ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร และคณะ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 64
2 วลัยพร พัชรนฤมล 27
3 ภูษิต ประคองสาย 26
4 จิตปราณี วาศวิท 22
5 กัญจนา ติษยาธิคม 21
6 Viroj Tangcharoensathien 19
7 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 13
8 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 12
9 วิชช์ เกษมทรัพย์ 12
10 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 12
11 วงเดือน จินดาวัฒนะ 10
12 Viroj Tangchroensathien 10
13 นวลอนันต์ ตันติเกตุ 10
14 จงกล เลิศเธียรดำรง 9
15 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 8
16 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 8
17 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 8
18 สุวรรณา มูเก็ม 7
19 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 7
20 สุกันยา คงสวัสดิ์ 6
21 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5
22 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 5
23 Siriwan Pitayarangsarit 5
24 สัญญา ศรีรัตนะ 5
25 งามจิตต์ จันทรสาธิต 4
26 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
27 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 4
28 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 4
29 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 4
30 Phusit Prakongsai 4
31 หทัยชนก สุมาลี 4
32 ชลลดา สิทธิฑูรย์ 4
33 Walaiporn Patcharanarumol 4
34 ถนอม สุภาพร 3
35 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 3
36 อารยา ศรีไพโรจน์ 3
37 ไม่มีข้อมูล 3
38 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3
39 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 3
40 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 3
41 อดิศวร์ หลายชูไทย 3
42 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 3
43 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 2
44 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
45 ธีรธัช กันตามระ 2
46 พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ 2
47 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 2
48 ลิลลี่ ศิริพร 2
49 สมหญิง สายธนู 2
50 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 2
51 ดวงพร เฮงบุญยพันธุ์ 2
52 สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ 2
53 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
54 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
55 Supon Limwattananon 2
56 โรงพยาบาลลำปาง 2
57 เยาวลักษณ์ จิตตะโคตร์ 2
58 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2
59 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 2
60 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
61 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 2
62 นงลักษณ์ พะไกยะ 2
63 รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์ 2
64 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
65 ดวงกมล วิมลกิจ 2
66 กัญจนา ดิษยาธิคม 2
67 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
68 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 2
69 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
70 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 2
71 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 2
72 โดแนลสัน, เดล 2
73 Donaldson, Dayl 2
74 ถาวร กมลทิพย์ 2
75 อังคณา สมนัสทวีชัย 2
76 Adit Laichoothai 2
77 Hathaichanok Sumalee 2
78 Jongkol Lertiendumrong 2
79 Angkana Sommanustweechai 2
80 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 2
81 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ 2
82 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
83 International Health Policy Program 2
84 ประพันธ์ สหพัฒนา 2
85 Chitpranee Vasavid 2
86 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
87 ชัยเวช ธนไพศาล 1
88 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
89 ธำรง ตรรกวาทการ 1
90 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 1
91 กรมการประกันภัย 1
92 สุชาติ สรณสถาพร 1
93 นงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย 1
94 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
95 ทวีสิน ตันประยูร 1
96 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
97 ชูฉัตร ประมูลผล 1
98 ทวี รัตนชูเอก 1
99 School of Public Health, Faculty of Health Sciences, La trobe University, Australia 1
100 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
101 ปราณี เลี่ยมพุธทอง 1
102 กุลลักษณ์ เลิศภัทรพงษ์ 1
103 นิตยา จันทร์เรืองมหาผล 1
104 สำนักวิชาการสาธารณสุข 1
105 เอื้องฟ้า คงเอี่ยมตระกูล 1
106 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 1
107 ลลิดา เขตต์กุฎี 1
108 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 1
109 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1
110 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 1
111 จอมขวัญ โยธาสมุทร 1
112 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
113 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 1
114 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
115 Praphaphan Iamanan 1
116 Chitpranee Vasvid 1
117 Kanjana Tisayathikom 1
118 Vijj Kasemsap 1
119 Thanom Supaporn 1
120 Yot teerawatananon 1
121 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 1
122 Waliporn Patcharanarumol 1
123 รายิน อโรร่า 1
124 อภิชาติ รอดสม 1
125 Swansea university 1
126 Weerasak Puthasri 1
127 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
128 นวรัตน์ โอปนพันธ์ 1
129 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
130 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
131 ชลธิป พงศ์สกุล 1
132 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 1
133 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
134 จิราวรรณ บุญเพิ่ม 1
135 Lalida Khetkudee 1
136 ทวี ศิริวงศ์ 1
137 พนิต มโนการ 1
138 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
139 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
140 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
141 ลลิดา เขตต์กุฏี 1
142 Yaowalak Jittakoat 1
143 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
144 โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1
145 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
146 ฑิณกร โนรี 1
147 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
148 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
149 อภิชาติ จันทนิสร์ 1
150 ประวิทย์ ชุมเกษียร 1
151 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 1
152 นวลอนันต์ ตันติดเกตุ 1
153 Viroj Tangcharoensathien, et al. 1
154 พินทุสร เหมพิสุทธ 1
155 นราทิพย์ ชุติวงศ์ 1
156 สุเมธ องค์วรรณดี 1
157 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
158 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
159 Viroj Tangcharoensatien 1
160 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1
161 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
162 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
163 Phusit Prakongsait 1
164 Pornpit Silkavute 1
165 Areewan Cheawchanwattana 1
166 กฤษดา ว่องวิญญู 1
167 อภิชาติ จัทนิสร์ 1
168 เจริญ ตรีศักดิ์ 1
169 Chulaporn Limwattananon 1
170 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
171 สถาบันพระบรมราชชนก 1
172 ชูเสกข์ ศรไพศาล 1
173 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
174 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
175 อุบลรัตน์ สุคนธมาน 1
176 วิชัย โชควิวัฒน 1
177 จิราวรรณ วรรณเวก 1
178 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
179 ประยูรศรี สายพิมพ์ 1
180 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
181 วรวิทย์ เจริญเลิศ 1
182 วีระศํกดิ์ พุทธาศรี 1
183 ไมเคิล ซิชอน 1
184 พรรณี วโรภาษ 1
185 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เจนีวา 1
186 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
187 พรสิณี อมรวิเชษฐ์ 1
188 ปรัศนี ทิพยโสภติ 1
189 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
190 วัฒนีย์ เย็นจิตร 1
191 ฉวีวรรณ เย็นจิตร 1
192 โรงพยาบาลสงฆ์ 1
193 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
194 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
195 ศิริพร กัญชนะ 1
196 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
197 กรมอนามัย 1
198 บวร งามศิริอุดม 1
199 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
200 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 1
201 อุทัย ม่วงศรีเมืองดี 1
202 Jongdee Wangpinairat 1
203 พัทธรา ลีฬหวรงค์ 1
204 นคร เปรมศรี 1
205 อรุณี ภูมิพานิชย์ 1
206 Anuwat Supachutikul 1
207 เฉวตสรร นามวาท 1
208 จงดี ว่องพินัยรัตน์ 1
209 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
210 วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟฟูโล 1
211 Onsri Hinthamai 1
212 Artitaya Tiampriwan 1
213 นวลอนันต์ ตันติดกตุ 1
214 Kanchana Disayathikom 1
215 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
216 Samrit Srithamrongsawat 1
217 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
218 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
219 เยาวเรศ อุปมายันต์ 1
220 ศิริพา อุดมอักษร 1
221 อารี แวดวงธรรม 1
222 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
223 กิตยา มั่งเรือน 1
224 Kanjana Disayatikom 1
225 Walaiporn Patcharanarumon 1
226 Kanjana Tisayaticom 1
227 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
228 Nuan-anan Tantigate 1
229 Chitpranee Wasawit 1
230 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
231 Atitaya Thiemphaiwan 1
232 Wiroj Tangcharoesathien 1
233 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ 1
234 ญาณวุฒิ รุ่งกิจการวัฒนา 1
235 Rungtiwa Hmuenpha 1
236 พรรณพิศ สุวรรณกูล 1
237 Khanchana Tisayaatikhom 1
238 Walaiporn Phacharanarumol 1
239 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
240 Somsak Chunharas 1
241 Supawanee Sumpaonon 1
242 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
243 Chipanee Wasawit 1
244 Chulaphorn Limwatananon 1
245 Suphon Limwatananon 1
246 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
247 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 1
248 International Health Policy Program Thailand 1
249 พรทิพย์ แซ่อึ้ง 1
250 Chutima Akaleephan 1
251 Supasit Pannarunothai 1
252 ปิยะอร แดงพยนต์ 1
253 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 1
254 Phanpit Suwanakul 1
255 Viroj Thangcharoensathien 1
256 อรณัชชา เซ็นโส 1
257 Lampang Hospital 1
258 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
259 Weerasak putthasri 1
260 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
261 กฤษดา แสวงดี 1
262 ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ 1
263 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
264 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
265 Tuangtip Theerawit 1
266 สงครามชัย ลีทองดี 1
267 เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 1
268 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 1
269 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
270 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
271 Sopon Iamsirithaworn 1
272 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
273 Petsunee Thungjaroenkul 1
274 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
275 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
276 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) 1
277 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
278 Rapeepong Suphanchaimat 1
279 David Hughes 1
280 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
281 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
282 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
283 Krisada Swaengdee 1
284 Viroj Tungcharoensathien 1
285 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
286 Rajin Arora 1
287 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
288 ครรชิต สุขนาค 1
289 ศิริวรรณ ทิพย์รังสฤษฎ์ 1
290 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
291 อรลักษณ์ พัฒนาประทีป 1
292 Jongkol Lerttiendumrong 1
293 ศศิเพ็ญ โมไนยกูล 1
294 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
295 ประภาพรรณ คำคม 1
296 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
297 Somying Saithanu 1
298 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
299 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
300 อัญชลี จิตรักนที 1
301 สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา 1
302 สมชาย สุริยไกร 1
303 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
304 ปานเทพ รัตนากร 1
305 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
306 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
307 Parntep Ratanakorn 1
308 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 1
309 Wantanee Kalpravidh 1
310 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
311 limw0002@kku.ac.th 1
312 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
313 วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล 1
314 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
315 จิปราณี วาศวิท 1
316 Thitikorn Topothai 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 1
3 2555 5
4 2554 4
5 2553 1
6 2551 9
7 2550 4
8 2549 13
9 2548 13
10 2547 12
11 2546 12
12 2545 7
13 2544 14
14 2543 3
15 2542 6
16 2541 9
17 2540 3
18 2539 3
19 2538 2
20 2536 1
21 2535 1
22 2534 1
23 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Assessment of Smoking Cessation Services in Public Health Ministry-Affiliated Hospitals
2 The Administration of the Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor (CPIRD), and the One Doctor One District (ODOD)
3 Health Problems and Health Care Behaviors Among Registered Nurses in Thailand
ปี พ.ศ. 2557
4 Evolution of Collaborations under the ”One Health” Concept in Thailand
ปี พ.ศ. 2555
5 การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายา
6 ทัศนคติและการเลือกงานในชนบทของแพทย์จบใหม่
7 จะดึงดูดแพทย์จบใหม่ไปทำงานที่ชนบทได้อย่างไร: การใช้เครื่องมือทดลองการตัดสินใจเลือกงาน
8 การควบคุมราคายา: บทเรียนจากอดีต ข้อค้นพบปัจจุบัน และข้อเสนอสำหรับอนาคต
9 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
10 การเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนจากการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน(โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ) 2548-2553
11 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
12 การลดความยากจนจากรายจ่ายด้านสุขภาพ : ผลลัพธ์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย
13 ค่าใช้จ่ายที่พยากรณ์จากการใช้ยาราคาแพงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ : เปรียบเทียบกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2553
14 การประเมินความคุ้มค่าของการนำวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีPrime-Boost (ALVAC-HIV ® และ AIDSVAX B/E®) มาใช้ในประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2551
15 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
16 กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนระบบสุขภาพในประเทศบราซิล สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร: บทเรียนสำหรับการจัดทำรัฐธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2551
17 แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 5-6-7 (พศ.2525-2539)
18 คุณภาพบริการโรงพยาบาลในสายตาผู้ป่วย
19 การแปรสภาพโรงพยาบาลของรัฐให้เป็นเอกชน: บทวิเคราะห์เชิงนโยบาย
20 ทัศนะ: การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแพทย์ สาธารณสุขไทย
21 พฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน ในจังหวัดสมุทราปราการ (บทคัดย่อ)
22 ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย
23 กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนระบบสุขภาพในประเทศบราซิล สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร : บทเรียนสำหรับการจัดทำธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2550
24 การสำรวจการเข้าถึงสถานพยาบาลและรายจ่ายด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่เสียชีวิต พ.ศ. 2548-2549
25 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
26 บุหรี่และสุรา : ความแตกต่างของปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ระหว่างครัวเรือนไทยที่มีเศรษฐานะและระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
27 ระหว่างคนจนกับคนรวย ใครได้รับประโยชน์จากการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า?
ปี พ.ศ. 2549
28 นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: ตอนที่ 4 อนาคตและทิศทางของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
29 อุปสงค์ของบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
30 ความต้องการงบประมาณสำหรับการเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย
31 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 1 แนวทางการปฏิรูปการเงินการคลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
32 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย
33 ความคิดเห็นของประชาชนไทยต่อการคัดเลือกผู้ป่วยไตวารเรื้อรังเข้ารับบริการทดแทนไต
34 สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงบริการรังสีรักษาในประเทศไทยภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
35 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
36 รายงานสถานะสุขภาพคนไทย: การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ ศ 2546
37 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 4 พรบ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในบริบทของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า-ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
38 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 2 ความเป็นไปได้ของแหล่งการเงินต่างๆ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
39 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 3 การจ่ายร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: บทวิเคราะห์เชิงนโยบาย
40 วิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2548
41 พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในบริบทของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า : ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
42 การจ่ายร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : บทวิเคราะห์เชิงนโยบาย
43 การแทนยาฉีดด้วยยารับประทานในผู้ป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาล
44 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
45 ความเป็นไปได้ของแหล่งเงินต่างๆ ตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในทัศนะของผู้สันทัดกรณี
46 การปรับปรุงสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมกองทุนประกันสังคม
47 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการติดเชื้อเอชไอวีในเด็ก : กรณีศึกษาจังหวัดน่านปี ๒๕๔๕
48 ความเป็นธรรมในระบบสุขภาพไทย: ประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข
49 อนามัยและสวัสดิการของคนไทยหลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตอนที่ 2 เรื่อง รายจ่ายด้านของคนไทยก่อนและหลังมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
50 คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดของโรงพยาบาลในประเทศไทยยุคของการปฏิรูประบบสุขภาพ
51 ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการผ่าตัดด้วยกล้องเปรียบเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิดในการรักษานิ่วในถุงน้ำดี ข้อมูลสำหรับระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย
52 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ
53 บัญชีรายจ่ายสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
54 บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2537-2544
55 รายงานผลการสำรวจภายหลังการแจงนับการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2545
56 กลไกการเงินการคลังด้านประกันสุขภาพของประเทศ(Financing mechanism)
57 ปัจจัยในการตัดสินใจเชิงนโยบายและสิ่งท้าทายของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
58 ความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการแมมโมแกรมตามประเภทของระบบประกันสุขภาพผู้ใช้บริการในประเทศไทย
59 อัตราเหมาจ่ายรายหัวปีงบประมาณ 2548 การปรับวิธีประมาณการครั้งใหญ่
60 แนวโน้มการใช้ยาตามนโยบายบัญชียาหลักแห่งชาติของโรงพยาบาลในปัจจุบัน
61 การสำรวจอนามัยและสวัสดิการของประชาชนไทย พ.ศ.2546: กรณีการรับบริการทันตกรรม
62 อนามัยและสวัสดิการของคนไทยหลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตอนที่ 1 เรื่องการเจ็บป่วย การใช้บริการสุขภาพ และการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทย
63 การดำเนินงานของโรงพยาบาลต่อการใช้บัญชียาหลักแห่งชาติ
64 ต้นทุนการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยการถ่ายภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม) ในประเทศไทย
65 พรมแดนแห่งความรู้: หนึ่งทศวรรษของการประเมินการใช้ยาในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2546
66 Private hospital industry in Thailand after the economic crisis, 1996-2001
67 ต้นทุน และประสิทธิภาพของหน่วยบริการไตเทียม ภาครัฐและเอกชนในปี 2544
68 การจัดระบบบริการด้านรังสีรักษากับความต้องการและการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยปีงบประมาณ 2545
69 ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย - คำถามวิจัยที่สำคัญ
70 การตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนโดยระบบสุขภาพไทย : ความคิดเห็นของบุคลากรสุขภาพ
71 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
72 แบบแผนการคลอดบุตรของหญิงไทยในรอบ ๑๒ ปี (พ ศ ๒๕๓๓–๒๕๔๔)
73 ผลดี ผลเสีย การฝากครรภ์พิเศษในโรงพยาบาลรัฐ
74 การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการฟอกเลือดกับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายในประเทศไทย
75 การวิเคราะห์และกำหนดอัตราเหมาจ่ายในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับ ปีงบประมาณ 2547
76 ต้นทุน-ผลได้ ของการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย โดยเน้นการควบคุมในสุนัข
77 การจัดการความรับผิดจากการรักษาทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2545
78 วิธีวัดคุณภาพชีวิต สำหรับผู้ป่วยต้อกระจกในภูมิภาค
79 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก: บทเรียนจากพื้นที่เพื่อการปรับนโยบาย
80 ตอบข้อสังเกตจุดอ่อนของที่มา ๑,๒๐๒ บาทต่อคนต่อปี ของนพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโนทัยและคณะ
81 การทำนายโอกาสของการผ่าตัดคลอดบุตรสำหรับหญิงไทย กรณีศึกษาจากโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป 29 แห่ง
82 อัตราเหมาจ่ายรายหัวชุดสิทธิประโยชน์กรณีส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2546
83 อัตราเหมาจ่ายรายหัวในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2546
84 ความเหมาะสมในการลงทุนเพื่อนำเครื่องฉายรังสีโปรตอนมาใช้รักษาโรคมะเร็งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
85 ต้นทุนดำเนินการของสถานีอนามัยในจังหวัดสมุทรสาครปีงบประมาณ 2542
86 การประกันสุขภาพภาคเอกชน
87 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
88 คู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาลชุมชน
89 คู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
90 ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย การเจ็บป่วยราคาแพง: ทางออกคืออะไร
91 วิธีวิเคราะห์ต้นทุนบริการของสถานพยาบาลแบบมาตรฐานและแบบลัด
92 ต้นทุนดำเนินการของสถานีอนามัย ในจังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ 2542
93 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ใครได้-ใครเสีย : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
94 สถานพยาบาลต้องปรับตัวอย่างไรภายใต้นโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้า-กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี
95 ภาระงานของบุคลากรและประสิทธิภาพการใช้เตียงโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลจังหวัด ปี 2543
96 งบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาทต่อคนต่อปีมาจากไหน
97 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
98 เครื่องมือแพทย์ราคาแพงในประเทศไทย: การกระจายการใช้และการเข้าถึงบริการ
ปี พ.ศ. 2543
99 ผลกระทบบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อโรงพยาบาลภาครัฐ
100 ผู้มีรายได้น้อย กับการเข้าถึงบริการทดแทนไต: วิเคราะห์และข้อเสนอเชิงนโยบาย
101 งบประมาณในการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย: 782 บาทต่อคน มาจากไหน?
ปี พ.ศ. 2542
102 แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-6-7(พ.ศ.2525-2539)
103 รายงานการสรุปและข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบการคลังเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
104 การวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการระยะที่สอง พ.ศ.2540-2541
105 การสำรวจการเจ็บป่วยและการใช้บริการทางการแพทย์ของข้าราชการ, ข้าราชการบำนาญ และบุคคลในครอบครัว ในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ พ.ศ.2538Scheme
106 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ภายใต้สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ พ.ศ.2540
107 การปฏิรูประบบการจัดหาและการใช้ยาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2541
ปี พ.ศ. 2541
108 บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2537
109 ระเบียบพัสดุฯและปัจจัยการตัดสินใจซื้อยาในโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลระดับ จังหวัด ปี 2539
110 การสำรวจราคายา 40 รายการ โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดซื้อในปี 2539
111 การคลังเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
112 คุณภาพยาที่ผลิตหรือจำหน่ายโดยองค์การเภสัชกรรมและ โรงงานผลิต เอกชนที่ได้มาตรฐานการผลิต กรณีศึกษายา 6 รายการ
113 การวิจัยและพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ
114 แบบแผนการคลอดบุตรในโรงพยาบาล ปี 2533-2539
115 คู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนสถานีอนามัย
116 การวิจัยกับการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆในการกำหนดนโยบายสาธารณสุขไทย
ปี พ.ศ. 2540
117 การสำมะโนโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ปี พ.ศ.2535
118 การปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ : กรณีศึกษา พ.ศ.2538
119 การปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการทางเลือกเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2539
120 สำมะโนการโฆษณาอาหาร ยา และเครื่องสำอางในวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ พ.ศ. 2536
121 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์ต้นทุนของสถานบริการสาธารณสุข
122 ทุกข์ สมุทัย ในระบบสาธารณสุข และหลักประกันสุขภาพคนไทย
ปี พ.ศ. 2538
123 ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข
124 การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณสาธารณสุขตามแผนพัฒนาจังหวัด
ปี พ.ศ. 2536
125 การใช้เครื่องสลายนิ่วในประเทศไทย ประสิทธิภาพและความเสมอภาค
ปี พ.ศ. 2535
126 แบบแผนการเบิกค่ารักษาพยาบาลและความเหมาะสม ของการรักษาพยาบาลภายใต้กองทุนเงินทดแทน
ปี พ.ศ. 2534
127 การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์