ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 82
2 วลัยพร พัชรนฤมล 40
3 ภูษิต ประคองสาย 34
4 กัญจนา ติษยาธิคม 29
5 จิตปราณี วาศวิท 27
6 วิชช์ เกษมทรัพย์ 20
7 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 19
8 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 19
9 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 18
10 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 13
11 นวลอนันต์ ตันติเกตุ 12
12 วงเดือน จินดาวัฒนะ 12
13 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 12
14 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 12
15 Walaiporn Patcharanarumol 11
16 สุวรรณา มูเก็ม 11
17 จงกล เลิศเธียรดำรง 10
18 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 9
19 Siriwan Pitayarangsarit 8
20 สัญญา ศรีรัตนะ 7
21 Chulaporn Limwattananon 6
22 สุกันยา คงสวัสดิ์ 6
23 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 6
24 หทัยชนก สุมาลี 6
25 ถนอม สุภาพร 5
26 Phusit Prakongsai 5
27 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 5
28 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 5
29 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5
30 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 5
31 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
32 งามจิตต์ จันทรสาธิต 4
33 Donaldson, Dayl 4
34 ชลลดา สิทธิฑูรย์ 4
35 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 4
36 โดแนลสัน, เดล 4
37 อังคณา สมนัสทวีชัย 4
38 อารยา ศรีไพโรจน์ 4
39 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
40 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 4
41 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 4
42 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 4
43 ไม่มีข้อมูล 4
44 จเด็จ ธรรมธัชอารี 3
45 Angkana Sommanustweechai 3
46 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 3
47 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 3
48 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
49 อดิศวร์ หลายชูไทย 3
50 ถาวร กมลทิพย์ 3
51 International Health Policy Program 3
52 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 3
53 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 3
54 นงลักษณ์ พะไกยะ 3
55 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 3
56 รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์ 3
57 สมหญิง สายธนู 3
58 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
59 Hathaichanok Sumalee 3
60 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
61 กฤษดา แสวงดี 2
62 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 2
63 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
64 Praphaphan Iamanan 2
65 สุรัชดา ชนโสภณ 2
66 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
67 Sopon Iamsirithaworn 2
68 ครรชิต สุขนาค 2
69 Wantanee Kalpravidh 2
70 อุทัย ม่วงศรีเมืองดี 2
71 ประภาพรรณ คำคม 2
72 สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา 2
73 สุวารี เตียงพิทักษ์ 2
74 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
75 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
76 Parntep Ratanakorn 2
77 ปานเทพ รัตนากร 2
78 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
79 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
80 Swansea university 2
81 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
82 David Hughes 2
83 Thanom Supaporn 2
84 Adit Laichoothai 2
85 Somying Saithanu 2
86 Weerasak putthasri 2
87 ดวงกมล วิมลกิจ 2
88 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
89 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
90 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
91 Yaowaluk Wanwong 2
92 สงครามชัย ลีทองดี 2
93 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
94 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
95 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
96 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
97 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 2
98 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
99 โรงพยาบาลลำปาง 2
100 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
101 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2
102 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
103 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 2
104 ปิยะอร แดงพยนต์ 2
105 อรณัชชา เซ็นโส 2
106 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
107 ธีรธัช กันตามระ 2
108 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
109 นราทิพย์ ชุติวงศ์ 2
110 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 2
111 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
112 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
113 สุเมธ องค์วรรณดี 2
114 โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2
115 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2
116 กฤษดา ว่องวิญญู 2
117 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
118 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 2
119 พรสิณี อมรวิเชษฐ์ 2
120 พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ 2
121 สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ 2
122 กรมอนามัย 2
123 บวร งามศิริอุดม 2
124 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 2
125 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
126 ปรัศนี ทิพยโสภติ 2
127 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
128 ศิริพร กัญชนะ 2
129 กัญจนา ดิษยาธิคม 2
130 ลิลลี่ ศิริพร 2
131 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
132 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 2
133 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 2
134 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 2
135 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เจนีวา 2
136 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
137 Chompoonut Topothai 1
138 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
139 Nucharapon Liangruenrom 1
140 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
141 Amonrat Manawatthanawong 1
142 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
143 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
144 ชาฮีดา วิริยาทร 1
145 Shaheda Viriyathorn 1
146 Pohnratchada Mattrasongkram 1
147 อภิชาติ ธัญญาหาร 1
148 Sunicha Chanvatik 1
149 Apichart Thunyahan 1
150 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
151 Chitpranee Vasvid 1
152 พรรัชดา มาตราสงคราม 1
153 Woranan Witthayapipopsakul 1
154 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
155 สุณิชา ชานวาทิก 1
156 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 1
157 อัญชลี จิตรักนที 1
158 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
159 รายิน อโรร่า 1
160 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
161 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
162 Rapeepong Suphanchaimat 1
163 รุ่งนภา จันทรา 1
164 Rajin Arora 1
165 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
166 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
167 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
168 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
169 limw0002@kku.ac.th 1
170 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
171 สุมนต์ สกลไชย 1
172 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
173 Rangsan Sripirom 1
174 กรแก้ว จันทภาษา 1
175 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
176 Thananan Rattanachotphanit 1
177 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
178 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
179 ประสิทธิ บุญเกิด 1
180 Thananan Rattanachodpanich 1
181 Wiriya Phokhwang-Just 1
182 จงดี ว่องพินัยรัตน์ 1
183 Onanong Waleekhachonloet 1
184 Jongdee Wangpinairat 1
185 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
186 Kumaree Pachanee 1
187 Kanchana Disayathikom 1
188 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
189 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
190 กุมารี พัชนี 1
191 Waraporn Suwanwela 1
192 อรุณี ภูมิพานิชย์ 1
193 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
194 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
195 เยาวเรศ อุปมายันต์ 1
196 อารี แวดวงธรรม 1
197 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
198 กิตยา มั่งเรือน 1
199 Kunakorn Aewsuwan 1
200 Anuwat Supachutikul 1
201 Jutatip Thungthong 1
202 Nuan-anan Tantigate 1
203 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
204 Suthanan Kunlaka 1
205 Wiroj Tangcharoesathien 1
206 ดาราวรรณ รองเมือง 1
207 Atitaya Thiemphaiwan 1
208 วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์ 1
209 กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม 1
210 Chipanee Wasawit 1
211 อติญาณ์ ศรเกษตริน 1
212 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
213 Krisada Sawaengdee 1
214 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ 1
215 ศรีจันทร์ พลับจั่น 1
216 Rungnapa Chantra 1
217 Daravan Rongmuang 1
218 พรทิพย์ แซ่อึ้ง 1
219 Srijan Pupjain 1
220 Lampang Hospital 1
221 เบญจพร รัชตารมย์ 1
222 ญาณวุฒิ รุ่งกิจการวัฒนา 1
223 สุทธานันท์ กัลกะ 1
224 Rungtiwa Hmuenpha 1
225 Supawanee Sumpaonon 1
226 ชูฉัตร ประมูลผล 1
227 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
228 ทวี ศิริวงศ์ 1
229 ชลธิป พงศ์สกุล 1
230 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 1
231 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
232 พนิต มโนการ 1
233 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
234 นวรัตน์ โอปนพันธ์ 1
235 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
236 กรมการประกันภัย 1
237 จิราวรรณ บุญเพิ่ม 1
238 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
239 ทวี รัตนชูเอก 1
240 ชัยเวช ธนไพศาล 1
241 Chitpranee Wasawit 1
242 ธำรง ตรรกวาทการ 1
243 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
244 Chutima Akaleephan 1
245 International Health Policy Program Thailand 1
246 นงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย 1
247 ทวีสิน ตันประยูร 1
248 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
249 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
250 Areewan Cheawchanwattana 1
251 Pornpit Silkavute 1
252 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
253 Phusit Prakongsait 1
254 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
255 สถาบันพระบรมราชชนก 1
256 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
257 ฑิณกร โนรี 1
258 อภิชาติ จันทนิสร์ 1
259 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
260 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
261 Yaowalak Jittakoat 1
262 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
263 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1
264 สุชาติ สรณสถาพร 1
265 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
266 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
267 Lalida Khetkudee 1
268 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
269 เจริญ ตรีศักดิ์ 1
270 Onsri Hinthamai 1
271 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 1
272 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
273 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
274 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
275 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
276 อุบลรัตน์ สุคนธมาน 1
277 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
278 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
279 ประยูรศรี สายพิมพ์ 1
280 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
281 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
282 วัฒนีย์ เย็นจิตร 1
283 ฉวีวรรณ เย็นจิตร 1
284 จิปราณี วาศวิท 1
285 เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 1
286 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
287 ศิริพา อุดมอักษร 1
288 ศศิเพ็ญ โมไนยกูล 1
289 ศิริวรรณ ทิพย์รังสฤษฎ์ 1
290 โรงพยาบาลสงฆ์ 1
291 ชูเสกข์ ศรไพศาล 1
292 Viroj Tangcharoensathien, et al. 1
293 พรรณี วโรภาษ 1
294 วรวิทย์ เจริญเลิศ 1
295 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 1
296 เฉวตสรร นามวาท 1
297 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
298 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
299 นคร เปรมศรี 1
300 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1
301 Artitaya Tiampriwan 1
302 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 1
303 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
304 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
305 ลลิดา เขตต์กุฎี 1
306 อภิชาติ รอดสม 1
307 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 1
308 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
309 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
310 สำนักวิชาการสาธารณสุข 1
311 เอื้องฟ้า คงเอี่ยมตระกูล 1
312 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 1
313 School of Public Health, Faculty of Health Sciences, La trobe University, Australia 1
314 นิตยา จันทร์เรืองมหาผล 1
315 ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 9
2 2558 1
3 2557 1
4 2555 2
5 2554 1
6 2551 3
7 2549 6
8 2548 2
9 2547 2
10 2546 5
11 2545 2
12 2544 4
13 2543 3
14 2542 3
15 2538 2
16 2535 1
17 2534 1
18 543 136
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
3 การศึกษาภาระงานและผลิตภาพกำลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
4 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
5 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
6 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
7 การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
8 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
9 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2558
10 การประเมินผลการจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2557
11 วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
12 ทัศนคติและการเลือกงานในชนบทของแพทย์จบใหม่
13 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
14 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
ปี พ.ศ. 2551
15 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
16 ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย
17 การแปรสภาพโรงพยาบาลของรัฐให้เป็นเอกชน: บทวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2549
18 วิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ
19 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 4 พรบ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในบริบทของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า-ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
20 อุปสงค์ของบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
21 ความต้องการงบประมาณสำหรับการเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย
22 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
23 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 1 แนวทางการปฏิรูปการเงินการคลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2548
24 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
25 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
26 ต้นทุนการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยการถ่ายภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม) ในประเทศไทย
27 ปัจจัยในการตัดสินใจเชิงนโยบายและสิ่งท้าทายของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2546
28 บทบาทและการปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยต่อสภาวะก่อนและระหว่างวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539-2544)
29 การวิเคราะห์และกำหนดอัตราเหมาจ่ายในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับ ปีงบประมาณ 2547
30 ต้นทุน-ผลได้ ของการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย โดยเน้นการควบคุมในสุนัข
31 แบบแผนการคลอดบุตรของหญิงไทยในรอบ ๑๒ ปี (พ ศ ๒๕๓๓–๒๕๔๔)
32 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปี พ.ศ. 2545
33 ตอบข้อสังเกตจุดอ่อนของที่มา ๑,๒๐๒ บาทต่อคนต่อปี ของนพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโนทัยและคณะ
34 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก: บทเรียนจากพื้นที่เพื่อการปรับนโยบาย
ปี พ.ศ. 2544
35 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
36 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
37 งบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาทต่อคนต่อปีมาจากไหน
38 การประกันสุขภาพภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2543
39 ผู้มีรายได้น้อย กับการเข้าถึงบริการทดแทนไต: วิเคราะห์และข้อเสนอเชิงนโยบาย
40 ผลกระทบบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อโรงพยาบาลภาครัฐ
41 งบประมาณในการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย: 782 บาทต่อคน มาจากไหน?
ปี พ.ศ. 2542
42 การวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการระยะที่สอง พ.ศ.2540-2541
43 รายงานการสรุปและข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบการคลังเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
44 แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-6-7 (พ.ศ.2525-2539)
ปี พ.ศ. 2538
45 ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข
46 การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณสาธารณสุขตามแผนพัฒนาจังหวัด
ปี พ.ศ. 2535
47 แบบแผนการเบิกค่ารักษาพยาบาลและความเหมาะสม ของการรักษาพยาบาลภายใต้กองทุนเงินทดแทน
ปี พ.ศ. 2534
48 การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์