ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 12
2 Acom Sornsute 1
3 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
4 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
5 Chariya Uiyyasathian 1
6 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
7 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
8 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
9 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
10 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
11 Pantharee Boonsatorn 1
12 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
13 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
14 สุวดี ยาป่าคาย 1
15 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
16 Thanathon Sesuk 1
17 กระมล ทองธรรมชาติ 1
18 ศุกันยา ห้วยผัด 1
19 สมชัย วัฒนการุณ 1
20 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
21 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
22 Kasidit Nootong 1
23 วินัย งามแสง 1
24 Phanphen Wattanaarsakit 1
25 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
26 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
27 นภสร โกวรรธนะกุล 1
28 สุมิตรา พูลทอง 1
29 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
30 กำจัด มงคลกุล 1
31 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
32 Chonticha Srisawang 1
33 Anawatch Mitpratan 1
34 สิทธิพร แอกทอง 1
35 Waraporn Siriterm 1
36 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
37 Chayaporn Supachartwong 1
38 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
39 Jittima Chatchawansaisin 1
40 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
41 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
42 Suchin Arunsawatwong 1
43 สิริพร สิวราวุฒิ 1
44 ศิริมา วรวรรณ 1
45 สมพร พรมดี 1
46 วราภรณ์ พุ่มจำปา 1
47 อรทัย เจริญศิลป์ 1
48 สายฝน ควรผดุง 1
49 วาสนา เสียงดัง 1
50 มยุรี จารุปาณ 1
51 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
52 สุวิชา ทองสิมา 1
53 สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ 1
54 ฉลวย คำนึงเนตร 1
55 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
56 ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์ 1
57 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
58 พรรณี เปรมัษเฐียร 1
59 วัลลภ แย้มเหมือน 1
60 เทียนฉาย กีระนันทน์ 1
61 สำเริง แย้มโสภี 1
62 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
63 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
64 อวย เกตุสิงห์ 1
65 Thada Jirajaras 1
66 ประธาน ดาบเพชร 1
67 เอกชัย อดุลยธรรม 1
68 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
69 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
70 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
71 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
72 กมลชนก ยวดยง 1
73 Rajalida Lipikorn 1
74 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
75 ไววิทย์ พุทธารี 1
76 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
77 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
78 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
79 กานดา ผรณเกียรติ์ 1
80 Walaisiri Muangsiri 1
81 Pornpimol Muanjai 1
82 Varunee Padmasankh 1
83 Yeshey Penjor 1
84 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
85 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
86 Boonchai Sangpetngam 1
87 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
88 Chalermpol Leevailoj 1
89 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
90 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
91 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
92 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
94 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
95 Srilert Chotpantarat 1
96 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
97 กาญจนา แก้วเทพ 1
98 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
99 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
100 Vanida Chantarateptawan 1
101 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
102 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
103 ศิริชัย ศิริกายะ 1
104 Somying Tumwasorn 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
106 รุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
108 มาลา เจียมสากล 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
110 นภดล คุ้มประวัติ 1
111 ธวัชชัย สันติสุข 1
112 นงลักษณ์ จันทนาคม 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
114 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
115 เศรษฐ เปลื้องเข็ญ 1
116 วิไล ชินธเนศ 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
118 อุทัย บุญประเสริฐ 1
119 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
120 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
122 คัคนางค์ มณีศรี 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
124 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
125 Jaitip Paiboon 1
126 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
127 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
128 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
129 วิมล เหมะจันทร 1
130 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
131 ละอองทิพย์ เหมะ 1
132 Sompol Sanguanrungsirikul 1
133 Puttipongse Varavudhi 1
134 Kitpramuk Tantayaporn 1
135 สุมา เมืองใย 1
136 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
137 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
138 ๋Janes, Gavin W. 1
139 ชอุ่ม มลิลา 1
140 ประคอง ชอบเสียง 1
141 Chakkaphan Sutthirat 1
142 พรรณี กาญจนพลู 1
143 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
144 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
145 Naiyana Chaiyabutr 1
146 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
147 Panee Boonthavi 1
148 Kittisak Likhitwitayawuid 1
149 Supa Chantharasakul 1
150 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
151 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
152 Wilai Anomasiri 1
153 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
154 วัฒนชัย สมิทธากร 1
155 Sumphan Wongseripipatana 1
156 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
157 บรรจง คณะวรรณ 1
158 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
159 Ampa Luiengpirom 1
160 มยุรี ตันติสิระ 1
161 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
162 Garnpimol C. Ritthidej 1
163 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
164 Vimolmas Lipipun 1
165 รุ่งราวี ทองกันยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2517 2
3 2516 1
4 2515 5
5 2514 1
6 2513 4
7 2512 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2517
2 ความนิยมของหัวหน้าครัวเรือนชายชาวชนบทไทยในเรื่องการประกอบอาชีพ ของคนหนุ่มสาว
3 ความมุ่งหวังของบิดามารดาในเขตชนบทไทยเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ปี พ.ศ. 2516
4 การสื่อสารการวางแผนครอบครัว
ปี พ.ศ. 2515
5 พฤติกรรมการวางแผนครอบครัวของสตรีชาวจีน ในเขตเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรี
6 ความรู้ และทัศนคติด้านประชากรศึกษาของนักเรียนอาชีวศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในเขตนครหลวงกรุงเทพ ธนบุรี
7 ภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศไทย
8 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของบิดามารดาในชนบทไทย ในเรื่องการสมรสของบุตร
9 ความรู้ของสตรีไทยในชนบทเกี่ยวกับการป้องกันการปฏิสนธิ
ปี พ.ศ. 2514
10 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบครอบครัวและการเจริญพันธุ์ ในเขตชนบทประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2513
11 ลักษณะช่วงระยะเวลามีบุตรของสตรีไทย ในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
12 การจำแนกประชากรในระดับอำเภอ ตามลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
13 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ที่ยอมรับเอาวิธีการวางแผนครอบครัว มาปฏิบัติในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
14 การเจริญพันธุ์ของสตรีไทยในเขตชนบท
ปี พ.ศ. 2512
15 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519
16 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519