ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิริยะ ทองเรือง
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 2
3 2559 2
4 2558 1
5 2557 2
6 2556 2
7 2555 1
8 2554 4
9 2553 4
10 2552 6
11 2551 1
12 2550 7
13 2549 5
14 2548 2
15 2547 5
16 2546 1
17 1086 12
18 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การเลื่อยไม้ยางพาราให้ได้ปริมาณเนื้อไม้ใช้งานสูงด้วยเครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน
ปี พ.ศ. 2560
2 ฉนวนกันเสียงและความร้อนจากโฟมยางธรรมชาติ
3 คอมพอสิตลดการสั่นสะเทือนจากยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2559
4 เครื่องเลื่อยไม้ยางพาราแบบใหม่เพื่อลดการสูญเสีย
5 อุปกรณ์หนุนสะโพกจากยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2558
6 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้าของยางนำไฟฟ้าสำหรับประยุกต์ใช้เป็นเซ็นเซอร์รับแรงกดแบบยืดหยุ่นได้
ปี พ.ศ. 2557
7 สูตรที่เหมาะสมต่อพฤติกรรมทางกลและการคืบของวัสดุผสมพอลิโพรพิลีนรีไซเคิลและผงไม้ยางพารา
8 เครื่องเลื่อยไม้ยางพาราแบบใหม่เพื่อลดการสูญเสีย: ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2556
9 สูตรที่เหมาะสมต่อพฤติกรรมทางกลและการคืบของวัสดุผสมพอลิโพรพิลีนรีไซเคิลและผงไม้ยางพารา
10 เครื่องเลื่อยไม้ยางพาราแบบใหม่เพื่อลดการสูญเสีย
ปี พ.ศ. 2555
11 รูปแบบและสภาวะการทำงานของสกรูเอ๊กทรูดเดอร์ที่มีประสิทธิภาพในการล้างสีของยางเครพขาว
ปี พ.ศ. 2554
12 เท้าเทียมจากยางธรรมชาติ
13 การศึกษาปัจจัยกระบวนการล้างสารเคมีในกระบวนการทำยางเครพขาว
14 การพัฒนาขาเทียมใต้เข่าคุณภาพสูงและราคาถูก
15 ศึกษาการใช้งานอุปกรณ์หนุนเท้าในผู้ป่วยส้นเท้าอักเสบ
ปี พ.ศ. 2553
16 ผลของชนิดเส้นใยและโครงสร้างการทอต่อการลดพลังงานพุ่งชน
17 ต้นแบบอุปกรณ์หนุนเท้าจากยางธรรมชาติเพื่อลดความดันในส้นเท้า
18 โครงการศึกษาการใช้งานอุปกรณ์หนุนเท้าในผู้ป่วยส้นเท้าอักเสบ
19 การพัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนขาเทียมโลหะด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกึ่งของแข็ง :
ปี พ.ศ. 2552
20 การปรับลดความร้อนสะสมในล้อยางตัน
21 การพัฒนาวัสดุและการออกแบบอุปกรณ์หนุนเท้าเพื่อลดความดันในส้นเท้า
22 การพัฒนาวัสดุและการออกแบบอุปกรณ์หนุนเท้าเพื่อลดความดันในส้นเท้า
23 การศึกษาปัจจัยกระบวนการล้างสารเคมีในกระบวนการทำยางเครพขาว
24 ผลของชนิดเส้นใยและโครงสร้างการทอต่อการลดพลังงานพุ่งชน
25 ต้นแบบอุปกรณ์หนุนเท้าจากยางธรรมชาติเพื่อลดความดันในส้นเท้า
ปี พ.ศ. 2551
26 วัสดุผสมสามองค์ประกอบทำจากยางธรรมชาติและตัวเติมนาโนเป็นตัวตรวจรู้ทางอิเล็คทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2550
27 โครงการต้นแบบการผลิตฟองน้ำจากยางธรรมชาติ
28 โครงการพัฒนามาตรฐานการทดสอบและข้อกำหนดความทนทานของล้อยางตัน
29 การพัฒนากระบวนการผลิตโฟมยางธรรมชาติ
30 โครงการต้นแบบการผลิตฟองน้ำจากยางธรรมชาติ
31 การใช้วิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์ศึกษาผลกระทบของชั้นกาวบาง ต่อการกระจายความเค้นในเนื้อยางของชิ้นงานแบบต่อชน
32 การพัฒนากระบวนการผลิตโฟมยางธรรมชาติ
33 สมบัติของยางธรรมชาติเติมด้วยเถ้าลอยลิกไนต์
ปี พ.ศ. 2549
34 วัสดุฉนวนทางเลือกใหม่จากอิพอกซี/โฟมรีไซเคิล/ใยแก้ว:การศึกษาค่าการนำความร้อน สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกล
35 วัสดุฉนวนทางเลือกใหม่จาก อีพอกซี/โฟมรีไซเคิล/ใยแก้ว : การศึกษาค่าการนำความร้อนสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกล
36 สมบัติของยางธรรมชาติเติมด้วยเถ้าลอยลิกไนต์
37 การใช้วิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์ ศึกษาผลกระทบของชั้นกาวบางต่อการกระจายความเค้น ในเนื้อยางของชิ้นงานแบบต่อชน
38 วัสดุฉนวนทางเลือกใหม่จาก อีพอกซี/โฟมรีไซเคิล/ใยแก้ว : การศึกษาค่าการนำความร้อน สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกล /
ปี พ.ศ. 2548
39 การพัฒนากระบวนการผลิตโฟมยางธรรมชาติ
40 การใช้ยางกับงานทางวิศวกรรม
ปี พ.ศ. 2547
41 การเสริมแรงยางธรรมชาติด้วยเถ้าลอยลิกไนต์
42 การใช้วิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์ศึกษาผลกระทบของชั้นกาวบาง ต่อการกระจายความเค้นในเนื้อยางของชิ้นงานแบบต่อชน
43 การพัฒนากระบวนการผลิตโฟมยางธรรมชาติ
44 การพัฒนากระบวนการผลิตโฟมยางธรรมชาติ
45 สมบัติของยางธรรมชาติเติมด้วยเถ้าลอยลิกไนต์
ปี พ.ศ. 2546
46 การใช้วิธีทางไฟไนเอลิเมนต์ศึกษาผลกระทบของชั้นกาวบางต่อการกระจายความเค้นในเนื้อยางของชิ้นงานที่ต่อแบบชน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
47 เครื่องเลื่อยไม้ยางพาราแบบใหม่
48 ยางรองส้นเท้า
49 อุปกรณ์รองช่วยลดความดันในส้นเท้าทำจากยางธรรมชาติ
50 อุปกรณ์รองส้นเท้าสำหรับลดความดันในส้นเท้า
51 แผ่นหนุนสะโพกจากยางธรรมชาติและกรรมวิธีการผลิต
52 แผ่นหนุนสะโพก
53 เครื่องเลื่อยไม้ยางพารา
54 แผ่นหนุนสะโพกจากยางธรรมชาติ
55 สูตรผสมยางสำหรับผลิตแผ่นหนุนสะโพก
56 เครื่องเลื่อยไม้ยางพาราแบบใหม่เพื่อลดการสูญเสีย: ระยะที่ 2
57 ผลิตภัณฑ์ยางรองส้นเท้า
58 ต้นแบบอุปกรณ์หนุนเท้าจากยางธรรมชาติเพื่อลดความดันในส้นเท้า
59 เครื่องเลื่อยไม้ยางพาราแบบใหม่เพื่อลดการสูญเสีย: ระยะที่ 2