ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิรัตน์ ไวยกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 5
2 2552 1
3 2547 2
4 2543 1
5 2542 1
6 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การใช้เอส ที ไอ เอ็ม เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2 การส่งเสริมความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการฟัง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยการใช้ภาพยนตร์
3 การใช้นิทาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และความตระหนักรู้ด้านจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4 การใช้กิจกรรมการเขียนตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่บนเว็บบล็อกเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ และแรงจูงใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
5 การใช้พี เอส คิว ไฟว์ อาร์ เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในการอ่านและความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการฟัง พูดของนักศึกษาผู้ใหญ่
ปี พ.ศ. 2547
7 ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา จังหวัดลำพูน
8 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบโครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2543
9 ความต้องการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยของครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2542
10 ปัญหาการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านทักษะทางภาษาไทยของครูระดับก่อนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่