ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิษณุ เครืองาม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 10
2 ดำริห์ บูรณะนนท์ 3
3 เทพปกรณ์ เดชา 1
4 นิรวัชช์ ปุณณกันต์ 1
5 ปณิธาน วิสุทธากร 1
6 พรชัย หวังประเสริฐกุล 1
7 กุลพล พลวัน 1
8 ชัยรักษ์ จยาวรรณ 1
9 มนตรี รูปสุวรรณ 1
10 ไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ 1
11 โชคชัย สิทธิผลกุล 1
12 กาญจนา เกิดโพธิ์ทอง 1
13 สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
14 ไพโรจน์ สิตปรีชา 1
15 ก่อศักดิ์ เจนสมุทรสินธุ์ 1
16 กฤษฎา ทองธรรมชาติ 1
17 อรรถสิทธิ์ ชื่นสงวน 1
18 จิตติ เกษมศิริวัฒน์ 1
19 คุฒวุฒิ ตันตระกูล 1
20 ชินธิป ยุทธางกูร 1
21 จักรกฤษณ์ กาญจนศูนย์ 1
22 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
23 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
24 กาญจนา นิมมานเหมินทร์ 1
25 วีระพงษ์ บุญโญภาส 1
26 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
27 สุภาพ สุจริตพงศ์ 1
28 สำราญ ตันเรืองศรี 1
29 สมพร ถาวร 1
30 วิมลศิริ ชำนาญเวช 1
31 ธงทอง จันทรางศุ 1
32 ประภาพรรณ อุดมจรรยา 1
33 วิจิตรา ฟุ้งลัดดา 1
34 สมบูรณ์ พุทธจักร 1
35 ไกรสร บารมีอวยชัย 1
36 พงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล 1
37 วานิช ชุติวงศ์ 1
38 ธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ 1
39 สุรศักดิ์ มณีศร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2535 3
4 2534 5
5 2533 1
6 2532 3
7 2530 3
8 2529 1
9 2527 1
10 2525 3
11 2524 2
12 2523 2
13 2522 1
14 2521 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 กฎหมายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปี พ.ศ. 2555
2 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับการปกครอง
ปี พ.ศ. 2535
3 การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี : ศึกษาทางรัฐธรรมนูญไทย
4 ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนแบบเยอรมัน
5 การสอบสวนและพิจารณาคดีมารยาททนายความ
ปี พ.ศ. 2534
6 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการอาสารักษาดินแดน
7 การคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
8 การปฏิรูปองค์กรในกระบวนการยุติธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีกรมอัยการ
9 พรรคการเมืองกับการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
10 ปัญหากฎหมายในการควบพรรคการเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีพรรคเอกภาพ
ปี พ.ศ. 2533
11 การนำระบบวิธีการเลือกตั้งหนึ่งคนหนึ่งเสียง มาใช้ในกฎหมายเลือกตั้งของไทย
ปี พ.ศ. 2532
12 ปัญหากฎหมายว่าด้วยวินัยของข้าราชการตำรวจ
13 บทวิเคราะห์คำวินิจฉัยตุลาการรัฐธรรมนูญที่ ต.1/2513
14 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการหาเสียง เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ปี พ.ศ. 2530
15 การวิเคราะห์โครงสร้างหลักทางกฎหมายการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
16 กฎหมายการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของประเทศไทย
17 การยุบสภาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2529
18 การใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลาและสตูล
ปี พ.ศ. 2527
19 การตีความรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร
ปี พ.ศ. 2525
20 วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปี : รายงานผลการวิจัย
21 กฎหมายปิดปาก
22 ความผิดฐานรับของโจร
ปี พ.ศ. 2524
23 การจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลโดยกฎหมาย
24 ปริมณฑลของความรับผิดทางละเมิดในมาตรา 420 แห่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2523
25 การใช้อำนาจพิเศษของฝ่ายบริหาร
26 ระบบการควบคุมมิให้กฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ
ปี พ.ศ. 2522
27 แบบแห่งนิติกรรม
ปี พ.ศ. 2521
28 กฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง