ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิศณุ บุญญาวิวัฒน์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์ 6
2 ภัทรา มูลจิตร 4
3 ชัยเทพ พูลเขตต์ 3
4 วรวิทย์ วัชชวัลคุ 3
5 ปริญทิพย์ วงศ์ไทย 3
6 นิรชรา โรจนแพทย์ 2
7 สุวิชา เกษมสุวรรณ 2
8 ปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์ 2
9 ดร. จิราพร เกษรจันทร์ 2
10 ณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์ 2
11 ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์ 2
12 นรินทร์ อุประกรินทร์ 1
13 สกุณา พัฒนกุลอนันต์ 1
14 สุขสันต์ ฉ่ำสิงห์ 1
15 นายอรรถพล กำลังดี 1
16 ปริวรรต พูลเพิ่ม 1
17 จารุวรรณ เหรียญปรีชา 1
18 วิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์ 1
19 รพีพรรณ มีสง่า 1
20 อรรถพล กำลังดี 1
21 นางสาวนาถนภิส ประทีป ณ ถลาง 1
22 นิติ ชูเชิด 1
23 ทิมโมที วิลเลียม เฟลเกล 1
24 ชลาลัย เรืองหิรัญ 1
25 ระวี อยู่สำราญ 1
26 นางสาวชุติมา ขมวิลัย 1
27 นางธิดาพร ฉวีภักดิ์ 1
28 ธีระ รักความสุข 1
29 นางสาวเจนจิตต์ คงกำเนิด 1
30 วราชินย์ กางโนนงิ้ว 1
31 วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย 1
32 Wansika Kiatpathomchai 1
33 Wansadaj Jaroenram 1
34 ไพศาล สิทธิกรกุล 1
35 Paisarn Sithigorngul 1
36 อรวรรณ์ บุตรดี 1
37 ประภา ทรงจินดา 1
38 วิชัย ศุภสินธุ์ 1
39 วันเสด็จ เจริญรัมย์ 1
40 Narong Arunrut 1
41 ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ 1
42 วราพร พิมพ์ประไพ 1
43 ณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์ 1
44 นางสมพิศ แย้มเกษม 1
45 Visanu Boonyawiwat 1
46 ณรงค์ อรัญรุตม์ 1
47 Warachin Gangnonngiw 1
48 ณัฐพงษ์ ปานขาว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 1
3 2555 2
4 2554 1
5 2553 3
6 2552 2
7 2551 1
8 2550 1
9 2545 1
10 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเลี้ยงกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำเพื่อการควบคุมการระบาดของโรคกุ้งตายด่วน
2 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมและดัชนีการผลิตของการเลี้ยงปลานิลดำในจังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรีและกาญจนบุรี
3 การศึกษาแนวทางปฏิบัติในการจัดการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาEMS/AHPNS
ปี พ.ศ. 2556
4 ผลของการบังคับสัตว์ทางกายภาพ และ การบังคับสัตว์โดยสารเคมี ต่อค่าเคมีโลหิตวิทยาของปลาดุกบิ๊กอุย
ปี พ.ศ. 2555
5 การติดเชื้อ unclassified microsporidia ในปลาทับทิม(Oreochromis niloticus x O. mossambicus)ในจังหวัดกาญจนบุรี
6 การศึกษาวิธีการชันสูตรโรคสเตร็ปโตคอคโคซิสในปลานิลด้วยเทคนิคทางอณูชีวโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2554
7 การตรวจสอบการติดเชื้อริกเก็ตเซียในปลานิลด้วยวิธีอิซิตูไฮบริไดซ์เซชั่น
ปี พ.ศ. 2553
8 การตรวจพบเชื้อไมโครสปอริเดียที่ยังไม่ทราบชนิดในนิลแดง จากจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย
9 การทดสอบประสิทธิภาพของโพรไบโอติกทางการค้าต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในปลานิล
10 โปรโตซัวเกเกอรีนชนิดใหม่ซึ่งสัมพันธ์กับการเกิดโรคขี้ขาวในกุ้งขาวเลี้ยง ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
11 การศึกษาการเสริม MOS (mannan oligocasscharide) ยีสต์ สารสกัดจากพืชบางชนิด และจุลินทรีย์แลคโตบาซิลลัสเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและการกระตุ้นของระดับภูมิคุ้มกันในปลาทับทิม
12 การศึกษาเชื้อแบคทีเรียดื้อยา
ปี พ.ศ. 2551
13 Experimental infections reveal that common Thai crustaceans are potential carriers for spread of exotic Taura syndrome virus
ปี พ.ศ. 2550
14 โครงการพัฒนาวิธีการชันสูตรโรคทอราทางซีรั่มวิทยาในกุ้งทะเล
ปี พ.ศ. 2545
15 การพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อและการศึกษาระบาดวิทยาของ S. Typhimurium MRDT 104 ในประเทศไทยด้วยเทคนิคอณูชีววิทยา