ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิยงค์ กังวานศุภมงคล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรวรรณ ชัยลภากุล 12
2 อมราวรรณ อินทศิริ 12
3 อาซีซัน แกสมาน 12
4 นิรมล เกษตรศิลป์ชัย 12
5 ธีรวัฒน์ ธีรภัทรพรชัย 12
6 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 12
7 Wiyong Kangwansupamonkon 11
8 ดวงพร เยี่ยมสวัสดิ์ 4
9 สุภาภรณ์ นพคุณดิลกรัตน์ 4
10 Kanittha Boonpavanitchakul 3
11 สุดา เกียรติกำจรวงศ์ 3
12 กนิษฐา บุญภาวาณิชกุล 3
13 Vichuta Lauruengtana 2
14 สุวิมล สุรัสโม 2
15 วิชุตา เหล่าเรืองธนา 2
16 Sukon Phanichphant 2
17 Suvimol Surassmo 2
18 สุคนธ์ พานิชพันธ์ 2
19 Pusit Pookmanee 2
20 สิริวรรณ พัฒนาฤดี 2
21 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 2
22 เจริญ นาคะสรรค์ 2
23 วรวีร์ โฮเว่น 2
24 อุษา แสงวัฒนาโรจน์ 2
25 วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล 2
26 วนิดา จีนศาสตร์ 2
27 Rawiwan Maniratanachote 1
28 สุภาพร แสงศรีจันทร์ 1
29 Supaporn Sangsrichan 1
30 Kornphimol Kulthong 1
31 หทัยทิพย์ นิลสนธิ 1
32 รวิวรรณ มณีรัตนโชติ 1
33 C. Satienpattanakoon 1
34 R. Nuisin 1
35 Hathaithip Ninsonti 1
36 สุจิตรา ศรีสังข์ 1
37 กรณ์พิมล กุลทอง 1
38 Sujittra Srisung 1
39 Pramuan Tangboriboonrat 1
40 ธรรมรัตน์ คุตตะเทพ 1
41 Wilasinee Jitbunpot 1
42 วรล อินทะสันตา 1
43 กฤตภาส เลาหสุรโยธิน 1
44 ณัฏฐพร พิมพะ 1
45 ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ 1
46 Pakorn Opaprakasit 1
47 Kanlaya Pingmuang 1
48 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 1
49 ปกรณ์ โอภาประกาสิต 1
50 Saovaree Tanpantree 1
51 กัลยา ปงเมือง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 5
5 2551 1
6 2550 1
7 2549 1
8 2542 1
9 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 นาโนเทคโนโลยีสำหรับการลดมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2554
2 Optimization of experimental parameters based on the Taguchi robust design for the formation of zinc oxide nanocrystals by solvothermal method
ปี พ.ศ. 2553
3 Photocatalytic efficiency of TiO2/poly[acrylamide-co-(acrylic acid)] composite for textile dye degradation
4 Nanocapsules Embedded in Natural Rubber Latex Gloves
5 Determination of silver nanoparticle release from antibacterial fabrics into artificial sweat
ปี พ.ศ. 2552
6 การวิจัยและพัฒนาผ้าที่มีสมบัติป้องกันไรฝุ่น
7 ผลการต้านเชื้อโรคของสารละลายอนุภาคเงินคอลลอยด์ที่มีขนาดนาโนเมตรบนสิ่งทอ
8 Characterization of Bismuth Vanadate Powder Synthesized by Hydrothermal Method
9 Hydrothermal Synthesis of Titanium Dioxide Micropowder
10 Preparation of ZnO Nanostructures by Solvothermal Method
ปี พ.ศ. 2551
11 Synthesis and Characterization of Zinc Oxide Nanocrystals by Solid-State and Solvothermal Techniques
ปี พ.ศ. 2550
12 Bactericidal Activity of Metal Nanoparticles, toward an Investigation of Its Morphology Change
ปี พ.ศ. 2549
13 Antibacterial effect of apatite-coated titanium dioxide for textiles applications
ปี พ.ศ. 2542
14 การสังเคราะห์บีดสไตรีนสำหรับดูดซึมและคายตัวทำละลายโดยการเกิดพอลิเมอร์แบบแขวนลอย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 Improved anti-dust mite properties of textiles by eugenol loaded chitosan nanoparticles
16 Determination of silver nanoparticle release from antibacterial fabrics into artificial sweat
17 Synthesis and characterization of zinc oxide nanocrystais by solid-state and solvothermal techniques
18 Polyacrylic acid based hydrogel-silver nanoparticles for antibacterial applications
19 Synthesis and characterization of ZnO nanostructures with antimicrobial properties
20 Synthesis and swelling properties of poly[acrylamide-co-(crotonic acid)] superabsorbents
21 Promoted and un-promoted Co/SiO2 Fischer-Tropsch catalysts
22 Optimization of experimental parameters based on the Taguchi robust design for the formation of zinc oxide nanocrystals by solvothermal method
23 Photocatalytic efficiency of TiO2/poly[acrylamide-co-(acrylic acid)] composite for textile dye degradation
24 Preparation and characterization of antibacterial TiO2/ poly[acrylamide-co-(acrylic acid)] composite hydrogel
25 Au-loaded titanium dioxide nanoparticles synthesized by modified sol-gel/impregnation methods and their application to dye-sensitized solar cells
26 Photocatalytic mineralization of organic acids over visible-light-driven Au/BiVO4 photocatalyst
27 Photocatalytic degradation of 2-chlorophenol over TiO2 powder