ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมจิต เกียรติวัฒนเจริญ 8
2 อุษณีย์ จินตะเวช 4
3 สุธิศา ล่ามช้าง 4
4 ประภาพร ขำสา 4
5 จุฑารัตน์ มีสุขโข 3
6 เนตรทอง ทะยา 3
7 รัตนชฎาวรรณ อยู่นาค 3
8 วิลาวัณย์ เสนารัตน์ 2
9 วิมล ธนสุวรรณ 2
10 นิตยา ไทยาภิรมย์ 2
11 ศรีทัย ศรีทิพย์ 2
12 ชลอศรี แดงเปี่ยม 2
13 ปริศนา สุนทรไชย 2
14 จรัสศรี จันทร์สายทอง 2
15 ผ่องพรรณ อุปพันธ์วงศ์ 2
16 วราภรณ์ พงษ์เรืองเกียรติ 2
17 ลักขณา พูลปัญญา 2
18 ธนาวรรณ แสนปัญญา 1
19 โรจนี จินตนาวัฒน์ 1
20 นิภาวรรณ ชามทอง 1
21 ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ 1
22 กนกพร สุคำวัง 1
23 ดวงฤดี ลาศุขะ 1
24 ทัศนีย์ ตันติมงคลวัฒน์ 1
25 ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์ 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
27 เยาวมาลย์ เหลืองอร่าม 1
28 ธนพร กาวีวน 1
29 ณัฐนันท์ เกตุภาค 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 1
3 2552 4
4 2551 3
5 2547 1
6 2546 1
7 2545 3
8 2544 3
9 2543 3
10 2542 2
11 2541 1
12 2539 2
13 2538 1
14 2529 1
15 2526 1
16 2523 1
17 543 34
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การใช้ถุงมือเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
2 การส่งเสริมการปฏิบัติของบุคลากรสุขภาพตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการจัดการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย
ปี พ.ศ. 2553
3 ผลของการให้ข้อมูลโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และการปฏิบัติของผู้ป่วยในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2552
4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรั่วของถุงมือ ที่ใช้โดยบุคลากรทางสุขภาพ ในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
5 ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการป้องกันการติดเชื้อต่อความรู้และการปฏิบัติ ของพยาบาลในการแยกผู้ป่วยตามวิถีทางการแพร่กระจายเชื้อ ในสถาบันบำราศนราดูร
6 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับการจัดการอาการปวดในผู้สูงอายุ หลังผ่าตัดกระดูกสะโพก หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลแพร่
7 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับการผูกยึดร่างกายผู้ป่วยสูงอายุ ในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2551
8 การพัฒนาการทำความสะอาดมือของบุคลากรทางสุขภาพ
9 ผลของการอบรม การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการสนับสนุนชุดเจาะเลือด ต่อความรู้ของพยาบาลและอัตราการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพในเลือดที่ส่งตรวจเพาะเชื้อ
10 ผลของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้ ความเชื่อและการปฏิบัติการทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ ของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน
ปี พ.ศ. 2547
11 การพัฒนาการทำความสะอาดมือของบุคลากรพยาบาลในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
12 การประเมินประสิทธิผลของการอบรมพยาบาลเรื่อง การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2545
13 การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเรื่องประสิทธิผลของแอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดมือ
14 ความต้องการและการได้รับการตอบสนองของมารดาทารกที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด
15 รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเด็กในศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2544
16 ความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กต่อบริการที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17 สมรรถนะและคุณภาพในการปฏิบัติของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ
18 การปฏิบัติการควบคุมการติดเชื้อของบุคลากรในศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2543
19 ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อในหออภิบาลทารกแรกเกิด
20 รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเด็กในศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21 ภาวะโภชนาการของเด็กในสถานเลี้ยงเด็ก
ปี พ.ศ. 2542
22 การเฝ้าระวังและการควบคุมการติดเชื้อในสถานเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน: กรณีศึกษาศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23 ดัชนีทำนายความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อในหออภิบาลทารกแรกเกิด
ปี พ.ศ. 2541
24 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์สาขาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ
ปี พ.ศ. 2539
25 การระบาดของโรคสุกใสในสถานเลี้ยงเด็ก
26 การป้องกันการติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรพยาบาล
ปี พ.ศ. 2538
27 ผลของการให้ความรู้และกรจัดสิ่งแวดล้อมในการทำงานต่อการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการแพทย์สาธารณสุขของเจ้าหน้าที่พยาบาลห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2529
28 ความคิดเห็นของมารดาและพยาบาลต่อบทบาทของมารดาในการดูแลเด็กขณะอยู่ในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2526
29 บทบาทผู้นำท้องถิ่นในโครงการสร้างงานในชนบท
ปี พ.ศ. 2523
30 ปฏิกริยาของเฮกซ่ามิดีนกับเยื่อเซลล์เทียม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
31 Glove utilization in the prevention of cross transmission: A systematic review
32 พัฒนาการของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ
33 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรู้และ การปฏิบัติของพยาบาลต่อการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อสแตฟฟิโลค๊อกคัสออเรียสที่ดื้อต่อยาเมทิซิลลินในหอผู้ป่วยหนัก.จุลสารชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย
34 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการล้างมือของผู้ดูแลเด็กในศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน
35 Role of nurses in prevention of antimicrobial resistance. Regioinal Health Forum
36 ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการควบคุมการติดเชื้อต่อการปฏิบัติของบุคลากรทางสุขภาพและอุบัติการณืการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
37 ผลของการให้ข้อมูลโดยใช้หนังสือการณ์ตูนต่อความรู้และการปฏิบัติของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลพยาบาลสาร
38 การพัฒนาการทำความสะอาดมือของนักศึกษาพยาบาล.
39 การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยเด็ก
40 ประสิทธิผลของการส่งเสริมการทำความสะอาดมือของบุคลากรพยาบาล หอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
41 การประเมินผลกระบวนการสอนในการฝึกปฏิบัติกระบวนวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อขั้นสุง 2
42 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนจากการให้สารนำทางหลอดเลือดดำส่วยปลายในการประชุม
43 Strategies to Promote Adherence to Treatment by Pulmonary Tuberculosis Patients: A systematic review
44 Implementation of Evidence-Based Practices in the management of Peripheral Intravascular Devices among Thai Nursing Personnel
45 Promoting evidence-based practices in the mangement of peripheral intravascular devices among Thai Nurses