ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิรัตน์ สุมน
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย 6
2 หนูจันทร์ มาตา 5
3 ณัฎยาพร สุมน 4
4 ณัฏยาพร สุมน 3
5 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 3
6 ธีระ รักความสุข 3
7 ปัจฉิมา สิทธิสาร 3
8 สุวิชา เกษมสุวรรณ 3
9 ชาญวิทย์ วัชรพุกก์ 2
10 สุรชัย เปี่ยมคล้า 2
11 ศรีสุวรรณ ชมชัย 2
12 อุคเดช บุญประกอบ 2
13 สุชาติ สงวนพันธุ์ 2
14 พัลลภ ตั้งตระกูลทรัพย์ 2
15 อรทัย ไตรวุฒานนท์ 2
16 พงษ์สันติ์ สีจันทร์ 2
17 เกรียงศักดิ์ แก้วสมประสงค์ 2
18 เนรมิตร สุขมณี 2
19 กุมุท สังขศิลา 2
20 ธีระพล ศิรินฤมิตร 2
21 ฉันทนี บูรณะไทย 2
22 ศิริรัตน์ บัวผัน 2
23 อาสูตร สงวนเกียรติ 1
24 สุกัญญา วิชชุกิจ 1
25 ทิพย์มนต์ ใยเกษ 1
26 อมรเทพ อาชวกุลเทพ 1
27 เฉลิมพล เล็กเจริญสุข 1
28 ชัยเทพ พูลเขตต์ 1
29 ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ 1
30 อดิศร ยะวงศา 1
31 พิพัฒน์ อรุณวิภาส 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2555 1
3 2553 2
4 2551 2
5 2549 1
6 2543 1
7 2539 2
8 2538 1
9 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาคุณภาพของแหนมที่แปรรูปจากเนื้อสุกรขุนโดยการเสริมสีแดงจากนํ้าครั่ง
ปี พ.ศ. 2555
2 การนำเครื่องในโคไปใช้ประโยชน์จากอย่างปลอดภัยและเพิ่มมูลค่า
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้โค
4 ความรู้ ความคิดเห็น และพฤติกรรมของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ในเขต ภาคตะวันตกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
5 ผลการใช้สีน้ำครั่งทดแทนส่วนผสมโซเดียมไนไตรท์ในกุนเชียง
6 การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากเนื้อโค
ปี พ.ศ. 2549
7 ระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนกระดับหมู่บ้านในพื้นที่ภาคกลาง 5 จังหวัด
ปี พ.ศ. 2543
8 การยอมรับสุกรพันธุ์แท้จากสถานีวิจัยทับกวางของผู้เลี้ยงสุกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2539
9 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ภายหลังการฝึกอบรมหลักสูตร อาหารสัตว์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและสัตว์ปีก ในเขต จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
10 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ภายหลังการฝึกอบรมหลักสูตรอาหารสัตว์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและสัตว์ปีกในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
11 ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรลาร์จไวท์ด่าง ที่นำไปเลี้ยงเป็นสุกรขุนในเขตอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา