ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิวัฒน์ พิชญากร
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประภาพร บุญมี 13
2 ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ 10
3 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 8
4 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 4
5 วิรัช ทวีปรีดา 4
6 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
7 ธวัชชัย แพชมัด 2
8 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 2
9 เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี 2
10 พิไลวรรณ ประพฤติ 2
11 อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม 2
12 งบประมาณแผ่นดิน 2
13 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 2
14 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 1
15 มานะ กาญจนมณีเสถียร 1
16 วิไลรัตน์ วรภมร 1
17 อโนมา ธิติธรรมวงศ์ 1
18 ชวิศา วงศ์หิรัญเดชา 1
19 ศิวศักดิ์ จุทอง 1
20 แวอาแซ แวหามะ 1
21 วิมล ตันติไชยากุล 1
22 ศรัณยู สงเคราะห์ 1
23 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 1
24 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1
25 งบประมาณแผ่นดิน (กองแผน) 1
26 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
27 ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 1
28 กนกวรรณ เพ็ชรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2558 6
3 2557 3
4 2556 3
5 2555 5
6 2554 2
7 2553 10
8 2552 4
9 2551 2
10 2544 1
11 1086 15
12 543 39
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 แผ่นฟิล์มยาชาเตรียมจากของผสมเจลาตินและแป้งที่ใช้ยางธรรมชาติเป็นสารเพิ่มความยืดหยุ่น
2 แผ่นแปะผิวหนังยาชาเฉพาะที่ชนิดว่องไวต่อการกดเตรียมจากยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2558
3 การพัฒนากระบวนการกำจัดโปรตีนในน้ำยางธรรมชาติเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม
4 น้ำยางธรรมชาติกำจัดโปรตีนและการใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม
5 พอลิเมอร์จากยางธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ทางเภสัชกรรม (ระยะที่ 2)
6 การเตรียมแผ่นแปะรักษาแผลจากสารลอว์โซนเมทิลอีเทอร์และสารสกัดบัวบกที่มีสารเพ็นตะไซคลิกไตรเทอร์ปีนโดยใช้สารก่อฟิล์มจากธรรมชาติ
7 พอลิแซคคาไรด์จากแมงลักและว่านหางจระเข้เพื่อใช้นำส่งสารสกัดบัวบกและลอโซน เมทิลอีเทอร์รูปแบบแผ่นแปะผิวหนัง : การศึกษาเบื้องต้นและการประเมินสมบัติทางกายภาพ
8 การเตรียมเครื่องสำอางกำจัดขนจากน้ำยางธรรมชาติกำจัดโปรตีน
ปี พ.ศ. 2557
9 เจลสารสกัดหัวหอมรักษารอยแผลเป็น
10 พอลิเมอร์จากยางธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ทางเภสัชกรรม
11 พอลิแซคคาไรด์จากเจลว่านหางจระเข้เพื่อใช้นำส่งสารสกัดบัวบกรูปแบบแผ่นแปะผิวหนัง : การศึกษาเบื้องต้นและการประเมินสมบัติทางกายภาพ
ปี พ.ศ. 2556
12 การศึกษาเบื้องต้นในการเตียมเจลาตินบีดเพื่อใช้ในการนำส่งยา
13 การเตรียมเครื่องสำอางกำจัดขนจากน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำ
14 พอลิเมอร์จากยางธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ทางเภสัชกรรม
ปี พ.ศ. 2555
15 การเปรียบเทียบรูปแบบการปลดปล่อยยาจากยาเม็ดโพรพราโนลอลไฮโดรคลอไรด์ในรูปยาเม็ดเคลือบฟิล์มและระบบยาเม็ดเมทริกซ์ เมื่อใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นพอลิเมอร์ควบคุมการปลดปล่อย
16 การเตรียมแผ่นแปะผิวหนังนิโคตินสำหรับอดบุหรี่ในรูประบบกักเก็บยา
17 การศึกษาเบื้องต้นในการเตรียมระบบซูโดลาเทกซ์จากยางพาราแผ่นเพื่อใช้ในการนำส่งยา
