ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 5
2 งบประมาณแผ่นดิน 4
3 อรพิน กฤษณเกรียงไกร 4
4 แหล่งทุนภายนอก 3
5 วิจิตร อุดอ้าย 3
6 สัมฤทธิ์ โม้พวง 3
7 อาวีระ ภัคมาตร์ 2
8 วิภารัตน์ เชื้อชวด 2
9 สัณหวัช ไชยวงศ์ 2
10 สมคิด จูหว้า 2
11 ธงชัย หน่อแก้ว 2
12 รัตนา สนั่นเมือง 1
13 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 1
14 ยุวดี คาดการณ์ไกล 1
15 ไม่มีข้อมูล 1
16 Aweera Pakamat 1
17 รัฐพล อ้นแฉ่ง 1
18 เงินรายได้ ม.นเรศวร 1
19 Watcharin Wetwiriyakul 1
20 ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ 1
21 Wisa Supanpaiboon 1
22 Ratana Sananmueang 1
23 วัชรินทร์ เวชวิริยะกุล 1
24 สมเดช เวชวิฐาน 1
25 บุญช่วย จุลบุุตร 1
26 ณัฐธิยา สกุลศักดิ์ 1
27 นฤมล นาคมี 1
28 ธนพล เพ็ญรัตน์ 1
29 จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย 1
30 พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 1
31 สมนึก แจ่มจำรัส 1
32 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
33 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
34 ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก 1
35 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
36 กมลรัตน์ สังขรัตน์ 1
37 ปรัชญา ตระกลรัตน์ 1
38 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2556 1
3 2555 3
4 2554 1
5 2553 4
6 2552 3
7 2551 2
8 2550 1
9 2547 1
10 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การประเมินการเพิ่มธาตุเหล็กในผลผลิตข้าวจากการใช้เหล็กประจุศูนย์ในการเสริมธาตุเหล็กทางชีวภาพของข้าวพันธุ์ดอกมะลิ 105 ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก: การศึกษานำร่องร่วมกับชุมชน
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนากระบวนการของการตรวจติดตามทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนกับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษาจังหวัดพิจิตร
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนากระบวนการของการตรวจติดตามทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนกับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษาจังหวัดพิจิตร
4 สิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่อสุขภาพ : มิติเชิงพื้นที่และข้อเสนอเชิงระบบ
5 การพัฒนากระบวนการของการตรวจติดตามทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนกับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษาจังหวัดพิจิตร
ปี พ.ศ. 2554
6 การเปลี่ยนแปลงระดับดีเอ็นเอเมทิลเลชันในจีโนมของอัณฑะหนูท้องนา เพื่อเป็นดัชนีชีวภาพในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรที่อาศัยในพื้นที่การปนเปื้อนของแคดเมียมในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2553
7 ระดับแคดเมียมและตะกั่วในปัสสาวะของกลุ่มเด็กอายุ 9 - 15 ปี ที่อาศัยในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
8 ผลของแคดเมียมต่อหญิงตั้งครรภ์และทารกที่เกิดจากมารดาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
9 ผลของแคดเมียมต่อหญิงตั้งครรภ์และทารกที่เกิดจากมารดาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
10 ระดับแคดเมียมและตะกั่วในปัสสาวะ ของกลุ่มเด็กอายุ 9-15 ปี ที่อาศัยในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2552
11 การสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินในการทำน้ำประปาเพื่อวางแผนการจัดการบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในเขต ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก
12 การเปลี่ยนแปลงระดับดีเอ็นเอเมทิลเลชันในจีโนมของอัณฑะหนูท้องนา เพื่อเป็นดัชนีชีวภาพในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรที่อาศัยในพื้นที่การปนเปื้อนของแคดเมียมในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
13 ผลของภาวะพร่องของธาตุเหล็กต่อการนำแคดเมียมเข้าสู่ร่างกายที่ส่งผลต่อความผิดปกติของไต ของกลุ่มเด็ก อายุ 9-15 ปี ที่อาศัยในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2551
14 การติดตามตรวจสอบทางชีวภาพของคนงานทำถนนยางมะตอยและคนงานที่เกี่ยวข้องจากการได้รับแนพทาลีนโดยใช้การตรวจวัด 1-แนพทอล ในปัสสาวะ
15 ปัจจัยที่มีผลต่อการขาดธาตุเหล็ก และการบริโภคข้าวต่อระดับการนำของแคดเมียมสู่ร่างกายของประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของแคดเมียม ในพื้นที่ตำบลแม่ตาว แม่กุ และพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2550
16 ปัจจัยที่มีผลต่อการขาดธาตุเหล็กและการบริโภคข้าวที่มีเหล็กสูงต่อระดับการนำของแคดเมียมสู่ร่างกายของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของแคดเมียม ในพื้นที่ตำบลแม่ตาว แม่กุ และพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2547
17 การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการแยก ล้าง คัดเลือกแร่ทองคำ จากเขาพนมพา อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร