ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 12
2 ประคอง ชอบเสียง 1
3 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
4 ชอุ่ม มลิลา 1
5 Chakkaphan Sutthirat 1
6 ๋Janes, Gavin W. 1
7 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
8 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
9 พรรณี กาญจนพลู 1
10 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
11 รุ่งราวี ทองกันยา 1
12 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
13 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
14 วินัย งามแสง 1
15 Phanphen Wattanaarsakit 1
16 นภสร โกวรรธนะกุล 1
17 กำจัด มงคลกุล 1
18 Yeshey Penjor 1
19 สุมิตรา พูลทอง 1
20 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
21 สุมา เมืองใย 1
22 วิมล เหมะจันทร 1
23 บรรจง คณะวรรณ 1
24 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
25 Ampa Luiengpirom 1
26 มยุรี ตันติสิระ 1
27 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
28 Garnpimol C. Ritthidej 1
29 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
30 Vimolmas Lipipun 1
31 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
32 Naiyana Chaiyabutr 1
33 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
34 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
35 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
36 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
37 ละอองทิพย์ เหมะ 1
38 Sompol Sanguanrungsirikul 1
39 Puttipongse Varavudhi 1
40 Kitpramuk Tantayaporn 1
41 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
42 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
43 Thanathon Sesuk 1
44 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
45 สุวดี ยาป่าคาย 1
46 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
47 กระมล ทองธรรมชาติ 1
48 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
49 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
50 ศุกันยา ห้วยผัด 1
51 สมชัย วัฒนการุณ 1
52 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
53 Suchin Arunsawatwong 1
54 อวย เกตุสิงห์ 1
55 Thada Jirajaras 1
56 ประธาน ดาบเพชร 1
57 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
58 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
59 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
60 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
61 กมลชนก ยวดยง 1
62 Pantharee Boonsatorn 1
63 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
64 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
65 Anawatch Mitpratan 1
66 สิทธิพร แอกทอง 1
67 Waraporn Siriterm 1
68 Chayaporn Supachartwong 1
69 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
70 Chonticha Srisawang 1
71 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
72 Jittima Chatchawansaisin 1
73 Kasidit Nootong 1
74 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
75 Acom Sornsute 1
76 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
77 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
78 Chariya Uiyyasathian 1
79 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
80 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
81 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
82 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
83 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
84 Sumphan Wongseripipatana 1
85 เทียนฉาย กีระนันทน์ 1
86 สำเริง แย้มโสภี 1
87 พรรณี เปรมัษเฐียร 1
88 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
89 วัลลภ แย้มเหมือน 1
90 สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ 1
91 สมพร พรมดี 1
92 วราภรณ์ พุ่มจำปา 1
93 สุวิชา ทองสิมา 1
94 ฉลวย คำนึงเนตร 1
95 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
97 รุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
99 นภดล คุ้มประวัติ 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
101 ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์ 1
102 ธวัชชัย สันติสุข 1
103 นงลักษณ์ จันทนาคม 1
104 ศิริมา วรวรรณ 1
105 สิริพร สิวราวุฒิ 1
106 Varunee Padmasankh 1
107 กานดา ผรณเกียรติ์ 1
108 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
109 Pornpimol Muanjai 1
110 Walaisiri Muangsiri 1
111 เอกชัย อดุลยธรรม 1
112 Rajalida Lipikorn 1
113 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
114 ไววิทย์ พุทธารี 1
115 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
116 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
117 สายฝน ควรผดุง 1
118 อรทัย เจริญศิลป์ 1
119 มยุรี จารุปาณ 1
120 วาสนา เสียงดัง 1
121 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
122 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
123 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
124 มาลา เจียมสากล 1
125 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
126 Vanida Chantarateptawan 1
127 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
128 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
129 กาญจนา แก้วเทพ 1
130 ศิริชัย ศิริกายะ 1
131 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
132 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
133 Srilert Chotpantarat 1
134 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
135 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
136 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
137 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
138 Panee Boonthavi 1
139 Kittisak Likhitwitayawuid 1
140 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
141 วัฒนชัย สมิทธากร 1
142 Jaitip Paiboon 1
143 Wilai Anomasiri 1
144 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
145 Chalermpol Leevailoj 1
146 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
147 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
148 วิไล ชินธเนศ 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
150 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
152 เศรษฐ เปลื้องเข็ญ 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
154 คัคนางค์ มณีศรี 1
155 อุทัย บุญประเสริฐ 1
156 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
157 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
158 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
159 Boonchai Sangpetngam 1
160 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
161 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
162 Somying Tumwasorn 1
163 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
164 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
165 Supa Chantharasakul 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2517 2
3 2516 1
4 2515 5
5 2514 1
6 2513 4
7 2512 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2517
2 ความนิยมของหัวหน้าครัวเรือนชายชาวชนบทไทยในเรื่องการประกอบอาชีพ ของคนหนุ่มสาว
3 ความมุ่งหวังของบิดามารดาในเขตชนบทไทยเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ปี พ.ศ. 2516
4 การสื่อสารการวางแผนครอบครัว
ปี พ.ศ. 2515
5 พฤติกรรมการวางแผนครอบครัวของสตรีชาวจีน ในเขตเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรี
6 ความรู้ และทัศนคติด้านประชากรศึกษาของนักเรียนอาชีวศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในเขตนครหลวงกรุงเทพ ธนบุรี
7 ภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศไทย
8 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของบิดามารดาในชนบทไทย ในเรื่องการสมรสของบุตร
9 ความรู้ของสตรีไทยในชนบทเกี่ยวกับการป้องกันการปฏิสนธิ
ปี พ.ศ. 2514
10 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบครอบครัวและการเจริญพันธุ์ ในเขตชนบทประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2513
11 ลักษณะช่วงระยะเวลามีบุตรของสตรีไทย ในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
12 การจำแนกประชากรในระดับอำเภอ ตามลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
13 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ที่ยอมรับเอาวิธีการวางแผนครอบครัว มาปฏิบัติในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
14 การเจริญพันธุ์ของสตรีไทยในเขตชนบท
ปี พ.ศ. 2512
15 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519
16 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519