ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิษณุ ธรรมลิขิตกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Visanu Thamlikitkul 5
2 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 4
3 ภูษิต ประคองสาย 3
4 ประเสริฐ อัสสันตชัย 2
5 ยงยุทธ สหัสกุล 2
6 รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ 2
7 ดำรัส ตรีสุโกศล 2
8 เชิดศักดิ์ ธีระบุตร 2
9 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
10 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 2
11 มาลัย วรจิตร 2
12 สมหวัง ด่านชัยวิจิตร 2
13 วันทนา ปวีณกิตติพร 2
14 อรฉัตร โตษยานนท์ 2
15 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
16 Phusit Prakongsai 2
17 เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร 2
18 Saowalak Hunnangkul 2
19 Nithima Sumpradit 2
20 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
21 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
22 สุวิชัย โรจนเสถียร 1
23 วราภรณ์ พุ่มสุวรรณ 1
24 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
25 ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์ 1
26 สายสิริ อิสรชาญวาณิชย์ 1
27 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
28 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
29 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
30 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
31 ศิริตรี สุทธจิตต์ 1
32 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
33 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
34 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
35 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 1
36 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 1
37 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 1
38 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
39 รุ่งเรือง กิจผาติ 1
40 ธีรศักดิ์ ชักนำ 1
41 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
42 ไม่มีข้อมูล 1
43 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
44 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
45 ภาณุมาศ ภูมาศ 1
46 ตวงรัตน์ โพธะ 1
47 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
48 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
49 สุภาพรรณ ชุมมุง 1
50 นาฏพธู สงวนวงศ์ 1
51 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
52 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 1
53 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
54 กานนท์ อังคณาวิศัลย์ 1
55 วรางคณา ชิดช่วงชัย 1
56 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
57 ภาสกร อัครเสวี 1
58 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
59 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
60 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
61 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 1
62 บุญชัย สมบูรณ์สุข 1
63 พศวัต พึ่งเกียรติไพโรจน์ 1
64 นวลนิตย์ แปงดี 1
65 วรทัต หงส์วาณิชวงศ์ 1
66 พงศ์ธนยศ กิรติสินธุ์ 1
67 เพชรณเธียร จุลเลศ 1
68 ชิดชนก อุดมธนเดชน์ 1
69 ภวินตรา เจริญเวช 1
70 อ่อนอุษา ขันธรักษา 1
71 ชุติกาญจน์ พูลเพิ่ม 1
72 กัลยรัตน์ วิไลวงศ์เสถียร 1
73 สคณรัช ทองคำคูณ 1
74 พิรญาณ์ เพียรกลิ่นธรรม 1
75 กมลชนก ดีศรีศักดิ์ 1
76 ภาณุพงศ์ หาญเจริญพิพัฒน์ 1
77 อภิชญา พร้อมพวก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2556 2
3 2555 5
4 2554 1
5 2548 1
6 2546 1
7 2545 4
8 2542 2
9 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การวิจัยและพัฒนาการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย
2 คู่มือการควบคุมและป้องกันแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล
3 คู่มือการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียด้วยยาปฏิชีวนะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ปี พ.ศ. 2556
4 มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล และการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ในประเทศไทย
5 การกระจายและการใช้ยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิก และร้านยา
ปี พ.ศ. 2555
6 ความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2554
7 การดื้อยาต้านจุลชีพ : ความสำคัญต่อระบบสุขภาพและแนวทางการควบคุมและป้องกัน
8 แผนการดำเนินงานและความคืบหน้าการจัดระบบและการขับเคลื่อนระบบการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการดื้อยาจุลชีพในประเทศไทย
9 ระบบและกลไกการเฝ้าระวังเชื่้อดื้อยาต้านจุลชีพในมนุษย์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
10 ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2554
11 การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมเวชศาสตร์อิงหลักฐานในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
12 เวชปฏิบัติอิงหลักฐานในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
13 การวิจัยและพัฒนาการประเมินความรู้ความสามารถทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2545
14 การควบคุมโรคมาลาเรียชนิดฟาลซิปารัมในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะ1-3)
15 ระบาดวิทยาของการป่วยและการตายของประชากรและการจัดระบบ การจัดการเพื่อเพิ่มคุณภาพบริการสาธารณสุขของสถานพยาบาลของรัฐ ในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
16 การควบคุมโรคมาลาเรียชนิดฟาลซิปารัมในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะที่ 3)
17 การควบคุมโรคมาลาเรียชนิดฟาลซิปารัมในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2542
18 โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาชุดโครงการอายุวัฒนะ
19 การจำแนกสายพันธุ์ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei