ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 82
2 วลัยพร พัชรนฤมล 40
3 ภูษิต ประคองสาย 34
4 กัญจนา ติษยาธิคม 29
5 จิตปราณี วาศวิท 27
6 วิชช์ เกษมทรัพย์ 20
7 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 19
8 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 19
9 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 18
10 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 13
11 วงเดือน จินดาวัฒนะ 12
12 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 12
13 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 12
14 นวลอนันต์ ตันติเกตุ 12
15 สุวรรณา มูเก็ม 11
16 Walaiporn Patcharanarumol 11
17 จงกล เลิศเธียรดำรง 10
18 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 9
19 Siriwan Pitayarangsarit 8
20 สัญญา ศรีรัตนะ 7
21 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 6
22 สุกันยา คงสวัสดิ์ 6
23 Chulaporn Limwattananon 6
24 หทัยชนก สุมาลี 6
25 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 5
26 ถนอม สุภาพร 5
27 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 5
28 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5
29 Phusit Prakongsai 5
30 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 5
31 ชลลดา สิทธิฑูรย์ 4
32 Donaldson, Dayl 4
33 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
34 อังคณา สมนัสทวีชัย 4
35 โดแนลสัน, เดล 4
36 งามจิตต์ จันทรสาธิต 4
37 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 4
38 อารยา ศรีไพโรจน์ 4
39 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
40 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 4
41 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 4
42 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 4
43 ไม่มีข้อมูล 4
44 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
45 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 3
46 Angkana Sommanustweechai 3
47 นงลักษณ์ พะไกยะ 3
48 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 3
49 รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์ 3
50 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 3
51 สมหญิง สายธนู 3
52 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 3
53 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 3
54 จเด็จ ธรรมธัชอารี 3
55 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
56 International Health Policy Program 3
57 Hathaichanok Sumalee 3
58 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
59 ถาวร กมลทิพย์ 3
60 อดิศวร์ หลายชูไทย 3
61 ศิริพร กัญชนะ 2
62 กรมอนามัย 2
63 บวร งามศิริอุดม 2
64 อุทัย ม่วงศรีเมืองดี 2
65 Wantanee Kalpravidh 2
66 ปรัศนี ทิพยโสภติ 2
67 ประภาพรรณ คำคม 2
68 ปานเทพ รัตนากร 2
69 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
70 ลิลลี่ ศิริพร 2
71 Weerasak putthasri 2
72 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เจนีวา 2
73 Somying Saithanu 2
74 Parntep Ratanakorn 2
75 สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา 2
76 พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ 2
77 สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ 2
78 พรสิณี อมรวิเชษฐ์ 2
79 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
80 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
81 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
82 นราทิพย์ ชุติวงศ์ 2
83 สุเมธ องค์วรรณดี 2
84 กฤษดา ว่องวิญญู 2
85 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 2
86 สุรัชดา ชนโสภณ 2
87 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2
88 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 2
89 Praphaphan Iamanan 2
90 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 2
91 Sopon Iamsirithaworn 2
92 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
93 กฤษดา แสวงดี 2
94 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 2
95 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
96 ธีรธัช กันตามระ 2
97 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
98 สุวารี เตียงพิทักษ์ 2
99 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
100 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
101 Yaowaluk Wanwong 2
102 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
103 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
104 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
105 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
106 โรงพยาบาลลำปาง 2
107 โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2
108 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 2
109 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 2
110 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
111 ดวงกมล วิมลกิจ 2
112 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2
113 ครรชิต สุขนาค 2
114 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
115 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
116 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
117 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
118 สงครามชัย ลีทองดี 2
119 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
120 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
121 ปิยะอร แดงพยนต์ 2
122 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 2
123 กัญจนา ดิษยาธิคม 2
124 Adit Laichoothai 2
125 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
126 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 2
127 อรณัชชา เซ็นโส 2
128 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
129 Swansea university 2
130 Thanom Supaporn 2
131 David Hughes 2
132 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
133 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
134 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 2
135 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
136 อรุณี ภูมิพานิชย์ 1
137 เอื้องฟ้า คงเอี่ยมตระกูล 1
138 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
139 Anuwat Supachutikul 1
140 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
141 นิตยา จันทร์เรืองมหาผล 1
142 สำนักวิชาการสาธารณสุข 1
143 Jongdee Wangpinairat 1
144 School of Public Health, Faculty of Health Sciences, La trobe University, Australia 1
145 Onanong Waleekhachonloet 1
146 อารี แวดวงธรรม 1
147 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
148 เยาวเรศ อุปมายันต์ 1
149 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
150 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
151 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 1
152 กิตยา มั่งเรือน 1
153 Nuan-anan Tantigate 1
154 อภิชาติ รอดสม 1
155 Kunakorn Aewsuwan 1
156 Jutatip Thungthong 1
157 พรทิพย์ แซ่อึ้ง 1
158 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 1
159 Srijan Pupjain 1
160 เฉวตสรร นามวาท 1
161 Suthanan Kunlaka 1
162 นคร เปรมศรี 1
163 วรวิทย์ เจริญเลิศ 1
164 Wiriya Phokhwang-Just 1
165 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
166 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1
167 Daravan Rongmuang 1
168 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
169 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
170 Waraporn Suwanwela 1
171 Kanchana Disayathikom 1
172 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 1
173 Kumaree Pachanee 1
174 ลลิดา เขตต์กุฎี 1
175 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
176 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
177 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
178 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
179 กุมารี พัชนี 1
180 จงดี ว่องพินัยรัตน์ 1
181 Viroj Tangcharoensathien, et al. 1
182 อัญชลี จิตรักนที 1
183 Rapeepong Suphanchaimat 1
184 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
185 อภิชาติ จันทนิสร์ 1
186 ฑิณกร โนรี 1
187 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
188 Rajin Arora 1
189 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
190 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
191 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
192 สถาบันพระบรมราชชนก 1
193 รายิน อโรร่า 1
194 Thananan Rattanachotphanit 1
195 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
196 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
197 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 1
198 limw0002@kku.ac.th 1
199 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
200 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
201 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
202 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
203 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
204 ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ 1
205 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
206 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
207 อุบลรัตน์ สุคนธมาน 1
208 จิปราณี วาศวิท 1
209 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
210 ประยูรศรี สายพิมพ์ 1
211 ศิริวรรณ ทิพย์รังสฤษฎ์ 1
212 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
213 ศศิเพ็ญ โมไนยกูล 1
214 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
215 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
216 ชูเสกข์ ศรไพศาล 1
217 เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 1
218 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
219 ศิริพา อุดมอักษร 1
220 โรงพยาบาลสงฆ์ 1
221 ฉวีวรรณ เย็นจิตร 1
222 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
223 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
224 วัฒนีย์ เย็นจิตร 1
225 พรรณี วโรภาษ 1
226 Amonrat Manawatthanawong 1
227 Chompoonut Topothai 1
228 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
229 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
230 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
231 สุชาติ สรณสถาพร 1
232 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
233 Yaowalak Jittakoat 1
234 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
235 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
236 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1
237 ชูฉัตร ประมูลผล 1
238 Nucharapon Liangruenrom 1
239 กรมการประกันภัย 1
240 Woranan Witthayapipopsakul 1
241 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
242 พนิต มโนการ 1
243 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 1
244 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
245 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
246 นวรัตน์ โอปนพันธ์ 1
247 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
248 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
249 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
250 Pornpit Silkavute 1
251 สุมนต์ สกลไชย 1
252 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
253 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
254 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
255 กรแก้ว จันทภาษา 1
256 ประสิทธิ บุญเกิด 1
257 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
258 Areewan Cheawchanwattana 1
259 Phusit Prakongsait 1
260 Rangsan Sripirom 1
261 Shaheda Viriyathorn 1
262 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
263 เจริญ ตรีศักดิ์ 1
264 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
265 Lalida Khetkudee 1
266 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
267 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
268 Thananan Rattanachodpanich 1
269 ชาฮีดา วิริยาทร 1
270 สุณิชา ชานวาทิก 1
271 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
272 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ 1
273 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
274 ทวี รัตนชูเอก 1
275 ศรีจันทร์ พลับจั่น 1
276 วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์ 1
277 Chutima Akaleephan 1
278 Wiroj Tangcharoesathien 1
279 ทวีสิน ตันประยูร 1
280 ดาราวรรณ รองเมือง 1
281 Atitaya Thiemphaiwan 1
282 ญาณวุฒิ รุ่งกิจการวัฒนา 1
283 ชัยเวช ธนไพศาล 1
284 Lampang Hospital 1
285 Onsri Hinthamai 1
286 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 1
287 Rungnapa Chantra 1
288 เบญจพร รัชตารมย์ 1
289 ธำรง ตรรกวาทการ 1
290 สุทธานันท์ กัลกะ 1
291 Rungtiwa Hmuenpha 1
292 Chitpranee Wasawit 1
293 กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม 1
294 นงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย 1
295 Sunicha Chanvatik 1
296 ชลธิป พงศ์สกุล 1
297 Pohnratchada Mattrasongkram 1
298 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 1
299 ทวี ศิริวงศ์ 1
300 อภิชาติ ธัญญาหาร 1
301 พรรัชดา มาตราสงคราม 1
302 Chitpranee Vasvid 1
303 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
304 Apichart Thunyahan 1
305 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
306 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
307 Krisada Sawaengdee 1
308 Chipanee Wasawit 1
309 International Health Policy Program Thailand 1
310 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
311 อติญาณ์ ศรเกษตริน 1
312 จิราวรรณ บุญเพิ่ม 1
313 รุ่งนภา จันทรา 1
314 Supawanee Sumpaonon 1
315 Artitaya Tiampriwan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 9
2 2558 1
3 2557 1
4 2555 2
5 2554 1
6 2551 3
7 2549 6
8 2548 2
9 2547 2
10 2546 5
11 2545 2
12 2544 4
13 2543 3
14 2542 3
15 2538 2
16 2535 1
17 2534 1
18 543 136
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
3 การศึกษาภาระงานและผลิตภาพกำลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
4 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
5 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
6 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
7 การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
8 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
9 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2558
10 การประเมินผลการจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2557
11 วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
12 ทัศนคติและการเลือกงานในชนบทของแพทย์จบใหม่
13 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
14 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
ปี พ.ศ. 2551
15 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
16 ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย
17 การแปรสภาพโรงพยาบาลของรัฐให้เป็นเอกชน: บทวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2549
18 วิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ
19 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 4 พรบ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในบริบทของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า-ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
20 อุปสงค์ของบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
21 ความต้องการงบประมาณสำหรับการเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย
22 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
23 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 1 แนวทางการปฏิรูปการเงินการคลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2548
24 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
25 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
26 ต้นทุนการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยการถ่ายภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม) ในประเทศไทย
27 ปัจจัยในการตัดสินใจเชิงนโยบายและสิ่งท้าทายของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2546
28 บทบาทและการปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยต่อสภาวะก่อนและระหว่างวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539-2544)
29 การวิเคราะห์และกำหนดอัตราเหมาจ่ายในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับ ปีงบประมาณ 2547
30 ต้นทุน-ผลได้ ของการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย โดยเน้นการควบคุมในสุนัข
31 แบบแผนการคลอดบุตรของหญิงไทยในรอบ ๑๒ ปี (พ ศ ๒๕๓๓–๒๕๔๔)
32 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปี พ.ศ. 2545
33 ตอบข้อสังเกตจุดอ่อนของที่มา ๑,๒๐๒ บาทต่อคนต่อปี ของนพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโนทัยและคณะ
34 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก: บทเรียนจากพื้นที่เพื่อการปรับนโยบาย
ปี พ.ศ. 2544
35 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
36 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
37 งบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาทต่อคนต่อปีมาจากไหน
38 การประกันสุขภาพภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2543
39 ผู้มีรายได้น้อย กับการเข้าถึงบริการทดแทนไต: วิเคราะห์และข้อเสนอเชิงนโยบาย
40 ผลกระทบบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อโรงพยาบาลภาครัฐ
41 งบประมาณในการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย: 782 บาทต่อคน มาจากไหน?
ปี พ.ศ. 2542
42 การวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการระยะที่สอง พ.ศ.2540-2541
43 รายงานการสรุปและข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบการคลังเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
44 แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-6-7 (พ.ศ.2525-2539)
ปี พ.ศ. 2538
45 ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข
46 การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณสาธารณสุขตามแผนพัฒนาจังหวัด
ปี พ.ศ. 2535
47 แบบแผนการเบิกค่ารักษาพยาบาลและความเหมาะสม ของการรักษาพยาบาลภายใต้กองทุนเงินทดแทน
ปี พ.ศ. 2534
48 การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์