ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิลาสินี หิรัญพานิช
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- วิลาสินี หิรัญพาณิช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Usasiri Srisakul 2
2 Wilasinee Hirunphanit 2
3 อุษาศิริ ศรีสกุล 2
4 มนสา สุนารัตน์ 2
5 Mahasarakham University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 2
6 พยอม สุขเอนกนันท์ 2
7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 2
8 Phayom Sukanaknan 2
9 ปรีชา ประเทพา 1
10 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
11 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
12 เรือน สมณะ 1
13 วัลยา สุทธิขำ 1
14 วราวุธ สุธีธร 1
15 รพีพร ช่ำชอง 1
16 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
17 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
18 โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
19 ถวิล ชนะบุญ 1
20 สุนันท์ สายกระสุน 1
21 ศุภชัย สมัปปิโต 1
22 สุกัญญา ลีทองดี 1
23 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
24 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
25 นริศ สินศิริ 1
26 นเรศ มีโส 1
27 ธวัชชัย ชมศิริ 1
28 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
29 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
30 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
31 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
32 ศรัณยู คำเมือง 1
33 รักฤดี สารธิมา 1
34 ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ 1
35 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
36 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
37 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
38 ชวลิต บุญปก 1
39 จันทิมา พลพินิจ 1
40 นงนิตย์ มรกต 1
41 ปิยมาศ นานอก 1
42 วรรณา กาญจนมยูร 1
43 เมธิน ผดุงกิจ 1
44 ชาติไทย แก้วทอง 1
45 บังอร กองอิ้ม 1
46 อนุชิตา มุ่งงาม 1
47 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
48 สุริทอง ศรีสะอาด 1
49 บรรจบ วันโน 1
50 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
51 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
52 สงครามชัย ลีทองดี 1
53 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
54 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
55 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
56 ดรุณี บุญชารี 1
57 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
58 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
59 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
60 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
61 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
62 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
63 วรากร สีโย 1
64 ทองใบ บุษกร 1
65 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
66 สมชาย แก้ววังชัย 1
67 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2550 1
4 2549 3
5 2548 2
6 2544 1
7 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การประเมินและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาเภส้ชวิทยาเรื่องโรคหืด
ปี พ.ศ. 2553
2 บทบาทเภสัชกรในการคัดกรองและให้คำแนะนำปรึกษาผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
3 ผลของยาต้านโรคจิตกลุ่มใหม่ต่อการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัว ดัชนีมวลกาย ความยาวรอบเอว และระดับความดันโลหิต ในผู้ป่วยโรคจิตเภท
ปี พ.ศ. 2550
4 -
ปี พ.ศ. 2549
5 Demonstration of Docosahexaenoic Acid (DHA) as a Bioavailability Enhancer for CYP3A Substrates : In Vitro and In Vivo Evidence Using Cyclosporin in Rats
6 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
7 -
ปี พ.ศ. 2548
8 โครงการการติดตามดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเภสัชกรชุมชน (ความดันโลหิตสูงและวัณโรคปอด)
9 การติดตามดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเภสัชกรชุมชน (ความดันโลหิตสูงและวัณโรคปอด)
ปี พ.ศ. 2544
10 ฤทธิ์ลดระดับโคเลสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดน้ำจากกลีบเลี้ยงแห้ง ของกระเจี๊ยบแดงในหนูขาวที่มีระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
11 การบริบาลทางเภสัชกรรมโดยใช้อุปกรณ์ช่วยสำหรับผู้ป่วยที่มีประวัติได้รับการผ่าตัดหัวใจและได้รับการรักษาด้วยยา warfarin ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 การเฝ้าระวังติดตามปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาและผลการให้คำปรึกษาด้านยาของเภสัชกรต่อความร่วมมือในการใช้ยาตามสั่งในผู้ป่วยเอดส์เด็ก