ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิโรจน์ ดาวฤกษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ผุสตี ปริยานนท์ 23
2 นงเยาว์ จันทร์ผ่อง 19
3 กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา 17
4 ธีรวรรณ นุตประพันธ์ 15
5 ปัญญา จารุศิริ 14
6 สุดสนอง ผาตินาวิน 12
7 ลิขิต ปรียาวงศากุล 5
8 อารมณ์ รัศมิทัต 4
9 วีณา เมฆวิชัย 4
10 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 4
11 สุวภาคย์ อิ่มสมุทร 4
12 พนวสันต์ เอี่ยมจันทน์ 3
13 สันต์ อัศวพัชระ 3
14 มนตรี ชูวงษ์ 3
15 จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ 3
16 กำพล อิศรางกูร ณ อยุธยา 2
17 แม้น อมรสิทธิ์ 2
18 ปิยธิดา โทนรัตน์ 2
19 นภดล ม่วงน้อยเจริญ 2
20 ปรีชา สายทอง 2
21 ธนิศร์ วงศ์วานิช 2
22 สุวิทย์ โคสุวรรณ 2
23 ธนา บุพพารัมณีย์ 1
24 ศรีวไล โอมอภิญญาณ 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
26 สีมา ชัยสวัสดิ์ 1
27 วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์ 1
28 จารุณี หวังสถิตสถาพร 1
29 ไม่มีข้อมูล 1
30 กรมทรัพยากรธรณี. สำนักทรัพยากรแร่ 1
31 วิทยาลัยเกษตรกรรมฉะเชิงเทรา. ภาควิชาสัตวบาล 1
32 สมบัติ อยู่เมือง 1
33 กรมทรัพยากรธรณี. สำนักธรณีวิทยา 1
34 สงัด พันธุ์โอภาส 1
35 จักรพันธ์ เจริญฐิติรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2550 1
3 2547 1
4 2545 3
5 2543 3
6 2542 3
7 2541 4
8 2539 1
9 2536 1
10 2535 1
11 2534 4
12 2533 2
13 2532 2
14 2531 3
15 2530 2
16 2529 2
17 2528 2
18 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 วิวัฒนาการธรณีวิทยาแปรสัณฐานประเทศไทย : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2550
2 การสำรวจรอยเลื่อนมีพลัง (Active Fault) ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและลำปาง-แพร่
ปี พ.ศ. 2547
3 การสำรวจรอยเลื่อนมีพลัง (Active Fault) ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและลำปาง-แพร่
ปี พ.ศ. 2545
4 การลำดับชั้นหินของชุดหินเสาขัวที่มีซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
5 การศึกษาสนามแม่เหล็กบรรพกาล เพื่อหาอายุหินของหมวดหินภูทอกและภูพาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
6 การลำดับชั้นหินของชุดหินเสาขัว ที่มีซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
7 สภาวะแวดล้อมการสะสมตะกอนของหินคาร์บอเนตยุคเพอร์เมี่ยน บริเวณจังหวัดเลย และหนองบัวลำภู
8 แนวภูเขาไฟ และลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินภูเขาไฟบริเวณลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม และธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ
9 การสำรวจธรณีวิทยา เพื่อการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะไทย-จีน)
ปี พ.ศ. 2542
10 ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในอดีตของประเทศไทย : หลักฐานจากการประยุกต์ใช้ภาพดาวเทียมและสภาวะสนามแม่เหล็กบรรพกาล บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
11 สภาวะแวดล้อมการสะสมตะกอนของหินคาร์บอเนตยุคเพอร์เมี่ยน บริเวณจังหวัดเลย และหนองบัวลำภู
12 แนวภูเขาไฟ และลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินภูเขาไฟบริเวณลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม และธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ
ปี พ.ศ. 2541
13 การศึกษาสนามแม่เหล็กบรรพกาลเพื่อหาอายุหินของหมวดหิน ภูทอกและภูพาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
14 สภาวะแวดล้อมการสะสมตัวของหินปูนยุคเพอร์เมี่ยน บริเวณจังหวัดเลยและหนองบัวลำภู : รายงานผลการวิจัย
15 การสำรวจธรณีวิทยา เพื่อการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะไทย-จีน)
16 การศึกษาสนามแม่เหล็กบรรพกาล เพื่อหาอายุหินของหมวดหินภูทอกและภูพาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
17 การลำดับชั้นสนามแม่เหล็กบรรพกาลของหมวดหินภูทอก บริเวณเขาภูทอกและภูวัว จ. หนองคาย
ปี พ.ศ. 2536
18 การใช้ฮอร์โมนขยายพันธุ์และการผสมเทียมกบนา (Rana tigerina)
ปี พ.ศ. 2535
19 การพัฒนาการทำฟาร์มเลี้ยงกบและการใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงโดยวิธีผสมผสาน 2532
ปี พ.ศ. 2534
20 การพัฒนาการเลี้ยงกบในประเทศไทย 2531 "การทำฟาร์มเลี้ยงกบนาแบบครบวงจรในฟาร์มกึ่งถาวร" : การศึกษา ลักษณะทางพันธุกรรมของกบนา (1) การวิเคราะห์โครโมโซม ของกบนา (Rena tigerina)
21 การพัฒนาการเลี้ยงกบในประเทศไทย 2531 "การทำฟาร์มเลี้ยงกบนาแบบครบวงจรในฟาร์มกึ่งถาวร" : การขยายพันธุ์กบนาในฟาร์มเลี้ยงกึ่งถาวร (1) โดยวิธี ธรรมชาติ และโดยการปรับสภาพแวดล้อม
22 การพัฒนาการเลี้ยงกบในประเทศไทย 2531 "การทำฟาร์มกบนาแบบครบวงจรในฟาร์มกึ่งถาวร" : การศึกษาอัตราการ เจริญเติบโตของกบนาที่เลี้ยงในบ่อกึ่งถาวรเพื่อผลิตเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์
23 การพัฒนาการเลี้ยงกบในประเทศไทย 2531 "การทำฟาร์มเลี้ยงกบนาแบบครบวงจรในฟาร์มกึ่งถาวร" : การศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และการสืบพันธุ์ของกบนาในฟาร์มเลี้ยงกบกึ่งถาวร
ปี พ.ศ. 2533
24 การพัฒนาการทำฟาร์มเลี้ยงกบนา (Rana tigerina) และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยวิธีผสมผสาน : รายงานวิจัย
25 การพัฒนาการทำฟาร์มเลี้ยงกบและการใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงโดยวิธีผสมผสาน 2532
ปี พ.ศ. 2532
26 การพัฒนาการเลี้ยงกบในประเทศไทย 2531 : รายงานวิจัย
27 การพัฒนาการทำฟาร์มเลี้ยงกบและการใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงโดยวิธีผสมผสาน : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2531
28 การศึกษาชีววิทยาของกบภูเขา (เขียดแลว) (Rana blythii) เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์พันธุ์
29 การเพาะพันธุ์กบนา (Rana tigerina) โดยวิธีธรรมชาติในสภาพพื้นที่ดินทราย
30 การศึกษาอัตราการเจริญของกบนาที่ใช้เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2530
31 การศึกษาชีววิทยาของกบนา (Rana tigerina) : ปัญหาและการพัฒนาการเลี้ยงกบนาในประเทศไทย : รายงานวิจัย
32 การศึกษาอัตราการเจริญของกบนาที่ใช้เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2529
33 การศึกษาชีววิทยาของกบภูเขา (เขียดแลว) เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์พันธุ์
34 การศึกษาชีววิทยาของกบภูเขา (เขียดแลว) (Rana blythii) เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์พันธุ์
ปี พ.ศ. 2528
35 วิธีการปรับปรุงดินชุดบางปะกงโดยการทำนายกร่องในเชิงความเค็ม
36 วิธีการปรับปรุงดินชุดบางประกงโดยทำนายกร่องในเชิงความเป็นกรด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
37 การเพาะพันธุ์กบนา (Rana tigerina) โดยวิธีธรรมชาติในสภาพพื้นที่ดินทราย
38 การพัฒนาการเลี้ยงกบในประเทศไทย 2531 "การทำฟาร์มเลี้ยงกบนาแบบครบวงจรในฟาร์มกึ่งถาวร" : การศึกษา ลักษณะทางพันธุกรรมของกบนา (1) การวิเคราะห์โครโมโซม ของกบนา (Rena tigerina)
39 การพัฒนาการเลี้ยงกบในประเทศไทย 2531 "การทำฟาร์มเลี้ยงกบนาแบบครบวงจรในฟาร์มกึ่งถาวร" : การขยายพันธุ์กบนาในฟาร์มเลี้ยงกึ่งถาวร (1) โดยวิธี ธรรมชาติ และโดยการปรับสภาพแวดล้อม
40 การพัฒนาการเลี้ยงกบในประเทศไทย 2531 "การทำฟาร์มกบนาแบบครบวงจรในฟาร์มกึ่งถาวร" : การศึกษาอัตราการ เจริญเติบโตของกบนาที่เลี้ยงในบ่อกึ่งถาวรเพื่อผลิตเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์
41 การพัฒนาการเลี้ยงกบในประเทศไทย 2531 "การทำฟาร์มเลี้ยงกบนาแบบครบวงจรในฟาร์มกึ่งถาวร" : การศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และการสืบพันธุ์ของกบนาในฟาร์มเลี้ยงกบกึ่งถาวร
42 การใช้ฮอร์โมนขยายพันธุ์และการผสมเทียมกบนา (Rana tigerina)