ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิลาศ วูวงศ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการทดสอบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2 พัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
3 จัดทำแผนแม่บทสารสนเทศและบริหารจัดการแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2557-2559
ปี พ.ศ. 2550
4 การจัดการข้อมูลเอกสาร XML
5 การจัดการข้อมูลเอกสาร XML
6 การจัดการข้อมูลเอกสาร XML
ปี พ.ศ. 2545
7 การกำหนดความสัมพันธ์ของไดอะแกรมภาษา UML โดยใช้ทฤษฎีโปรแกรมเชิงประกาศสำหรับ XMI/XML เป็นพื้นฐาน /
ปี พ.ศ. 2544
8 พื้นฐานของระบบข้อมูลเชิงวัตถุแบบอนุมาน
ปี พ.ศ. 2539
9 การพัฒนาเครื่องอบแห้งผลไม้ขนาดอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2535
10 โครงสร้างข้อมูลสำหรับพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย
11 ระบบช่วยวางแบบเสื้อสำเร็จรูปโดยใช้เจเนติคอลักอริธึม
12 โมเดลข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลแบบไฮเพอร์เท็กซ์ โดยใช้ไดเร็กเตดรีเคอร์ ซีฟเลเบลโหนดไฮเพอร์กราฟ
ปี พ.ศ. 2532
13 การพัฒนาเครื่องอบแห้งผลไม้ขนาดอุตสาหกรรม