ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 12
2 วัลลภ แย้มเหมือน 1
3 เทียนฉาย กีระนันทน์ 1
4 พรรณี เปรมัษเฐียร 1
5 สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ 1
6 สำเริง แย้มโสภี 1
7 สุวิชา ทองสิมา 1
8 ศิริมา วรวรรณ 1
9 สมพร พรมดี 1
10 วราภรณ์ พุ่มจำปา 1
11 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
12 ฉลวย คำนึงเนตร 1
13 นภดล คุ้มประวัติ 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
15 รุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
17 นงลักษณ์ จันทนาคม 1
18 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
19 ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์ 1
20 ธวัชชัย สันติสุข 1
21 สิริพร สิวราวุฒิ 1
22 อรทัย เจริญศิลป์ 1
23 Pornpimol Muanjai 1
24 Varunee Padmasankh 1
25 กานดา ผรณเกียรติ์ 1
26 Walaisiri Muangsiri 1
27 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
28 ประธาน ดาบเพชร 1
29 เอกชัย อดุลยธรรม 1
30 Rajalida Lipikorn 1
31 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
32 ไววิทย์ พุทธารี 1
33 มยุรี จารุปาณ 1
34 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
35 สายฝน ควรผดุง 1
36 วาสนา เสียงดัง 1
37 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
38 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
39 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
40 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
42 มาลา เจียมสากล 1
43 Vanida Chantarateptawan 1
44 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
45 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
46 กาญจนา แก้วเทพ 1
47 ศิริชัย ศิริกายะ 1
48 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
49 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
50 Srilert Chotpantarat 1
51 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
52 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
53 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
54 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
55 Panee Boonthavi 1
56 Kittisak Likhitwitayawuid 1
57 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
58 วัฒนชัย สมิทธากร 1
59 Jaitip Paiboon 1
60 Wilai Anomasiri 1
61 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
62 Chalermpol Leevailoj 1
63 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
64 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
65 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
66 วิไล ชินธเนศ 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
69 คัคนางค์ มณีศรี 1
70 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
71 เศรษฐ เปลื้องเข็ญ 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
73 อุทัย บุญประเสริฐ 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
75 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
76 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
77 Boonchai Sangpetngam 1
78 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
80 Somying Tumwasorn 1
81 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
82 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
83 Thada Jirajaras 1
84 อวย เกตุสิงห์ 1
85 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
86 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
87 Chakkaphan Sutthirat 1
88 ประคอง ชอบเสียง 1
89 พรรณี กาญจนพลู 1
90 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
91 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
92 วิมล เหมะจันทร 1
93 สุมา เมืองใย 1
94 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
95 ๋Janes, Gavin W. 1
96 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
97 กำจัด มงคลกุล 1
98 นภสร โกวรรธนะกุล 1
99 สุมิตรา พูลทอง 1
100 Yeshey Penjor 1
101 ชอุ่ม มลิลา 1
102 รุ่งราวี ทองกันยา 1
103 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
104 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
105 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
106 Vimolmas Lipipun 1
107 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
108 มยุรี ตันติสิระ 1
109 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
110 Garnpimol C. Ritthidej 1
111 Supa Chantharasakul 1
112 Sumphan Wongseripipatana 1
113 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
114 บรรจง คณะวรรณ 1
115 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
116 Kitpramuk Tantayaporn 1
117 ละอองทิพย์ เหมะ 1
118 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
119 Puttipongse Varavudhi 1
120 Sompol Sanguanrungsirikul 1
121 Ampa Luiengpirom 1
122 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
123 Naiyana Chaiyabutr 1
124 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
125 วินัย งามแสง 1
126 ศุกันยา ห้วยผัด 1
127 สมชัย วัฒนการุณ 1
128 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
129 กระมล ทองธรรมชาติ 1
130 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
131 Pantharee Boonsatorn 1
132 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
133 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
134 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
135 Thanathon Sesuk 1
136 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
137 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
138 กมลชนก ยวดยง 1
139 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
140 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
141 Suchin Arunsawatwong 1
142 สุวดี ยาป่าคาย 1
143 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
144 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
145 Acom Sornsute 1
146 Chariya Uiyyasathian 1
147 Jittima Chatchawansaisin 1
148 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
149 Chayaporn Supachartwong 1
150 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
151 Chonticha Srisawang 1
152 Phanphen Wattanaarsakit 1
153 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
154 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
155 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
156 Anawatch Mitpratan 1
157 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
158 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
159 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
160 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
161 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
162 สิทธิพร แอกทอง 1
163 Waraporn Siriterm 1
164 Kasidit Nootong 1
165 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2517 2
3 2516 1
4 2515 5
5 2514 1
6 2513 4
7 2512 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2517
2 ความนิยมของหัวหน้าครัวเรือนชายชาวชนบทไทยในเรื่องการประกอบอาชีพ ของคนหนุ่มสาว
3 ความมุ่งหวังของบิดามารดาในเขตชนบทไทยเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ปี พ.ศ. 2516
4 การสื่อสารการวางแผนครอบครัว
ปี พ.ศ. 2515
5 พฤติกรรมการวางแผนครอบครัวของสตรีชาวจีน ในเขตเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรี
6 ความรู้ และทัศนคติด้านประชากรศึกษาของนักเรียนอาชีวศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในเขตนครหลวงกรุงเทพ ธนบุรี
7 ภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศไทย
8 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของบิดามารดาในชนบทไทย ในเรื่องการสมรสของบุตร
9 ความรู้ของสตรีไทยในชนบทเกี่ยวกับการป้องกันการปฏิสนธิ
ปี พ.ศ. 2514
10 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบครอบครัวและการเจริญพันธุ์ ในเขตชนบทประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2513
11 ลักษณะช่วงระยะเวลามีบุตรของสตรีไทย ในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
12 การจำแนกประชากรในระดับอำเภอ ตามลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
13 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ที่ยอมรับเอาวิธีการวางแผนครอบครัว มาปฏิบัติในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
14 การเจริญพันธุ์ของสตรีไทยในเขตชนบท
ปี พ.ศ. 2512
15 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519
16 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519