ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิสิฐ กิจสมพร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์ 15
2 บัวบาง ยะอูป 7
3 นคร เหลืองประเสริฐ 5
4 โรจน์รวี ภิรมย์ 5
5 ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 4
6 นพชัย ธำรงเลาหพันธุ์ 4
7 เบ็ญจารัชด ทองยืน 3
8 ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ 2
9 วิเชียร เฮงสวัสดิ์ 2
10 สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ 2
11 นิภา เขื่อนควบ 2
12 ทรงเชาว์ อินสมพันธ์ 2
13 จุรีไร สวาทใจ 2
14 สุชาดา เวียรศิลป์ 2
15 โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์ 2
16 เวช เต๋จ๊ะ 2
17 นิรันดร์ จันทวงศ์ 2
18 สาวิตรี ทิวงศ์ 2
19 เกียรติ จินาอิ 1
20 สุวรรณา กลัดพันธุ์ 1
21 สมศักดิ์ รุ่งอรุณ 1
22 Suwanna Kladpan 1
23 Narongchai Pipattanawong 1
24 Wisit Kijsomporn 1
25 Woravit Yeesawat 1
26 กุมุท สังขศิลา 1
27 Somsak Rungaroon 1
28 Buabang Ya-oop 1
29 นางสาวสาวิตรี ทิวงศ์ 1
30 อุณารุจ บุญประกอบ 1
31 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 1
32 นวลปรางค์ ไชยตะขบ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 3
3 2551 1
4 2550 2
5 2549 2
6 2548 1
7 2547 1
8 2545 2
9 2544 1
10 2541 1
11 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์มะขามป้อมและการพัฒนาการปลูกเลี้ยง เพื่อสนับสนุนโครงการภูฟ้าพัฒนา ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2 การศึกษาการปลูกไม้ผลยืนต้นแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2553
3 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีวิจัยดอยปุย
4 โครงการย่อยที่ 1 การจัดการทางเขตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการปลูกมะขามป้อมเป็นการค้าบนพื้นที่สูงของจังหวัดน่าน
5 โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์มะขามป้อมจากธรรมชาติสำหรับโครงการภูฟ้าพัฒนา
ปี พ.ศ. 2551
6 โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
7 ชุดโครงการวิจัยการศึกษาการคัดเลือกและผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสที่มีคุณภาพ
8 ชุดโครงการวิจัยการศึกษาการคัดเลือกและผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสที่มีคุณภาพ โครงการย่อยที่1 :การคัดเลือกต้นแม่พันธุ์เสาวรสรับประทานสดปราศจากโรคไวรัส
ปี พ.ศ. 2549
9 การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ลาดชันมากกว่า 35 องศาภายในสวนไม้ผล (ท้อ) สวนบวกห้า
10 โครงการขยายผลงานโครงการหลวง บ้านดอยปุย
ปี พ.ศ. 2548
11 การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ลาดชันมากกว่า 35 องศา ภายในแปลงไม้ผล (ท้อ) สวนบวกห้า (จังหวัดเชียงใหม่)
ปี พ.ศ. 2547
12 การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ลาดชันมากกว่า 35 องศา ภายในแปลงไม้ผล (ท้อ) สวนบวกห้า (จังหวัดเชียงใหม่)
ปี พ.ศ. 2545
13 การศึกษาการผลิตต้นไหลที่มีคุณภาพของสตรอเบอรี่
14 สภาวะน้ำในต้นไม้ผลสกุล Pronos บางขนิด
ปี พ.ศ. 2544
15 การเพิ่มคุณภาพผลผลิตโดยพันธุ์ที่ให้เกสรตัวผู้ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
16 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกสตรอเบอรี่ของเกษตรกรในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / วิสิฐ กิจสมพร