ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 12
2 ฉลวย คำนึงเนตร 1
3 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
4 ธวัชชัย สันติสุข 1
5 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
6 ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์ 1
7 พรรณี เปรมัษเฐียร 1
8 วัลลภ แย้มเหมือน 1
9 เทียนฉาย กีระนันทน์ 1
10 สำเริง แย้มโสภี 1
11 นงลักษณ์ จันทนาคม 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
13 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
14 เศรษฐ เปลื้องเข็ญ 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
16 มาลา เจียมสากล 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
18 นภดล คุ้มประวัติ 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
20 รุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว 1
21 สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ 1
22 สุวิชา ทองสิมา 1
23 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
24 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
25 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
26 ไววิทย์ พุทธารี 1
27 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
28 Pornpimol Muanjai 1
29 Varunee Padmasankh 1
30 กานดา ผรณเกียรติ์ 1
31 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
32 วาสนา เสียงดัง 1
33 ศิริมา วรวรรณ 1
34 สมพร พรมดี 1
35 วราภรณ์ พุ่มจำปา 1
36 สิริพร สิวราวุฒิ 1
37 อรทัย เจริญศิลป์ 1
38 มยุรี จารุปาณ 1
39 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
40 สายฝน ควรผดุง 1
41 คัคนางค์ มณีศรี 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
43 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
44 Jaitip Paiboon 1
45 Wilai Anomasiri 1
46 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
47 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
48 กาญจนา แก้วเทพ 1
49 Vanida Chantarateptawan 1
50 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
51 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
52 วัฒนชัย สมิทธากร 1
53 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
54 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
55 Garnpimol C. Ritthidej 1
56 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
57 Sumphan Wongseripipatana 1
58 Supa Chantharasakul 1
59 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
60 Panee Boonthavi 1
61 Kittisak Likhitwitayawuid 1
62 ศิริชัย ศิริกายะ 1
63 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
65 Somying Tumwasorn 1
66 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
67 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
68 อุทัย บุญประเสริฐ 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
70 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
71 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
72 วิไล ชินธเนศ 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
74 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
75 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
76 Srilert Chotpantarat 1
77 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
78 Chalermpol Leevailoj 1
79 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
80 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
81 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
82 Boonchai Sangpetngam 1
83 Walaisiri Muangsiri 1
84 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
85 ๋Janes, Gavin W. 1
86 ชอุ่ม มลิลา 1
87 รุ่งราวี ทองกันยา 1
88 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
89 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
90 ประคอง ชอบเสียง 1
91 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
92 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
93 Chakkaphan Sutthirat 1
94 Yeshey Penjor 1
95 สุมิตรา พูลทอง 1
96 Phanphen Wattanaarsakit 1
97 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
98 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
99 วินัย งามแสง 1
100 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
101 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
102 กำจัด มงคลกุล 1
103 นภสร โกวรรธนะกุล 1
104 พรรณี กาญจนพลู 1
105 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
106 Ampa Luiengpirom 1
107 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
108 Naiyana Chaiyabutr 1
109 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
110 บรรจง คณะวรรณ 1
111 Vimolmas Lipipun 1
112 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
113 มยุรี ตันติสิระ 1
114 Sompol Sanguanrungsirikul 1
115 Puttipongse Varavudhi 1
116 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
117 วิมล เหมะจันทร 1
118 สุมา เมืองใย 1
119 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
120 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
121 Kitpramuk Tantayaporn 1
122 ละอองทิพย์ เหมะ 1
123 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
124 Chonticha Srisawang 1
125 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
126 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
127 สุวดี ยาป่าคาย 1
128 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
129 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
130 Thanathon Sesuk 1
131 กระมล ทองธรรมชาติ 1
132 ศุกันยา ห้วยผัด 1
133 สมชัย วัฒนการุณ 1
134 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
135 Suchin Arunsawatwong 1
136 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
137 Thada Jirajaras 1
138 ประธาน ดาบเพชร 1
139 เอกชัย อดุลยธรรม 1
140 อวย เกตุสิงห์ 1
141 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
142 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
143 กมลชนก ยวดยง 1
144 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
145 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
146 Pantharee Boonsatorn 1
147 สิทธิพร แอกทอง 1
148 Waraporn Siriterm 1
149 Kasidit Nootong 1
150 Anawatch Mitpratan 1
151 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
152 Jittima Chatchawansaisin 1
153 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
154 Chayaporn Supachartwong 1
155 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
156 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
157 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
158 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
159 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
160 Acom Sornsute 1
161 Chariya Uiyyasathian 1
162 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
163 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
164 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
165 Rajalida Lipikorn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2517 2
3 2516 1
4 2515 5
5 2514 1
6 2513 4
7 2512 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2517
2 ความนิยมของหัวหน้าครัวเรือนชายชาวชนบทไทยในเรื่องการประกอบอาชีพ ของคนหนุ่มสาว
3 ความมุ่งหวังของบิดามารดาในเขตชนบทไทยเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ปี พ.ศ. 2516
4 การสื่อสารการวางแผนครอบครัว
ปี พ.ศ. 2515
5 พฤติกรรมการวางแผนครอบครัวของสตรีชาวจีน ในเขตเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรี
6 ความรู้ และทัศนคติด้านประชากรศึกษาของนักเรียนอาชีวศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในเขตนครหลวงกรุงเทพ ธนบุรี
7 ภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศไทย
8 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของบิดามารดาในชนบทไทย ในเรื่องการสมรสของบุตร
9 ความรู้ของสตรีไทยในชนบทเกี่ยวกับการป้องกันการปฏิสนธิ
ปี พ.ศ. 2514
10 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบครอบครัวและการเจริญพันธุ์ ในเขตชนบทประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2513
11 ลักษณะช่วงระยะเวลามีบุตรของสตรีไทย ในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
12 การจำแนกประชากรในระดับอำเภอ ตามลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
13 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ที่ยอมรับเอาวิธีการวางแผนครอบครัว มาปฏิบัติในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
14 การเจริญพันธุ์ของสตรีไทยในเขตชนบท
ปี พ.ศ. 2512
15 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519
16 การประเมินความสูญเสียผู้มีความสามารถ ที่จะเรียนในชั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2512-2519