ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิยดา เหล่มตระกูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 1
3 2557 2
4 2547 1
5 2546 3
6 2540 2
7 2539 1
8 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนากลไก กระบวนการ ข้อมูลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพสถานศึกษาขนาดกลางในจังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2558
2 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูโดยใช้เครือข่ายบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัย (RBL) (โครงการหลัก)
4 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูโดยใช้เครือข่ายบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2547
5 การพัฒนาวิธีการประเมินความสำเร็จของโครงการฝึกอบรมครูตามแนวคิดการประเมินที่ใช้ทฤษฎีเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2546
6 การพัฒนาวิธีการประเมินความสำเร็จของโครงการฝึกอบรมครู ตามแนวคิดการประเมินที่ใช้ทฤษฎีเป็นฐาน
7 การพัฒนาวิธีการประเมินความสำเร็จของโครงการฝึกอบรมตามแนวคิดการประเมินที่ใช้ทฤษฎีเป็นฐาน
8 การพัฒนาวิธีการประเมินความสำเร็จของโครงการฝึกอบรมครู ตามแนวคิดการประเมินที่ใช้ทฤษฎีเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2540
9 การสร้างเกณฑ์ประเมินผลการเรียงความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 / วิยดา เหล่มตระกูล
10 การสร้างเกณฑ์ประเมินผลการเรียงความสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
ปี พ.ศ. 2539
11 การสร้างเกณฑ์ประเมินผลการเรียงความสำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5-6