ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 82
2 วลัยพร พัชรนฤมล 40
3 ภูษิต ประคองสาย 34
4 กัญจนา ติษยาธิคม 29
5 จิตปราณี วาศวิท 27
6 วิชช์ เกษมทรัพย์ 20
7 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 19
8 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 19
9 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 18
10 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 13
11 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 12
12 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 12
13 นวลอนันต์ ตันติเกตุ 12
14 วงเดือน จินดาวัฒนะ 12
15 Walaiporn Patcharanarumol 11
16 สุวรรณา มูเก็ม 11
17 จงกล เลิศเธียรดำรง 10
18 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 9
19 Siriwan Pitayarangsarit 8
20 สัญญา ศรีรัตนะ 7
21 หทัยชนก สุมาลี 6
22 Chulaporn Limwattananon 6
23 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 6
24 สุกันยา คงสวัสดิ์ 6
25 ถนอม สุภาพร 5
26 Phusit Prakongsai 5
27 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 5
28 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 5
29 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5
30 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 5
31 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
32 ไม่มีข้อมูล 4
33 ชลลดา สิทธิฑูรย์ 4
34 อังคณา สมนัสทวีชัย 4
35 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 4
36 Donaldson, Dayl 4
37 โดแนลสัน, เดล 4
38 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 4
39 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 4
40 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
41 งามจิตต์ จันทรสาธิต 4
42 อารยา ศรีไพโรจน์ 4
43 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 4
44 International Health Policy Program 3
45 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 3
46 จเด็จ ธรรมธัชอารี 3
47 ถาวร กมลทิพย์ 3
48 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 3
49 Angkana Sommanustweechai 3
50 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 3
51 อดิศวร์ หลายชูไทย 3
52 สมหญิง สายธนู 3
53 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 3
54 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
55 Hathaichanok Sumalee 3
56 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
57 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
58 รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์ 3
59 นงลักษณ์ พะไกยะ 3
60 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 3
61 Yaowaluk Wanwong 2
62 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
63 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
64 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
65 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
66 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
67 สงครามชัย ลีทองดี 2
68 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
69 สุรัชดา ชนโสภณ 2
70 Praphaphan Iamanan 2
71 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
72 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 2
73 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
74 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
75 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
76 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
77 ครรชิต สุขนาค 2
78 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 2
79 Adit Laichoothai 2
80 ปานเทพ รัตนากร 2
81 Wantanee Kalpravidh 2
82 สุวารี เตียงพิทักษ์ 2
83 Parntep Ratanakorn 2
84 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
85 กฤษดา แสวงดี 2
86 Sopon Iamsirithaworn 2
87 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
88 อุทัย ม่วงศรีเมืองดี 2
89 ประภาพรรณ คำคม 2
90 Thanom Supaporn 2
91 Swansea university 2
92 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
93 ดวงกมล วิมลกิจ 2
94 Weerasak putthasri 2
95 สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา 2
96 Somying Saithanu 2
97 David Hughes 2
98 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
99 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
100 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 2
101 ปรัศนี ทิพยโสภติ 2
102 ธีรธัช กันตามระ 2
103 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 2
104 สุเมธ องค์วรรณดี 2
105 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
106 นราทิพย์ ชุติวงศ์ 2
107 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 2
108 กรมอนามัย 2
109 ลิลลี่ ศิริพร 2
110 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เจนีวา 2
111 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 2
112 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
113 สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ 2
114 ศิริพร กัญชนะ 2
115 พรสิณี อมรวิเชษฐ์ 2
116 พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ 2
117 กฤษดา ว่องวิญญู 2
118 บวร งามศิริอุดม 2
119 ปิยะอร แดงพยนต์ 2
120 อรณัชชา เซ็นโส 2
121 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
122 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
123 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
124 กัญจนา ดิษยาธิคม 2
125 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2
126 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 2
127 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 2
128 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
129 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 2
130 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
131 โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2
132 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2
133 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
134 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
135 โรงพยาบาลลำปาง 2
136 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 1
137 Woranan Witthayapipopsakul 1
138 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
139 สุณิชา ชานวาทิก 1
140 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
141 Nucharapon Liangruenrom 1
142 พรรัชดา มาตราสงคราม 1
143 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
144 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
145 Chompoonut Topothai 1
146 อติญาณ์ ศรเกษตริน 1
147 รุ่งนภา จันทรา 1
148 Supawanee Sumpaonon 1
149 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
150 Krisada Sawaengdee 1
151 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
152 Apichart Thunyahan 1
153 อภิชาติ ธัญญาหาร 1
154 Sunicha Chanvatik 1
155 Pohnratchada Mattrasongkram 1
156 Chitpranee Vasvid 1
157 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
158 limw0002@kku.ac.th 1
159 Thananan Rattanachotphanit 1
160 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
161 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
162 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
163 Chipanee Wasawit 1
164 Rapeepong Suphanchaimat 1
165 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
166 รายิน อโรร่า 1
167 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
168 ประสิทธิ บุญเกิด 1
169 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
170 ชาฮีดา วิริยาทร 1
171 Shaheda Viriyathorn 1
172 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
173 Amonrat Manawatthanawong 1
174 Thananan Rattanachodpanich 1
175 Rangsan Sripirom 1
176 กรแก้ว จันทภาษา 1
177 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
178 สุมนต์ สกลไชย 1
179 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
180 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
181 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
182 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
183 Anuwat Supachutikul 1
184 Jutatip Thungthong 1
185 Nuan-anan Tantigate 1
186 อรุณี ภูมิพานิชย์ 1
187 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
188 Kumaree Pachanee 1
189 จงดี ว่องพินัยรัตน์ 1
190 Onanong Waleekhachonloet 1
191 Jongdee Wangpinairat 1
192 Kunakorn Aewsuwan 1
193 กิตยา มั่งเรือน 1
194 จิปราณี วาศวิท 1
195 เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 1
196 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
197 อัญชลี จิตรักนที 1
198 ศศิเพ็ญ โมไนยกูล 1
199 ศิริวรรณ ทิพย์รังสฤษฎ์ 1
200 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
201 เยาวเรศ อุปมายันต์ 1
202 อารี แวดวงธรรม 1
203 Kanchana Disayathikom 1
204 Waraporn Suwanwela 1
205 ศรีจันทร์ พลับจั่น 1
206 ญาณวุฒิ รุ่งกิจการวัฒนา 1
207 สุทธานันท์ กัลกะ 1
208 Rungtiwa Hmuenpha 1
209 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ 1
210 วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์ 1
211 Wiroj Tangcharoesathien 1
212 ดาราวรรณ รองเมือง 1
213 Atitaya Thiemphaiwan 1
214 เบญจพร รัชตารมย์ 1
215 Lampang Hospital 1
216 Suthanan Kunlaka 1
217 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
218 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
219 กุมารี พัชนี 1
220 Srijan Pupjain 1
221 พรทิพย์ แซ่อึ้ง 1
222 Rungnapa Chantra 1
223 Wiriya Phokhwang-Just 1
224 Daravan Rongmuang 1
225 กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม 1
226 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
227 ฑิณกร โนรี 1
228 อภิชาติ จันทนิสร์ 1
229 สถาบันพระบรมราชชนก 1
230 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
231 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
232 Viroj Tangcharoensathien, et al. 1
233 วัฒนีย์ เย็นจิตร 1
234 ฉวีวรรณ เย็นจิตร 1
235 โรงพยาบาลสงฆ์ 1
236 ชูเสกข์ ศรไพศาล 1
237 Areewan Cheawchanwattana 1
238 Pornpit Silkavute 1
239 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
240 เจริญ ตรีศักดิ์ 1
241 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
242 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
243 Lalida Khetkudee 1
244 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
245 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
246 Phusit Prakongsait 1
247 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
248 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
249 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
250 เอื้องฟ้า คงเอี่ยมตระกูล 1
251 สำนักวิชาการสาธารณสุข 1
252 อภิชาติ รอดสม 1
253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 1
254 นิตยา จันทร์เรืองมหาผล 1
255 School of Public Health, Faculty of Health Sciences, La trobe University, Australia 1
256 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
257 ลลิดา เขตต์กุฎี 1
258 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 1
259 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
260 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
261 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
262 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
263 อุบลรัตน์ สุคนธมาน 1
264 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
265 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
266 ประยูรศรี สายพิมพ์ 1
267 วรวิทย์ เจริญเลิศ 1
268 พรรณี วโรภาษ 1
269 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
270 Yaowalak Jittakoat 1
271 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
272 Artitaya Tiampriwan 1
273 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 1
274 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
275 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1
276 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 1
277 Onsri Hinthamai 1
278 ทวี รัตนชูเอก 1
279 ชัยเวช ธนไพศาล 1
280 Chitpranee Wasawit 1
281 ธำรง ตรรกวาทการ 1
282 นคร เปรมศรี 1
283 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 1
284 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
285 Rajin Arora 1
286 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
287 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
288 ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ 1
289 ศิริพา อุดมอักษร 1
290 เฉวตสรร นามวาท 1
291 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
292 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
293 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
294 Chutima Akaleephan 1
295 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
296 นวรัตน์ โอปนพันธ์ 1
297 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
298 กรมการประกันภัย 1
299 ชูฉัตร ประมูลผล 1
300 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
301 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1
302 สุชาติ สรณสถาพร 1
303 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
304 พนิต มโนการ 1
305 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
306 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
307 International Health Policy Program Thailand 1
308 นงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย 1
309 ทวีสิน ตันประยูร 1
310 จิราวรรณ บุญเพิ่ม 1
311 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 1
312 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
313 ทวี ศิริวงศ์ 1
314 ชลธิป พงศ์สกุล 1
315 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 9
2 2558 1
3 2557 1
4 2555 2
5 2554 1
6 2551 3
7 2549 6
8 2548 2
9 2547 2
10 2546 5
11 2545 2
12 2544 4
13 2543 3
14 2542 3
15 2538 2
16 2535 1
17 2534 1
18 543 136
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
3 การศึกษาภาระงานและผลิตภาพกำลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
4 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
5 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
6 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
7 การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
8 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
9 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2558
10 การประเมินผลการจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2557
11 วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
12 ทัศนคติและการเลือกงานในชนบทของแพทย์จบใหม่
13 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
14 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
ปี พ.ศ. 2551
15 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
16 ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย
17 การแปรสภาพโรงพยาบาลของรัฐให้เป็นเอกชน: บทวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2549
18 วิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ
19 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 4 พรบ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในบริบทของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า-ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
20 อุปสงค์ของบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
21 ความต้องการงบประมาณสำหรับการเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย
22 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
23 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 1 แนวทางการปฏิรูปการเงินการคลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2548
24 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
25 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
26 ต้นทุนการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยการถ่ายภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม) ในประเทศไทย
27 ปัจจัยในการตัดสินใจเชิงนโยบายและสิ่งท้าทายของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2546
28 บทบาทและการปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยต่อสภาวะก่อนและระหว่างวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539-2544)
29 การวิเคราะห์และกำหนดอัตราเหมาจ่ายในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับ ปีงบประมาณ 2547
30 ต้นทุน-ผลได้ ของการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย โดยเน้นการควบคุมในสุนัข
31 แบบแผนการคลอดบุตรของหญิงไทยในรอบ ๑๒ ปี (พ ศ ๒๕๓๓–๒๕๔๔)
32 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปี พ.ศ. 2545
33 ตอบข้อสังเกตจุดอ่อนของที่มา ๑,๒๐๒ บาทต่อคนต่อปี ของนพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโนทัยและคณะ
34 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก: บทเรียนจากพื้นที่เพื่อการปรับนโยบาย
ปี พ.ศ. 2544
35 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
36 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
37 งบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาทต่อคนต่อปีมาจากไหน
38 การประกันสุขภาพภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2543
39 ผู้มีรายได้น้อย กับการเข้าถึงบริการทดแทนไต: วิเคราะห์และข้อเสนอเชิงนโยบาย
40 ผลกระทบบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อโรงพยาบาลภาครัฐ
41 งบประมาณในการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย: 782 บาทต่อคน มาจากไหน?
ปี พ.ศ. 2542
42 การวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการระยะที่สอง พ.ศ.2540-2541
43 รายงานการสรุปและข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบการคลังเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
44 แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-6-7 (พ.ศ.2525-2539)
ปี พ.ศ. 2538
45 ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข
46 การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณสาธารณสุขตามแผนพัฒนาจังหวัด
ปี พ.ศ. 2535
47 แบบแผนการเบิกค่ารักษาพยาบาลและความเหมาะสม ของการรักษาพยาบาลภายใต้กองทุนเงินทดแทน
ปี พ.ศ. 2534
48 การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์