ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิศิษฐิพร สุขสมบัติ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การตอบสนองของการเกิดกระบวนการไบโอไฮโดรจีเนชั่นและการหมักย่อยในกระเพาะหมักต่อการเสริมน้ำมันที่มีกรดไขมันโอเมก้า 3 และกรดไขมันโอเมก้า 6 อยู่สูงร่วมกับน้ำมันปลา
ปี พ.ศ. 2559
2 ผลของการเสริม rumen-protected fat และ rumen-protected protein ต่อผลผลิตโคเนื้อ คุณภาพซากและคุณภาพเนื้อของโคเนื้อ
3 รายงานการวิจัยผลของอาหารหยาบคุณภาพดีต่อคุณภาพเนื้อและสัดส่วนของกรดไขมันในเนื้อโค
ปี พ.ศ. 2558
4 การคัดกรองสารสกัดจากสมุนไพรไทยต่อกระบวนการหมักย่อยของจุลินทรีย์ ในกระเพาะหมักของสัตว์เคี้ยวเอื้องในห้องปฏิบัติการ
5 การปรับปรุงการใช้ประโยชน์ได้ทางโภชนะของอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยการเสริมเอนไซม์ เซลลูเลสและไซแลนเนส หรือส่วนผสมของ เอนไซม์ทั้งสองชนิด
6 การศึกษาการใช้ Lactobacillus spp. ต่อกระบวนการหมักของพืชหมัก
ปี พ.ศ. 2556
7 ผลของการเสริม rumen-protected mehtionine หรือ rumen-protected mehtionine ร่วมกับแร่ธาตุอินทรีย์ต่อผลผลิตน้ำนมของโค
ปี พ.ศ. 2555
8 รายงานการวิจัยการใช้ประโยชน์จากเปลือกหุ้มเมล็ดถั่วเหลืองเป็นแหล่งพลังงานในอาหารโคนมและสุกรขุน
9 รายงานการวิจัยการใช้ประโยชน์จากเปลือกมันสำปะหลังเป็นแหล่งพลังงานในอาหารโคนมต่อปริมาณน้ำนม,องค์ประกอบน้ำนมและคุณภาพน้ำนม
10 การใช้ประโยชน์จากเปลือกหุ้มเมล็ดถั่วเหลืองเป็นแหล่งพลังงานในอาหารโคนมและสุกรขุน
ปี พ.ศ. 2554
11 การเพิ่มโปรตีนในกากมันสำปะหลังและเปลือกมันสำปะหลังโดยใช้จุลินทรีย์
12 การปรับปรุงการใช้ประโยชน์ได้ทางโภชนะของอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องโดยการเสริมเอนไซม์ เซลลูโลสและไซแลนเนส หรือส่วนผสมของเอนไซม์ทั้งสองชนิด
13 รายงานการวิจัยการศึกษาการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ไม่พึงประสงค์ในกระเพาะหมักของโค และผลต่อผลผลิตโคนม โดยใช้ใบและก้านของมะขามป้อม
14 รายงานการวิจัยการใช้ยีสต์จากกระเพาะโคเสริมในอาหารสัตว์ต่อการลดความเป็นพิษของสารพิษจากเชื้อราในไก่กระทง
15 รายงานการวิจัยการศึกษาการเสริมโคลีนและไบโอติน ผลต่อผลผลิตโคนม
16 รายงานการวิจัยการใช้ยีสต์จากกระเพาะโคเสริมในอาหารสัตว์ต่อการลดความเป็นพิษ
17 การศึกษาการเสริมโคลีนและไบโอติน ผลต่อผลผลิตโคนม
18 การใช้ยีสต์จากกระเพาะโคเสริมในอาหารสัตว์ ต่อการลดความเป็นพิษของสารพิษจากเชื้อราในไก่กระทง
19 การศึกษาการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ไม่พึงประสงค์ ในกระเพาะหมักของโคและผลต่อผลผลิตโคนม โดยใช้ใบและก้านของมะขามป้อม
ปี พ.ศ. 2553
20 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ กากเมล็ดธัญพืชหรือพืชน้ำมันในอาหารแพะเนื้อ ต่อการให้ผลผลิตและคุณภาพของเนื้อแพะ
21 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สารเสริมในอาหาร ร่วมกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่น ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตแพะเนื้อ
ปี พ.ศ. 2552
22 การใช้ประโยชน์จากเปลือกหุ้มเมล็ดถั่วเหลืองเป็นแหล่งพลังงานในอาหารโคนมและสุกรขุน
23 รายงานการวิจัยผลของ conjugated linoleic acid (CLA) เสริมในอาหารสัตว์ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์
24 ผลของ conjugated linoleic acid [CLA] เสริมในอาหารสัตว์ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์
ปี พ.ศ. 2551
25 การศึกษาการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ผลิตแอมโมเนียในกระเพาะหมักของโคโดยใช้น้ำมันหอมระเหย
26 รายงานการวิจัยการศึกษาการเสริมไขมันไหลผ่านชนิดต่างๆ ต่อผลผลิตโคนม
27 รายงานการวิจัยการเพิ่มปริมาณ CLA (conjugated linoleic acid)ในเนื้อโคขุนโดยการเสริมน้ำมันถั่วเหลืองหรือเมล็ดฝ้ายในอาหารข้นสำหรับโคขุน
28 การศึกษาการเสริมไขมันไหลผ่านชนิดต่างๆ ต่อผลผลิตโคนม
ปี พ.ศ. 2550
29 การศึกษาการเสริมโคลีนและไบโอตินผลต่อผลผลิตโคนม
30 กากมันสำปะหลังกับการใช้ประโยชน์ในอาหารโคนม
31 รายงานการวิจัยผลของการเสริม conjugated linoleic acid (CLA) ในอาหารสัตว์ต่อผลผลิตและคุณภาพเนื้อสุกร เนื้อไก่กระทงและไข่
32 ผลของการเสริม conjugated linoleic acid [CLA] ในอาหารสัตว์ต่อผลผลิตและคุณภาพเนื้อสุกร เนื้อไก่กระทงและไข่
ปี พ.ศ. 2549
33 การศึกษาการเสริมไขมันไหลผ่านชนิดต่างๆ ต่อผลผลิตโคนม
34 การใช้ยีสต์จากกระเพาะโคเสริมในอาหารสัตว์ต่อการลดความเป็นพิษของสารพิษจากเชื้อราในไก่กระทง
35 การศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์อาหารหยาบและวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นเพื่อเป็นอาหารสำหรับโคนมในเขต จังหวัดนครราชสีมา
36 รายงานการวิจัยการศึกษาผลผลิตของถั่วไมยราและการใช้ถั่วไมยราป่นเป็นอาหารไก่ไข่
37 รายงานการวิจัยการเพิ่มปริมาณ CLA (Conjugated linolic acid) ในน้ำนมโค โดยการเสริมน้ำมันพืชและ Lactobacillus sp.
ปี พ.ศ. 2548
38 การศึกษาการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ไม่พึงประสงค์ในการเพาะหมักของโค และผลต่อผลผลิตโคนม โดยใช้ใบและก้านของมะขามป้อม
39 การเพิ่มปริมาณ CLA (conjugated linoleic acid) ในเนื้อโคขุนโดยการเสริมน้ำมันถั่วเหลืองหรือเมล็ดฝ้ายในอาหารข้นสำหรับโคขุน
ปี พ.ศ. 2547
40 ผลของการเสริมสาร Conjugated Linoleic Acid (CLA) ในอาหารสัตว์ต่อผลผลิตและคุณภาพเนื้อสุกร เนื้อไก่กระทงและไข่
41 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการใช้ประโยชน์ต้นอ้อยเป็นอาหารหยาบสำหรับโคนม
ปี พ.ศ. 2546
42 การเพิ่มปริมาณ CLA (conjugated linoleic acid) ในน้ำนมโค โดยการเสริมน้ำมันพืช และ Lactobacillus sp
43 รายงานการวิจัยการศึกษาสภาวะการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในอาหารโคนมและในผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านการแปรรูปด้วยความร้อน
44 การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติ องค์ประกอบทางเคมี และคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเนื้อไก่ลูกผสมพื้นเมืองไก่กระทง และไก่ไข่เพศผู้
ปี พ.ศ. 2545
45 การศึกษาผลผลิตของถั่วไมยราและการใช้ถั่วไมยราป่นเป็นอาหารไก่ไข่
46 การผลิตอาหารรวมที่มีประสิทธิภาพจากชานอ้อยที่ปรับปรุงคุณภาพแล้วและแนวทางการประเมินความต้องการโภชนะของโคนม
47 การผลิตอาหารหยาบหมักจากผลพลอยได้ทางการเกษตรสำหรับใช้เลี้ยงโคนม
48 การผลิตอาหารผสมสำเร็จรูปหมักจากผลพลอยได้ทางการเกษตรสำหรับใช้เลี้ยงโคนม
ปี พ.ศ. 2544
49 การใช้ประโยชน์ต้นอ้อยเป็นอาหารหยาบสำหรับโคนม
50 การผลิตอาหารที่มีประสิทธิภาพจากชานอ้อยที่ปรับปรุงคุณภาพแล้วและแนวทางการประเมินความต้องการโภชนะของโคนม
51 รายงานการวิจัยผลของการเสริมสารโมเนนซินต่อผลผลิตน้ำนมโคนม
52 การศึกษากรรมวิธีการผลิตอาหารหยาบหมักและอาหารสำเร็จรูปหมักจากผลพลอยได้ทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับโคนม
ปี พ.ศ. 2543
53 การศึกษากรรมวิธีการผลิตอาหารหยาบหมักจากผลพลอยได้ทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับโคนม
54 ผลของการเสริมสารโมเนนซินต่อผลผลิตน้ำนมโคนม
ปี พ.ศ. 2542
55 ผลของการเสริมสารโมเนนซินต่อผลผลิตของโคนม
56 ผลของการใช้พืชอาหารสัตว์สดและอาหารหยาบผสมอัดก้อนต่อผลผลิตโคนมในช่วงกลางระยะให้นมในฤดูฝน:ฟาร์มเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2541
57 การประเมินค่าการย่อยสลายโปรตีนในกระเพาะหมักของสัตว์เคี้ยงเอื้องโดยวิธีการใช้ถุงไนล่อน
ปี พ.ศ. 2539
58 การอยู่รอดของแลคโตแบซิลไลจากหญ้าหมักในทางเดินอาหารของโค
59 การเจริญเติบโตของลูกโคที่ได้รับนมผงโคที่มีระดับไขมันต่างกัน
60 แนวโน้มอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมในทศรรษหน้า
61 แนวคิดการจัดการพืชอาหารสัตว์สำหรับโคนม