ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิวัฒน์ ตัณฑะพาณิชกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 50
2 ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ 16
3 มานะ อมรกิจบำรุง 14
4 Wiwut Tanthapanichakoon 12
5 Tawatchai Charinpanitkul 10
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 9
7 ณัฐพร โทณานนท์ 6
8 พิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย์ 6
9 อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ 6
10 อภินันท์ สุทธิธารธวัช 4
11 Noriaki Sano 4
12 วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา 4
13 ประธาน วงศ์ศริเวช 4
14 ดุษฏี อุตภาพ 4
15 Pratarn Wongsarivej 4
16 Kajornsak Faungnawakij 4
17 ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ 4
18 นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล 4
19 นคร วรสุวรรณรักษ์ 3
20 สมนึก จารุดิลกกุล 3
21 หทัยชนก ดุริยะบรรเลง 3
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3
23 วิจิตรา จงวิศาล 3
24 จินตนา ศิริสันธนะ 3
25 Pornsiri Tongprem 3
26 อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ 3
27 พรศิริ ทองเปรม 3
28 Nawin Viriya-empikul 3
29 Apinan Soottitantawat 3
30 Takeyuki Kikuchi 3
31 ปริญญา พนาพิศาล 2
32 พิรดี สุนทรสถิตย์ 2
33 มนัสวี ตุลาธร 2
34 ศิริพร ดำรงศักดิ์กุล 2
35 พจน์ กุลวานิช 2
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 2
37 ศราวุธ ริมดุสิต 2
38 พีระพัฒน์ กฤตานุสรณ์ 2
39 Pilasinee Limsuwan 2
40 พิลาสินี ลิ้มสุวรรณ 2
41 ปานจันทร์ ศรีจรูญ 2
42 จิระวัฒน์ ชูมาลัยวงศ์ 1
43 กมลรัตน์ พันธุ์อารยะ 1
44 กิตติพงษ์ พัฒนทอง 1
45 ปิยะ อุไรไพรวัน 1
46 วิชุตา ชูเลิศ 1
47 ปรีชา แสงธีระปิติกุล 1
48 ทักษิณา ลอยจิรากุล 1
49 กษม สัตยาวุฒิพงศ์ 1
50 ฉันทมณี วังสะจันทานนท์, 2519- 1
51 ชุมพล สุริยฉาย 1
52 ชาตรี เจียรมิ่งขวัญ 1
53 ชุติมา จารุศิริพจน์ 1
54 ลดาวัลย์ สุวรรณรังษี 1
55 ไม่มีข้อมูล 1
56 สุชาดา ณรินทร์ศักดิ์ชัย 1
57 ศุภวัฒน์ นาควิมล 1
58 ชาญชัย ลิมปิยากร 1
59 วันชัย โกมลภมร 1
60 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
61 อดิศักดิ์ ไสยสุข 1
62 ธัญลภัส วิสุทธิ 1
63 อรัญญา ทองเขียว 1
64 เมธี สุภาวิตา 1
65 วรัญ แต้ไพสิฐพงษ์ 1
66 เนาวรัตน์ พึ่งชื่น 1
67 พัชรี ซิ้มเจริญ 1
68 สิทธิเดช สิทธิประณีต 1
69 จักรกฤษณ์ แย้มเกตุ 1
70 พงษ์พันธุ์ อุทัยพันธุ์ 1
71 วัชรินทร์ แซ่เอ็ง 1
72 เหมือนเดือน พิศาลพงศ์ 1
73 บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 1
74 กมรัช เจิมศิริศักดิ์พงษ์ 1
75 จำลอง เสียงสืบชาติ 1
76 Apinan Sootitantawat 1
77 Sareeya Bureekaew 1
78 Kunihiro Fugui 1
79 Hideto Yoshida 1
80 Sukhum Cheaysiri 1
81 สุขุม เฉยศิริ 1
82 ปุลศักดิ์ มุทธากาญจน์ 1
83 Nawin Viriya-enpikul 1
84 โชติกา ชะโลธร 1
85 Takuji Yamamoto 1
86 ธนิต สวัสดิ์เสวี 1
87 เกษม สัตยาวุฒิพงศ์ 1
88 Hathaichanok Duriyabunleng 1
89 Thanit Swasdisevi 1
90 อนวัช ประวาลพิทย์ 1
91 C. Chalotorn 1
92 โอฬาร ภู่อุบล 1
93 อุกฤช กิจศิริเจริญชัย 1
94 พลชม จันทร์อุไร 1
95 อดิศักดิ์ ไสยสุข, 2522- 1
96 ปรีชา กอบเกื้อชัยพงษ์ 1
97 ณัฐ งามเจตนรมย์, 2517- 1
98 พิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย์ 1
99 ปรีชา นาทอง 1
100 ธัญลภัส วิสุทธิ, 2522- 1
101 จินตนา ศิริสันธนะ 1
102 วีรชาติ นามพรหม 1
103 ณฐพร โสวสด 1
104 ชัยรัตน์ อรัญญษทรรศน์ 1
105 วิกิจ ดำรงค์ศักดิ์กุล 1
106 ฉัตรฐาพงศ์ วังธนากร 1
107 ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล 1
108 ดำรงค์ศักดิ์ เอี๊ยวชัยพร 1
109 เมธี ชลไมตรี 1
110 ชัยรัตน์ ศรีโวทานัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 2
3 2552 2
4 2551 8
5 2550 11
6 2549 3
7 2548 6
8 2547 20
9 2546 8
10 2545 7
11 2544 1
12 2543 2
13 2542 4
14 2541 1
15 2540 1
16 2539 2
17 2538 1
18 2537 1
19 2535 2
20 2534 1
21 2533 2
22 2532 1
23 2531 1
24 2530 2
25 2529 4
26 2528 3
27 2527 1
28 2526 1
29 543 58
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวัสดุที่มีพฤติกรรมเป็นแฟรคทัล
2 Evaluation of the thermodynamic equilibrium of the autothermal reforming of dimethyl ether
3 Adsorption and Ozonation Kinetic Model for Phenolic Wastewater Treatment
ปี พ.ศ. 2553
4 Synergetic removal of aqueous phenol by ozone and activated carbon within three-phase fluidized-bed reactor
5 Hydrothermal synthesis of titanate nanostructures with high UV absorption characteristics
ปี พ.ศ. 2552
6 Effect of preparation variables on morphology and anatase-brookite phase transition in sonication assisted hydrothermal reaction for synthesis of titanate nanostructures
7 Effect of Reaction Temperature and Sonication Pretreatment in the Hydrothermal Process on the Morphology of Titanate Nano-Structure
ปี พ.ศ. 2551
8 Effect of pH of fine silica suspension and central rod diameter on the cut size of an electrical hydrocyclone with and without underflow
9 Review of Recent Researches on Nanoparticle Production in Thailand
10 Investigation of catalytic decomposition of phenol in a lab scale three-phase fluidized bed reactor using Fe on activated carbon support
11 การออกแบบและพัฒนาระบบการกำจัดฝุ่นละอองสำหรับโรงงานจานเจียร
12 การเพิ่มประสิทธิภาพการพ่นเคลือบอนุภาคพอลิเอทเทอร์ บนโคมไฟโลหะ โดยใช้ไฟฟ้าสถิต
13 การทำเซลล์จุลินทรีย์ประเภทสาหร่ายให้แตก โดยอาศัยฟลูอิไดซ์เบดสามวัฏภาคแบบใช้ใบกวน
14 การเตรียมและการกำหนดลักษณะสมบัติ ของถ่านกัมมันต์จากผงถ่านหินแอนทราไซด์
15 การผลิตเซลลูโลสที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำ จากวัสดุเหลือใช้เพื่อเป็นตัวดูดซับและ/หรือตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี /
ปี พ.ศ. 2550
16 เทคโนโลยีอนุภาคและกระบวนการวัสดุ
17 การดูดซับและการคืนสภาพถ่านกัมมันต์ที่อิ่มตัวด้วยไพริดีนหรือฟีนอลโดยใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยน้ำวิกฤต
18 การผลิตอนุภาค Microcrystalline Cellulose จากเส้นใยฝ้าย เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ
19 การสังเคราะห์อนุภาคนาโน โดยอาศัยการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ของสารละลายของไหลเหนือวิกฤต
20 การสังเคราะห์คาร์บอนกัมมันต์จากกากคาร์บอนและไม้ยูคาลิปตัส
21 การผลิตบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย
22 การวิเคราะห์อนุภาคฝุ่นในบรรยากาศระดับไมโครเมตร [PM10]
23 การผลิตและศึกษาสารดูดซับจากโซลเจล สำหรับการดูดซับสารระเหยอินทรีย์ [VOCs]
24 การผลิตซีโอไลต์ชนิด Y บริสุทธิ์จากเถ้าลอยของถ่านหินลิกไนต์ และเถ้าแกลบ
25 การลดความเบี่ยงเบนของน้ำหนักผลิตภัณฑ์ชนิดเหลว ในอุตสาหกรรมสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค : กรณีศึกษาน้ำยาล้างจานและสบู่เหลว
26 การผลิตตัวดูดซับทรงกลมที่มีรูพรุนจากสารประกอบของเซลลูโลส เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ปี พ.ศ. 2549
27 การปรับสภาพพื้นผิวของรีโซซินอล-ฟอร์มาดีไฮด์คาร์บอนเจลโดยใช้กรดไนตริกและพลาสมา
28 การคาร์บอนไนเซซันชีวมวลในน้ำร้อนความดันสูง
29 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนโดยอาศัยการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ของสารละลายของไหลเหนือวิกฤต
ปี พ.ศ. 2548
30 การกำจัดก๊าซมลพิษความเข้มข้นต่ำหลายองค์ประกอบที่อุณหภูมิสูงโดยปฏิกิริยาเติมอิเล็กตรอน
31 การพัฒนาเครื่องต้นแบบเพื่อการผลิตวัสดุแกนรูปรังผึ้งเพื่อใช้เป็นโครงสร้าง
32 เทคโนโลยีอนุภาค
33 นาโนเอนแคปซูเลชันของเคอร์คูมินในไคโตซานเพื่อประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง
34 เทคโนโลยีอนุภาคและกระบวนการวัสดุ
35 การออกแบบและพัฒนาระบบกำจัดฝุ่นละออง สำหรับโรงงานจานเจียร
ปี พ.ศ. 2547
36 อิทธิพลของคลื่นเหนือเสียงที่มีต่อลักษณะสมบัติรูพรุนของรีโซซินอล-ฟอร์มัลดีไฮด์ เจล และ คาร์บอนเจล
37 การพัฒนาไซโคลนสครับเบอร์สำหรับเก็บฝุ่นจากจานเจียร
38 การพัฒนาเครื่องมาตรฐานสำหรับทดสอบการระเบิดวัสดุอนุภาคขนาด 20 ลิตร ในราคาประหยัด
39 การผลิตเซลลูโลสที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำจากวัสดุเหลือใช้เพื่อใช้เป็นตัวดูดซับ และ/หรือตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
40 การผลิตซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 ละเอียดพิเศษจากกากของเสีย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
41 การเคลือบผิวแบบฟลูอิไดซ์เบดโดยอาศัยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต : การจำลองปรากฏการณ์การขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต : รายงานฉบับสมบูรณ์
42 ความปลอดภัยในด้านการระเบิดของวัสดุอนุภาค : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
43 การศึกษาผลการเตรียมที่มีต่อสมบัติของ RF gel/RF carbon gel และการนำ RF gel/carbon gel ไปใช้ประโยชน์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
44 การพัฒนาการผลิตตัวดูดซับที่มีรูพรุนรูปทรงกลมจากสารประกอบเซลลูโลสสู่ระดับโรงงานต้นแบบ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
45 การพัฒนาระบบระบายอากาศชนิดไหลในแนวดิ่ง และการศึกษาประสิทธิภาพของไซโคลนสครับเบอร์ สำหรับโรงงานผลิตแผ่นกระดานโต้คลื่น : รายงานฉบับสมบูรณ์
46 การเตรียมและทดสอบคุณสมบัติของตัวกรองเซรามิกเพื่อจับเก็บฝุ่นจากแก๊สที่มีอุณหภูมิสูง (ระยะที่ 2) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
47 การเพิ่มประสิทธิภาพการพ่นเคลือบอนุภาคพอลิเอสเตอร์บนโคมไฟโลหะโดยใช้ไฟฟ้าสถิตย์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
48 การแยกอนุภาคฝุ่นด้วยฟองก๊าซแอฟฟรอน : รายงานวิจัยแบบสมบูรณ์
49 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนโดยอาศัยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายของไหลเหนือวิกฤติ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
50 การผลิตอนุภาคระดับนาโนเมตร โดยใช้เทคนิคการปล่อยอาร์คไฟฟ้า : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
51 การพัฒนาพรีเพล็กแนวใหม่คุณภาพสูงที่ใส่เส้นใยคาร์บอนสำหรับวัสดุแกนแบบรังผึ้ง และเครื่องต้นแบบสำหรับผลิตโครงสร้างแบบรังผึ้ง : รายงานวิจัยแบบสมบูรณ์
52 การศึกษาผลกระทบของปริมาณน้ำในเซลลูโลสไนเตรตต่อคุณสมบัติของน้ำยาทาเล็บ ที่มีดินเหนียวเป็นสารปรับสภาพการไหล : รายงานวิจัยแบบสมบูรณ์
53 แบบจำลองจลนพลศาสตร์และแบบจำลอง Neural Networks ของการผลิต เอทานอล จากกากน้ำตาลโดย Saccharomyces cerevisisae
54 การลดความเบี่ยงเบนของน้ำหนักผลิตภัณฑ์ชนิดเหลว ในอุตสาหกรรมสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค : กรณีศึกษาน้ำยาล้างจานและสบู่เหลว
55 อิทธิพลของคลื่นเหนือเสียงที่มีต่อลักษณะสมบัติรูพรุน ของรีโซซินอล-ฟอร์มัลดีไฮด์ เจล และคาร์บอน เจล
ปี พ.ศ. 2546
56 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์การกระจายขนาดของอนุภาคที่อาศัยหลักการตกตะกอนและการคำนวณประสิทธิภาพของไซโคลน
57 การจำลองการกำจัดความชื้นและคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมกันด้วยเครื่องดูดซับแบบรังผึ้งหมุน
58 การพัฒนาเทคนิคประหยัดเวลาในการวิเคราะห์และเครื่องวิเคราะห์การกระจายขนาดของอนุภาคโดยการตกตะกอน
59 การผลิตตัวดูดซับรูปทรงกลมที่มีรูพรุนจากสารประกอบของเซลลูโลส เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมเคมี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
60 การผลิตบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
61 การผลิตอนุภาค Microcrystalline cellulose จากเส้นใยฝ้าย เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
62 การพัฒนาระบบระบายอากาศชนิดไหลในแนวดิ่ง และการศึกษาประสิทธิภาพของไซโคลนสครับเบอร์ สำหรับโรงงานผลิตแผ่นกระดานโต้คลื่น : รายงานฉบับสมบูรณ์
63 การพัฒนาระบบระบายอากาศชนิดไหลในแนวดิ่งอย่างสม่ำเสมอสำหรับอากาศที่มีฝุ่นฟุ้ง
ปี พ.ศ. 2545
64 การพัฒนาปุ๋ยเคมีชนิดปลดปล่อยช้า ที่เคลือบด้วยโปรตีนจากกากถั่วเหลือง
65 การสังเคราะห์คาร์บอนกัมมันต์จากกากคาร์บอนและไม้ยูคาลิปตัส : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
66 ผลของปริมาณกำมะถันในน้ำมันดิบที่มีต่อค่าใช้จ่ายในการบำบัดกำมะถันในโรงกลั่นน้ำมัน
67 การพัฒนาอุปกรณ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวสำหรับสุนัข
68 การทดสอบประสิทธิภาพของตาข่ายเปียกเอียงในการจับเก็บฝุ่นโดยควบคุมวัฎจักรของเวลาเปิด-ปิดน้ำ
69 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์ของขบเคี้ยวสำหรับสุนัขแบบต่อเนื่อง
70 เทคโนโลยีอนุภาค
ปี พ.ศ. 2544
71 การพัฒนาและออกแบบเครื่องอบแห้งแบบต่อเนื่องสำหรับผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวของสุนัข
ปี พ.ศ. 2543
72 การประเมินขนาดและรูปทรงของวัสดุเม็ดที่ได้จากเครื่องบดย่อยแบบฟันขบโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์รูปภาพ
73 เครื่องทำแกรนูลแบบฟลูอิดไดซ์เบด สำหรับประยุกต์ใช้ในงานเภสัชอุตสาหกรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2542
74 แบบจำลองคณิตศาสตร์ของระบบกำจัดฝุ่นในที่เปิดโล่งโดยการฉีดหยดละอองน้ำ
75 การทดสอบประสิทธิภาพของตาข่ายเปียกในการจับเก็บฝุ่นจากโรงโม่หิน
76 การประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ของแฟรกทัลในการศึกษาการกระจายตัวของสีผงในพลาสติก
77 การพัฒนาเทคนิคประหยัดเวลาในการวิเคราะห์และเครื่องวิเคราะห์การกระจายขนาดของอนุภาคโดยเทคนิคการตกตะกอน
ปี พ.ศ. 2541
78 ผลของสารช่วยในการตอกเม็ดยาโดยตรงต่อคุณสมบัติการไหลของผงและลักษณะสมบัติทางกายภาพของเม็ดยา
ปี พ.ศ. 2540
79 การจำลองเครื่องลดความชื้นแบบหมุนโดยการดูดซับ
ปี พ.ศ. 2539
80 เครื่องทดสอบขอบเขตการระเบิดของฝุ่นผง : รายงาน
81 การสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์ และหาเงื่อนไขการปฏิบัติการที่เหมาะสม ของเครื่องอบแห้งแบบพาหะลม ในอุตสาหกรรมแป้ง
ปี พ.ศ. 2538
82 การบำบัดน้ำที่ออกจากกระบวนการสลัดจ์กัมมันต์ เพื่อใช้เป็นน้ำเติมหอทำน้ำเย็น
ปี พ.ศ. 2537
83 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะสมบัติการไหลผ่านของอากาศ และมิติเศษส่วนของวัสดุเซรามิกรูพรุน
ปี พ.ศ. 2535
84 การทดสอบสมรรถนะของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน แบบคอยล์ ลูบ เทอร์โมไซฟอน สำหรับนำพลังงานกลับคืนระหว่างอากาศกับอากาศ
85 การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางเศรษฐศาสตร์ของโรงงานผลิตเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ คอยล์-ลูป เทอร์โมไซฟอน
ปี พ.ศ. 2534
86 การประหยัดพลังงานและเวลาการอบแห้งมันสำปะหลังโดยใช้เทคนิคระเบิดฟู
ปี พ.ศ. 2533
87 การสร้างและทดสอบสมรรถนะของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบฮีทไปป์ ที่อุณหภูมิต่ำ
88 การทดสอบสมรรถนะของฮีตไปป์ไร้วิกก์แบบทองแดง และฟรีออนเพื่อการออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
ปี พ.ศ. 2532
89 การสร้างโมเดล และการทำคอมพิวเตอร์ซิมูเลชันของเครื่องอบแห้งแบบไหลผ่านที่มีการหมุนเวียนลมทิ้ง
ปี พ.ศ. 2531
90 การจำลองแบบและการทดลองเครื่องอบแห้งเมล็ดข้าวเปลือกแบบไหลในทิศทางเดียวกัน
ปี พ.ศ. 2530
91 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการวิเคราะห์การใช้พลังงาน และมาตรการการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับเอ็กเซอร์ยีเสริมวิธีวินิจฉัยในอดีต
92 สมรรถนะของฮีตไพบ์แบบไหลครบวงจร
ปี พ.ศ. 2529
93 รายงานฮีทไปป์แบบไหลวงจรปิด
94 การสร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์และทำออปติไมเซชันของหอกลั่นหลัก ที่มีอยู่ในโรงกลั่นน้ำมัน
95 การสร้างและทดลองสมรรถนะเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบฮีทไปป์ และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคำนวณออกแบบ
96 การพัฒนาและสร้าง เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน แบบฮีทไปป์ในอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2528
97 การประหยัดพลังงานในการอบแห้ง ผลิตภัณฑ์เกษตรโดยเครื่องอบแห้งแบบไหลผ่าน : รายงานการวิจัย
98 เทคนิคการสลับทิศทางไหลของลมร้อนในเครื่องอบแห้งแบบไหลผ่าน เพื่อผลผลิตสูงสุด
99 การประหยัดพลังงาน ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์เกษตร โดยเครื่องอบแห้งแบบไหลผ่าน
ปี พ.ศ. 2527
100 การออกแบบและสร้างฮีทไปป์
ปี พ.ศ. 2526
101 โครงการการศึกษา ทดสอบ และ สร้างโมเดลคณิตศาสตร์สำหรับการทำงานของฮีทไปป์