamanan 2
105 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
106 Yot teerawatananon 2
107 Suratchada Chanasopon 2
108 อรณัชชา เซ็นโส 2
109 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
110 Thanom Supaporn 2
111 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
112 Swansea university 2
113 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
114 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
115 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 2
116 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2
117 อภิชาติ จัทนิสร์ 2
118 กฤษดา ว่องวิญญู 2
119 Jongkol Lertiendumrong 2
120 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
121 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ 2
122 โรงพยาบาลลำปาง 2
123 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
124 โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2
125 ธีรธัช กันตามระ 2
126 ปรัศนี ทิพยโสภติ 2
127 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 2
128 Wantanee Kalpravidh 2
129 นราทิพย์ ชุติวงศ์ 2
130 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
131 ประวิทย์ ชุมเกษียร 2
132 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2
133 สุเมธ องค์วรรณดี 2
134 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
135 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 2
136 บวร งามศิริอุดม 2
137 ศิริพร กัญชนะ 2
138 พรสิณี อมรวิเชษฐ์ 2
139 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
140 Weerasak putthasri 2
141 Somying Saithanu 2
142 อุทัย ม่วงศรีเมืองดี 2
143 สุวารี เตียงพิทักษ์ 2
144 ประภาพรรณ คำคม 2
145 สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา 2
146 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เจนีวา 2
147 กรมอนามัย 2
148 เยาวลักษณ์ จิตตะโคตร์ 2
149 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 2
150 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 2
151 จอมขวัญ โยธาสมุทร 2
152 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 2
153 ดวงพร เฮงบุญยพันธุ์ 2
154 ลิลลี่ ศิริพร 2
155 สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ 2
156 พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ 2
157 ไมเคิล ซิชอน 2
158 Kanjana Tisayathikom 1
159 Thananan Rattanachotphanit 1
160 Prasit Boonkerd 1
161 Chitpranee Vasvid 1
162 กรแก้ว จันทภาษา 1
163 ประสิทธิ บุญเกิด 1
164 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
165 Somsak Chunharas 1
166 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
167 Waliporn Patcharanarumol 1
168 Jutatip Thungthong 1
169 Kunakorn Aewsuwan 1
170 Thananan Rattanachodpanich 1
171 Walaiporn Phacharanarumol 1
172 Rangsan Sripirom 1
173 Wiroj Tangcharoesathien 1
174 Khanchana Tisayaatikhom 1
175 Weerasak Puthasri 1
176 Panumas Phumas 1
177 Chipanee Wasawit 1
178 ภานุมาศ ภูมาศ 1
179 Sumon Sakolchai 1
180 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
181 Supawanee Sumpaonon 1
182 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
183 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
184 สุมนต์ สกลไชย 1
185 เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 1
186 Daravan Rongmuang 1
187 Suttini Wattanakul 1
188 ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ 1
189 Srijan Pupjain 1
190 Suthanan Kunlaka 1
191 Tuangtip Theerawit 1
192 Kornkaew Chantapasa 1
193 Wiriya Phokhwang-Just 1
194 เบญจพร รัชตารมย์ 1
195 สุทธานันท์ กัลกะ 1
196 Kamolnat Muangyim 1
197 Atiya Sarakshetrin 1
198 Rungnapa Chantra 1
199 Petsunee Thungjaroenkul 1
200 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
201 Kumaree Pachanee 1
202 Waraporn Suwanwela 1
203 Rapeepong Suphanchaimat 1
204 Jadej Thammatach-aree 1
205 รายิน อโรร่า 1
206 Onanong Waleekhachonloet 1
207 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
208 กุมารี พัชนี 1
209 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
210 Krisada Swaengdee 1
211 Viroj Tungcharoensathien 1
212 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
213 Rajin Arora 1
214 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
215 นวลอนันต์ ตันติดกตุ 1
216 Walaiporn Patcharanarumon 1
217 Chompoonut Topothai 1
218 Kanjana Disayatikom 1
219 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
220 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
221 Nucharapon Liangruenrom 1
222 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
223 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
224 อรุณี ภูมิพานิชย์ 1
225 นคร เปรมศรี 1
226 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
227 เฉวตสรร นามวาท 1
228 Anuwat Supachutikul 1
229 Nuan-anan Tantigate 1
230 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
231 ศิริพา อุดมอักษร 1
232 สุณิชา ชานวาทิก 1
233 อารี แวดวงธรรม 1
234 พรรัชดา มาตราสงคราม 1
235 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
236 เยาวเรศ อุปมายันต์ 1
237 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
238 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 1
239 กิตยา มั่งเรือน 1
240 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
241 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
242 Woranan Witthayapipopsakul 1
243 Amonrat Manawatthanawong 1
244 Jongdee Wangpinairat 1
245 Viroj Thangcharoensathien 1
246 Phanpit Suwanakul 1
247 Lampang Hospital 1
248 International Health Policy Program Thailand 1
249 พรทิพย์ แซ่อึ้ง 1
250 Suphon Limwatananon 1
251 Chulaphorn Limwatananon 1
252 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ 1
253 ชาฮีดา วิริยาทร 1
254 ญาณวุฒิ รุ่งกิจการวัฒนา 1
255 พรรณพิศ สุวรรณกูล 1
256 Rungtiwa Hmuenpha 1
257 Chutima Akaleephan 1
258 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
259 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
260 Surasak Chaiyasong 1
261 จงดี ว่องพินัยรัตน์ 1
262 อมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์ 1
263 พัทธรา ลีฬหวรงค์ 1
264 Kanchana Disayathikom 1
265 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
266 Onsri Hinthamai 1
267 Chitpranee Wasawit 1
268 วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟฟูโล 1
269 Shaheda Viriyathorn 1
270 Artitaya Tiampriwan 1
271 Atitaya Thiemphaiwan 1
272 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 1
273 จิราวรรณ บุญเพิ่ม 1
274 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
275 Yaowalak Jittakoat 1
276 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
277 นงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย 1
278 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
279 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
280 ชลธิป พงศ์สกุล 1
281 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
282 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
283 ลลิดา เขตต์กุฏี 1
284 ทวี ศิริวงศ์ 1
285 Lalida Khetkudee 1
286 สุชาติ สรณสถาพร 1
287 ทวีสิน ตันประยูร 1
288 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 1
289 กรมการประกันภัย 1
290 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 1
291 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1
292 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 1
293 ธำรง ตรรกวาทการ 1
294 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
295 ชูฉัตร ประมูลผล 1
296 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
297 ทวี รัตนชูเอก 1
298 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
299 ชัยเวช ธนไพศาล 1
300 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
301 พนิต มโนการ 1
302 นวลอนันต์ ตันติดเกตุ 1
303 Viroj Tangcharoensathien, et al. 1
304 พินทุสร เหมพิสุทธ 1
305 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
306 ฑิณกร โนรี 1
307 สถาบันพระบรมราชชนก 1
308 ชูเสกข์ ศรไพศาล 1
309 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
310 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
311 วัฒนีย์ เย็นจิตร 1
312 ฉวีวรรณ เย็นจิตร 1
313 โรงพยาบาลสงฆ์ 1
314 อภิชาติ จันทนิสร์ 1
315 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
316 Phusit Prakongsait 1
317 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
318 นวรัตน์ โอปนพันธ์ 1
319 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
320 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
321 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
322 Viroj Tangcharoensatien 1
323 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
324 เจริญ ตรีศักดิ์ 1
325 Areewan Cheawchanwattana 1
326 Pornpit Silkavute 1
327 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1
328 ลลิดา เขตต์กุฎี 1
329 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 1
330 อรลักษณ์ พัฒนาประทีป 1
331 รุ่งนภา จันทรา 1
332 Jongkol Lerttiendumrong 1
333 อติญาณ์ ศรเกษตริน 1
334 ศศิเพ็ญ โมไนยกูล 1
335 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
336 ศิริวรรณ ทิพย์รังสฤษฎ์ 1
337 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
338 อัญชลี จิตรักนที 1
339 Angkana Sommanastaweechai 1
340 Pohnratchada Mattrasongkram 1
341 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
342 Apichart Thunyahan 1
343 Krisada Sawaengdee 1
344 สมชาย สุริยไกร 1
345 วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์ 1
346 จิปราณี วาศวิท 1
347 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
348 ศุทธินี วัฒนกูล 1
349 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
350 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
351 Benjaporn Rajataram 1
352 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
353 กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม 1
354 ดาราวรรณ รองเมือง 1
355 limw0002@kku.ac.th 1
356 วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล 1
357 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
358 Sunicha Chanvatik 1
359 วีระศํกดิ์ พุทธาศรี 1
360 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 1
361 วรวิทย์ เจริญเลิศ 1
362 พรรณี วโรภาษ 1
363 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
364 อภิชาติ รอดสม 1
365 สำนักวิชาการสาธารณสุข 1
366 School of Public Health, Faculty of Health Sciences, La trobe University, Australia 1
367 ปราณี เลี่ยมพุธทอง 1
368 กุลลักษณ์ เลิศภัทรพงษ์ 1
369 นิตยา จันทร์เรืองมหาผล 1
370 เอื้องฟ้า คงเอี่ยมตระกูล 1
371 ประยูรศรี สายพิมพ์ 1
372 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
373 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
374 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
375 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
376 อภิชาติ ธัญญาหาร 1
377 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
378 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
379 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
380 อุบลรัตน์ สุคนธมาน 1
381 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
382 วิชัย โชควิวัฒน 1
383 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
384 จิราวรรณ วรรณเวก 1
385 ศรีจันทร์ พลับจั่น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 9
2 2558 1
3 2557 1
4 2555 2
5 2554 1
6 2551 3
7 2549 6
8 2548 2
9 2547 2
10 2546 5
11 2545 2
12 2544 4
13 2543 3
14 2542 3
15 2538 2
16 2535 1
17 2534 1
18 543 136
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
3 การศึกษาภาระงานและผลิตภาพกำลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
4 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
5 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
6 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
7 การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
8 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
9 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2558
10 การประเมินผลการจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2557
11 วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
12 ทัศนคติและการเลือกงานในชนบทของแพทย์จบใหม่
13 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
14 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
ปี พ.ศ. 2551
15 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
16 ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย
17 การแปรสภาพโรงพยาบาลของรัฐให้เป็นเอกชน: บทวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2549
18 วิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ
19 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 4 พรบ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในบริบทของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า-ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
20 อุปสงค์ของบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
21 ความต้องการงบประมาณสำหรับการเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย
22 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
23 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 1 แนวทางการปฏิรูปการเงินการคลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2548
24 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
25 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
26 ต้นทุนการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยการถ่ายภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม) ในประเทศไทย
27 ปัจจัยในการตัดสินใจเชิงนโยบายและสิ่งท้าทายของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2546
28 บทบาทและการปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยต่อสภาวะก่อนและระหว่างวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539-2544)
29 การวิเคราะห์และกำหนดอัตราเหมาจ่ายในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับ ปีงบประมาณ 2547
30 ต้นทุน-ผลได้ ของการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย โดยเน้นการควบคุมในสุนัข
31 แบบแผนการคลอดบุตรของหญิงไทยในรอบ ๑๒ ปี (พ ศ ๒๕๓๓–๒๕๔๔)
32 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปี พ.ศ. 2545
33 ตอบข้อสังเกตจุดอ่อนของที่มา ๑,๒๐๒ บาทต่อคนต่อปี ของนพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโนทัยและคณะ
34 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก: บทเรียนจากพื้นที่เพื่อการปรับนโยบาย
ปี พ.ศ. 2544
35 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
36 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
37 งบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาทต่อคนต่อปีมาจากไหน
38 การประกันสุขภาพภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2543
39 ผู้มีรายได้น้อย กับการเข้าถึงบริการทดแทนไต: วิเคราะห์และข้อเสนอเชิงนโยบาย
40 ผลกระทบบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อโรงพยาบาลภาครัฐ
41 งบประมาณในการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย: 782 บาทต่อคน มาจากไหน?
ปี พ.ศ. 2542
42 การวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการระยะที่สอง พ.ศ.2540-2541
43 รายงานการสรุปและข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบการคลังเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
44 แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-6-7 (พ.ศ.2525-2539)
ปี พ.ศ. 2538
45 ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข
46 การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณสาธารณสุขตามแผนพัฒนาจังหวัด
ปี พ.ศ. 2535
47 แบบแผนการเบิกค่ารักษาพยาบาลและความเหมาะสม ของการรักษาพยาบาลภายใต้กองทุนเงินทดแทน
ปี พ.ศ. 2534
48 การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์