ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิลาวัณย์ เสนารัตน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุสัณหา ยิ้มแย้ม 11
2 ประยงค์ ลิ้มตระกูล 7
3 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 6
4 ยุวยงศ์ จันทรวิจิตร 6
5 ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล 6
6 ชมนาด พจนามาตร์ 5
7 วิจิตร ศรีสุพรรณ 4
8 กาญจนา ชวนไชยสิทธิ์ 4
9 อรพิน พรหมตัน 4
10 สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ 3
11 สุภารัตน์ วังศรีคูณ 2
12 ดาราวรรณ ต๊ะปินตา 2
13 พิกุล นันทชัยพันธ์ 2
14 กรรณิการ์ กันธะรักษา 2
15 ดวงฤดี ลาศุขะ 2
16 อัจฉรา สุคนธสรรพ์ 2
17 ชลอศรี แดงเปี่ยม 2
18 มาลี เอื้ออำนวย 2
19 ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ 2
20 อรอนงค์ กวินกุล 2
21 อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม 2
22 วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร 2
23 ปิยะวรรณ สวัสดิสิงห์ 2
24 สุธาทิพย์ อุปลาบัติ 2
25 พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น 2
26 นันทา เล็กสวัสดิ์ 2
27 ศิวพร อึ้งวัฒนา 2
28 อาราวรรณ เพิ่มทรัพย์ 1
29 กุศลธิดา โสมพงษากุล 1
30 กมลวัลย์ ใครบุตร 1
31 เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ 1
32 กอบกุล หนุเจริญกุล 1
33 วันเพ็ญ เอี่ยมจ้อย 1
34 อะเคื้อ อุณหเลขกะ 1
35 Wilawan Saenarat 1
36 ประคิณ สุจฉายา 1
37 วิภาดา คุณาวิกติกุล 1
38 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
39 Chiangmai University. Faculty of Nursing 1
40 Chomanad Phochamat 1
41 Wichit Srisuphan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 2
3 2551 3
4 2550 1
5 2549 1
6 2546 1
7 2545 1
8 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ ในผู้ป่วยที่ได้รับการคาสายสวนปัสสาวะ ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2552
2 ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิค เอไอซี ต่อการปฏิบัติของบุคลากรในการทำให้อุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อและความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์
3 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลด้วยวิธีการพัฒนาคุณภาพ โดยความร่วมมือของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2551
4 ผลของการส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก ต่อการปฏิบัติของพยาบาลและอุบัติการณ์การติดเชื้อปอดอักเสบ จากการใช้เครื่องช่วยหายใจในโรงพยาบาลทั่วไป
5 ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐานต่อการปฏิบัติ และอุบัติการณ์การสัมผัสเลือด และสารคัดหลั่งของพยาบาลวิชาชีพ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
6 การสังเคราะห์การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในเขตภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2550
7 ศักยภาพ ความต้องการ และความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วมผลิตพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน : ภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2549
8 การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเอง ของผู้ทำงานไม้แกะสลัก ระยะที่สอง : การมีส่วนร่วมของชุมชน
ปี พ.ศ. 2546
9 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ : กรณีศึกษา ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2545
10 ต้นทุนต่อหน่วยของงานบริการดูแลสุขภาพที่บ้าน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่