ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 12
2 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
3 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
4 มยุรี จารุปาณ 1
5 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
6 วาสนา เสียงดัง 1
7 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
8 กานดา ผรณเกียรติ์ 1
9 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
10 ไววิทย์ พุทธารี 1
11 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
12 สายฝน ควรผดุง 1
13 สุวิชา ทองสิมา 1
14 สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ 1
15 วัลลภ แย้มเหมือน 1
16 วราภรณ์ พุ่มจำปา 1
17 สมพร พรมดี 1
18 อรทัย เจริญศิลป์ 1
19 สิริพร สิวราวุฒิ 1
20 ศิริมา วรวรรณ 1
21 Varunee Padmasankh 1
22 Pornpimol Muanjai 1
23 Suchin Arunsawatwong 1
24 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
25 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
26 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
27 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
28 Thanathon Sesuk 1
29 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
30 สุวดี ยาป่าคาย 1
31 กมลชนก ยวดยง 1
32 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
33 Rajalida Lipikorn 1
34 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
35 Walaisiri Muangsiri 1
36 เอกชัย อดุลยธรรม 1
37 ประธาน ดาบเพชร 1
38 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
39 อวย เกตุสิงห์ 1
40 Thada Jirajaras 1
41 เทียนฉาย กีระนันทน์ 1
42 สำเริง แย้มโสภี 1
43 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
45 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
46 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
47 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
48 Somying Tumwasorn 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
50 อุทัย บุญประเสริฐ 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
52 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
53 Boonchai Sangpetngam 1
54 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
55 ศิริชัย ศิริกายะ 1
56 Vanida Chantarateptawan 1
57 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
58 Srilert Chotpantarat 1
59 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
60 Chalermpol Leevailoj 1
61 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
62 วิไล ชินธเนศ 1
63 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
64 ธวัชชัย สันติสุข 1
65 นงลักษณ์ จันทนาคม 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
67 นภดล คุ้มประวัติ 1
68 ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์ 1
69 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
70 พรรณี เปรมัษเฐียร 1
71 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
72 ฉลวย คำนึงเนตร 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
74 รุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว 1
75 คัคนางค์ มณีศรี 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
77 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
79 เศรษฐ เปลื้องเข็ญ 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
81 มาลา เจียมสากล 1
82 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
83 กระมล ทองธรรมชาติ 1
84 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
85 Naiyana Chaiyabutr 1
86 Sompol Sanguanrungsirikul 1
87 Puttipongse Varavudhi 1
88 Kitpramuk Tantayaporn 1
89 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
90 Ampa Luiengpirom 1
91 มยุรี ตันติสิระ 1
92 บรรจง คณะวรรณ 1
93 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
94 ละอองทิพย์ เหมะ 1
95 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
96 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
97 พรรณี กาญจนพลู 1
98 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
99 สุมา เมืองใย 1
100 วิมล เหมะจันทร 1
101 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
102 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
103 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
104 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
105 Vimolmas Lipipun 1
106 Jaitip Paiboon 1
107 Wilai Anomasiri 1
108 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
109 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
110 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
111 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
112 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
113 กาญจนา แก้วเทพ 1
114 วัฒนชัย สมิทธากร 1
115 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
116 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
117 Garnpimol C. Ritthidej 1
118 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
119 Sumphan Wongseripipatana 1
120 Supa Chantharasakul 1
121 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
122 Panee Boonthavi 1
123 Kittisak Likhitwitayawuid 1
124 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
125 Chakkaphan Sutthirat 1
126 Kasidit Nootong 1
127 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
128 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
129 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
130 Waraporn Siriterm 1
131 สิทธิพร แอกทอง 1
132 Chayaporn Supachartwong 1
133 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
134 Anawatch Mitpratan 1
135 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
136 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
137 Pantharee Boonsatorn 1
138 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
139 ศุกันยา ห้วยผัด 1
140 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
141 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
142 Chariya Uiyyasathian 1
143 Acom Sornsute 1
144 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
145 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
146 Jittima Chatchawansaisin 1
147 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
148 Yeshey Penjor 1
149 สุมิตรา พูลทอง 1
150 รุ่งราวี ทองกันยา 1
151 ชอุ่ม มลิลา 1
152 ประคอง ชอบเสียง 1
153 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
154 ๋Janes, Gavin W. 1
155 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
156 กำจัด มงคลกุล 1
157 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
158 Chonticha Srisawang 1
159 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
160 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
161 Phanphen Wattanaarsakit 1
162 นภสร โกวรรธนะกุล 1
163 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
164 วินัย งามแสง 1
165 สมชัย วัฒนการุณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2517 2
3 2516 1
4 2515 5
5 2514 1
6 2513 4
7 2512 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2517
2 ความนิยมของหัวหน้าครัวเรือนชายชาวชนบทไทยในเรื่องการประกอบอาชีพ ของคนหนุ่มสาว
3 ความมุ่งหวังของบิดามารดาในเขตชนบทไทยเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ปี พ.ศ. 2516
4 การสื่อสารการวางแผนครอบครัว
ปี พ.ศ. 2515
5 พฤติกรรมการวางแผนครอบครัวของสตรีชาวจีน ในเขตเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรี
6 ความรู้ และทัศนคติด้านประชากรศึกษาของนักเรียนอาชีวศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในเขตนครหลวงกรุงเทพ ธนบุรี
7 ภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศไทย
8 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของบิดามารดาในชนบทไทย ในเรื่องการสมรสของบุตร
9 ความรู้ของสตรีไทยในชนบทเกี่ยวกับการป้องกันการปฏิสนธิ
ปี พ.ศ. 2514
10 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบครอบครัวและการเจริญพันธุ์ ในเขตชนบทประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2513
11 ลักษณะช่วงระยะเวลามีบุตรของสตรีไทย ในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
12 การจำแนกประชากรในระดับอำเภอ ตามลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
13 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ที่ยอมรับเอาวิธีการวางแผนครอบครัว มาปฏิบัติในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
14 การเจริญพันธุ์ของสตรีไทยในเขตชนบท
ปี พ.ศ. 2512
15 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519
16 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519