ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิเชียร เขยนอก
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เตือนตา เสมาทอง 28
2 ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล 26
3 สรียา เรืองพัฒนพงศ์ 22
4 สิน ตั้งสถิรภักดี 17
5 ไสว นาคาแก้ว 17
6 อุบล ฤกษ์อ่ำ 17
7 ธัญวรัตน์ กาจสงคราม 14
8 ศิรินันท์ ทับทิมเทศ 14
9 จิระวัฒน์ เอี่ยมวัฒน์ 11
10 ศรัญญา เหล่าว 11
11 กฤติยา ทิสยากร 9
12 ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูร 8
13 รัตนศิริ จิวานนท์ 8
14 ประไพภัทร คลังทรัพย์ 7
15 ธัญชนก เมืองมั่น 6
16 อมรรัตน์ ขยันการนาวี 6
17 สิทธิพงศ์ สรเดช 6
18 ภาคภูมิ ศิริอาชาวัฒนา 5
19 พงศธร หลิมศิริวงษ์ 5
20 วิมลศรี พรรธนประเทศ 4
21 จรัส ทิสยากร 4
22 ภูษิตา วรรณิสสร 3
23 อนวัช สุวรรณกุล 3
24 จีรายุ ทองดอนเอ 3
25 เพ็ญใจ เสมาทอง 3
26 เยาวลักษณ์ คำพันธ์ 3
27 ธงชัย เหมทานนท์ 3
28 สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ 2
29 ราเชนทร์ วิสุทธิแพทย์ 2
30 วิภาพร พัฒน์เวช 2
31 ฉันทรา พูนศิริ 1
32 โศรดา วัลภา 1
33 มนตรี แก้วดวง 1
34 สายันต์ ตันพานิช 1
35 อรรคชัย ตันตราวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 4
3 543 25