ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิลาวัณย์ เสนารัตน์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุสัณหา ยิ้มแย้ม 11
2 ประยงค์ ลิ้มตระกูล 7
3 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 6
4 ยุวยงศ์ จันทรวิจิตร 6
5 ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล 6
6 ชมนาด พจนามาตร์ 5
7 วิจิตร ศรีสุพรรณ 4
8 กาญจนา ชวนไชยสิทธิ์ 4
9 อรพิน พรหมตัน 4
10 สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ 3
11 วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร 2
12 นันทา เล็กสวัสดิ์ 2
13 ชลอศรี แดงเปี่ยม 2
14 ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ 2
15 พิกุล นันทชัยพันธ์ 2
16 สุภารัตน์ วังศรีคูณ 2
17 ศิวพร อึ้งวัฒนา 2
18 ดาราวรรณ ต๊ะปินตา 2
19 พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น 2
20 อัจฉรา สุคนธสรรพ์ 2
21 กรรณิการ์ กันธะรักษา 2
22 ปิยะวรรณ สวัสดิสิงห์ 2
23 ดวงฤดี ลาศุขะ 2
24 มาลี เอื้ออำนวย 2
25 อรอนงค์ กวินกุล 2
26 อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม 2
27 สุธาทิพย์ อุปลาบัติ 2
28 อาราวรรณ เพิ่มทรัพย์ 1
29 กุศลธิดา โสมพงษากุล 1
30 กมลวัลย์ ใครบุตร 1
31 เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ 1
32 กอบกุล หนุเจริญกุล 1
33 วันเพ็ญ เอี่ยมจ้อย 1
34 อะเคื้อ อุณหเลขกะ 1
35 Wilawan Saenarat 1
36 ประคิณ สุจฉายา 1
37 วิภาดา คุณาวิกติกุล 1
38 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
39 Chiangmai University. Faculty of Nursing 1
40 Chomanad Phochamat 1
41 Wichit Srisuphan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 2
3 2552 2
4 2551 3
5 2550 2
6 2549 2
7 2547 1
8 2546 5
9 2545 3
10 2544 1
11 2543 3
12 2542 2
13 2540 1
14 2539 2
15 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ศักยภาพ ความต้องการ และความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมผลิตพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน : กรณีศึกษาภาคเหนือ (Mapping & Matching)
2 การสังเคราะห์การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในเขตภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2553
3 การวิจัยและพัฒนา 6 ระบบหลักในการสร้างพยาบาลของชุมชน เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ ในผู้ป่วยที่ได้รับการคาสายสวนปัสสาวะ ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2552
5 ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิค เอไอซี ต่อการปฏิบัติของบุคลากรในการทำให้อุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อและความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์
6 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลด้วยวิธีการพัฒนาคุณภาพ โดยความร่วมมือของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2551
7 ผลของการส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก ต่อการปฏิบัติของพยาบาลและอุบัติการณ์การติดเชื้อปอดอักเสบ จากการใช้เครื่องช่วยหายใจในโรงพยาบาลทั่วไป
8 ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐานต่อการปฏิบัติ และอุบัติการณ์การสัมผัสเลือด และสารคัดหลั่งของพยาบาลวิชาชีพ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
9 การสังเคราะห์การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในเขตภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2550
10 การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ทำงานไม้แกะสลัก ระยะที่สอง : การมีส่วนร่วมของชุมชน
11 ศักยภาพ ความต้องการ และความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วมผลิตพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน : ภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2549
12 การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ทำงานไม้แกะสลัก ระยะที่สอง : การมีส่วนร่วมของชุมชน
13 การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเอง ของผู้ทำงานไม้แกะสลัก ระยะที่สอง : การมีส่วนร่วมของชุมชน
ปี พ.ศ. 2547
14 การจัดกระบวนการสร้างแนวร่วมการทำงานของสถานจัดการงานวิจัยระบบสาธารณสุขภาคเหนือในอนาคต
ปี พ.ศ. 2546
15 การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
16 พยาบาลและระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
17 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ : กรณีศึกษา ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
18 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ : กรณีศึกษาภาคเหนือ ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
19 ต้นทุนต่อหน่วยของงานบริการดูแลสุขภาพที่บ้าน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2545
20 ต้นทุนต่อหน่วยของงานบริการดูแลสุขภาพที่บ้าน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ
22 ต้นทุนต่อหน่วยของงานบริการดูแลสุขภาพที่บ้าน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2544
23 รูปแบบการจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ : กรณีศึกษาในเขตภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2543
24 การพัฒนาศักยภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชนในการปรับตัวต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคเอดส์
25 การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
26 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ
ปี พ.ศ. 2542
27 การพัฒนาศักยภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชนในการปรับตัวต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคเอดส์
28 การให้บริการสุขภาพให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือทางสังคมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในครอบครัวและชุมชน หมู่ 4 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2540
29 การให้บริการดูแลสุขภาพที่บ้านแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการโรงพยาบาลนครพิงค์
ปี พ.ศ. 2539
30 การให้บริการดูแลสุขภาพที่บ้านแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการโรงพยาบาลนครพิงค์
31 การให้บริการสุขภาพให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือทางสังคมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในครอบครัวและชุมชน หมู่ 4 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 การวิจัยและพัฒนา 6 ระบบหลักในการสร้างพยาบาลของชุมชน เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
33 ศักยภาพ ความต้องการ และความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมผลิตพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน : กรณีศึกษาภาคเหนือ (Mapping & Matching)
34 การสังเคราะห์การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในเขตภาคเหนือ