ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิเชียร เกตุสิงห์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วิเชียร เกตุสิงป์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2545
2 การพัฒนาและการวิเคราะห์กลุ่มพหุของโมเดลคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2544
3 ความไม่เสมอภาคของการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2536
4 การติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรมทางไกล หลักสูตรการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการในส่วนภูมิภาค ของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ปี พ.ศ. 2531
5 การใช้หนังสือของห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าร่วมในโครงการการศึกษา เพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบทของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2529
7 ความต้องการข้อสนเทศของอาจารย์โรงเรียนเตรียมทหาร
ปี พ.ศ. 2528
8 การวิเคราะห์สถานภาพและความต้องการการใช้สื่อการสอนของผู้สอน ในโรงเรียนนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้น
ปี พ.ศ. 2525
9 การศึกษาพฤติกรรมการรับฟังวิทยุกระจายเสียง และความต้องการรายการวิทยุ เพื่อการศึกษานอกโรงเรียนของประชาชนในเขตเมืองและชนบท จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2524
10 พฤติกรรมการรับข่าวสารที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกกาแฟของเกษตรกร กิ่งอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ. 2523
11 การศึกษาบทบาทของสื่อที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับฝ้ายพันธุ์ใหม่ ของสมาชิกนิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา