ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิศณุ ทรัพย์สมพล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วิศณุ ทรัพย์สมพล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธนิต ธงทอง 7
2 วิสุทธิ์ ช่อวิเชียร 6
3 มงคล แก้วมหา 5
4 ชานนท์ อมรชัยศักดา 5
5 วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ 5
6 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 4
7 วัชระ เพียรสุภาพ 4
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3
9 อรกนก พรรณรักษา 3
10 โสภณ เริงสำราญ 2
11 เลอสรร ธนสุกาญจน์ 2
12 พงศ์เทพ อัครธนกุล 2
13 ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ 2
14 ปวโรธร ไชยเพ็ชร 2
15 ภาณุพันธุ์ ภักดีพินิจ 2
16 Orakanoke Phanraksa 1
17 ณัฐพล แก้วเจริญวงศ์ 1
18 Wisanu Subsompon 1
19 วุฒินันต์ เศลาอนันต์ 1
20 ฟ้าใหม่ แก้วรัตนปัทมา 1
21 วัชรพงศ์ เพชรศิริ 1
22 ศาศวัต ภูริภัสสรกุล 1
23 กชกร โง้วศิริ 1
24 ยุทธนา ปัญจธนศักดิ์ 1
25 ทวี ก่อพงศ์เจริญชัย 1
26 นันทวัฒน์ ลือสิงหนาท 1
27 นพดล จอกแก้ว 1
28 รังสฤษดิ์ พรมประสิทธิ์ 1
29 ประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ 1
30 วิศรุต เศรษฐบุตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2553 2
4 2552 3
5 2551 4
6 2550 4
7 2549 3
8 2548 1
9 2547 2
10 2546 1
11 2545 3
12 2543 1
13 2542 2
14 2540 2
15 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานระหว่างถนนแอสฟัลต์และถนนคอนกรีต
2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเสียดทานและความลึกโพรไฟล์เฉลี่ยของผิวทางเพื่อสนับสนุนการวางแผนงานบำรุงทาง
ปี พ.ศ. 2555
3 การประยุกต์ใช้แบบจำลองการเสื่อมสภาพของโครงสร้างทางในการวางแผนงานบำรุงทางโดยวิธีวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน
ปี พ.ศ. 2553
4 แบบจำลองประมาณปริมาณงานบำรุงปกติผิวทาง
5 แบบจำลองประมาณปริมาณงานบำรุงปกติผิวทาง
ปี พ.ศ. 2552
6 กรอบการวิเคราะห์ระดับการให้บริการของสายทางที่เหมาะสมในแต่ละยุทธศาสตร์
7 กรอบการวิเคราะห์ระดับการให้บริการของสายทางที่เหมาะสมในแต่ละยุทธศาสตร์
8 การพัฒนาศักยภาพของผู้รับเหมาก่อสร้างไทย เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าโลก
ปี พ.ศ. 2551
9 นโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 การเเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่องการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย
11 ปัญหาการดำเนินงานของระบบประปาเทศบาลนคร และแนวทางการแก้ไขโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
12 ปัญหาการดำเนินงานของระบบประปาเทศบาลนครและแนวทางการแก้ไขโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2550
13 โครงการศึกษาการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จากการวิจัย
14 ระบบการจัดการข้อมูลเพื่อการบำรุงรักษาอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน
15 รูปแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบต้นทุนในการจ้างเหมางานบำรุงปกติทางหลวง
16 การศึกษาการจัดสรรสิทธิประโยชน์ จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จากการวิจัย
ปี พ.ศ. 2549
17 การวิเคราะห์รูปแบบการดำเนินงานของโครงการจัดการขยะมูลฝอยและบำบัดน้ำเสียชุมชน
18 ระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย
19 รูปแบบการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2548
20 การพัฒนาแนวทางสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
ปี พ.ศ. 2547
21 การพัฒนาแบบจำลองการเสื่อมสภาพของผิวทางลาดยางในถนนที่มีปริมาณการจราจรต่ำโดยวิธีลูกโซ่มาร์คอฟ
22 การวิเคราะห์ปัญหาจากการใช้สัญญาจ้างออกแบบและก่อสร้าง และแนวทางป้องกันในโครงการของภาครัฐในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
23 ผลกระทบเชิงบริหารการก่อสร้างในสัญญาสัมปทานของโครงการรูปแบบสร้าง โอนกรรมสิทธิ์ และบริหารงาน
ปี พ.ศ. 2545
24 การวิเคราะห์ประสิทธิผลและแนวทางการจ้างเหมาภาคเอกชนในงานบำรุงปกติงานทาง
25 การวางแผนงานบำรุงรักษาผิวทาง โดยใช้แบบจำลองค่าใช้จ่ายต่ำสุดที่เหมาะสม
26 การศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการจ้างภาคเอกชนในการสำรวจและออกแบบงานทาง
ปี พ.ศ. 2543
27 การกำหนดคาบเวลางานเสริมผิวแอสฟัลท์โดยการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของถนน
ปี พ.ศ. 2542
28 แบบจำลองการพิจารณาค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ถนน เนื่องจากผลกระทบจากการก่อสร้างโดยวิธีการเช่าพื้นที่ถนน และการประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างของราชการ : รายงานผลการวิจัย
29 การประเมินความเสียหายจากความล่าช้าในการก่อสร้าง ที่ส่งผลกระทบต่อผิวจราจร
ปี พ.ศ. 2540
30 การสำรวจการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการบริหารงานก่อสร้าง
31 Information technology ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างโดยใช้อินเตอร์เนต