ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 82
2 วลัยพร พัชรนฤมล 40
3 ภูษิต ประคองสาย 34
4 กัญจนา ติษยาธิคม 29
5 จิตปราณี วาศวิท 27
6 วิชช์ เกษมทรัพย์ 20
7 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 19
8 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 19
9 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 18
10 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 13
11 วงเดือน จินดาวัฒนะ 12
12 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 12
13 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 12
14 นวลอนันต์ ตันติเกตุ 12
15 Walaiporn Patcharanarumol 11
16 สุวรรณา มูเก็ม 11
17 จงกล เลิศเธียรดำรง 10
18 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 9
19 Siriwan Pitayarangsarit 8
20 สัญญา ศรีรัตนะ 7
21 Chulaporn Limwattananon 6
22 สุกันยา คงสวัสดิ์ 6
23 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 6
24 หทัยชนก สุมาลี 6
25 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 5
26 ถนอม สุภาพร 5
27 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 5
28 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5
29 Phusit Prakongsai 5
30 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 5
31 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
32 งามจิตต์ จันทรสาธิต 4
33 ชลลดา สิทธิฑูรย์ 4
34 อังคณา สมนัสทวีชัย 4
35 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 4
36 Donaldson, Dayl 4
37 โดแนลสัน, เดล 4
38 อารยา ศรีไพโรจน์ 4
39 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
40 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 4
41 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 4
42 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 4
43 ไม่มีข้อมูล 4
44 ถาวร กมลทิพย์ 3
45 International Health Policy Program 3
46 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 3
47 อดิศวร์ หลายชูไทย 3
48 นงลักษณ์ พะไกยะ 3
49 จเด็จ ธรรมธัชอารี 3
50 Angkana Sommanustweechai 3
51 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 3
52 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
53 รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์ 3
54 สมหญิง สายธนู 3
55 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
56 Hathaichanok Sumalee 3
57 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 3
58 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 3
59 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 3
60 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
61 Parntep Ratanakorn 2
62 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
63 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
64 Sopon Iamsirithaworn 2
65 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 2
66 Praphaphan Iamanan 2
67 ปานเทพ รัตนากร 2
68 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
69 สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา 2
70 Weerasak putthasri 2
71 ดวงกมล วิมลกิจ 2
72 Adit Laichoothai 2
73 Somying Saithanu 2
74 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
75 สุวารี เตียงพิทักษ์ 2
76 อุทัย ม่วงศรีเมืองดี 2
77 ประภาพรรณ คำคม 2
78 Wantanee Kalpravidh 2
79 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 2
80 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
81 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
82 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
83 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
84 David Hughes 2
85 Thanom Supaporn 2
86 Swansea university 2
87 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
88 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
89 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
90 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
91 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
92 ครรชิต สุขนาค 2
93 สงครามชัย ลีทองดี 2
94 Yaowaluk Wanwong 2
95 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
96 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
97 สุรัชดา ชนโสภณ 2
98 กฤษดา แสวงดี 2
99 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
100 โรงพยาบาลลำปาง 2
101 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
102 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 2
103 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
104 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
105 ปิยะอร แดงพยนต์ 2
106 อรณัชชา เซ็นโส 2
107 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 2
108 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 2
109 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
110 นราทิพย์ ชุติวงศ์ 2
111 ธีรธัช กันตามระ 2
112 สุเมธ องค์วรรณดี 2
113 กฤษดา ว่องวิญญู 2
114 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
115 โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2
116 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2
117 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
118 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2
119 ศิริพร กัญชนะ 2
120 พรสิณี อมรวิเชษฐ์ 2
121 พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ 2
122 บวร งามศิริอุดม 2
123 ปรัศนี ทิพยโสภติ 2
124 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
125 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
126 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 2
127 สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ 2
128 กรมอนามัย 2
129 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 2
130 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
131 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 2
132 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 2
133 กัญจนา ดิษยาธิคม 2
134 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เจนีวา 2
135 ลิลลี่ ศิริพร 2
