ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิษณุ ธรรมลิขิตกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Visanu Thamlikitkul 5
2 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 4
3 ภูษิต ประคองสาย 3
4 วันทนา ปวีณกิตติพร 2
5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
6 เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร 2
7 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
8 Nithima Sumpradit 2
9 Saowalak Hunnangkul 2
10 เชิดศักดิ์ ธีระบุตร 2
11 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
12 Phusit Prakongsai 2
13 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 2
14 มาลัย วรจิตร 2
15 อรฉัตร โตษยานนท์ 2
16 ยงยุทธ สหัสกุล 2
17 ดำรัส ตรีสุโกศล 2
18 สมหวัง ด่านชัยวิจิตร 2
19 รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ 2
20 ประเสริฐ อัสสันตชัย 2
21 พศวัต พึ่งเกียรติไพโรจน์ 1
22 นวลนิตย์ แปงดี 1
23 สคณรัช ทองคำคูณ 1
24 กานนท์ อังคณาวิศัลย์ 1
25 กัลยรัตน์ วิไลวงศ์เสถียร 1
26 พิรญาณ์ เพียรกลิ่นธรรม 1
27 นาฏพธู สงวนวงศ์ 1
28 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
29 สุภาพรรณ ชุมมุง 1
30 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
31 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 1
32 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
33 วรางคณา ชิดช่วงชัย 1
34 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 1
35 อภิชญา พร้อมพวก 1
36 ภวินตรา เจริญเวช 1
37 ภาสกร อัครเสวี 1
38 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
39 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
40 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
41 ชิดชนก อุดมธนเดชน์ 1
42 เพชรณเธียร จุลเลศ 1
43 ชุติกาญจน์ พูลเพิ่ม 1
44 ภาณุพงศ์ หาญเจริญพิพัฒน์ 1
45 อ่อนอุษา ขันธรักษา 1
46 พงศ์ธนยศ กิรติสินธุ์ 1
47 วรทัต หงส์วาณิชวงศ์ 1
48 กมลชนก ดีศรีศักดิ์ 1
49 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 1
50 สายสิริ อิสรชาญวาณิชย์ 1
51 ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์ 1
52 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
53 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
54 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
55 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
56 วราภรณ์ พุ่มสุวรรณ 1
57 สุวิชัย โรจนเสถียร 1
58 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
59 ศิริตรี สุทธจิตต์ 1
60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
61 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
62 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
63 ภาณุมาศ ภูมาศ 1
64 ตวงรัตน์ โพธะ 1
65 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
66 รุ่งเรือง กิจผาติ 1
67 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
68 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
69 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 1
70 ธีรศักดิ์ ชักนำ 1
71 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
72 ไม่มีข้อมูล 1
73 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
74 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
75 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 1
76 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
77 บุญชัย สมบูรณ์สุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2556 2
3 2555 5
4 2554 1
5 2548 1
6 2546 1
7 2545 4
8 2542 2
9 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การวิจัยและพัฒนาการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย
2 คู่มือการควบคุมและป้องกันแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล
3 คู่มือการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียด้วยยาปฏิชีวนะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ปี พ.ศ. 2556
4 มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล และการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ในประเทศไทย
5 การกระจายและการใช้ยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิก และร้านยา
ปี พ.ศ. 2555
6 ความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2554
7 การดื้อยาต้านจุลชีพ : ความสำคัญต่อระบบสุขภาพและแนวทางการควบคุมและป้องกัน
8 แผนการดำเนินงานและความคืบหน้าการจัดระบบและการขับเคลื่อนระบบการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการดื้อยาจุลชีพในประเทศไทย
9 ระบบและกลไกการเฝ้าระวังเชื่้อดื้อยาต้านจุลชีพในมนุษย์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
10 ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2554
11 การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมเวชศาสตร์อิงหลักฐานในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
12 เวชปฏิบัติอิงหลักฐานในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
13 การวิจัยและพัฒนาการประเมินความรู้ความสามารถทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2545
14 การควบคุมโรคมาลาเรียชนิดฟาลซิปารัมในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะ1-3)
15 ระบาดวิทยาของการป่วยและการตายของประชากรและการจัดระบบ การจัดการเพื่อเพิ่มคุณภาพบริการสาธารณสุขของสถานพยาบาลของรัฐ ในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
16 การควบคุมโรคมาลาเรียชนิดฟาลซิปารัมในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะที่ 3)
17 การควบคุมโรคมาลาเรียชนิดฟาลซิปารัมในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2542
18 โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาชุดโครงการอายุวัฒนะ
19 การจำแนกสายพันธุ์ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei