ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 12
2 Varunee Padmasankh 1
3 กานดา ผรณเกียรติ์ 1
4 ไววิทย์ พุทธารี 1
5 Pornpimol Muanjai 1
6 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
7 Walaisiri Muangsiri 1
8 เอกชัย อดุลยธรรม 1
9 Rajalida Lipikorn 1
10 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
11 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
12 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
13 สายฝน ควรผดุง 1
14 อรทัย เจริญศิลป์ 1
15 สิริพร สิวราวุฒิ 1
16 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
17 มยุรี จารุปาณ 1
18 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
19 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
20 วาสนา เสียงดัง 1
21 ประธาน ดาบเพชร 1
22 Thada Jirajaras 1
23 กระมล ทองธรรมชาติ 1
24 Thanathon Sesuk 1
25 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
26 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
27 สมชัย วัฒนการุณ 1
28 Pantharee Boonsatorn 1
29 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
30 ศุกันยา ห้วยผัด 1
31 สุวดี ยาป่าคาย 1
32 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
33 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
34 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
35 อวย เกตุสิงห์ 1
36 กมลชนก ยวดยง 1
37 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
38 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
39 Suchin Arunsawatwong 1
40 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
41 ศิริมา วรวรรณ 1
42 สมพร พรมดี 1
43 วิไล ชินธเนศ 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
45 อุทัย บุญประเสริฐ 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
47 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
48 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
50 คัคนางค์ มณีศรี 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
52 Somying Tumwasorn 1
53 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
54 Boonchai Sangpetngam 1
55 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
56 Chalermpol Leevailoj 1
57 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
58 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
59 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
61 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
62 เศรษฐ เปลื้องเข็ญ 1
63 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
64 สำเริง แย้มโสภี 1
65 พรรณี เปรมัษเฐียร 1
66 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
67 ฉลวย คำนึงเนตร 1
68 เทียนฉาย กีระนันทน์ 1
69 วัลลภ แย้มเหมือน 1
70 วราภรณ์ พุ่มจำปา 1
71 สุวิชา ทองสิมา 1
72 สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ 1
73 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
74 ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์ 1
75 รุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
77 มาลา เจียมสากล 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
79 นภดล คุ้มประวัติ 1
80 ธวัชชัย สันติสุข 1
81 นงลักษณ์ จันทนาคม 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
83 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
84 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
85 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
86 มยุรี ตันติสิระ 1
87 บรรจง คณะวรรณ 1
88 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
89 Vimolmas Lipipun 1
90 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
91 Sumphan Wongseripipatana 1
92 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
93 Garnpimol C. Ritthidej 1
94 Ampa Luiengpirom 1
95 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
96 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
97 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
98 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
99 ละอองทิพย์ เหมะ 1
100 Kitpramuk Tantayaporn 1
101 Naiyana Chaiyabutr 1
102 Sompol Sanguanrungsirikul 1
103 Puttipongse Varavudhi 1
104 Supa Chantharasakul 1
105 Kittisak Likhitwitayawuid 1
106 Vanida Chantarateptawan 1
107 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
108 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
109 ศิริชัย ศิริกายะ 1
110 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
111 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
112 Srilert Chotpantarat 1
113 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
114 กาญจนา แก้วเทพ 1
115 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
116 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
117 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
118 Panee Boonthavi 1
119 วัฒนชัย สมิทธากร 1
120 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
121 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
122 Jaitip Paiboon 1
123 Wilai Anomasiri 1
124 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
125 วิมล เหมะจันทร 1
126 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
127 Chayaporn Supachartwong 1
128 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
129 Anawatch Mitpratan 1
130 Jittima Chatchawansaisin 1
131 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
132 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
133 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
134 Chonticha Srisawang 1
135 สิทธิพร แอกทอง 1
136 Waraporn Siriterm 1
137 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
138 Chariya Uiyyasathian 1
139 Acom Sornsute 1
140 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
141 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
142 Kasidit Nootong 1
143 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
144 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
145 Phanphen Wattanaarsakit 1
146 วินัย งามแสง 1
147 Chakkaphan Sutthirat 1
148 ประคอง ชอบเสียง 1
149 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
150 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
151 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
152 สุมา เมืองใย 1
153 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
154 พรรณี กาญจนพลู 1
155 ๋Janes, Gavin W. 1
156 ชอุ่ม มลิลา 1
157 กำจัด มงคลกุล 1
158 นภสร โกวรรธนะกุล 1
159 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
160 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
161 สุมิตรา พูลทอง 1
162 รุ่งราวี ทองกันยา 1
163 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
164 Yeshey Penjor 1
165 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2517 2
3 2516 1
4 2515 5
5 2514 1
6 2513 4
7 2512 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2517
2 ความนิยมของหัวหน้าครัวเรือนชายชาวชนบทไทยในเรื่องการประกอบอาชีพ ของคนหนุ่มสาว
3 ความมุ่งหวังของบิดามารดาในเขตชนบทไทยเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ปี พ.ศ. 2516
4 การสื่อสารการวางแผนครอบครัว
ปี พ.ศ. 2515
5 พฤติกรรมการวางแผนครอบครัวของสตรีชาวจีน ในเขตเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรี
6 ความรู้ และทัศนคติด้านประชากรศึกษาของนักเรียนอาชีวศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในเขตนครหลวงกรุงเทพ ธนบุรี
7 ภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศไทย
8 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของบิดามารดาในชนบทไทย ในเรื่องการสมรสของบุตร
9 ความรู้ของสตรีไทยในชนบทเกี่ยวกับการป้องกันการปฏิสนธิ
ปี พ.ศ. 2514
10 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบครอบครัวและการเจริญพันธุ์ ในเขตชนบทประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2513
11 ลักษณะช่วงระยะเวลามีบุตรของสตรีไทย ในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
12 การจำแนกประชากรในระดับอำเภอ ตามลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
13 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ที่ยอมรับเอาวิธีการวางแผนครอบครัว มาปฏิบัติในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
14 การเจริญพันธุ์ของสตรีไทยในเขตชนบท
ปี พ.ศ. 2512
15 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519
16 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519