ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิเชียร เกตุสิงห์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วิเชียร เกตุสิงป์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2550
2 แผนงานประเมินความสำเร็จการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
ปี พ.ศ. 2548
3 ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2545
4 การพัฒนาและการวิเคราะห์กลุ่มพหุของโมเดลคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2544
5 ความไม่เสมอภาคของการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2540
6 ภาวะการมีงานทำและคุณภาพในการทำงานของผู้จบอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2536
7 ภาวะการมีงานทำและคุณภาพในการทำงานของผู้จบอุดมศึกษา
8 การติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรมทางไกล หลักสูตรการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการในส่วนภูมิภาค ของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ปี พ.ศ. 2532
9 สภาพเกี่ยวกับการว่างงานของผู้จบการศึกษาระดับ ปวช.
10 การย้ายถิ่นเพื่อการศึกษาของนักเรียน
11 โครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2523 (เขตการศึกษา 7, 8 ชลบุรีและกาญจนบุรี)
12 ลักษณะบางประการที่มีความสัมพันธ์ กับความสามารถพื้นฐานของนักเรียน : การวิเคราะห์โดยใช้หน่วยของการวิเคราะห์ในระดับอำเภอ
13 โครงการวิจัยวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2525 (เขตการศึกษา 1, 2, 3, 4, 5, 6)
ปี พ.ศ. 2531
14 การใช้หนังสือของห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
15 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าร่วมในโครงการการศึกษา เพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบทของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2529
16 ความต้องการข้อสนเทศของอาจารย์โรงเรียนเตรียมทหาร
ปี พ.ศ. 2528
17 การวิเคราะห์สถานภาพและความต้องการการใช้สื่อการสอนของผู้สอน ในโรงเรียนนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้น
ปี พ.ศ. 2525
18 ลักษณะบางประการที่มีความสัมพันธ์ กับความสามารถพื้นฐานของนักเรียน : การวิเคราะห์โดยใช้หน่วยของการวิเคราะห์ในระดับอำเภอ
19 โครงการวิจัยวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2525 (เขตการศึกษา 1, 2, 3, 4, 5, 6)
20 การศึกษาพฤติกรรมการรับฟังวิทยุกระจายเสียง และความต้องการรายการวิทยุ เพื่อการศึกษานอกโรงเรียนของประชาชนในเขตเมืองและชนบท จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2524
21 พฤติกรรมการรับข่าวสารที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกกาแฟของเกษตรกร กิ่งอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ. 2523
22 โครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2523 (เขตการศึกษา 7, 8 ชลบุรีและกาญจนบุรี)
23 การศึกษาบทบาทของสื่อที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับฝ้ายพันธุ์ใหม่ ของสมาชิกนิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
24 สภาพเกี่ยวกับการว่างงานของผู้จบการศึกษาระดับ ปวช.
25 การย้ายถิ่นเพื่อการศึกษาของนักเรียน