ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิวัฒน์ เสือสะอาด
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- รศ.ดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โกศล เจริญสม 61
2 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 29
3 นุชรีย์ ศิริ 29
4 ชาญณรงค์ ดวงสอาด 27
5 อรพรรณ เกินอาษา 26
6 ยุวดี ชูประภาวรรณ 23
7 พิมพรรณ สมมาตย์ 20
8 จิราพร เพชรรัตน์ 17
9 โสภณ อุไรชื่น 16
10 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 16
11 เทวี มณีรัตน์ 12
12 สินีนาฏ รัตนาคะ 12
13 อาภรณ์ ปั้นทองคำ 11
14 ปวีณา บูชาเทียน 11
15 กิตติยา สุขเสน 11
16 ศมาพร แสงยศ 10
17 อดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด 9
18 รัตติรส เชียงสิน 8
19 ภัทรา สารถี 8
20 อทิติยา แก้วประดิษฐ์ 7
21 วัชรี สมสุข 6
22 ณชัย ศราธพันธุ์ 6
23 ณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์ 6
24 ประสงค์ มั่นสลุง 6
25 รัตติกาล ทรัพย์โมค 6
26 อัจฉรา เพ็งหนู 6
27 บรรพต ณ ป้อมเพชร 6
28 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 6
29 วสันณ์ เพชรรัตน์ 6
30 ดวงทิพย์ กันฐา 6
31 เสาวลักษณ์ อารมณ์ 5
32 สถาพร จิตตปาลพงศ์ 4
33 เลาจนา เชาวนาดิศัย 4
34 นางสาวปวีณา บูชาเทียน 4
35 วิโรจน์ คลิบสุวรรณ 4
36 มานะ กาญจนมณีเสถียร 4
37 สังวอน แก้ววิจิตร 4
38 ไสว บูรณพานิชพันธุ์ 4
39 สมรวย รุ่งรัตนวารี 4
40 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 4
41 ดอกกล้วยไม้ หอมระหัด 3
42 ศิริวรรณ ทุนคุ้มทอง 3
43 น.ส.เทวี มณีรัตน์ 3
44 สรศักดิ์ ใจตุ้ย 3
45 นางสาวกิตติยา สุขเสน 3
46 ณัฐฐิณี ศิริมาจันทร์ 3
47 ณรงค์ อู่ใหม่ 2
48 เพื่อนแพง จิณะไชย 2
49 นิตินันท์ สีดา 2
50 วิยวรรณ บุญทัน 2
51 ราตรี ภูศรี 2
52 นิตยา เมธาวณิชพงศ์ 2
53 วรายุทธ อ่อนศรี 2
54 ชริดา สัตยวงศ์ 2
55 ลาวัลย์ จีระพงษ์ 2
56 นพวรรณ นิลสุวรรณ 2
57 น้ำผึ้ง ชมภูเขียว 2
58 ไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์ 2
59 วานิด รอดเนียม 2
60 เบญจวรรณ เพิ่มชาติ 2
61 มงคล ริยะปาน 2
62 อภิรักษ์ เพียรมงคล 2
63 นางสาวดอกกล้วยไม้ หอมระหัด 2
64 นางสาวเทวี มณีรัตน์ 2
65 นางพิมพรรณ สมมาตย์ 2
66 น.ส.เพ็ญนภา วรรณรัตน์ 2
67 สังวอน ไกรวิจิตร 2
68 น.ส.อรพรรณ เกินอาษา 2
69 นางสาวเพ็ญนภา วรรณรัตน์ 2
70 นางสาวอาภรณ์ ปั้นทองคำ 2
71 จำเป็น อ่อนทอง 2
72 นางสาวน้ำผึ้ง ชมภูเขียว 2
73 วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล 2
74 นนทวิทย์ อารีชน 2
75 วีรวรรณ อมรศักดิ์ 2
76 เพ็ญนภา วรรณรัตน์ 2
77 น.ส.อทิติยา แก้วประดิษฐ์ 1
78 น้ำผึ้ง ชมถูเขียว 1
79 น.ส.ปวีณา บูชาเทียน 1
80 กณิษฐา สังคะหะ 1
81 สุนิศา สงวนทรัพย์ 1
82 ณัฐพล วรางคณาภรณ์ 1
83 น.ส.น้ำผึ้ง ชมภูเขียว 1
84 น.ส.ภัทรา สารถี 1
85 อตินุช แซ่จิว 1
86 น.ส.รัตติกาล ทรัพย์โมค 1
87 นายประเทือง เพิ่มวัฒนา 1
88 น.ส. เพ็ญนภา วรรณรัตน์ 1
89 วุฒิชัย ทองดอนแอ 1
90 ภาณี ทองพำนัก 1
91 นางสาวชริดา สัตยวงศ์ 1
92 สมนึก พรมแดง 1
93 นายประสงค์ มั่นสลุง 1
94 นางสาวรัตติกาล ทรัพย์โมค 1
95 น.ส.วริยา โพธิ์สมบัติ 1
96 เฟื่องฟ้า จันทนิยม 1
97 น.ส.กิตติยา สุขเสน 1
98 รัตนะ สุวรรณเลิศ 1
99 ไพร มัทธวรัตน์ 1
100 นายโสภณ อุไรชื่น 1
101 อุดม ฟ้ารุ่งสาง 1
102 บุญมา ป้านประดิษฐ์ 1
103 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
104 นพพล เกตุประสาท 1
105 นายเทพราช รังสิต 1
106 น.ส.จิราพร จาตุรัตน์ 1
107 นายหมุดตอเล็บ หนิสอ 1
108 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 1
109 น.ส.อุษา เทียนทอง 1
110 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
111 ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ 1
112 นายชลอ คุ้มล้วนล้อม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 5
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 11
6 2552 2
7 2551 2
8 2549 2
9 2548 1
10 2547 2
11 2539 2
12 2537 1
13 2536 1
14 543 104
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae)
ปี พ.ศ. 2556
2 การควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยชีววิธีในจังหวัดกาญจนบุรี
3 การบริหารและดำเนินโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
4 การพัฒนากระบวนการผลิตมวนตัวห้ำเพลี้ยไฟ Wollastoniella rotunda Yasunaga &Miyamoto และ Wollastoniella parvicuneis Yasunaga (Hemiptera:Anthocoridae) ในเชิงพาณิชย์
5 การพัฒนากระบวนการผลิตแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes (Cameron) (Hymenoptera:Braconidae) ในเชิงพาณิชย์
6 การบริหารโครงการและดำเนินโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ส่วนกลาง
ปี พ.ศ. 2555
7 การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการนำมวนตัวห้ำ Eocanthecona furcellata (Wolff) (Hemiptera: Pentatomidae) ไปใช้ประโยชน์
8 การติดตามสถานการณ์ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชในประเทศไทย
9 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมแมลงศัตรูอ้อยโดยชีววิธีเพื่อการผลิตอ้อยปลอดภัย
ปี พ.ศ. 2554
10 การควบคุมแมลงศัตรูกาแฟโดยชีววิธี
11 การสำรวจศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืช
ปี พ.ศ. 2553
12 การพัฒนารูปแบบการใช้เชื้อราเขียว Metarhizium anisoplia ให้อยู่ในรูปบรรจุภัณฑ์ เพื่อสะดวกต่อการเก็บรักษาและนำไปใช้ประโยชน์
13 การพัฒนาเทคโนโลยีการการเพาะเลี้ยงมวนตาโต Geocoris uliginosus Say (Hemiptera: Lygaeidae)
14 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Anagyrus sinope (Howord) (Hymenoptera: Encyrtidae)
15 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Asecodes hispinarum Boucek (Hymenoptera: Eulophidae)
16 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes (Cameron)(Hymenoptera: Braconidae)for commercial production
17 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมลงช้างปีกใส Mallada basalis (Walker) (Neuroptera: Chrysopidae) ในเชิงพาณิชย์
18 การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าวฺ Brontispa longissima Gestro (Coleoptera: Hispidae)
19 การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูฝรั่ง
20 การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูอ้อยในระบบการจัดการแมลงศัตรูพืช
21 การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการศัตรูพืชของการปลูกผักในโรงเรือนในเขตภาคกลางของประเทศไทย
22 การศึกษาชีววิทยาและวิสัยการกินของมวนตัวห้ำ Orius maxidentex Ghauri (Hemiptera: Anthocoridae)
ปี พ.ศ. 2552
23 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider) (Neuroptera:Chrysopidae)
24 โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2551
25 ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 3.3 การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในระบบการบริหารจัดการแมลงศัตรูอ้อย
26 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตศัตรูธรรมชาติ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2549
27 โครงการ สำรวจ รวบรวม และประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจในเขตภาคกลางของประเทศไทย
28 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตศัตรูธรรมชาติ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2548
29 การควบคุมแมลงศัตรูไม้ผลโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2547
30 การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจโดยชีววิธีในประเทศไทย
31 การพัฒนาระบบการตรวจประเมินและรับรองระบบเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2539
32 แมลงศัตรูธัญพืชและพืชไร่และศัตรูธรรมชาติ
33 แนวทางการศึกษาและสำรวจแมลงศัตรูธัญพืชและพืชไร่และศัตรูธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2537
34 ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
35 แมลงศัตรูมะม่วง