ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิษณุ ธรรมลิขิตกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Visanu Thamlikitkul 5
2 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 4
3 ภูษิต ประคองสาย 3
4 สมหวัง ด่านชัยวิจิตร 2
5 รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ 2
6 มาลัย วรจิตร 2
7 ประเสริฐ อัสสันตชัย 2
8 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
9 วันทนา ปวีณกิตติพร 2
10 ยงยุทธ สหัสกุล 2
11 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
12 เชิดศักดิ์ ธีระบุตร 2
13 Phusit Prakongsai 2
14 ดำรัส ตรีสุโกศล 2
15 เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร 2
16 Nithima Sumpradit 2
17 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
18 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 2
19 อรฉัตร โตษยานนท์ 2
20 Saowalak Hunnangkul 2
21 ตวงรัตน์ โพธะ 1
22 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
23 ไม่มีข้อมูล 1
24 ภาณุมาศ ภูมาศ 1
25 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
26 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 1
27 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
28 ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์ 1
29 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 1
30 สายสิริ อิสรชาญวาณิชย์ 1
31 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
32 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
33 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
34 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
35 ภาสกร อัครเสวี 1
36 บุญชัย สมบูรณ์สุข 1
37 วราภรณ์ พุ่มสุวรรณ 1
38 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
39 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 1
40 นาฏพธู สงวนวงศ์ 1
41 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 1
42 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
43 ธีรศักดิ์ ชักนำ 1
44 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
45 รุ่งเรือง กิจผาติ 1
46 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
47 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
48 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
49 อภิชญา พร้อมพวก 1
50 สุภาพรรณ ชุมมุง 1
51 พิรญาณ์ เพียรกลิ่นธรรม 1
52 กมลชนก ดีศรีศักดิ์ 1
53 ภาณุพงศ์ หาญเจริญพิพัฒน์ 1
54 อ่อนอุษา ขันธรักษา 1
55 ชุติกาญจน์ พูลเพิ่ม 1
56 กัลยรัตน์ วิไลวงศ์เสถียร 1
57 สคณรัช ทองคำคูณ 1
58 วรางคณา ชิดช่วงชัย 1
59 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
60 กานนท์ อังคณาวิศัลย์ 1
61 พศวัต พึ่งเกียรติไพโรจน์ 1
62 นวลนิตย์ แปงดี 1
63 พงศ์ธนยศ กิรติสินธุ์ 1
64 วรทัต หงส์วาณิชวงศ์ 1
65 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
66 ศิริตรี สุทธจิตต์ 1
67 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ 1
68 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
69 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
70 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
71 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
72 ชิดชนก อุดมธนเดชน์ 1
73 เพชรณเธียร จุลเลศ 1
74 ภวินตรา เจริญเวช 1
75 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 1
76 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
77 สุวิชัย โรจนเสถียร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 4
3 2556 2
4 2555 5
5 2554 1
6 2552 2
7 2548 1
8 2546 1
9 2545 8
10 2544 1
11 2542 5
12 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 Comparative in vitro activity of minocycline and selected antibiotics against carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii from Thailand.
ปี พ.ศ. 2558
2 การวิจัยและพัฒนาการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย
3 คู่มือการควบคุมและป้องกันแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล
4 คู่มือการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียด้วยยาปฏิชีวนะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
5 Thailand Antimicrobial Resistance Containment and Prevention Program.
ปี พ.ศ. 2556
6 มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล และการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ในประเทศไทย
7 การกระจายและการใช้ยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิก และร้านยา
ปี พ.ศ. 2555
8 ความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2554
9 การดื้อยาต้านจุลชีพ : ความสำคัญต่อระบบสุขภาพและแนวทางการควบคุมและป้องกัน
10 แผนการดำเนินงานและความคืบหน้าการจัดระบบและการขับเคลื่อนระบบการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการดื้อยาจุลชีพในประเทศไทย
11 ระบบและกลไกการเฝ้าระวังเชื่้อดื้อยาต้านจุลชีพในมนุษย์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
12 ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2554
13 การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมเวชศาสตร์อิงหลักฐานในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
14 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ด้านการวินิจฉัยโรค
15 การประเมินประสิทธิผลของการใช้มาตรการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างเต็มรูปแบบในหอผู้ป่วยสามัญภาควิชาอายุรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2548
16 เวชปฏิบัติอิงหลักฐานในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
17 การวิจัยและพัฒนาการประเมินความรู้ความสามารถทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2545
18 การควบคุมโรคมาลาเรียชนิดฟาลซิปารัมในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะ1-3)
19 ระบาดวิทยาของการป่วยและการตายของประชากรและการจัดระบบ การจัดการเพื่อเพิ่มคุณภาพบริการสาธารณสุขของสถานพยาบาลของรัฐ ในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
20 การควบคุมโรคมาลาเรียชนิดฟาลซิปารัมในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะที่ 3)
21 การควบคุมโรคมาลาเรียชนิดฟาลซิปารัมในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะที่ 2)
22 การส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม
23 การรักษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยสูงวัย
24 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะหกล้มและผลแทรกซ้อนในผู้สูงอายุโดยแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
25 การศึกษาความชุกและกลไกในการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2544
26 การศึกษาความชุกและกลไกในการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2542
27 โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาชุดโครงการอายุวัฒนะ
28 การจำแนกสายพันธุ์ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei
29 การส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม
30 โครงการรักษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยสูงวัย
31 โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะหกล้มและผลแทรกซ้อนในผู้สูงอายุโดยแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ด้านการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค และการตรวจหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรค