ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิโรจน์ ดาวฤกษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ผุสตี ปริยานนท์ 23
2 นงเยาว์ จันทร์ผ่อง 19
3 กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา 17
4 ธีรวรรณ นุตประพันธ์ 15
5 ปัญญา จารุศิริ 14
6 สุดสนอง ผาตินาวิน 12
7 ลิขิต ปรียาวงศากุล 5
8 อารมณ์ รัศมิทัต 4
9 วีณา เมฆวิชัย 4
10 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 4
11 สุวภาคย์ อิ่มสมุทร 4
12 พนวสันต์ เอี่ยมจันทน์ 3
13 สันต์ อัศวพัชระ 3
14 มนตรี ชูวงษ์ 3
15 จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ 3
16 กำพล อิศรางกูร ณ อยุธยา 2
17 แม้น อมรสิทธิ์ 2
18 ปิยธิดา โทนรัตน์ 2
19 นภดล ม่วงน้อยเจริญ 2
20 ปรีชา สายทอง 2
21 ธนิศร์ วงศ์วานิช 2
22 สุวิทย์ โคสุวรรณ 2
23 ธนา บุพพารัมณีย์ 1
24 ศรีวไล โอมอภิญญาณ 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
26 สีมา ชัยสวัสดิ์ 1
27 วิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์ 1
28 จารุณี หวังสถิตสถาพร 1
29 ไม่มีข้อมูล 1
30 กรมทรัพยากรธรณี. สำนักทรัพยากรแร่ 1
31 วิทยาลัยเกษตรกรรมฉะเชิงเทรา. ภาควิชาสัตวบาล 1
32 สมบัติ อยู่เมือง 1
33 กรมทรัพยากรธรณี. สำนักธรณีวิทยา 1
34 สงัด พันธุ์โอภาส 1
35 จักรพันธ์ เจริญฐิติรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2545 2
3 2542 1
4 2541 2
5 2539 1
6 2533 1
7 2532 2
8 2530 1
9 2529 1
10 2528 2
11 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 วิวัฒนาการธรณีวิทยาแปรสัณฐานประเทศไทย : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2545
2 การลำดับชั้นหินของชุดหินเสาขัวที่มีซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
3 การลำดับชั้นหินของชุดหินเสาขัว ที่มีซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
4 ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในอดีตของประเทศไทย : หลักฐานจากการประยุกต์ใช้ภาพดาวเทียมและสภาวะสนามแม่เหล็กบรรพกาล บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2541
5 การศึกษาสนามแม่เหล็กบรรพกาลเพื่อหาอายุหินของหมวดหิน ภูทอกและภูพาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
6 สภาวะแวดล้อมการสะสมตัวของหินปูนยุคเพอร์เมี่ยน บริเวณจังหวัดเลยและหนองบัวลำภู : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2539
7 การลำดับชั้นสนามแม่เหล็กบรรพกาลของหมวดหินภูทอก บริเวณเขาภูทอกและภูวัว จ. หนองคาย
ปี พ.ศ. 2533
8 การพัฒนาการทำฟาร์มเลี้ยงกบนา (Rana tigerina) และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยวิธีผสมผสาน : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2532
9 การพัฒนาการเลี้ยงกบในประเทศไทย 2531 : รายงานวิจัย
10 การพัฒนาการทำฟาร์มเลี้ยงกบและการใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงโดยวิธีผสมผสาน : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2530
11 การศึกษาชีววิทยาของกบนา (Rana tigerina) : ปัญหาและการพัฒนาการเลี้ยงกบนาในประเทศไทย : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2529
12 การศึกษาชีววิทยาของกบภูเขา (เขียดแลว) เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์พันธุ์
ปี พ.ศ. 2528
13 วิธีการปรับปรุงดินชุดบางปะกงโดยการทำนายกร่องในเชิงความเค็ม
14 วิธีการปรับปรุงดินชุดบางประกงโดยทำนายกร่องในเชิงความเป็นกรด