18 การศึกษาเบื้องต้นในการเตรียมระบบซูโดลาเทกซ์จากยางพาราแผ่นเพื่อใช้ในการนำส่งยา
19 ผลของชนิดของไขมันต่อลักษณะของนาโนพาร์ทิเคิลไขมันแข็งที่เตรียมจากไมโครอิมัลชันอุ่น
ปี พ.ศ. 2554
20 การเตรียมหมากฝรั่งอดบุหรี่โดยใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นกัมเบส
21 ผลของชนิดของไขมันต่อลักษณะของนาโนพาร์ทิเคิลไขมันแข็งที่เตรียมจากไมโครอิมัลชันอุ่น
ปี พ.ศ. 2553
22 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
23 การผลิตแป้งฝุ่นไล่ยุงที่ใช้แป้งสาคูและน้ำมันเม็ดขาวเป็นวัตถุดิบหลัก
24 การพัฒนาระบบนำส่งนิโคตินทางผิวหนังจากน้ำยางธรรมชาติในรูปพอลิเมอร์เกิดฟิล์ม
25 การเตรียมสารสกัดเปล้าน้อยในรูปไมโคร/นาโนอิมัลชันเพื่อรักษาผิวหนัอักเสบ
26 การเตรียมมาสก์พอกหน้าชนิดลอกออกจากน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำ
27 การเตรียมแผ่นขจัดสิวเสี้ยนจากน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำ
28 การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติเป็นสารก่อฟิล์มในทางเภสัชกรรม และวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
29 การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติเป็นสารก่อฟิล์มในทางเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
30 การศึกษา xyloglucan เพื่อให้เกิดการนำส่งยาเนิ่นด้วยคอมพิวเตอร์และการทดลอง
31 การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติเป็นสารก่อฟิล์มในทางเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2552
32 การตั้งสูตรตำรับยาสามัญของยาเม็ดคลาริโทรมัยซินชนิดควบคุมการปลดปล่อย
33 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
34 การพัฒนาระบบนำส่งนิโคตินทางผิวหนังจากน้ำยางธรรมชาติในรูปพอลิเมอร์เกิดฟิล์ม
35 การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติเป็นสารก่อฟิล์มในทางเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2551
36 การพัฒนา self-emulsifying System รูปแบบของเหลวและเพลเลตเพื่อเป็นระบบนำส่ง curcumin สำหรับรับประทาน
37 การเตรียมแผ่นฟิล์มพอกหน้าจากน้ำยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2544
38 การเตรียมและประเมินลักษณะทางเคมีกายภาพของเมโทรนิดาโซล-ไคโตแซนไมโครพาร์ทิเคิล เพื่อใช้ในโรคปริทันต์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
39 แผ่นแปะผิวหนังชนิดเมทริกซ์ที่ใช้ทางยาซึ่งเตรียมจากน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำ
40 แผ่นแปะผิวหนังชนิดถุงเก็บกักที่ใช้ทางยาซึ่งเตรียมจากน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำ
41 สารละลายพอลิเมอร์เกิดฟิล์มที่ใช้ทางยาซึ่งเตรียมจากน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำ
42 กรรมวิธีการเตรียมน้ำยางกำจัดโปรตีนจากน้ำยางสด
43 แผ่นแปะแผลชนิดล้างออกได้ ที่มีส่วนประกอบจากว่านหางจระเข้และสารสกัดบัวบก และกรรมวิธีการผลิต
44 สูตรยางไล่ยุงแบบทาป้าย
45 แผ่นยางที่มีกลิ่นหอม
46 แผ่นยางประคบเย็น
47 ยาเหน็บว่านหางจระเข้
48 แผ่นยาแปะผิวหนังสูตรผสมเจลาตินและยางพารา
49 แผ่นยาแปะผิวหนังสูตรผสมยางพาราและแป้ง
50 แผ่นยาแปะผิวหนังชนิดว่องไวต่อการกดจากยางพารา
51 การเตรียมมาสค์พอกหน้าแบบเพสต์ที่เตรียมจากน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำ
52 หมากฝรั่งเคี้ยวที่ใช้ทางยาซึ่งเตรียมจากน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำ
53 แผ่นขจัดสิวเสี้ยนที่เตรียมจากน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำ
54 พอลิเมอร์จากยางธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ทางเภสัชกรรม (ระยะที่ 2)
55 การศึกษาเบื้องต้นในการเตียมเจลาตินบีดเพื่อใช้ในการนำส่งยา