ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิยุทธ จำรัสพันธุ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อาชอำพล ขัมพานนท์ 2
2 รังสรรค์ เนียมสนิท 2
3 เลขา วัลไพจิตร 2
4 ไพฑูรย์ คัชมาตย์ 2
5 ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี 2
6 ธรรมนูญ พงษ์ศรีกูร 2
7 สุวรรณ บัวทวน 2
8 นิพันธ์ จิตะสมบัติ 2
9 วิศาล บุปผเวส 2
10 บันทัน ดอกไธสง 2
11 กรรณิการ์ สุขเกษม 2
12 สุรเดช ถาวรพิทักษ์ 2
13 อรรถ นันทจักร์ 2
14 ปนัดดา เผือกพันธุ์ 2
15 ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ 2
16 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 2
17 ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ 2
18 อำพล ห่อนาค 2
19 ยุวดี ตปนียากร 2
20 ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์ 2
21 สุรินทร์ จิตราสวัสดิ์ 2
22 สุพรรณี ไชยอำพร 2
23 เยาวมาลย์ เศรษฐา 1
24 พระมหาโสภณ มูลหา 1
25 กาญจนา จัตุพันธ์ 1
26 ภัชราภรณ์ สาคำ 1
27 อุทุมพร หลอดโค 1
28 พิชิตชัย แพ่งศรีสาร 1
29 พนม หอมทอง 1
30 สำเริง จันทรสุวรรณ 1
31 ถนอมสิน พลลาภ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 7
4 2548 1
5 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ยุทธศาสตร์การดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนบริเวณเขื่อนอุบลรัตน์
ปี พ.ศ. 2553
2 การจัดการความรู้เรื่อง การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลนคร
ปี พ.ศ. 2552
3 การจัดการความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น
4 การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดขอนแก่น
5 การจัดการความรู้เรื่องอาหารธรรมชาติ : ศึกษากรณีบ้านหินเหิบ ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
6 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองไกรสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
7 การเปลี่ยนแปลงระบบอาหารและการพึ่งพาอาหารจากภายนอกของชุมชนชนบท : กรณีศึกษาบ้านหินลาด จังหวัดขอนแก่น
8 ทุนทางวัฒนธรรมกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ : ศึกษากรณีชุมชนป่าสะแข ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
9 สหกรณ์การเกษตรกับการจัดการความรู้ : ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณ์การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด
ปี พ.ศ. 2548
10 การผลิตข้าวหอมมะลิเชิงพาณิชย์ของครอบครัวชนบทในเขตทุ่งกุลาร้องให้