ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิเชฏฐ์ คนซื่อ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- วิเชฎฐ์ คนซื่อ
- วิเชษฏฐ์ คนซื่อ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 12
2 ผุสตี ปริยานนท์ 8
3 นพดล กิตนะ 6
4 ชัชวาล ใจซื่อกุล 5
5 มารุต เฟื่องอาวรณ์ 4
6 ภัทรดร ภิญโญพิชญ์ 4
7 อาจอง ประทัตสุนทรสาร 4
8 อัมพร วิเวกแว่ว 4
9 กิตติภูมิ จันทร์ศรี 4
10 นิพาดา เรือนแก้ว 3
11 จริยา เล็กประยูร 3
12 จิรศักดิ์ สุจริต 3
13 ดวงแข สิทธิเจริญชัย 3
14 ปิโยรส ทองเกิด 3
15 อนุสรณ์ ปานสุข 3
16 สมศักดิ์ ปัญหา 3
17 กำธร ธีรคุปต์ 3
18 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 3
19 วีณา เมฆวิชัย 3
20 ชิดชัย จันทร์ตั้งสี 2
21 มาลินี ฉัตรมงคลกุล 2
22 พัชร ดนัยสวัสดิ์ 2
23 สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์ 2
24 ไม่มีข้อมูล 1
25 จิรารัช กิตนะ 1
26 องุ่น ลิ่ววานิช 1
27 นนทิวิชญ ตัณฑวณิช 1
28 บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์ 1
29 ศานิต ปิยพัฒนากร 1
30 กันย์ นิติโรจน์ 1
31 สุทธิณี เหลาแตว 1
32 ชัญญาพัชญ์ แสนเทศธัญวัฒน์ 1
33 จิรารัช ศรีจันทร์งาม 1
34 ธงชัย งามประเสริฐวงศ์ 1
35 วรณพ วิยกาญจน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 5
5 2553 3
6 2552 2
7 2550 3
8 2547 1
9 2539 3
10 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลของสารสกัดกวาวเครือขาว Pueraria mirifica ต่อเนื้อเยื่อกระดูกของกบนา Hoplobatrachus rugulosus ระยะโตเต็มวัย
2 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของอึ่งบางชนิดในสกุล Microhyla ในพื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี โดยวิเคราะห์จากลำดับนิวคลีโอไทด์ ของยีน COI และยีน 16S rRNA ในไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ
3 การเข้าใช้พื้นที่ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่ป่าปลูกใหม่ในพื้นที่ป่ามหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2556
4 บทบาทและความสำคัญของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในด้านการเกษตร
ปี พ.ศ. 2555
5 บทบาทและความสำคัญของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในด้านการเกษตร
ปี พ.ศ. 2554
6 ปรสิตในสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน ในพื้นที่โครงการ อพ.สธ.
7 การสำรวจเบื้องต้นสัตว์มีกระดูกสันหลังในเกาะทะลุ
8 การโคลนยีนกำหนดการสร้างเปปไทด์ ต้านจุลินทรีย์จากสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
9 การสำรวจสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน พื้นที่เขาวังเขมร : รายงานวิจัย
10 การสำรวจเบื้องต้นถิ่นที่อยู่อาศัยย่อยของค้างคาวคุณกิตติ Craseonycteris thonglongyai hill, 1974 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2553
11 การประมาณอายุของอึ่งปากกระโถนและอึ่งอ่างหลังขีดที่เป็นอาหารโดยใช้เทคนิค Skeletochronology และแนวทางในการอนุรักษ์
12 นิเวศวิทยาการกินอาหารของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่เกษตรและป่าธรรมชาติ จังหวัดน่าน
13 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2552
14 ความหลากหลายของชนิดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่เตรียมจัดตั้ง อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จังหวัดจันทบุรี
15 ความหลากหลายของชนิดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่เตรียมจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จังหวัดจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2550
16 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 2550)
17 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรกบนา (Hoplobatrachus rugulosus) ที่พบในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี และพื่นที่ข้างเคียง
18 การกระจายในแนวดิ่งและอาหารของอึ่งอ่างก้นขีด Kaloula mediolineata (Smith, 1917) ในอำเภอสามเงา จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2547
19 การประมาณอายุของอึ่งปากกระโถนและอึ่งอ่างหลังขีดที่เป็นอาหาร โดยใช้เทคนิค Skeletochronology และแนวทางในการอนุรักษ์
ปี พ.ศ. 2539
20 ความหลากหลายของชนิดและการแบ่งปันการใช้ทรัพยากร ในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบริเวณลำธารในป่าดิบแล้ง ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าฉะเชิงเทรา
21 ความหลากหลายของชนิดและการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบริเวณลำธารในป่าดิบแล้ง ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าฉะเชิงเทรา
22 ความหลากหลายของชนิดและการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก บริเวณลำธารในป่าดิบแล้ง ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าฉะเชิงเทรา