ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิรุฬห์ มังคละวิรัช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2539
1 การพัฒนาวงจรแปลงความสูงสัญญาณพัลส์นิวเคลียร์ เป็นสัญญาณเชิงตัวเลขแบบค่าเวลาแปลงผันสัญญาณคงที่
2 การพัฒนาเครื่องไมโครอาร์คพลาสมาเพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้านวัสดุนิวเคลียร์
ปี พ.ศ. 2536
3 อุปกรณ์วิเคราะห์แบบหลายช่อง : รายงาน
ปี พ.ศ. 2533
4 การพัฒนาเครื่องถ่ายภาพโทรทัศน์ด้วยรังสีเอกซ์ขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2531
5 เครื่องวิเคราะห์การเรืองรังสีเอกซ์ด้วยต้นกำเนิดรังสีกระตุ้น แบบสี่ไอโซโทป
ปี พ.ศ. 2529
6 การพัฒนาต้นกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงตามมาตรฐาน เอ็น ไอ เอ็ม
7 การพัฒนาวงจรเชื่อมโยงระหว่างเครื่องวิเคราะห์หลายช่อง กับเทปคาสเซท
ปี พ.ศ. 2527
8 การพัฒนาเครื่องวัดค่าสตอปปิงครอสเช็คชั่นของอนุภาคออัลฟาในแกส
ปี พ.ศ. 2526
9 การเปรียบเทียบความคงทนในการจำในวิชาไฟฟ้า ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษา ที่เรียนด้วยภาพภ่ายของจริงและภาพถ่ายไดอะแกรม
10 เครื่องโมนิเตอร์บริเวณรังสีเอ็กซ์
ปี พ.ศ. 2525
11 การพัฒนาเครื่องป้อนผงสำหรับอาร์คพลาสมา
ปี พ.ศ. 2524
12 การพัฒนามือกลเอนกประสงค์สำหรับตู้ปฏิบัติการรังสีสูง
ปี พ.ศ. 2522
13 ศึกษาการวัดความหนาแน่นของดินโดยใช้รังสีแกมมา
ปี พ.ศ. 2521
14 รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาสำหรับวิชา "วิทยาศาสตร์ 5" ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
15 ศึกษาการวิเคราะห์หาปริมาณโปรมีนในเกลือหินโดยวิธีเรืองรังสีเอ๊กซ์
16 การใช้ประโยชน์เครื่องเลียนแบบเครื่องปฏิกรณ์ในวิศวกรรมนิวเคลียร์