ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิวัฒน์ พิชญากร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประภาพร บุญมี 14
2 ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ 12
3 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 8
4 วิรัช ทวีปรีดา 4
5 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 4
6 เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี 4
7 ธวัชชัย แพชมัด 3
8 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 3
9 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
10 พิไลวรรณ ประพฤติ 2
11 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 2
12 อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม 2
13 งบประมาณแผ่นดิน 2
14 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 1
15 วิมล ตันติไชยากุล 1
16 ศรัณยู สงเคราะห์ 1
17 งบประมาณแผ่นดิน (กองแผน) 1
18 อโนมา ธิติธรรมวงศ์ 1
19 ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 1
20 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1
21 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
22 ชวิศา วงศ์หิรัญเดชา 1
23 กนกวรรณ เพ็ชรัตน์ 1
24 มานะ กาญจนมณีเสถียร 1
25 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 1
26 แวอาแซ แวหามะ 1
27 วิไลรัตน์ วรภมร 1
28 ศิวศักดิ์ จุทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 2
3 2558 5
4 2557 1
5 2556 1
6 2555 4
7 2554 1
8 2553 7
9 2552 2
10 2551 2
11 2544 1
12 543 74
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 สูตรยางแผ่นแปะบรรเทาอาการปวดและอักเสบของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
ปี พ.ศ. 2561
2 แผ่นแปะผิวหนังยาชาเฉพาะที่ชนิดว่องไวต่อการกดเตรียมจากยางธรรมชาติ
3 แผ่นฟิล์มยาชาเตรียมจากของผสมเจลาตินและแป้งที่ใช้ยางธรรมชาติเป็นสารเพิ่มความยืดหยุ่น
ปี พ.ศ. 2558
4 น้ำยางธรรมชาติกำจัดโปรตีนและการใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม
5 การพัฒนากระบวนการกำจัดโปรตีนในน้ำยางธรรมชาติเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม
6 การเตรียมเครื่องสำอางกำจัดขนจากน้ำยางธรรมชาติกำจัดโปรตีน
7 การเตรียมแผ่นแปะรักษาแผลจากสารลอว์โซนเมทิลอีเทอร์และสารสกัดบัวบกที่มีสารเพ็นตะไซคลิกไตรเทอร์ปีนโดยใช้สารก่อฟิล์มจากธรรมชาติ
8 พอลิเมอร์จากยางธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ทางเภสัชกรรม (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2557
9 พอลิเมอร์จากยางธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ทางเภสัชกรรม
ปี พ.ศ. 2556
10 พอลิเมอร์จากยางธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ทางเภสัชกรรม
ปี พ.ศ. 2555
11 การเปรียบเทียบรูปแบบการปลดปล่อยยาจากยาเม็ดโพรพราโนลอลไฮโดรคลอไรด์ในรูปยาเม็ดเคลือบฟิล์มและระบบยาเม็ดเมทริกซ์ เมื่อใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นพอลิเมอร์ควบคุมการปลดปล่อย
12 การเตรียมแผ่นแปะผิวหนังนิโคตินสำหรับอดบุหรี่ในรูประบบกักเก็บยา
13 การศึกษาเบื้องต้นในการเตรียมระบบซูโดลาเทกซ์จากยางพาราแผ่นเพื่อใช้ในการนำส่งยา
14 ผลของชนิดของไขมันต่อลักษณะของนาโนพาร์ทิเคิลไขมันแข็งที่เตรียมจากไมโครอิมัลชันอุ่น
ปี พ.ศ. 2554
15 การเตรียมหมากฝรั่งอดบุหรี่โดยใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นกัมเบส
ปี พ.ศ. 2553
16 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17 การผลิตแป้งฝุ่นไล่ยุงที่ใช้แป้งสาคูและน้ำมันเม็ดขาวเป็นวัตถุดิบหลัก
18 การพัฒนาระบบนำส่งนิโคตินทางผิวหนังจากน้ำยางธรรมชาติในรูปพอลิเมอร์เกิดฟิล์ม
19 การเตรียมสารสกัดเปล้าน้อยในรูปไมโคร/นาโนอิมัลชันเพื่อรักษาผิวหนัอักเสบ
20 การเตรียมมาสก์พอกหน้าชนิดลอกออกจากน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำ
21 การเตรียมแผ่นขจัดสิวเสี้ยนจากน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำ
22 การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติเป็นสารก่อฟิล์มในทางเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2552
23 การตั้งสูตรตำรับยาสามัญของยาเม็ดคลาริโทรมัยซินชนิดควบคุมการปลดปล่อย
24 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2551
25 การพัฒนา self-emulsifying System รูปแบบของเหลวและเพลเลตเพื่อเป็นระบบนำส่ง curcumin สำหรับรับประทาน
26 การเตรียมแผ่นฟิล์มพอกหน้าจากน้ำยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2544
27 การเตรียมและประเมินลักษณะทางเคมีกายภาพของเมโทรนิดาโซล-ไคโตแซนไมโครพาร์ทิเคิล เพื่อใช้ในโรคปริทันต์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
28 พอลิเมอร์จากยางธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ทางเภสัชกรรม (ระยะที่ 2)
29 การศึกษาเบื้องต้นในการเตียมเจลาตินบีดเพื่อใช้ในการนำส่งยา