ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 12
2 ไววิทย์ พุทธารี 1
3 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
4 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
5 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
6 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
7 กานดา ผรณเกียรติ์ 1
8 Walaisiri Muangsiri 1
9 Pornpimol Muanjai 1
10 Varunee Padmasankh 1
11 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
12 วาสนา เสียงดัง 1
13 ศิริมา วรวรรณ 1
14 สมพร พรมดี 1
15 วราภรณ์ พุ่มจำปา 1
16 สิริพร สิวราวุฒิ 1
17 อรทัย เจริญศิลป์ 1
18 มยุรี จารุปาณ 1
19 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
20 สายฝน ควรผดุง 1
21 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
22 Rajalida Lipikorn 1
23 สุวดี ยาป่าคาย 1
24 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
25 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
26 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
27 Thanathon Sesuk 1
28 สมชัย วัฒนการุณ 1
29 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
30 กระมล ทองธรรมชาติ 1
31 Suchin Arunsawatwong 1
32 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
33 Thada Jirajaras 1
34 ประธาน ดาบเพชร 1
35 เอกชัย อดุลยธรรม 1
36 อวย เกตุสิงห์ 1
37 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
38 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
39 กมลชนก ยวดยง 1
40 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
41 สุวิชา ทองสิมา 1
42 สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
44 Somying Tumwasorn 1
45 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
46 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
47 อุทัย บุญประเสริฐ 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
49 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
50 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
51 วิไล ชินธเนศ 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
53 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
54 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
55 Srilert Chotpantarat 1
56 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
57 Chalermpol Leevailoj 1
58 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
59 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
60 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
61 Boonchai Sangpetngam 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
63 คัคนางค์ มณีศรี 1
64 ฉลวย คำนึงเนตร 1
65 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
66 ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์ 1
67 ธวัชชัย สันติสุข 1
68 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
69 พรรณี เปรมัษเฐียร 1
70 วัลลภ แย้มเหมือน 1
71 เทียนฉาย กีระนันทน์ 1
72 สำเริง แย้มโสภี 1
73 นงลักษณ์ จันทนาคม 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
75 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
76 เศรษฐ เปลื้องเข็ญ 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
78 มาลา เจียมสากล 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
80 นภดล คุ้มประวัติ 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
82 รุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว 1
83 ศุกันยา ห้วยผัด 1
84 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
85 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
86 Ampa Luiengpirom 1
87 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
88 Naiyana Chaiyabutr 1
89 บรรจง คณะวรรณ 1
90 มยุรี ตันติสิระ 1
91 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
92 Vimolmas Lipipun 1
93 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
94 Sompol Sanguanrungsirikul 1
95 Puttipongse Varavudhi 1
96 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
97 วิมล เหมะจันทร 1
98 สุมา เมืองใย 1
99 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
100 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
101 Kitpramuk Tantayaporn 1
102 ละอองทิพย์ เหมะ 1
103 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
104 Garnpimol C. Ritthidej 1
105 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
106 กาญจนา แก้วเทพ 1
107 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
108 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
109 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
110 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
111 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
112 ศิริชัย ศิริกายะ 1
113 Vanida Chantarateptawan 1
114 Jaitip Paiboon 1
115 Wilai Anomasiri 1
116 Kittisak Likhitwitayawuid 1
117 Supa Chantharasakul 1
118 Sumphan Wongseripipatana 1
119 Panee Boonthavi 1
120 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
121 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
122 วัฒนชัย สมิทธากร 1
123 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
124 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
125 พรรณี กาญจนพลู 1
126 Anawatch Mitpratan 1
127 สิทธิพร แอกทอง 1
128 Waraporn Siriterm 1
129 Kasidit Nootong 1
130 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
131 Chayaporn Supachartwong 1
132 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
133 Jittima Chatchawansaisin 1
134 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
135 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
136 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
137 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
138 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
139 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
140 Acom Sornsute 1
141 Chariya Uiyyasathian 1
142 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
143 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
144 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
145 Chonticha Srisawang 1
146 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
147 ๋Janes, Gavin W. 1
148 ชอุ่ม มลิลา 1
149 รุ่งราวี ทองกันยา 1
150 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
151 ประคอง ชอบเสียง 1
152 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
153 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
154 Chakkaphan Sutthirat 1
155 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
156 Yeshey Penjor 1
157 วินัย งามแสง 1
158 Phanphen Wattanaarsakit 1
159 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
160 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
161 นภสร โกวรรธนะกุล 1
162 สุมิตรา พูลทอง 1
163 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
164 กำจัด มงคลกุล 1
165 Pantharee Boonsatorn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2517 2
3 2516 1
4 2515 5
5 2514 1
6 2513 4
7 2512 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2517
2 ความนิยมของหัวหน้าครัวเรือนชายชาวชนบทไทยในเรื่องการประกอบอาชีพ ของคนหนุ่มสาว
3 ความมุ่งหวังของบิดามารดาในเขตชนบทไทยเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ปี พ.ศ. 2516
4 การสื่อสารการวางแผนครอบครัว
ปี พ.ศ. 2515
5 พฤติกรรมการวางแผนครอบครัวของสตรีชาวจีน ในเขตเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรี
6 ความรู้ และทัศนคติด้านประชากรศึกษาของนักเรียนอาชีวศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในเขตนครหลวงกรุงเทพ ธนบุรี
7 ภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศไทย
8 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของบิดามารดาในชนบทไทย ในเรื่องการสมรสของบุตร
9 ความรู้ของสตรีไทยในชนบทเกี่ยวกับการป้องกันการปฏิสนธิ
ปี พ.ศ. 2514
10 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบครอบครัวและการเจริญพันธุ์ ในเขตชนบทประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2513
11 ลักษณะช่วงระยะเวลามีบุตรของสตรีไทย ในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
12 การจำแนกประชากรในระดับอำเภอ ตามลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
13 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ที่ยอมรับเอาวิธีการวางแผนครอบครัว มาปฏิบัติในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
14 การเจริญพันธุ์ของสตรีไทยในเขตชนบท
ปี พ.ศ. 2512
15 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519
16 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519