ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิสุทธิ์ ช่อวิเชียร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วิสุทธิ์ ช่อวิเชียร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10
2 ธนิต ธงทอง 8
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
4 วิศณุ ทรัพย์สมพล 6
5 วัชระ เพียรสุภาพ 6
6 ศิริชัย มังคละอภินันท์ 5
7 ณัฏฐกร ชูจันทร์ 5
8 วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ 5
9 พงษ์พิษณุ สุวรรณศรี 2
10 มณฑิณี ยิ่งเจริญ 2
11 โปรดปราน บุณยพุกกณะ 1
12 ณัฐพล แสงสรสิทธิ์ 1
13 บุญฤทธิ์ วัตรภูเดช 1
14 อังคาร เปียประดิษฐ์ 1
15 กิติยา ไกรสรกุล 1
16 ทวีสุข ตวงสุขเกษม 1
17 นิพนธ์ พันธุ์ศักดิ์ 1
18 จารุณี สิทธิวรรณรักษ์ 1
19 ชนิดาวรรณ อ่ำเอี่ยม 1
20 ศิริลักษณ์ อมรเศรษฐพงศ์ 1
21 มณฑาทิพย์ ทองธรรมชาติ 1
22 นพดล จอกแก้ว 1
23 ไพฑูรย์ ตันอุด, 2521- 1
24 สุภชัย อำนวยสมบัติ 1
25 พงษ์พันธ์ เปลี่ยนบางยาง 1
26 อลงกต ฐานวัฒนศิริ 1
27 ธัชษิต สกุลพอง 1
28 อภินันท์ วิชญธาดา 1
29 วรศักดิ์ ทวีกิจการ 1
30 เกษมสุข แสงวิมลมาส 1
31 พูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา 1
32 ปิยะ เจียมตระกูล 1
33 นรุธ ฤทธิมโนมัย 1
34 ธิดารัตน์ ธรรมรัตน์ 1
35 สมพงษ์ ชูประสิทธิ์ 1
36 สุธี คำแฝด 1
37 ติรัช จิระนคร 1
38 วัชรพงศ์ เพชรศิริ 1
39 กฤติกา ไตรบรรจงศิลป์ 1
40 ชารินี ลิ้มสวัสดิ์ 1
41 ราคัม เศวตสกุลานนท์ 1
42 อภิชัย ธีระรังสิกุล 1
43 พินิจ กานติกูล 1
44 วิสุทธิ์ ช่อวิเชียร 1
45 ยุทธ โรจน์วีระสิงห์ 1
46 กษมา ธนศรีวนิชชัย 1
47 ณัฐพร พรหมสุทธิ 1
48 พันธ์ศักดิ์ ดาวเรือง 1
49 สุพัตรา วีรปรีชาเมธ 1
50 อภิรัตน์ จารุปราโมทย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 3
3 2554 1
4 2553 2
5 2552 5
6 2551 1
7 2550 3
8 2549 5
9 2547 4
10 2546 2
11 2545 3
12 2544 2
13 2543 1
14 2540 2
15 2539 2
16 2538 2
17 2537 1
18 2536 1
19 2535 2
20 2534 3
21 2533 3
22 2532 1
23 2530 1
24 2529 1
25 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การวิเคราะห์ปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้รับเหมาก่อสร้างไทย
2 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาและลดความขัดแย้งในบริษัทผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน กรณีศึกษาบริษัทรับเหมางานตกแต่งภายใน
3 การศึกษาปัญหาของสัญญาจ้างก่อสร้างราชการด้านการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษาวิธีการบูรณะอาคารโบราณสถาน : กรณีศึกษา อาคารประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์
5 การศึกษาวิธีการบูรณะอาคารโบราณสถาน : กรณีศึกษา อาคารประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์
6 ปัญหา และการปรับปรุงสัญญาจ้างช่วงในงานก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2554
7 การปรับปรุงข้อกำหนดสัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดหาวัสดุในโครงการก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2553
8 การกำหนดค่าเสียหายเนื่องจากความล่าช้าสำหรับโครงการก่อสร้างทางขนส่งมวลชน
9 การกำหนดค่าเสียหายเนื่องจากความล่าช้าสำหรับโครงการก่อสร้างทางขนส่งมวลชน
ปี พ.ศ. 2552
10 ปัญหาและแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานของผู้รับเหมาก่อสร้างภายในประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
11 กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้การศึกษาวิธีทำงานกับงานก่อสร้างบ้านจัดสรร
12 ปัญหาและแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานของผู้รับเหมาก่อสร้างภายในประเทศ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
13 กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้การศึกษาวิธีทำงานกับโครงการก่อสร้างบ้านจัดสรร
14 การพัฒนาศักยภาพของผู้รับเหมาก่อสร้างไทย เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าโลก
ปี พ.ศ. 2551
15 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของผู้รับจ้างก่อสร้างขนาดเล็กในภาคกลางตอนบน โดยใช้การวิเคราะห์แบบฟอลท์ทรี
ปี พ.ศ. 2550
16 ระบบการจัดการข้อมูลเพื่อการบำรุงรักษาอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน
17 การศึกษาปัญหาในการบริหารงานก่อสร้างประเภทอาคารในขั้นตอนการส่งมอบงาน
18 การวิเคราะห์ปัญหาในการบริหารงานก่อสร้างช่วงก่อนดำเนินการก่อสร้าง โดยการวิเคราะห์แบบฟอลท์ทรี
ปี พ.ศ. 2549
19 ระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย
20 การดำเนินงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างของงานรัฐในประเทศลาว ไทย และเวียดนาม
21 การศึกษาปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จด้านเวลาในการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร
22 แนวทางการสร้างระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย
23 การศึกษาการเรียกร้องสิทธิในงานก่อสร้างในลาว ไทย และเวียดนาม
ปี พ.ศ. 2547
24 การวิเคราะห์ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของโครงการก่อสร้างถนนขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โดยใช้การวิเคราะห์แบบฟอลท์ทรี
25 การบริหารสัญญาและการบริหารการก่อสร้างของงานขุดคลองในประเทศไทยในอดีต
26 พัฒนาการของการก่อสร้างโบราณสถานไทย
27 การชดเชยความเสียหายจากความล่าช้าในงานก่อสร้างและแนวทางการประเมินความเสียหาย
ปี พ.ศ. 2546
28 ผลกระทบเชิงบริหารการก่อสร้างในสัญญาสัมปทานของโครงการรูปแบบสร้าง โอนกรรมสิทธิ์ และบริหารงาน
29 การประเมินมลพิษสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมก่อสร้างทางด้วยดัชนีมลพิษ
ปี พ.ศ. 2545
30 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการก่อสร้างอาคารโบราณสถาน
31 ระบบสนับสนุนด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างอาคาร
32 การวิเคราะห์ค่าความผันผวนเนื่องจากราคาวัสดุในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ปี พ.ศ. 2544
33 การศึกษาการประยุกต์ใช้สัญญา FIDIC ในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
34 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเพื่อพัฒนาแนวทางการปรับปรุงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2543
35 การศึกษาการใช้รูปแบบสัญญาจ้างออกแบบและก่อสร้างในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2540
36 ปัจจัยสำหรับการตัดสินใจคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร
37 ความเหมาะสมของโมเดลสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ของผู้ดำเนินงานก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2539
38 วิธีการวัดปริมาณงานสำหรับงานอาคาร
39 การวิเคราะห์การไหลเวียนของข้อมูลระหว่างผู้รับเหมา และเจ้าของงานในงานก่อสร้างอาคาร
ปี พ.ศ. 2538
40 ผลกระทบด้านการจัดการอันเนื่องมาจากข้อกำหนดในสัญญาจ้างก่อสร้าง ของราชการ
41 กรณีศึกษาการจัดการงานผู้รับเหมาช่วงสำหรับการก่อสร้างอาคาร
ปี พ.ศ. 2537
42 กรณีศึกษาการจัดการในบริษัทก่อสร้างขนาดเล็กที่จัดตั้งใหม่
ปี พ.ศ. 2536
43 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าและระยะเวลาของโครงการก่อสร้างอาคาร
ปี พ.ศ. 2535
44 การวิเคราะห์ระบบการควบคุมต้นทุนในโครงการก่อสร้างขนาดกลาง
45 การวิเคราะห์การเรียกชดเชยในงานก่อสร้าง : กรณีศึกษาเขึ่อนเชี่ยวหลาน
ปี พ.ศ. 2534
46 การศึกษาสาเหตุความล่าช้าของการก่อสร้างถนนของกรุงเทพมหานคร
47 ระบบการประสานงานสำหรับการก่อสร้างอาคาร
48 การประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในงานก่อสร้างบ้านจัดสรร
ปี พ.ศ. 2533
49 การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การถดถอยในการประมาณราคา งานอาคาร
50 การศึกษามาตรฐานวิธีการวัดเนื้องานสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
51 การศึกษาการจัดทำดัชนีราคาประมูลสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
ปี พ.ศ. 2532
52 การศึกษาระบบการจัดการวัสดุ สำหรับโครงการก่อสร้างอาคาร
ปี พ.ศ. 2530
53 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมาตรการป้องกันกับความสูญเสีย ที่เกิดจากอุบัติเหตุของหน่วยงานก่อสร้างอาคาร
ปี พ.ศ. 2529
54 วิธีการประเมินความเหมาะสมของที่อยู่อาศัยโดยเปรียบเทียบ กับมาตรฐานขั้นต่ำ