ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 12
2 สายฝน ควรผดุง 1
3 อรทัย เจริญศิลป์ 1
4 ศิริมา วรวรรณ 1
5 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
6 สิริพร สิวราวุฒิ 1
7 มยุรี จารุปาณ 1
8 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
9 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
10 วาสนา เสียงดัง 1
11 สมพร พรมดี 1
12 วราภรณ์ พุ่มจำปา 1
13 พรรณี เปรมัษเฐียร 1
14 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
15 ฉลวย คำนึงเนตร 1
16 สำเริง แย้มโสภี 1
17 เทียนฉาย กีระนันทน์ 1
18 สุวิชา ทองสิมา 1
19 สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ 1
20 วัลลภ แย้มเหมือน 1
21 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
22 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
23 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
24 อวย เกตุสิงห์ 1
25 Thada Jirajaras 1
26 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
27 กมลชนก ยวดยง 1
28 Suchin Arunsawatwong 1
29 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
30 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
31 ประธาน ดาบเพชร 1
32 เอกชัย อดุลยธรรม 1
33 กานดา ผรณเกียรติ์ 1
34 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
35 ไววิทย์ พุทธารี 1
36 Varunee Padmasankh 1
37 Pornpimol Muanjai 1
38 Rajalida Lipikorn 1
39 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
40 Walaisiri Muangsiri 1
41 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
42 ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์ 1
43 Boonchai Sangpetngam 1
44 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
45 Chalermpol Leevailoj 1
46 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
47 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
48 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
49 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
51 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
52 Srilert Chotpantarat 1
53 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
54 กาญจนา แก้วเทพ 1
55 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
56 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
57 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
58 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
59 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
60 ศิริชัย ศิริกายะ 1
61 Vanida Chantarateptawan 1
62 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
63 Somying Tumwasorn 1
64 รุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
66 มาลา เจียมสากล 1
67 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
69 นภดล คุ้มประวัติ 1
70 ธวัชชัย สันติสุข 1
71 นงลักษณ์ จันทนาคม 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
73 เศรษฐ เปลื้องเข็ญ 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
76 อุทัย บุญประเสริฐ 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
78 วิไล ชินธเนศ 1
79 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
80 คัคนางค์ มณีศรี 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
82 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
83 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
84 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
85 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
86 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
87 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
88 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
89 ละอองทิพย์ เหมะ 1
90 Kitpramuk Tantayaporn 1
91 Naiyana Chaiyabutr 1
92 Sompol Sanguanrungsirikul 1
93 Puttipongse Varavudhi 1
94 วิมล เหมะจันทร 1
95 สุมา เมืองใย 1
96 ประคอง ชอบเสียง 1
97 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
98 ๋Janes, Gavin W. 1
99 Chakkaphan Sutthirat 1
100 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
101 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
102 พรรณี กาญจนพลู 1
103 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
104 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
105 Ampa Luiengpirom 1
106 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
107 Panee Boonthavi 1
108 Kittisak Likhitwitayawuid 1
109 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
110 วัฒนชัย สมิทธากร 1
111 Jaitip Paiboon 1
112 Wilai Anomasiri 1
113 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
114 Supa Chantharasakul 1
115 Sumphan Wongseripipatana 1
116 มยุรี ตันติสิระ 1
117 บรรจง คณะวรรณ 1
118 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
119 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
120 Vimolmas Lipipun 1
121 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
122 Garnpimol C. Ritthidej 1
123 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
124 ชอุ่ม มลิลา 1
125 รุ่งราวี ทองกันยา 1
126 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
127 Chariya Uiyyasathian 1
128 Acom Sornsute 1
129 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
130 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
131 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
132 Kasidit Nootong 1
133 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
134 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
135 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
136 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
137 กระมล ทองธรรมชาติ 1
138 Thanathon Sesuk 1
139 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
140 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
141 สมชัย วัฒนการุณ 1
142 Pantharee Boonsatorn 1
143 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
144 ศุกันยา ห้วยผัด 1
145 Waraporn Siriterm 1
146 สิทธิพร แอกทอง 1
147 นภสร โกวรรธนะกุล 1
148 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
149 วินัย งามแสง 1
150 กำจัด มงคลกุล 1
151 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
152 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
153 Yeshey Penjor 1
154 สุมิตรา พูลทอง 1
155 Phanphen Wattanaarsakit 1
156 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
157 Chayaporn Supachartwong 1
158 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
159 Anawatch Mitpratan 1
160 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
161 Jittima Chatchawansaisin 1
162 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
163 Chonticha Srisawang 1
164 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
165 สุวดี ยาป่าคาย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2517 2
3 2516 1
4 2515 5
5 2514 1
6 2513 4
7 2512 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2517
2 ความนิยมของหัวหน้าครัวเรือนชายชาวชนบทไทยในเรื่องการประกอบอาชีพ ของคนหนุ่มสาว
3 ความมุ่งหวังของบิดามารดาในเขตชนบทไทยเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ปี พ.ศ. 2516
4 การสื่อสารการวางแผนครอบครัว
ปี พ.ศ. 2515
5 พฤติกรรมการวางแผนครอบครัวของสตรีชาวจีน ในเขตเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรี
6 ความรู้ และทัศนคติด้านประชากรศึกษาของนักเรียนอาชีวศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในเขตนครหลวงกรุงเทพ ธนบุรี
7 ภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศไทย
8 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของบิดามารดาในชนบทไทย ในเรื่องการสมรสของบุตร
9 ความรู้ของสตรีไทยในชนบทเกี่ยวกับการป้องกันการปฏิสนธิ
ปี พ.ศ. 2514
10 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบครอบครัวและการเจริญพันธุ์ ในเขตชนบทประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2513
11 ลักษณะช่วงระยะเวลามีบุตรของสตรีไทย ในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
12 การจำแนกประชากรในระดับอำเภอ ตามลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
13 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ที่ยอมรับเอาวิธีการวางแผนครอบครัว มาปฏิบัติในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
14 การเจริญพันธุ์ของสตรีไทยในเขตชนบท
ปี พ.ศ. 2512
15 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519
16 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519