ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิสาข์ เจ่าสกุล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการของสหวิชาอย่างยั่งยืน:กรณีศึกษาตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งลานตากข้าว และยุ้งฉางชุมชนพร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมบริเวณจังหวัดพิจิตร
ปี พ.ศ. 2552
3 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งลานตากข้าว และยุ้งฉางชุมชนพร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมบริเวณจังหวัดพิจิตร
ปี พ.ศ. 2550
4 พัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักรเตาอบปุ๋ย
ปี พ.ศ. 2547
5 โครงการเพิ่มผลผลิตกล้วยตาก กรณีศึกษา : บ้านคลองกระล่อน อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2546
6 โครงการเพิ่มผลผลิตกล้วยตาก กรณีศึกษา : บ้านคลองกะล่อน อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
7 การสำรวจและศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านการผลิต เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมเกษตรของ จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2545
8 โครงการเพิ่มผลผลิตกล้วยตาก กรณีศึกษา : บ้านคลองกระล่อน อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
9 โครงการเพิ่มผลผลิตกล้วยตาก กรณีศึกษา : บ้านคลองกะล่อน อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2544
10 การสำรวจและศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านการผลิต เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมเกษตรของ จังหวัดพิษณุโลก