ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 64
2 วลัยพร พัชรนฤมล 27
3 ภูษิต ประคองสาย 26
4 จิตปราณี วาศวิท 22
5 กัญจนา ติษยาธิคม 21
6 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 13
7 วิชช์ เกษมทรัพย์ 12
8 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 12
9 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 12
10 วงเดือน จินดาวัฒนะ 10
11 นวลอนันต์ ตันติเกตุ 10
12 จงกล เลิศเธียรดำรง 9
13 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 8
14 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 8
15 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 8
16 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 7
17 สุวรรณา มูเก็ม 7
18 สุกันยา คงสวัสดิ์ 6
19 Siriwan Pitayarangsarit 5
20 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 5
21 สัญญา ศรีรัตนะ 5
22 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5
23 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
24 Walaiporn Patcharanarumol 4
25 ชลลดา สิทธิฑูรย์ 4
26 งามจิตต์ จันทรสาธิต 4
27 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 4
28 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 4
29 หทัยชนก สุมาลี 4
30 Phusit Prakongsai 4
31 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 4
32 อารยา ศรีไพโรจน์ 3
33 อดิศวร์ หลายชูไทย 3
34 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 3
35 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3
36 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 3
37 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 3
38 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 3
39 ไม่มีข้อมูล 3
40 ถนอม สุภาพร 3
41 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
42 Hathaichanok Sumalee 2
43 โรงพยาบาลลำปาง 2
44 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2
45 สมหญิง สายธนู 2
46 International Health Policy Program 2
47 รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์ 2
48 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 2
49 Angkana Sommanustweechai 2
50 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 2
51 อังคณา สมนัสทวีชัย 2
52 ธีรธัช กันตามระ 2
53 ดวงกมล วิมลกิจ 2
54 Adit Laichoothai 2
55 Donaldson, Dayl 2
56 ถาวร กมลทิพย์ 2
57 โดแนลสัน, เดล 2
58 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
59 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 2
60 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
61 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 2
62 กัญจนา ดิษยาธิคม 2
63 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 2
64 นงลักษณ์ พะไกยะ 2
65 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
66 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
67 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
68 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 2
69 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
70 ลิลลี่ ศิริพร 2
71 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 2
72 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 2
73 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 2
74 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2
75 สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ 2
76 พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ 2
77 Chipanee Wasawit 1
78 พรทิพย์ แซ่อึ้ง 1
79 Kanchana Disayathikom 1
80 Lampang Hospital 1
81 Wiroj Tangcharoesathien 1
82 จงดี ว่องพินัยรัตน์ 1
83 Atitaya Thiemphaiwan 1
84 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ 1
85 ญาณวุฒิ รุ่งกิจการวัฒนา 1
86 Rungtiwa Hmuenpha 1
87 Weerasak putthasri 1
88 อารี แวดวงธรรม 1
89 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
90 Somying Saithanu 1
91 สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา 1
92 เยาวเรศ อุปมายันต์ 1
93 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
94 อรุณี ภูมิพานิชย์ 1
95 Anuwat Supachutikul 1
96 Nuan-anan Tantigate 1
97 กิตยา มั่งเรือน 1
98 Jongdee Wangpinairat 1
99 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
100 Lalida Khetkudee 1
101 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
102 เจริญ ตรีศักดิ์ 1
103 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
104 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
105 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
106 ประภาพรรณ คำคม 1
107 Pornpit Silkavute 1
108 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
109 Phusit Prakongsait 1
110 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
111 Yaowalak Jittakoat 1
112 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
113 Chitpranee Vasvid 1
114 Thanom Supaporn 1
115 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
116 Swansea university 1
117 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
118 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
119 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
120 David Hughes 1
121 Supawanee Sumpaonon 1
122 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
123 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
124 limw0002@kku.ac.th 1
125 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
126 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
127 Praphaphan Iamanan 1
128 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
129 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
130 รายิน อโรร่า 1
131 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
132 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 1
133 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
134 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
135 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
136 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
137 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
138 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
139 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
140 สงครามชัย ลีทองดี 1
141 ครรชิต สุขนาค 1
142 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
143 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
144 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
145 Rapeepong Suphanchaimat 1
146 อัญชลี จิตรักนที 1
147 Parntep Ratanakorn 1
148 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 1
149 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
150 Sopon Iamsirithaworn 1
151 ปานเทพ รัตนากร 1
152 Wantanee Kalpravidh 1
153 ศศิเพ็ญ โมไนยกูล 1
154 อุทัย ม่วงศรีเมืองดี 1
155 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
156 จิปราณี วาศวิท 1
157 เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 1
158 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
159 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
160 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
161 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
162 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
163 Rajin Arora 1
164 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
165 กฤษดา แสวงดี 1
166 ศิริพา อุดมอักษร 1
167 ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ 1
168 ศิริวรรณ ทิพย์รังสฤษฎ์ 1
169 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เจนีวา 1
170 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
171 ทวี รัตนชูเอก 1
172 ชัยเวช ธนไพศาล 1
173 Chitpranee Wasawit 1
174 Chutima Akaleephan 1
175 ทวีสิน ตันประยูร 1
176 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
177 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
178 International Health Policy Program Thailand 1
179 นงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย 1
180 ธำรง ตรรกวาทการ 1
181 Onsri Hinthamai 1
182 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 1
183 เฉวตสรร นามวาท 1
184 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
185 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
186 นคร เปรมศรี 1
187 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1
188 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 1
189 Artitaya Tiampriwan 1
190 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 1
191 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
192 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 1
193 จิราวรรณ บุญเพิ่ม 1
194 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
195 นวรัตน์ โอปนพันธ์ 1
196 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
197 กรมการประกันภัย 1
198 ชูฉัตร ประมูลผล 1
199 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
200 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
201 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1
202 สุชาติ สรณสถาพร 1
203 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
204 พนิต มโนการ 1
205 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 1
206 ชลธิป พงศ์สกุล 1
207 อรณัชชา เซ็นโส 1
208 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 1
209 ปิยะอร แดงพยนต์ 1
210 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 1
211 ทวี ศิริวงศ์ 1
212 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
213 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 1
214 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
215 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
216 ลลิดา เขตต์กุฎี 1
217 ชูเสกข์ ศรไพศาล 1
218 Viroj Tangcharoensathien, et al. 1
219 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
220 ฑิณกร โนรี 1
221 โรงพยาบาลสงฆ์ 1
222 ฉวีวรรณ เย็นจิตร 1
223 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
224 ปรัศนี ทิพยโสภติ 1
225 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
226 วัฒนีย์ เย็นจิตร 1
227 อภิชาติ จันทนิสร์ 1
228 สถาบันพระบรมราชชนก 1
229 กฤษดา ว่องวิญญู 1
230 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 1
231 Chulaporn Limwattananon 1
232 โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1
233 สุเมธ องค์วรรณดี 1
234 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
235 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
236 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
237 นราทิพย์ ชุติวงศ์ 1
238 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
239 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
240 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 1
241 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
242 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
243 พรสิณี อมรวิเชษฐ์ 1
244 อภิชาติ รอดสม 1
245 สำนักวิชาการสาธารณสุข 1
246 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 1
247 School of Public Health, Faculty of Health Sciences, La trobe University, Australia 1
248 นิตยา จันทร์เรืองมหาผล 1
249 เอื้องฟ้า คงเอี่ยมตระกูล 1
250 วรวิทย์ เจริญเลิศ 1
251 ศิริพร กัญชนะ 1
252 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
253 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
254 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
255 อุบลรัตน์ สุคนธมาน 1
256 ประยูรศรี สายพิมพ์ 1
257 บวร งามศิริอุดม 1
258 พรรณี วโรภาษ 1
259 กรมอนามัย 1
260 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
261 Areewan Cheawchanwattana 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 1
3 2555 5
4 2554 4
5 2553 1
6 2551 9
7 2550 5
8 2549 13
9 2548 13
10 2547 12
11 2546 12
12 2545 7
13 2544 14
14 2543 3
15 2542 9
16 2541 11
17 2540 6
18 2539 3
19 2538 3
20 2537 1
21 2536 2
22 2535 1
23 2534 1
24 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Assessment of Smoking Cessation Services in Public Health Ministry-Affiliated Hospitals
2 The Administration of the Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor (CPIRD), and the One Doctor One District (ODOD)
3 Health Problems and Health Care Behaviors Among Registered Nurses in Thailand
ปี พ.ศ. 2557
4 Evolution of Collaborations under the ”One Health” Concept in Thailand
ปี พ.ศ. 2555
5 การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายา
6 ทัศนคติและการเลือกงานในชนบทของแพทย์จบใหม่
7 จะดึงดูดแพทย์จบใหม่ไปทำงานที่ชนบทได้อย่างไร: การใช้เครื่องมือทดลองการตัดสินใจเลือกงาน
8 การควบคุมราคายา: บทเรียนจากอดีต ข้อค้นพบปัจจุบัน และข้อเสนอสำหรับอนาคต
9 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
10 การเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนจากการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน(โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ) 2548-2553
11 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
12 การลดความยากจนจากรายจ่ายด้านสุขภาพ : ผลลัพธ์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย
13 ค่าใช้จ่ายที่พยากรณ์จากการใช้ยาราคาแพงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ : เปรียบเทียบกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2553
14 การประเมินความคุ้มค่าของการนำวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีPrime-Boost (ALVAC-HIV ® และ AIDSVAX B/E®) มาใช้ในประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2551
15 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
16 กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนระบบสุขภาพในประเทศบราซิล สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร: บทเรียนสำหรับการจัดทำรัฐธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2551
17 แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 5-6-7 (พศ.2525-2539)
18 คุณภาพบริการโรงพยาบาลในสายตาผู้ป่วย
19 การแปรสภาพโรงพยาบาลของรัฐให้เป็นเอกชน: บทวิเคราะห์เชิงนโยบาย
20 ทัศนะ: การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแพทย์ สาธารณสุขไทย
21 พฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน ในจังหวัดสมุทราปราการ (บทคัดย่อ)
22 ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย
23 กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนระบบสุขภาพในประเทศบราซิล สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร : บทเรียนสำหรับการจัดทำธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2550
24 การสำรวจการเข้าถึงสถานพยาบาลและรายจ่ายด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่เสียชีวิต พ.ศ. 2548-2549
25 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
26 บุหรี่และสุรา : ความแตกต่างของปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ระหว่างครัวเรือนไทยที่มีเศรษฐานะและระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
27 ระหว่างคนจนกับคนรวย ใครได้รับประโยชน์จากการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า?
28 ASSESSMENT OF PANDEMIC HUMAN INFLUENZA PREPAREDNESS: PROVINCIAL RESOURCE NEEDS, AVAILABILITY AND GAPS
ปี พ.ศ. 2549
29 นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: ตอนที่ 4 อนาคตและทิศทางของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
30 อุปสงค์ของบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
31 ความต้องการงบประมาณสำหรับการเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย
32 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 1 แนวทางการปฏิรูปการเงินการคลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
33 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย
34 ความคิดเห็นของประชาชนไทยต่อการคัดเลือกผู้ป่วยไตวารเรื้อรังเข้ารับบริการทดแทนไต
35 สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงบริการรังสีรักษาในประเทศไทยภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
36 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
37 รายงานสถานะสุขภาพคนไทย: การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ ศ 2546
38 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 4 พรบ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในบริบทของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า-ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
39 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 2 ความเป็นไปได้ของแหล่งการเงินต่างๆ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
40 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 3 การจ่ายร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: บทวิเคราะห์เชิงนโยบาย
41 วิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2548
42 พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในบริบทของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า : ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
43 การจ่ายร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : บทวิเคราะห์เชิงนโยบาย
44 การแทนยาฉีดด้วยยารับประทานในผู้ป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาล
45 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
46 ความเป็นไปได้ของแหล่งเงินต่างๆ ตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในทัศนะของผู้สันทัดกรณี
47 การปรับปรุงสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมกองทุนประกันสังคม
48 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการติดเชื้อเอชไอวีในเด็ก : กรณีศึกษาจังหวัดน่านปี ๒๕๔๕
49 ความเป็นธรรมในระบบสุขภาพไทย: ประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข
50 อนามัยและสวัสดิการของคนไทยหลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตอนที่ 2 เรื่อง รายจ่ายด้านของคนไทยก่อนและหลังมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
51 คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดของโรงพยาบาลในประเทศไทยยุคของการปฏิรูประบบสุขภาพ
52 ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการผ่าตัดด้วยกล้องเปรียบเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิดในการรักษานิ่วในถุงน้ำดี ข้อมูลสำหรับระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย
53 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ
54 บัญชีรายจ่ายสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
55 บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2537-2544
56 รายงานผลการสำรวจภายหลังการแจงนับการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2545
57 กลไกการเงินการคลังด้านประกันสุขภาพของประเทศ(Financing mechanism)
58 ปัจจัยในการตัดสินใจเชิงนโยบายและสิ่งท้าทายของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
59 ความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการแมมโมแกรมตามประเภทของระบบประกันสุขภาพผู้ใช้บริการในประเทศไทย
60 อัตราเหมาจ่ายรายหัวปีงบประมาณ 2548 การปรับวิธีประมาณการครั้งใหญ่
61 แนวโน้มการใช้ยาตามนโยบายบัญชียาหลักแห่งชาติของโรงพยาบาลในปัจจุบัน
62 การสำรวจอนามัยและสวัสดิการของประชาชนไทย พ.ศ.2546: กรณีการรับบริการทันตกรรม
63 อนามัยและสวัสดิการของคนไทยหลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตอนที่ 1 เรื่องการเจ็บป่วย การใช้บริการสุขภาพ และการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทย
64 การดำเนินงานของโรงพยาบาลต่อการใช้บัญชียาหลักแห่งชาติ
65 ต้นทุนการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยการถ่ายภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม) ในประเทศไทย
66 พรมแดนแห่งความรู้: หนึ่งทศวรรษของการประเมินการใช้ยาในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2546
67 Private hospital industry in Thailand after the economic crisis, 1996-2001
68 ต้นทุน และประสิทธิภาพของหน่วยบริการไตเทียม ภาครัฐและเอกชนในปี 2544
69 การจัดระบบบริการด้านรังสีรักษากับความต้องการและการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยปีงบประมาณ 2545
70 ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย - คำถามวิจัยที่สำคัญ
71 การตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนโดยระบบสุขภาพไทย : ความคิดเห็นของบุคลากรสุขภาพ
72 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
73 แบบแผนการคลอดบุตรของหญิงไทยในรอบ ๑๒ ปี (พ ศ ๒๕๓๓–๒๕๔๔)
74 ผลดี ผลเสีย การฝากครรภ์พิเศษในโรงพยาบาลรัฐ
75 การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการฟอกเลือดกับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายในประเทศไทย
76 การวิเคราะห์และกำหนดอัตราเหมาจ่ายในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับ ปีงบประมาณ 2547
77 ต้นทุน-ผลได้ ของการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย โดยเน้นการควบคุมในสุนัข
78 การจัดการความรับผิดจากการรักษาทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2545
79 วิธีวัดคุณภาพชีวิต สำหรับผู้ป่วยต้อกระจกในภูมิภาค
80 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก: บทเรียนจากพื้นที่เพื่อการปรับนโยบาย
81 ตอบข้อสังเกตจุดอ่อนของที่มา ๑,๒๐๒ บาทต่อคนต่อปี ของนพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโนทัยและคณะ
82 การทำนายโอกาสของการผ่าตัดคลอดบุตรสำหรับหญิงไทย กรณีศึกษาจากโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป 29 แห่ง
83 อัตราเหมาจ่ายรายหัวชุดสิทธิประโยชน์กรณีส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2546
84 อัตราเหมาจ่ายรายหัวในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2546
85 ความเหมาะสมในการลงทุนเพื่อนำเครื่องฉายรังสีโปรตอนมาใช้รักษาโรคมะเร็งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
86 ต้นทุนดำเนินการของสถานีอนามัยในจังหวัดสมุทรสาครปีงบประมาณ 2542
87 การประกันสุขภาพภาคเอกชน
88 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
89 คู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาลชุมชน
90 คู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
91 ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย การเจ็บป่วยราคาแพง: ทางออกคืออะไร
92 วิธีวิเคราะห์ต้นทุนบริการของสถานพยาบาลแบบมาตรฐานและแบบลัด
93 ต้นทุนดำเนินการของสถานีอนามัย ในจังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ 2542
94 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ใครได้-ใครเสีย : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
95 สถานพยาบาลต้องปรับตัวอย่างไรภายใต้นโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้า-กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี
96 ภาระงานของบุคลากรและประสิทธิภาพการใช้เตียงโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลจังหวัด ปี 2543
97 งบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาทต่อคนต่อปีมาจากไหน
98 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
99 เครื่องมือแพทย์ราคาแพงในประเทศไทย: การกระจายการใช้และการเข้าถึงบริการ
ปี พ.ศ. 2543
100 ผลกระทบบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อโรงพยาบาลภาครัฐ
101 ผู้มีรายได้น้อย กับการเข้าถึงบริการทดแทนไต: วิเคราะห์และข้อเสนอเชิงนโยบาย
102 งบประมาณในการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย: 782 บาทต่อคน มาจากไหน?
ปี พ.ศ. 2542
103 แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-6-7(พ.ศ.2525-2539)
104 รายงานการสรุปและข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบการคลังเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
105 การวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการระยะที่สอง พ.ศ.2540-2541
106 การสำรวจการเจ็บป่วยและการใช้บริการทางการแพทย์ของข้าราชการ, ข้าราชการบำนาญ และบุคคลในครอบครัว ในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ พ.ศ.2538Scheme
107 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ภายใต้สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ พ.ศ.2540
108 การปฏิรูประบบการจัดหาและการใช้ยาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2541
109 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและประโยชน์ของการให้บริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ : กรณีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
110 แผนพัฒนาการวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2540-2544
111 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและประโยชน์ของการให้บริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ : กรณีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2541
112 แผนพัฒนาการวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2540-2544
113 บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2537
114 ระเบียบพัสดุฯและปัจจัยการตัดสินใจซื้อยาในโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลระดับ จังหวัด ปี 2539
115 การสำรวจราคายา 40 รายการ โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดซื้อในปี 2539
116 การคลังเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
117 คุณภาพยาที่ผลิตหรือจำหน่ายโดยองค์การเภสัชกรรมและ โรงงานผลิต เอกชนที่ได้มาตรฐานการผลิต กรณีศึกษายา 6 รายการ
118 การวิจัยและพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ
119 แบบแผนการคลอดบุตรในโรงพยาบาล ปี 2533-2539
120 คู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนสถานีอนามัย
121 การวิจัยกับการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆในการกำหนดนโยบายสาธารณสุขไทย
122 การปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ : กรณีศึกษา พ.ศ. 2538
ปี พ.ศ. 2540
123 การสำมะโนโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ปี พ.ศ.2535
124 การปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ : กรณีศึกษา พ.ศ.2538
125 การปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการทางเลือกเชิงนโยบาย
126 การใช้เครื่องสลายนิ่วในประเทศไทยประสิทธิภาพและความเสมอภาค
127 ต้นทุนการผลิตพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2533-2535
128 การสำมะโนโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2535
ปี พ.ศ. 2539
129 สำมะโนการโฆษณาอาหาร ยา และเครื่องสำอางในวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ พ.ศ. 2536
130 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์ต้นทุนของสถานบริการสาธารณสุข
131 ทุกข์ สมุทัย ในระบบสาธารณสุข และหลักประกันสุขภาพคนไทย
ปี พ.ศ. 2538
132 ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข
133 การสำมะโนโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2535
134 การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณสาธารณสุขตามแผนพัฒนาจังหวัด
ปี พ.ศ. 2537
135 การใช้เครื่องสลายนิ่วในประเทศไทยประสิทธิภาพและความเสมอภาค
ปี พ.ศ. 2536
136 การใช้เครื่องสลายนิ่วในประเทศไทย ประสิทธิภาพและความเสมอภาค
137 ต้นทุนการผลิตพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2533-2535
ปี พ.ศ. 2535
138 แบบแผนการเบิกค่ารักษาพยาบาลและความเหมาะสม ของการรักษาพยาบาลภายใต้กองทุนเงินทดแทน
ปี พ.ศ. 2534
139 การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
140 การปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ : กรณีศึกษา พ.ศ. 2538