ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิษณุ สุวรรณเพิ่ม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุธิดา โชคพระสมบัติ 4
2 ปานฤทัย สุวรรณแสน 4
3 ชัชฎาภรณ์ ปริทยาพงศ์ 4
4 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 4
5 วารยา ศิริสมบัติยืนยง 4
6 วัฒนา พุทธางกูรานนท์ 4
7 บุปผา บุญทิพย์ 4
8 พิชญาพร ประครองใจ 4
9 ภัทรามน ผุดเพชรแก้ว 4
10 วราวุธ ผลเจริญ 4
11 ทันสมัย พลไกร 4
12 ยุวรัตน์ สองศรี 4
13 อดิศัย สุขพันธุ์ถาวร 4
14 สโรชินี ดาราไทย 4
15 ยุทธนา พิมพ์จักร 4
16 ลักขณา ใหม่หะลา 4
17 ธานินทร์ โลเกศเสถียร 4
18 วัลลภา เสือสะอาด 4
19 ณิริศพร มีนพัฒนสันติ 4
20 กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์ 4
21 พรรณษา พูลจันทร์นา 4
22 เพ็ญนภา เมนไธสง 4
23 ณัฐธิดา เกิดฤทธิ์ 4
24 น้ำทิพย์ ยุคลธรวงศ์ 4
25 ดาวณี แถมเงิน 4
26 ชื่นจิตร จันทร์สว่าง 4
27 อุมาพร ปัตตานี 3
28 ศักดา เทศสีแดง 3
29 อุกฤษ ณ สงขลา 2
30 วรรณกร ไชยนา 1
31 อรฉัตร สุขนิตย์ 1
32 สุรีย์พร จันดีเรียน 1
33 ปิยาภา อินทนนท์ 1
34 ลัดดาวัลย์ รุกขวรกุล 1
35 ชัญญาณัฎฐ์ จันทร์กระจ่าง 1
36 จรรยา ยามาลี 1
37 วิจิตรา ฆังคะรัตน์ 1
38 ดวงพร เลี่ยวชวลิต 1
39 ชิญาพา นัยชล 1
40 จำเริญ คังคะศรี 1
41 ญาโณทัย บุญเลิศ 1
42 สมนา ชื่นคลัง 1
43 นุรุณ จำปากลาย 1
44 ณรินี ทัศนนิติกร 1
45 อมรรัตน์ ดวงรัตน์ 1
46 จารุนันท์ จันทฤทธิ์ 1
47 พิษณุ กาญจนกุล 1
48 อุษา พันธุ์ฟัก 1
49 อานนท์ มีสมบัติ 1
50 จงกล ไพบูลย์ 1
51 ภีรภัทร์ หัดเล๊าะ 1
52 จอมขวัญ สุภสุข 1
53 ณรงค์ฤทธิ์ เพ็งสุวรรณ 1
54 นิกูล กระฐินทอง 1
55 วริษฐา มาลากุล ณ อยุธยา 1
56 วีรนุช สูตรกระโทก 1
57 เฟื่องฟ้า โพธิ์เจริญ 1
58 นิราพร บุดดา 1
59 ชาญวิทย พรหมพิทักษ์ 1
60 กรรณิกา วุฒิภดาดร 1
61 กุลนรี มีแก้ว 1
62 ภัชรี เอกฉัตร์ 1
63 ดวงกมล ลาภยืนยง 1
64 จิรพัฒน์ ตาดทรัพย์ 1
65 อัญชลี สบายสุข 1
66 มัญชุกานต์ ช่อผกา 1
67 วิรุฬห์ ลีลาพฤทธิ์ 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
69 ชานันต์ รัตนโชติ 1
70 ประพฤติ ทักษิณ 1
71 วาทินี เจียมสุขสุจิตต์ 1
72 ชไมพร ฉายัษเฐียร 1
73 ศิริวรรณ อนันต์โท 1
74 รัชนี ภูวพัฒนะพันธุ์ 1
75 สาวิตรี บุนนาค 1
76 สุพรรษา ลี้รุ่งเรือง 1
77 วัลลภ จันทเรนทร์ 1
78 นภาพัฒน์ อัฑฒ์ทิวัตถ์ธนา 1
79 ศุภวัฒน์ กมลมาศรัตน์ 1
80 มนัสชนก คารวะพิทยากุล 1
81 สถาพร สะราคำ 1
82 พีรพล วิจิตร์รัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 19
3 2552 36
4 2551 24
5 2519 1
6 543 76
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรมการใช้บล็อก hi 5
2 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเว็บไซต์โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
3 การใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
4 ความคิดเห็นต่ออันตรายจากการใช้โทรศัพท์มือถือของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
5 รูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุชุมชนที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับฟัง
6 การโฆษณาภาพยนต์อินดี้มีผลต่อการเลือกชมของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
7 สื่อปลุกเร้าทางเพศผ่านโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
8 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
9 ความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยต่อเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย
10 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์สั้นของผู้ชมในเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร
11 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [Electronic Commerce] กับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
12 อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์เคลื่อนที่กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ : กรณีศึกษากลุ่มนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ
13 ความต้องการรับชมรายการสารคดีโทรทัศน์ของวัยรุ่นในอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
14 รูปแบบหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลัย
15 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของบุคลากรต่อเว็บไซต์กรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคม
16 ปัจจัยที่มีผลต่อความสนใจของผู้ใช้บริการ Online Newsletters
17 การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
18 ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
19 ความคิดเห็นต่อสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวไทยของวัยรุ่นในเขตดุสิต กรุงเพทมหานคร
20 พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
21 สื่อประชาสัมพันธ์ภายในที่มีผลต่อการรับรู้ข่าวสารของบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
22 ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อการรับชมรายการโทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU.ITV)
23 ความต้องการใช้บริการเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2552
24 การสื่อสารการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรม ของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ บริษัท แด๊ดดี้ โด(ประเทศไทย) จำกัด
25 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อนิตยสารไอทีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
26 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการจากโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต ของพนักงานรัฐและพนักงานบริษัทเอกชน
27 การใช้สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของข้าราชการสำนักงานศาลปกครอง
28 ความต้องการรับฟังรายการวิทยุชุมชนสถานีวัดธรรมมงคลของนักศึกษาครูสมาธิ
29 ผลของการรณรงค์ทางโทรทัศน์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ต่อการตัดสินใจของผู้สูบบุหรี่
30 ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
31 ประโยชน์ในการรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
32 ความคิดเห็นของคนวัยทำงานที่มีต่อภาพยนต์รณรงค์ไม่ดื่มสุราทางโทรทัศน์
33 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการรวมเทคโนโลยีและบริการ ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด [มหาชน] ในกรุงเทพมหานคร
34 ความพึงพอใจในการฟังเพลงอินดี้ทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
35 การโฆษณาในนิตยสารที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้อ่านในกรุงเทพมหานคร
36 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักศึกษา ในการเรียนการสอนทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
37 การเปิดรับอินเทอร์เน็ตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร
38 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับรายการข่าวทางโทรทัศน์ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
39 ความพึงพอใจของผู้ชมต่อโฆษณาแฝงในละครซิทคอม เรื่อง บางรักซอย 9
40 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
41 แนวทางการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กพิการทางสายตา
42 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือพิมพ์วิเคราะห์ข่าวรายสัปดาห์ของประชาชน ในกรุงเทพมหานครเขตฝั่งตะวันตก
43 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อวิธีการเสนอข่าวการเมืองทางวิทยุโทรทัศน์
44 ความคิดเห็นของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต่อนิตยสาร Elle นิตยสาร Cleo และนิตยสาร Cosmopolitan
45 ความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
46 ความต้องการใช้อินเทอร์เน็ต ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง จาก www.ru.ac.th
47 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก
48 การโฆษณาออนไลน์ที่มีผลต่อการสั่งซื้อสินค้าของผู้บริโภค
49 การยอมรับการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [e-Learning] ของอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
50 พฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์กีฬา กับการเล่นพนันฟุตบอล ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
51 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องแต่งกายบุรุษของผู้บริโภค ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
52 การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของวัยรุ่นบนเว็บไซต์ hi5.com
53 รูปแบบการนำเสนอเว็บไซต์ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
54 ความสนใจของผู้ชมในการส่งข้อความสั้น [SMS] ร่วมรายการโทรทัศน์ ในกรุงเทพมหานคร
55 ความพึงพอใจนิตยสารการบินของนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน
56 พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ www.hi5.com ของวัยรุ่นโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
57 ข้อความสั้นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มีผลต่อการสั่งซื้อสินค้าของผู้บริโภค
58 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี
59 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้อ่านในการเลือกซื้อหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวัน
ปี พ.ศ. 2551
60 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้กล้อง Digital Single Lens Reflex (D-SLR)
61 นิตยสารรถยนต์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของผู้อ่าน ในเขตกรุงเทพมหานคร
62 ความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์ ของผู้ใช้บริการ Fitness ในเขตกรุงเทพมหานคร
63 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อข่าวต่างประเทศทางสถานีโทรทัศน์
64 เรียลลิตี้โชว์กับการเลียนแบบของวัยรุ่นไทย
65 ความคิดเห็นของผู้ชม ที่มีต่อสถานีโทรทัศน์ Channel [V] Thailand
66 ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง ต่อความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
67 ความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อละครโทรทัศน์ ทางสถานีไทยทีวีสีช่อง 3 ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
68 การออกแบบโปสเตอร์ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
69 ภาพยนตร์ดิจิทัล 2.0-K กับการเลือกชมของวัยรุ่นเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
70 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนิตยสารของสตรีวัยทำงาน
71 ปัจจัยที่มีผลต่อการติดเกมออนไลน์ของวัยรุ่น
72 การใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี
73 หนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้อ่าน
74 การใช้สารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ตของบุคลากร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
75 ความต้องการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทาง www.ru.ac.th/rugolf ของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง /
76 การเปิดรับสื่อมวลชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
77 อินเทอร์เน็ตกับความสัมพันธ์ในครอบครัวของวัยรุ่นเขตกรุงเทพมหานคร
78 ความต้องการ ความพึงพอใจ การใช้ประโยชน์จากการใช้ Internet ของอาจารย์สาขาสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร
79 ภาพยนตร์ตัวอย่างกับการตัดสินใจชมของผู้ชม
80 การออกอากาศของสถานีวิทยุชุมชน : กรณีศึกษาสถานีวิทยุเครือข่ายการศึกษาเพื่อชุมชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี FM 107.75 MHz
81 ความต้องการองค์ประกอบหนังสือพิมพ์ออนไลน์ไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
82 ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อเว็บไซต์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
83 ความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตของพนักงานบริษัทโทรคมนาคม
ปี พ.ศ. 2519
84 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ในการเรียนวิชาการศึกษา 18 : พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ จากชุดเทปบันทึกภาพ และจากการบรรยาย