ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการพื้นที่สีเขียวของผู้จัดการโครงการอาคารอยู่อาศัยรวมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
2 แผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษเหลือไม้กฤษณา
ปี พ.ศ. 2551
3 การพัฒนาเทคโนโลยีการอบไม้ยางพาราอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2550
4 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม
5 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม โครงการย่อย การจัดตั้งเครือข่ายชุมชนไม้โตเร็วเพื่อพลังงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม โครงการย่อย รูปแบบการบริหารจัดการวัตถุดิบไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานชีวมวลและแก๊สหุงต้ม
ปี พ.ศ. 2535
7 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางกายวิภาคกับกลสมบัติของ ไม้หลาวชะโอน
8 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง ทางกายวิภาค กับสมบัติ ของไม้หลาวชะโอน