ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิเชียร ยงมานิตชัย
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สาวิตรี ลิ่มทอง 30
2 เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล 20
3 ประดิษฐ์ ครุวัณณา 12
4 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 12
5 จรูญ คำนวณตา 10
6 นันทนา สีสุข 9
7 หยกแก้ว ยามาลี 8
8 ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง 8
9 พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์ 8
10 มณี ตันติรุ่งกิจ 7
11 สุวรรณา กลัดพันธุ์ 6
12 ไปรมา ภัทรกุลพงษ์ 6
13 สมบูรณ์ ผู้พัฒน์ 6
14 กัญญา สุจริตวงศานนท์ 6
15 Wichien Yongmanitchai 4
16 Sasitorn Jindamorakot 4
17 พรทิพย์ สุมนพันธุ์ 4
18 Savitree Limtong 4
19 ประชุมพร คงเสรี 2
20 เหมือนเดือน พิศาลพงศ์ 2
21 ภัทรียา สุทธิเชื้อนาค 2
22 จิตราภรณ์ ผุดผ่อง 2
23 วิเชียร กิจปรีชาวนิช 2
24 อักษร ศรีเปล่ง 2
25 Somjit Am-In 2
26 นนทวิทย์ อารีย์ชน 2
27 กัญจนา ธีระกุล 2
28 Takashi Nakase 2
29 อรวรรณ ชวนตระกูล 2
30 กิติยา เอกเชวง 2
31 บุญฤทธิ์ ล้ำสกุล 2
32 ธงชัย คัมภีร์ 2
33 สำเริง จันทรสุวรรณ 2
34 สัณห์ชัย สุจริตวงศานนท์ 2
35 กาญจนิจ วาจนะวินิจ 2
36 วิมลศิริ พรทวีวัฒน์ 2
37 วิชชุพร ว่องสุวรรณเลิศ 2
38 เสาวนีย์ จันทร์เจริญสิน 2
39 มาลัย บุญรัตนกรกิจ 2
40 อมเรศ ภูมิรัตน 2
41 บุญเทียม พันธุ์เพ็ง 2
42 พันธุ์ ช. พหลโยธิน 1
43 สมพร มูลมั่งมี 1
44 มาเรียม กอสนาน 1
45 เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ 1
46 Rungluk Kaewwichian 1
47 พรรณนภา ศักดิ์สูง 1
48 สุพรรณนิจ พลเสน 1
49 Hiroko Kawasaki 1
50 รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม 1
51 ชนิตา บุญมาก 1
52 Nampueng Koowadjanakul 1
53 Ken-ichiro Suzuki 1
54 Chanita Boonmak 1
55 วิลาวัลย์ สินธุประภา 1
56 รศ.ดร.เหมือนเดือน พิศาลพงศ์ 1
57 รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร 1
58 นายวีระ ศรีอินทร์สุทธิ์ 1
59 Prof. Dr. K. Fujiyama 1
60 Dr. R. Misaka 1
61 กรรณิการ์ ดวงมาลย์ 1
62 นิสิต นิสิต 1
63 นิสิต นิสิ 1
64 น้ำผึ้ง คู่วัจนกุล 1
65 Tatsuji Seki 1
66 เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์ (ตาปราบ) 1
67 นางสาวสมจิต อ่ำอินทร์ 1
68 ดวงทิพย์ มูลมั่งมี 1
69 นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ 1
70 นางสาวจุรีรัตน์ เอื้อพัฒนากิจ 1
71 นางสาวจารุวรรณ เชื้อสีหะรณชัย 1
72 ดร. ภัทรพร รัตนวารี 1
73 นายวินัย ไชย ไชยพิทักษ์ชลธาร 1
74 สมพร อิศวิลานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 3
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 4
6 2552 2
7 2551 1
8 2550 3
9 2549 2
10 2548 2
11 2547 1
12 2546 2
13 2545 2
14 543 63
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในผลิตไฮโดรคาร์บอนของสาหร่ายน้ำจืดขนาดเล็ก Botryococcus sp. เพื่อการผลิตไบโอดีเซล โดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง
ปี พ.ศ. 2556
2 การผลิตลิพิดจากกลีเซอรอลโดยโอลิเอจินัสยีสต์ เพื่อใช้สำหรับการผลิตไบโอดีเซล
3 การพัฒนาการผลิตน้ำส้มสายชูหมักเชิงพาณิชย์จากข้าวใช้แบคทีเรียกรดน้ำส้มทนร้อน ด้วยกระบวนการหมักที่ไม่ต้องการระบบหล่อเย็น
4 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสภาวะแวดล้อมต่อจุลินทรีย์ในป่าชายเลน และการรวบรวมสายพันธุ์เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2555
5 การผลิตลิพิดจากกลีเซอรอลโดยโอลิเอจินัสยีสต์ เพื่อการใช้สำหรับการผลิตไบโอดีเซล
6 Candida wangnamkhiaoensis sp. nov., an anamorphic yeast species in the Hyphopichia clade isolated in Thailand
7 การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลที่อุณหภูมิสูงโดยยีสต์ทนร้อน
ปี พ.ศ. 2554
8 Candida andamanensis sp. nov., Candida laemsonensis sp. nov., and Candida ranongensis sp.,three anamorphic yeast species isolated from estuarine waters in a mangrove forest in Ranong Province, Thailand
9 Ogataea phyllophila sp. nov., Candida chumphonensis sp. nov. and Candida mattranensis sp. nov., three methylotrophic yeast species from phylloplane in Thailand
ปี พ.ศ. 2553
10 การผลิตไขมันอะราคิโดนิกจากรา Mortierella sp.