136 Kanchana Disayathikom 1
137 Kumaree Pachanee 1
138 จงดี ว่องพินัยรัตน์ 1
139 Onanong Waleekhachonloet 1
140 Waraporn Suwanwela 1
141 กุมารี พัชนี 1
142 Jongdee Wangpinairat 1
143 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
144 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
145 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
146 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
147 Kunakorn Aewsuwan 1
148 กิตยา มั่งเรือน 1
149 เยาวเรศ อุปมายันต์ 1
150 อารี แวดวงธรรม 1
151 Nuan-anan Tantigate 1
152 Jutatip Thungthong 1
153 อรุณี ภูมิพานิชย์ 1
154 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
155 Anuwat Supachutikul 1
156 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
157 Chipanee Wasawit 1
158 Wiroj Tangcharoesathien 1
159 ดาราวรรณ รองเมือง 1
160 Atitaya Thiemphaiwan 1
161 วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์ 1
162 กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม 1
163 ศิริวรรณ ทิพย์รังสฤษฎ์ 1
164 Supawanee Sumpaonon 1
165 อติญาณ์ ศรเกษตริน 1
166 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
167 Krisada Sawaengdee 1
168 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ 1
169 ศรีจันทร์ พลับจั่น 1
170 Wiriya Phokhwang-Just 1
171 Daravan Rongmuang 1
172 พรทิพย์ แซ่อึ้ง 1
173 Srijan Pupjain 1
174 Rungnapa Chantra 1
175 Lampang Hospital 1
176 ญาณวุฒิ รุ่งกิจการวัฒนา 1
177 สุทธานันท์ กัลกะ 1
178 Rungtiwa Hmuenpha 1
179 เบญจพร รัชตารมย์ 1
180 Suthanan Kunlaka 1
181 limw0002@kku.ac.th 1
182 ชาฮีดา วิริยาทร 1
183 Shaheda Viriyathorn 1
184 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
185 Amonrat Manawatthanawong 1
186 Thananan Rattanachodpanich 1
187 Rangsan Sripirom 1
188 กรแก้ว จันทภาษา 1
189 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
190 สุมนต์ สกลไชย 1
191 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
192 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
193 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
194 Woranan Witthayapipopsakul 1
195 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
196 สุณิชา ชานวาทิก 1
197 รุ่งนภา จันทรา 1
198 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 1
199 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
200 Chompoonut Topothai 1
201 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
202 Nucharapon Liangruenrom 1
203 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
204 ประสิทธิ บุญเกิด 1
205 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
206 Rajin Arora 1
207 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
208 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
209 ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ 1
210 ศิริพา อุดมอักษร 1
211 จิปราณี วาศวิท 1
212 เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 1
213 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
214 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
215 อัญชลี จิตรักนที 1
216 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
217 Thananan Rattanachotphanit 1
218 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
219 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
220 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
221 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
222 Rapeepong Suphanchaimat 1
223 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
224 รายิน อโรร่า 1
225 ศศิเพ็ญ โมไนยกูล 1
226 นวรัตน์ โอปนพันธ์ 1
227 ชลธิป พงศ์สกุล 1
228 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 1
229 จิราวรรณ บุญเพิ่ม 1
230 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
231 ทวี ศิริวงศ์ 1
232 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
233 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
234 กรมการประกันภัย 1
235 พนิต มโนการ 1
236 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
237 International Health Policy Program Thailand 1
238 นงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย 1
239 Chitpranee Wasawit 1
240 ธำรง ตรรกวาทการ 1
241 Onsri Hinthamai 1
242 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 1
243 ชัยเวช ธนไพศาล 1
244 ทวี รัตนชูเอก 1
245 ทวีสิน ตันประยูร 1
246 Chutima Akaleephan 1
247 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
248 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
249 ชูฉัตร ประมูลผล 1
250 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
251 Phusit Prakongsait 1
252 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
253 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
254 Pornpit Silkavute 1
255 Areewan Cheawchanwattana 1
256 อภิชาติ จันทนิสร์ 1
257 สถาบันพระบรมราชชนก 1
258 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
259 Lalida Khetkudee 1
260 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
261 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1
262 สุชาติ สรณสถาพร 1
263 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
264 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
265 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
266 Yaowalak Jittakoat 1
267 เจริญ ตรีศักดิ์ 1
268 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
269 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
270 Artitaya Tiampriwan 1
271 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 1
272 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
273 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
274 วัฒนีย์ เย็นจิตร 1
275 ฉวีวรรณ เย็นจิตร 1
276 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
277 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
278 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
279 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
280 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
281 อุบลรัตน์ สุคนธมาน 1
282 โรงพยาบาลสงฆ์ 1
283 ชูเสกข์ ศรไพศาล 1
284 อภิชาติ ธัญญาหาร 1
285 Sunicha Chanvatik 1
286 Pohnratchada Mattrasongkram 1
287 Apichart Thunyahan 1
288 Chitpranee Vasvid 1
289 พรรัชดา มาตราสงคราม 1
290 Viroj Tangcharoensathien, et al. 1
291 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
292 ฑิณกร โนรี 1
293 ประยูรศรี สายพิมพ์ 1
294 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
295 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
296 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
297 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
298 ลลิดา เขตต์กุฎี 1
299 เฉวตสรร นามวาท 1
300 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 1
301 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
302 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1
303 นคร เปรมศรี 1
304 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 1
305 School of Public Health, Faculty of Health Sciences, La trobe University, Australia 1
306 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
307 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
308 วรวิทย์ เจริญเลิศ 1
309 พรรณี วโรภาษ 1
310 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 1
311 อภิชาติ รอดสม 1
312 นิตยา จันทร์เรืองมหาผล 1
313 เอื้องฟ้า คงเอี่ยมตระกูล 1
314 สำนักวิชาการสาธารณสุข 1
315 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 9
2 2558 1
3 2557 1
4 2555 2
5 2554 1
6 2551 3
7 2549 6
8 2548 2
9 2547 2
10 2546 5
11 2545 2
12 2544 4
13 2543 3
14 2542 3
15 2538 2
16 2535 1
17 2534 1
18 543 136
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
3 การศึกษาภาระงานและผลิตภาพกำลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
4 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
5 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
6 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
7 การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
8 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
9 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2558
10 การประเมินผลการจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2557
11 วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
12 ทัศนคติและการเลือกงานในชนบทของแพทย์จบใหม่
13 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
14 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
ปี พ.ศ. 2551
15 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
16 ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย
17 การแปรสภาพโรงพยาบาลของรัฐให้เป็นเอกชน: บทวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2549
18 วิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ
19 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 4 พรบ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในบริบทของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า-ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
20 อุปสงค์ของบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
21 ความต้องการงบประมาณสำหรับการเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย
22 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
23 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 1 แนวทางการปฏิรูปการเงินการคลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2548
24 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
25 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
26 ต้นทุนการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยการถ่ายภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม) ในประเทศไทย
27 ปัจจัยในการตัดสินใจเชิงนโยบายและสิ่งท้าทายของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2546
28 บทบาทและการปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยต่อสภาวะก่อนและระหว่างวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539-2544)
29 การวิเคราะห์และกำหนดอัตราเหมาจ่ายในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับ ปีงบประมาณ 2547
30 ต้นทุน-ผลได้ ของการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย โดยเน้นการควบคุมในสุนัข
31 แบบแผนการคลอดบุตรของหญิงไทยในรอบ ๑๒ ปี (พ ศ ๒๕๓๓–๒๕๔๔)
32 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปี พ.ศ. 2545
33 ตอบข้อสังเกตจุดอ่อนของที่มา ๑,๒๐๒ บาทต่อคนต่อปี ของนพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโนทัยและคณะ
34 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก: บทเรียนจากพื้นที่เพื่อการปรับนโยบาย
ปี พ.ศ. 2544
35 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
36 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
37 งบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาทต่อคนต่อปีมาจากไหน
38 การประกันสุขภาพภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2543
39 ผู้มีรายได้น้อย กับการเข้าถึงบริการทดแทนไต: วิเคราะห์และข้อเสนอเชิงนโยบาย
40 ผลกระทบบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อโรงพยาบาลภาครัฐ
41 งบประมาณในการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย: 782 บาทต่อคน มาจากไหน?
ปี พ.ศ. 2542
42 การวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการระยะที่สอง พ.ศ.2540-2541
43 รายงานการสรุปและข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบการคลังเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
44 แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-6-7 (พ.ศ.2525-2539)
ปี พ.ศ. 2538
45 ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข
46 การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณสาธารณสุขตามแผนพัฒนาจังหวัด
ปี พ.ศ. 2535
47 แบบแผนการเบิกค่ารักษาพยาบาลและความเหมาะสม ของการรักษาพยาบาลภายใต้กองทุนเงินทดแทน
ปี พ.ศ. 2534
48 การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์