ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เดชรัต สุขกำเนิด 5
2 นงนุช ปรมาคม 4
3 ปิติ กันตังกุล 4
4 ศานิต เก้าเอี้ยน 3
5 สุวรรณา สายรวมญาติ 3
6 อภิชาต ดะลุณเพธย์ 3
7 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 2
8 อัจฉรา ปทุมนากุล 2
9 ธันวา จิตต์สงวน 2
10 นงนุช อังยุรีกุล 2
11 นางสาวสร้อยฟ้า เสริฐแก้ว 2
12 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 2
13 วินัย พุทธกูล 2
14 สมพร อิศวิลานนท์ 2
15 เอื้อ สิริจินดา 2
16 คุณรุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
17 คุณศจินทร์ ประชาสันติ์ 1
18 คุณดวงใจ รุ่งโรจน์เจริญกิจ 1
19 อาจารย์สุรพล เหลี่ยมสูงเนิน 1
20 นายปราโมช ร่วมสุข 1
21 คุณสุมนมาลย์ สิงหะ 1
22 อาจารย์ระวีวรรณ เกียรติกำพลชัย 1
23 อาจารย์ยศวีร์ อิ่มอโนทัย 1
24 อริญาพร สอดศรี 1
25 อัจฉรา ว่องไวไพโรจน์ 1
26 นภาภรณ์ พรหมชนะ 1
27 นส.สร้อยฟ้า เสริฐแก้ว 1
28 พรพิมล ทองธรรมชาติ 1
29 นลินรัตน์ กะลำพะบุตร 1
30 บุษบาภรณ์ พันธมิตร 1
31 ยุวดี ลีเบ็น 1
32 พรวิภา พรมจีน 1
33 คุณนันทา สิทธิราช 1
34 กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 1
35 นุชนาถ มั่งคั่ง 1
36 ณิธิชา ธรรมธนากูล 1
37 โสภิณ ทองปาน 1
38 กัมปนาท เพ็ญสุภา 1
39 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 1
40 สุวรรณา ประณีตวตกุล 1
41 วุฒิ หวังวัชรกุล 1
42 บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล 1
43 สมศักดิ์ เพรียบพร้อม 1
44 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 1
45 สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์ 1
46 รวิสสาข์ สุชาโต 1
47 อิสริยา บุญญะศิริ 1
48 นางสาวอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์ 1
49 ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช 1
50 เออวดี เปรมัษเฐียร (อุบลศุข) 1
51 นายสิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2554 5
4 2553 2
5 2552 1
6 2551 7
7 2550 2
8 2545 1
9 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 AQUACULTURE INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM IN THAILAND
ปี พ.ศ. 2555
2 การติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
3 การสำรวจข้อมูลบุคคลากร
4 อิทธิพลของสินเชื่อเกษตรต่อการเสริมสร้างศักยภาพของแม่บ้านเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2554
5 Aquaculture Information Management System in Thailand
6 การจัดทำแผนความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
7 การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตกาแฟโรบัสต้าในประเทศไทย เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในสวนกาแฟของประเทศ
8 การวางแผนการใช้ที่ดินภายใต้ความเสี่ยงเพื่อการผลิตผักบนพื้นที่สูง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
9 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
10 การพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พ.ศ.2551
11 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอกาสในการชำระคืนเงินกู้ของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ปี พ.ศ. 2552
12 การวิเคราะห์ความผันผวนราคาสินค้าเกษตร
ปี พ.ศ. 2551
13 การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
14 การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพเพื่อการส่งออก
15 การศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านนโยบายเศรษฐกิจและด้านการต่างประเทศ : กรณีธุรกิจผักผลไม้ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-จีน (ภายใต้กรอบระหว่างอาเซียนและจีน)
16 การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของโครงการหลวง
17 แนวทางในการพัฒนาการตลาดและการผลิตสินค้าของผู้ต้องขัง
18 การวิเคราะห์อุปสงค์การนำเข้ายางธรรมชาติของประเทศคู่ค้าที่สำคัญจากประเทศไทย
19 การวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดราคาน้ำส้ม
ปี พ.ศ. 2550
20 ธุรกิจข้าวโพดฝักอ่อนภายใต้การทำสัญญาฟาร์มแบบมีข้อตกลง
21 การบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังของโรงงานอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2545
22 การวิเคราะห์ระบบธุรกิจการเกษตรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของจังหวัดลพบุรี