ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิลาศ สิงหวิสัย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วิลาศ สิงหวิลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2520
1 การวิเคราะห์แบบสอบความสามารถเชิงถ้อยคำภาษาไทย ฟอร์มสิบหก
ปี พ.ศ. 2516
2 การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดความถนัดทางดนตรีของซีชอร์ เพื่อใช้กับเด็กไทย
ปี พ.ศ. 2515
3 การศึกษาเปรียบเทียบค่าสถิติของแบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ชนิดเลือกตอบ ที่มีจำนวนตัวเลือกไม่เท่ากัน
ปี พ.ศ. 2514
4 การศึกษาเปรียบเทียบค่าสถิติของแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ ที่มีจำนวนตัวเลือกไม่เท่ากัน
ปี พ.ศ. 2513
5 การรับรู้กลับของเด็กไทย
ปี พ.ศ. 2511
6 การเปรียบเทียบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกา และทัศนคติต่อชาวอเมริกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
7 การเปรียบเทียบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกา และทัศนคติต่อชาวอเมริกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5