ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิษณุ ธรรมลิขิตกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Visanu Thamlikitkul 8
2 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 6
3 ภูษิต ประคองสาย 5
4 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
5 Saowalak Hunnangkul 3
6 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 3
7 Nithima Sumpradit 3
8 Phusit Prakongsai 3
9 วันทนา ปวีณกิตติพร 3
10 เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร 3
11 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2
12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
13 อาทร ริ้วไพบูลย์ 2
14 มาลัย วรจิตร 2
15 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 2
16 สมหวัง ด่านชัยวิจิตร 2
17 เชิดศักดิ์ ธีระบุตร 2
18 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 2
19 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 2
20 ธีรศักดิ์ ชักนำ 2
21 รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ 2
22 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 2
23 ตวงรัตน์ โพธะ 2
24 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
25 ภาณุมาศ ภูมาศ 2
26 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 2
27 บุญชัย สมบูรณ์สุข 2
28 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
29 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 2
30 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
31 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
32 ประเสริฐ อัสสันตชัย 2
33 รุ่งเรือง กิจผาติ 2
34 นาฏพธู สงวนวงศ์ 2
35 ภาสกร อัครเสวี 2
36 ดำรัส ตรีสุโกศล 2
37 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 2
38 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 2
39 อรฉัตร โตษยานนท์ 2
40 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
41 ยงยุทธ สหัสกุล 2
42 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2
43 ศิริตรี สุทธจิตต์ 1
44 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
45 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
46 ชิดชนก อุดมธนเดชน์ 1
47 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
48 ภวินตรา เจริญเวช 1
49 อภิชญา พร้อมพวก 1
50 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 1
51 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
52 สายสิริ อิสรชาญวาณิชย์ 1
53 ไม่มีข้อมูล 1
54 เพชรณเธียร จุลเลศ 1
55 ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์ 1
56 วราภรณ์ พุ่มสุวรรณ 1
57 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
58 สุวิชัย โรจนเสถียร 1
59 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
60 กัลยรัตน์ วิไลวงศ์เสถียร 1
61 วรางคณา ชิดช่วงชัย 1
62 กานนท์ อังคณาวิศัลย์ 1
63 พศวัต พึ่งเกียรติไพโรจน์ 1
64 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
65 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 1
66 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
67 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
68 นวลนิตย์ แปงดี 1
69 สคณรัช ทองคำคูณ 1
70 ชุติกาญจน์ พูลเพิ่ม 1
71 อ่อนอุษา ขันธรักษา 1
72 พงศ์ธนยศ กิรติสินธุ์ 1
73 ภาณุพงศ์ หาญเจริญพิพัฒน์ 1
74 กมลชนก ดีศรีศักดิ์ 1
75 พิรญาณ์ เพียรกลิ่นธรรม 1
76 สุภาพรรณ ชุมมุง 1
77 วรทัต หงส์วาณิชวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2558 2
4 2556 1
5 2555 2
6 2554 1
7 2548 1
8 2546 1
9 2545 4
10 2542 2
11 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การปนเปื้อนเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะและการตกค้างของยาปฏิชีวนะในอาหารสำหรับบริโภคในประเทศ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2560
2 การควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
3 หยุดใช้ยาปฏิชีวนะเมื่อเป็นแผลสดจากอุบัติเหตุ
4 คู่มือการควบคุมและป้องกันแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2556
5 การกระจายและการใช้ยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิก และร้านยา
ปี พ.ศ. 2555
6 ระบบและกลไกการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในมนุษย์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
7 ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2554
8 การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมเวชศาสตร์อิงหลักฐานในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
9 เวชปฏิบัติอิงหลักฐานในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
10 การวิจัยและพัฒนาการประเมินความรู้ความสามารถทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2545
11 การควบคุมโรคมาลาเรียชนิดฟาลซิปารัมในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะ1-3)
12 ระบาดวิทยาของการป่วยและการตายของประชากรและการจัดระบบ การจัดการเพื่อเพิ่มคุณภาพบริการสาธารณสุขของสถานพยาบาลของรัฐ ในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
13 การควบคุมโรคมาลาเรียชนิดฟาลซิปารัมในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะที่ 3)
14 การควบคุมโรคมาลาเรียชนิดฟาลซิปารัมในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2542
15 โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาชุดโครงการอายุวัฒนะ
16 การจำแนกสายพันธุ์ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei