ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิศิษฐิพร สุขสมบัติ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การตอบสนองของการเกิดกระบวนการไบโอไฮโดรจีเนชั่นและการหมักย่อยในกระเพาะหมักต่อการเสริมน้ำมันที่มีกรดไขมันโอเมก้า 3 และกรดไขมันโอเมก้า 6 อยู่สูงร่วมกับน้ำมันปลา
ปี พ.ศ. 2559
2 ผลของการเสริม rumen-protected fat และ rumen-protected protein ต่อผลผลิตโคเนื้อ คุณภาพซากและคุณภาพเนื้อของโคเนื้อ
3 รายงานการวิจัยผลของอาหารหยาบคุณภาพดีต่อคุณภาพเนื้อและสัดส่วนของกรดไขมันในเนื้อโค
4 ผลของอาหารหยาบคุณภาพดีต่อคุณภาพเนื้อและสัดส่วนของกรดไขมันในเนื้อโค
ปี พ.ศ. 2558
5 การคัดกรองสารสกัดจากสมุนไพรไทยต่อกระบวนการหมักย่อยของจุลินทรีย์ในกระเพาะหมักของสัตว์เคี้ยวเอื้องในห้องปฏิบัติการ
6 การศึกษาการใช้ Lactobacillus spp. ต่อกระบวนการหมักของพืชหมัก
7 การใช้ประโยชน์จากปอเทืองในอาหารโคเนื้อ
8 การคัดกรองสารสกัดจากสมุนไพรไทยต่อกระบวนการหมักย่อยของจุลินทรีย์ ในกระเพาะหมักของสัตว์เคี้ยวเอื้องในห้องปฏิบัติการ
9 การคัดกรองสารสกัดจากสมุนไพรไทยต่อกระบวนการหมักย่อยของจุลินทรีย์ ในกระเพาะหมักของสัตว์เคี้ยวเอื้องในห้องปฏิบัติการ
10 การปรับปรุงการใช้ประโยชน์ได้ทางโภชนะของอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยการเสริมเอนไซม์ เซลลูเลสและไซแลนเนส หรือส่วนผสมของ เอนไซม์ทั้งสองชนิด
11 การศึกษาการใช้ Lactobacillus spp. ต่อกระบวนการหมักของพืชหมัก
ปี พ.ศ. 2556
12 ผลของการเสริม rumen-protected mehtionine หรือ rumen-protected mehtionine ร่วมกับแร่ธาตุอินทรีย์ต่อผลผลิตน้ำนมของโค
13 การเพิ่มโปรตีนในกากมันสำปะหลังและเปลือกมันสำปะหลัง โดยใช้จุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2555
14 รายงานการวิจัยการใช้ประโยชน์จากเปลือกหุ้มเมล็ดถั่วเหลืองเป็นแหล่งพลังงานในอาหารโคนมและสุกรขุน
15 รายงานการวิจัยการใช้ประโยชน์จากเปลือกมันสำปะหลังเป็นแหล่งพลังงานในอาหารโคนมต่อปริมาณน้ำนม,องค์ประกอบน้ำนมและคุณภาพน้ำนม
16 การใช้ประโยชน์จากเปลือกหุ้มเมล็ดถั่วเหลืองเป็นแหล่งพลังงานในอาหารโคนมและสุกรขุน
ปี พ.ศ. 2554
17 การเพิ่มโปรตีนในกากมันสำปะหลังและเปลือกมันสำปะหลังโดยใช้จุลินทรีย์
18 การปรับปรุงการใช้ประโยชน์ได้ทางโภชนะของอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องโดยการเสริมเอนไซม์ เซลลูโลสและไซแลนเนส หรือส่วนผสมของเอนไซม์ทั้งสองชนิด
19 รายงานการวิจัยการศึกษาการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ไม่พึงประสงค์ในกระเพาะหมักของโค และผลต่อผลผลิตโคนม โดยใช้ใบและก้านของมะขามป้อม
20 รายงานการวิจัยการใช้ยีสต์จากกระเพาะโคเสริมในอาหารสัตว์ต่อการลดความเป็นพิษของสารพิษจากเชื้อราในไก่กระทง
21 รายงานการวิจัยการศึกษาการเสริมโคลีนและไบโอติน ผลต่อผลผลิตโคนม
22 รายงานการวิจัยการใช้ยีสต์จากกระเพาะโคเสริมในอาหารสัตว์ต่อการลดความเป็นพิษ
23 การศึกษาการเสริมโคลีนและไบโอติน ผลต่อผลผลิตโคนม
24 การใช้ยีสต์จากกระเพาะโคเสริมในอาหารสัตว์ ต่อการลดความเป็นพิษของสารพิษจากเชื้อราในไก่กระทง
25 การศึกษาการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ไม่พึงประสงค์ ในกระเพาะหมักของโคและผลต่อผลผลิตโคนม โดยใช้ใบและก้านของมะขามป้อม
ปี พ.ศ. 2553
26 ผลของ Conjugated Iinoleic Acid (CLA) เสริมในอาหารสัตว์ ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์
27 การใช้ประโยชน์จากเปลือกหุ้มเมล็ดถั่วเหลืองเป็นแหล่งพลังงานในอาหารโคนมและสุกรขุน
28 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ กากเมล็ดธัญพืชหรือพืชน้ำมันในอาหารแพะเนื้อ ต่อการให้ผลผลิตและคุณภาพของเนื้อแพะ
29 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สารเสริมในอาหาร ร่วมกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่น ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตแพะเนื้อ
ปี พ.ศ. 2552
30 การใช้ประโยชน์จากเปลือกหุ้มเมล็ดถั่วเหลืองเป็นแหล่งพลังงานในอาหารโคนมและสุกรขุน
31 การใช้ประโยชน์จากเปลือกหุ้มเมล็ดถั่วเหลืองเป็นแหล่งพลังงานในอาหารโคนมและสุกรขุน
32 การเพิ่มปริมาณ CLA (Conjugated Linoleic Acid) ในเนื้อโคขุนโดยการเสริมน้ำมันถั่วเหลืองหรือเมล็ดฝ้ายในอาหารข้นสำหรับโคขุน
33 รายงานการวิจัยผลของ conjugated linoleic acid (CLA) เสริมในอาหารสัตว์ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์
34 ผลของ conjugated linoleic acid [CLA] เสริมในอาหารสัตว์ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์
ปี พ.ศ. 2551
35 การศึกษาการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ผลิตแอมโมเนียในกระเพาะหมักของโคโดยใช้น้ำมันหอมระเหย
36 การศึกษาการเสริมไขมันไหลผ่านชนิดต่าง ๆ ต่อผลผลิตโคนม
37 ผลของสารสกัดจากลูกยอต่อการรักษาโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการในโคนม
38 การศึกษาการเสริมโคลีนและไบโอตินผลต่อผลผลิตโคนม
39 รายงานการวิจัยการศึกษาการเสริมไขมันไหลผ่านชนิดต่างๆ ต่อผลผลิตโคนม
40 รายงานการวิจัยการเพิ่มปริมาณ CLA (conjugated linoleic acid)ในเนื้อโคขุนโดยการเสริมน้ำมันถั่วเหลืองหรือเมล็ดฝ้ายในอาหารข้นสำหรับโคขุน
41 การศึกษาการเสริมไขมันไหลผ่านชนิดต่างๆ ต่อผลผลิตโคนม
ปี พ.ศ. 2550
42 การศึกษาการเสริมโคลีนและไบโอตินผลต่อผลผลิตโคนม
43 การศึกษาการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ไม่พึงประสงค์ในการเพาะหมักของโค และผลต่อผลผลิตโคนม โดยใช้ใบและก้านของมะขามป้อม
44 การใช้ยีสต์จากกระเพาะโคเสริมในอาหารสัตว์ต่อการลดความเป็นพิษของสารพิษจากเชื้อราในไก่กระทง
45 การศึกษาการเสริมไขมันไหลผ่านชนิดต่างๆและผลผลิตโคนมและสุกร
46 การศึกษาการเสริมโคลีนและไบโอตินผลต่อผลผลิตโคนม
47 การเพิ่มปริมาณ CLA (Conjugated Linoleic Acid) ในน้ำนมโค โดยการเสริมน้ำมันพืช และ Lactobacillus sp.
48 การใช้ประโยชน์ต้นอ้อย เป็นอาหารหยาบสำหรับโคนม
49 การศึกษาผลผลิตของถั่วไมยราและการใช้ถั่วไมยราป่นเป็นอาหารไก่ไข่
50 กากมันสำปะหลังกับการใช้ประโยชน์ในอาหารโคนม
51 รายงานการวิจัยผลของการเสริม conjugated linoleic acid (CLA) ในอาหารสัตว์ต่อผลผลิตและคุณภาพเนื้อสุกร เนื้อไก่กระทงและไข่
52 ผลของการเสริม conjugated linoleic acid [CLA] ในอาหารสัตว์ต่อผลผลิตและคุณภาพเนื้อสุกร เนื้อไก่กระทงและไข่
ปี พ.ศ. 2549
53 การศึกษาการเสริมไขมันไหลผ่านชนิดต่างๆ ต่อผลผลิตโคนม
54 การใช้ยีสต์จากกระเพาะโคเสริมในอาหารสัตว์ต่อการลดความเป็นพิษของสารพิษจากเชื้อราในไก่กระทง
55 การศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์อาหารหยาบและวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นเพื่อเป็นอาหารสำหรับโคนมในเขต จังหวัดนครราชสีมา
56 ผลของ Conjugated Iinoleic Acid (CLA) เสริมในอาหารสัตว์ ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์
57 รายงานการวิจัยการศึกษาผลผลิตของถั่วไมยราและการใช้ถั่วไมยราป่นเป็นอาหารไก่ไข่
58 รายงานการวิจัยการเพิ่มปริมาณ CLA (Conjugated linolic acid) ในน้ำนมโค โดยการเสริมน้ำมันพืชและ Lactobacillus sp.
ปี พ.ศ. 2548
59 การศึกษาการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ไม่พึงประสงค์ในการเพาะหมักของโค และผลต่อผลผลิตโคนม โดยใช้ใบและก้านของมะขามป้อม
60 การเพิ่มปริมาณ CLA (conjugated linoleic acid) ในเนื้อโคขุนโดยการเสริมน้ำมันถั่วเหลืองหรือเมล็ดฝ้ายในอาหารข้นสำหรับโคขุน
61 การเพิ่มปริมาณ CLA (Conjugated Linoleic Acid) ในน้ำนมโค โดยการเสริมน้ำมันพืช และ Lactobacillus sp.
ปี พ.ศ. 2547
62 ผลของการเสริมสาร Conjugated Linoleic Acid (CLA) ในอาหารสัตว์ต่อผลผลิตและคุณภาพเนื้อสุกร เนื้อไก่กระทงและไข่
63 การใช้ประโยชน์ต้นอ้อย เป็นอาหารหยาบสำหรับโคนม
64 การศึกษาสภาวะการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในอาหารโคนมและในผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านการแปรรูปด้วยความร้อน
65 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการใช้ประโยชน์ต้นอ้อยเป็นอาหารหยาบสำหรับโคนม
ปี พ.ศ. 2546
66 การเพิ่มปริมาณ CLA (conjugated linoleic acid) ในน้ำนมโค โดยการเสริมน้ำมันพืช และ Lactobacillus sp
67 การศึกษาผลผลิตของถั่วไมยราและการใช้ถั่วไมยราป่นเป็นอาหารไก่ไข่
68 การอยู่รอดของแลคโตแบซิลไลจากหญ้าหมักในทางเดินอาหารของโค
69 รายงานการวิจัยการศึกษาสภาวะการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในอาหารโคนมและในผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านการแปรรูปด้วยความร้อน
70 การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติ องค์ประกอบทางเคมี และคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเนื้อไก่ลูกผสมพื้นเมืองไก่กระทง และไก่ไข่เพศผู้
ปี พ.ศ. 2545
71 การศึกษาผลผลิตของถั่วไมยราและการใช้ถั่วไมยราป่นเป็นอาหารไก่ไข่
72 การผลิตอาหารรวมที่มีประสิทธิภาพจากชานอ้อยที่ปรับปรุงคุณภาพแล้วและแนวทางการประเมินความต้องการโภชนะของโคนม
73 การผลิตอาหารที่มีประสิทธิภาพจากชานอ้อยที่ปรับปรุงคุณภาพแล้วและแนวทางการประเมินความต้องการโภชนะของโคนม
74 การศึกษากรรมวิธีการผลิตอาหารหยาบหมักและอาหารสำเร็จรูปหมักจากผลพลอยได้ทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับโคนม
75 การผลิตอาหารหยาบหมักจากผลพลอยได้ทางการเกษตรสำหรับใช้เลี้ยงโคนม
76 การผลิตอาหารผสมสำเร็จรูปหมักจากผลพลอยได้ทางการเกษตรสำหรับใช้เลี้ยงโคนม
ปี พ.ศ. 2544
77 การใช้ประโยชน์ต้นอ้อยเป็นอาหารหยาบสำหรับโคนม
78 การผลิตอาหารที่มีประสิทธิภาพจากชานอ้อยที่ปรับปรุงคุณภาพแล้วและแนวทางการประเมินความต้องการโภชนะของโคนม
79 การอยู่รอดของแลคโตแบซิลไลจากหญ้าหมักในทางเดินอาหารของโค
80 การผลิตอาหารที่มีประสิทธิภาพจากชานอ้อยที่ปรับปรุงคุณภาพแล้วและแนวทางการประเมินความต้องการโภชนะของโคนม
81 การศึกษาสภาวะการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในอาหารโคนมและในผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านการแปรรูปด้วยความร้อน
82 ผลของการเสริมสารโมเนนซินต่อผลผลิตน้ำนมโคนม
83 รายงานการวิจัยผลของการเสริมสารโมเนนซินต่อผลผลิตน้ำนมโคนม
84 การศึกษากรรมวิธีการผลิตอาหารหยาบหมักและอาหารสำเร็จรูปหมักจากผลพลอยได้ทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับโคนม
ปี พ.ศ. 2543
85 การศึกษากรรมวิธีการผลิตอาหารหยาบหมักจากผลพลอยได้ทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับโคนม
86 ผลของการเสริมสารโมเนนซินต่อผลผลิตน้ำนมโคนม
87 ผลของการเสริมสารโมเนนซินต่อผลผลิตน้ำนมโคนม
88 การศึกษากรรมวิธีการผลิตอาหารหยาบหมักและอาหารสำเร็จรูปหมักจากผลพลอยได้ทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับโคนม
ปี พ.ศ. 2542
89 ผลของการเสริมสารโมเนนซินต่อผลผลิตของโคนม
90 ผลของการใช้พืชอาหารสัตว์สดและอาหารหยาบผสมอัดก้อนต่อผลผลิตโคนมในช่วงกลางระยะให้นมในฤดูฝน:ฟาร์มเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2541
91 การประเมินค่าการย่อยสลายโปรตีนในกระเพาะหมักของสัตว์เคี้ยงเอื้องโดยวิธีการใช้ถุงไนล่อน
ปี พ.ศ. 2539
92 การอยู่รอดของแลคโตแบซิลไลจากหญ้าหมักในทางเดินอาหารของโค
93 การเจริญเติบโตของลูกโคที่ได้รับนมผงโคที่มีระดับไขมันต่างกัน
94 แนวโน้มอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมในทศรรษหน้า
95 แนวคิดการจัดการพืชอาหารสัตว์สำหรับโคนม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
96 การศึกษาการเสริมไขมันไหลผ่านชนิดต่าง ๆ ต่อผลผลิตโคนม
97 การเพิ่มปริมาณ CLA (Conjugated Linoleic Acid) ในเนื้อโคขุนโดยการเสริมน้ำมันถั่วเหลืองหรือเมล็ดฝ้ายในอาหารข้นสำหรับโคขุน