11 Candida xylanilytica sp. nov., a xylan-degrading yeast species isolated from Thailand
12 ความหลากหลายของยีสต์ในทะเล ป่าชายเลน และป่าบก และการคัดเลือก ยีสต์โอลิเอจินัสเพื่อการผลิตลิพิด
13 การผลิตกรดไขมันอะราคิโดนิกจากรา Mortierella sp.
ปี พ.ศ. 2552
14 การคัดเลือกและผลิตจุลินทรีย์น้ำเค็ม Schizochytrium sp. เพื่อใช้เป็นแหล่ง DHA สำหรับการเพาะเลี้ยงลูกกุ้ง
15 การคัดเลือกและผลิตจุลินทรีย์น้ำเค็ม Schizochytrium sp. เพื่อใช้เป็นแหล่ง DHA สำหรับเพาะเลี้ยงกุ้ง
ปี พ.ศ. 2551
16 ความหลากหลายของยีสต์ในทะเล ป่าชายเลน และป่าบก และการคัดเลือก ยีสต์โอลิเอจินัสเพื่อการผลิตลิพิด
ปี พ.ศ. 2550
17 การพัฒนาการผลิตสารสกัดบีต้า-กลูแคนจากยีสต์เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของกุ้ง (ภายใต้แผนงานวิจัยแบบบูรณาการด้านยาและเคมีภัณฑ์)
18 การผลิตชุดตรวจสอบ ELISA KIT เชิงพาณิชย์สำหรับตรวจหาสารพิษ Microcystin ในน้ำ
19 การผลิตชุดตรวจสอบ ELISA KIT เชิงพาณิชย์ สำหรับตรวจหาสารพิษไมโครซิสตินในน้ำ
ปี พ.ศ. 2549
20 การพัฒนาชุดตรวจสอบ ELISA KIT ต้นแบบเพื่อตรวจหาสารพิษ Microcystin ในน้ำ
21 การพัฒนาการผลิตสารสกัดบีต้า-กลูแคนจากยีสต์เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของกุ้ง (ทุนทำการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยแบบบูรณาการทางด้านยาเคมีภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์)
ปี พ.ศ. 2548
22 การจำแนกชนิดและวิเคราะห์ไฟโลเจเนติกของ Cylindrospermopsis spp. ที่แยกในประเทศไทยโดยเทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์
23 การพัฒนาชุดตรวจสอบ ELISA KIT ต้นแบบ เพื่อตรวจหาสารพิษ Microcystin ในน้ำ
ปี พ.ศ. 2547
24 การพัฒนาการผลิตสารสกัดบีต้า-กลูแคนจากยีสต์เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของกุ้ง (ทุนทำการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยแบบบูรณาการทางด้านยาเคมีภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์)
ปี พ.ศ. 2546
25 การคัดเลือกจุลินทรีย์ทนร้อนจากป่าชายเลน จังหวัดระนอง เพื่อการผลิตกรด ไขมันโอเมกา-3 และกรดไขมันพิเศษ
26 การศึกษาทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของเมธิลโลโทรฟิกยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2545
27 การติดตามและประเมินผลโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ของทบวงมหาวิทยาลัย
28 การปรับปรุงประสิทธิภาพ การหมักแอลกอฮอล์โดยเทคนิค feel-batch ร่วมกับการนำเซลล์กลับมาใช้