ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิรัช ทวีปรีดา
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชัยศรี สุขสาโรจน์ 9
2 โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ 8
3 อาซีซัน แกสมาน 8
4 เจริญ ภคธีรเธียร 8
5 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 8
6 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 8
7 เจริญ นาคะสรรค์ 8
8 ธันวดี สุขสาโรจน์ 7
9 แวอาแซ แวหามะ 7
10 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 5
11 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 5
12 วิวัฒน์ พิชญากร 4
13 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 4
14 พิกุล วณิชาภิชาติ 4
15 ประภาพร บุญมี 4
16 สุขสวัสดิ์ ศิริจารุกุล 4
17 พรทิพย์ ศรีแดง 4
18 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 4
19 ประจักษ์ แซ่อึ่ง 4
20 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 3
21 วิภา แซ่เซี้ย 3
22 ธนันท์ ชุบอุปการ 3
23 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 3
24 โครงการวิจัย NRU 3
25 อโนมา ธิติธรรมวงศ์ 2
26 สุวลักษณ์ วิสุนทร 2
27 ธนิตพร นาคกุล 2
28 อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม 2
29 บุษกร อัครวัชรางกูร 2
30 ธวัช ชิตตระการ 2
31 งบประมาณแผ่นดิน 2
32 Liangdeng Yu 1
33 หมุดตอเล็บ หนิสอ 1
34 ชาคริต ทองอุไร 1
35 โชติรส ดอกขัน 1
36 สายัณห์ สดุดี 1
37 ฐาปนี ชูแก้ว 1
38 ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 1
39 แสงเชาว์ ทองสีนุช 1
40 ฮาลาล 1
41 วิมล อินทคง 1
42 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 1
43 ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 1
44 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2559 1
4 2558 3
5 2557 1
6 2556 4
7 2555 1
8 2554 5
9 2553 7
10 2552 12
11 2551 2
12 2550 4
13 2549 3
14 2543 1
15 1086 8
16 543 32
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ประสิทธิผลของเบาะรองนั่งยางพาราป้องกันการเกิดแผลกดทับ:การเปรียบเทียบเชิงทดลอง
ปี พ.ศ. 2560
2 การประยุกต์ใช้งานยางธรรมชาติในการเตรียมเมมเบรนเนื้อผสมเพื่อการผ่านได้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์/มีเทน
ปี พ.ศ. 2559
3 ประสิทธิผลของเบาะรองนั่งยางพาราป้องกันการเกิดแผลกดทับ:การเปรียบเทียบเชิงทดลอง
ปี พ.ศ. 2558
4 การผลิตเมมเบรนชนิดเส้นใยกลวงเพื่อการเพิ่มปริมาณมีเทนของก๊าซชีวภาพ
5 การผลิตเมมเบรนชนิดเส้นใยกลวงเพื่อการเพิ่มปริมาณมีเทนของก๊าซชีวภาพ
6 การศึกษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ดินเผาที่ผสมของเสียกากขี้แป้งเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2557
7 การประยุกต์ใช้งานยางธรรมชาติในการเตรียมเมมเบรนเนื้อผสมเพื่อการผ่านได้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์/มีเทน
ปี พ.ศ. 2556
8 การสร้างแบบจำลองฝึกเย็บแผลในช่องปาก
9 การผลิตเมมเบรนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงโดยประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ชีวภาพ
10 เทคโนโลยีเมมเบรนสำหรับสิ่งแวดล้อม พลังงานและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
11 การผลิตแผ่นพอลิเมอร์เมมเบรนสำหรับการแยกแก๊สและอนุภาคนาโนชีวภาพด้วยเทคนิคการกัดรอยนิวเคลียร์
ปี พ.ศ. 2555
12 การศึกษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ดินเผาที่ผสมของเสียกากขี้แป้งเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2554
13 เทคโนโลยีการแยกเนื้อยางออกจากของเสียกากขี้แป้ง
14 การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของเมมเบรนที่ผลิตจากน้ำยางพารา เพื่อทำเป็นเมมเบรนระดับไมโครและอัลตราฟิลเตรชั่น
15 การทำน้ำยางสดให้เข้มข้นด้วยกระบวนไมโครและอัลตราฟิลเตรชั่น
16 การเตรียมและสมบัติของน้ำมันแปรรูปยางจากเอริลเอสเทอร์ของกรดไขมันจากน้ำมันพืช (น้ำมันปาล์ม น้ำมันถั่วเหลือง และน้ำมันมะพร้าว)
17 การเตรียมน้ำมันชนิดใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการใช้แทนน้ำมันเดิมที่มีพอลิอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนปริมาณสูงในกระบวนการแปรรูปยาง
ปี พ.ศ. 2553
18 การเพิ่มมูลค่ากากของเสียขี้แป้งด้วยการนำมาใช้เป็นวัสดุทำกระถางต้นไม้และอิฐปลูกกล้วยไม้
19 การทำน้ำยางสดให้เข้มข้นด้วยกระบวนไมโครและอัลตราฟิลเตรชั่น
20 การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติเป็นสารก่อฟิล์มในทางเภสัชกรรม และวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
21 การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติเป็นสารก่อฟิล์มในทางเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
22 การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของเมมเบรนที่ผลิตจากน้ำยางพารา เพื่อทำเป็นเมมเบรนระดับไมโครและอัลตราฟิลเตรชั่น
23 การทำน้ำยางสดให้เข้มข้นด้วยกระบวนไมโครและอัลตราฟิลเตรชั่น
24 การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติเป็นสารก่อฟิล์มในทางเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2552
25 การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของเมมเบรนที่ผลิตจากน้ำยางพารา เพื่อทำเป็นเมมเบรนระดับไมโครและอัลตราฟิลเตรชั่น
26 การเพิ่มมูลค่าของเสียฟิล์มยางที่ได้จากอุตสาหกรรมการผลิตถุงมือยาง
27 การเตรียมน้ำมันชนิดใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการใช้แทนน้ำมันเดิมที่มีพอลิอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนปริมาณสูงในกระบวนการแปรรูปยาง
28 จลนศาสตร์ของการวัลคาไนซ์น้ำยางธรรมชาติเพื่อพัฒนาสมบัติผลิตภัณฑ์จากการจุ่มแบบ
29 การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้เทคนิควัดการหักเหแสงเพื่อหาปริมาณเนื้อยางในน้ำยาง
30 การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของเมมเบรนที่ผลิตจากน้ำยางพารา เพื่อทำเป็นเมมเบรนระดับไมโครและอัลตราฟิลเตรชั่น
31 Innovation of Preservative System for ConcentratedNatural Rubber Latex.
32 กลไกการเกิดฟิล์มของน้ำยางธรรมชาติและการเชื่อมระหว่างวัฏภาค
33 การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของเมมเบรนที่ผลิตจากน้ำยางพาราเพื่อทำเป็นเมมเบรนระดับไมโครและอัลตราฟิลเตรชั่น
34 จลนศาสตร์ของการวัลคาไนซ์น้ำยางธรรมชาติเพื่อพัฒนาสมบัติผลิตภัณฑ์จากการจุ่มแบบ
35 การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้เทคนิควัดการหักเหแสงเพื่อหาปริมาณเนื้อยางในน้ำยาง
36 การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของเมมเบรนที่ผลิตจากน้ำยางพาราเพื่อทำเป็นเมมเบรนระดับไมโครและอัลตราฟิลเตรชั่น
ปี พ.ศ. 2551
37 การศึกษาโครงสร้างของฟิล์มยางธรรมชาติ
38 การเตรียมเส้นใยกลวงจากยางธรรมชาติเพื่อแยกอนุภาคระดับนาโน
ปี พ.ศ. 2550
39 การเตรียมผิวหนังเทียมสำหรับการฝึกเย็บแผลจากยางธรรมชาติ
40 การเตรียมเส้นใยกลวงเพื่อแยกอนุภาคระดับนาโน
41 กลไกการเกิดฟิล์มของน้ำยางธรรมชาติและการเชื่อมระหว่างวัฏภาค
42 การผลิตยางธรรมชาติเหลวที่สามารถควบคุมน้ำหนักโมเลกุลได้ในระดับโรงงานต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2549
43 แบบจำลองทางโมเลกุลของสารประกอบเชิงซ้อนพอลิเมอร์-ไซโคเต็กซ์ตริน
44 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราจากการจุ่มน้ำยาง-สูตรถุงมือยางต้นทุนต่ำและยางรัดผมแฟชั่น
45 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราจากการจุ่มน้ำยาง-ถุงมือยางต้นทุนต่ำและยางรัดผมแฟชั่น
ปี พ.ศ. 2543
46 ตัวแปรในการผลิตที่มีต่อความคงที่ของสมบัติการผลิตของยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
47 หัวกรองน้ำยาง
48 ชุดอุปกรณ์กรองน้ำยาง
49 กระบวนการผลิตนาโนไฟเบอร์จากสารละลายยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์ด้วยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิ่ง
50 กรรมวิธีการผลิตมวลรวมหยาบจากเปลือกเมล็ดยางพาราเคลือบด้วยยางธรรมชาติอีพอกไซด์
51 อุปกรณ์สำหรับฉีดเมมเบรนเส้นใยกลวง
52 สารละลายโคพอลิเมอร์สำหรับผลิตยางก้อนถ้วย
53 ชุดอุปกรณ์แยกโลหะในน้ำยาง
54 เม็ดเซรามิกเคลือบไตโตซาน และกรรมวิธีการผลิต