ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิมล เหมะจันทร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
2 กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ 5
3 วรณพ วิยกาญจน์ 5
4 รติมา ครุวรรณเจริญ 2
5 สุมา เมืองใย 2
6 เกรียงศักดิ์ สายธนู 2
7 Waraporn Siriterm 1
8 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
9 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
10 Kasidit Nootong 1
11 Chayaporn Supachartwong 1
12 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
13 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
14 สิทธิพร แอกทอง 1
15 Anawatch Mitpratan 1
16 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
17 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
18 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
19 Pantharee Boonsatorn 1
20 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
21 Acom Sornsute 1
22 Chariya Uiyyasathian 1
23 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
24 Jittima Chatchawansaisin 1
25 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
26 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
27 สุมิตรา พูลทอง 1
28 Yeshey Penjor 1
29 กำจัด มงคลกุล 1
30 รุ่งราวี ทองกันยา 1
31 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
32 ประคอง ชอบเสียง 1
33 ชอุ่ม มลิลา 1
34 ๋Janes, Gavin W. 1
35 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
36 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
37 สมชัย วัฒนการุณ 1
38 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
39 Chonticha Srisawang 1
40 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
41 วินัย งามแสง 1
42 นภสร โกวรรธนะกุล 1
43 Phanphen Wattanaarsakit 1
44 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
45 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
46 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
47 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
48 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
49 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
50 ไววิทย์ พุทธารี 1
51 Varunee Padmasankh 1
52 Pornpimol Muanjai 1
53 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
54 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
55 วาสนา เสียงดัง 1
56 สุวิชา ทองสิมา 1
57 อุกกฤต สตภูมินทร์ 1
58 วัลลภ แย้มเหมือน 1
59 ตัญชมัย ประดิษฐ์ 1
60 สมพร พรมดี 1
61 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
62 สายฝน ควรผดุง 1
63 สิริพร สิวราวุฒิ 1
64 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
65 Walaisiri Muangsiri 1
66 สุวดี ยาป่าคาย 1
67 Suchin Arunsawatwong 1
68 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
69 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
70 Thanathon Sesuk 1
71 กระมล ทองธรรมชาติ 1
72 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
73 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
74 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
75 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
76 Thada Jirajaras 1
77 Rajalida Lipikorn 1
78 เอกชัย อดุลยธรรม 1
79 ประธาน ดาบเพชร 1
80 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
81 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
82 กมลชนก ยวดยง 1
83 อวย เกตุสิงห์ 1
84 ศุกันยา ห้วยผัด 1
85 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
86 Somying Tumwasorn 1
87 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
88 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
90 อุทัย บุญประเสริฐ 1
91 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
92 วิไล ชินธเนศ 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
94 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
95 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
96 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
97 Srilert Chotpantarat 1
98 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
99 Chalermpol Leevailoj 1
100 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
101 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
102 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
103 Boonchai Sangpetngam 1
104 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
106 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
107 มาโนช รุ่งราตรี 1
108 ธวัชชัย สันติสุข 1
109 ปรียาพัฒ คงถาวร 1
110 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
111 ชวนนท์ กัลยา 1
112 สำเริง แย้มโสภี 1
113 กาญจนา อดุลยานุโกศล 1
114 ชวลิต วิทยานนท์ 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
116 กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
118 คัคนางค์ มณีศรี 1
119 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
120 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 1
121 ทศพร วงศ์รัตน์ 1
122 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
124 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
125 ศิริชัย ศิริกายะ 1
126 Ampa Luiengpirom 1
127 Naiyana Chaiyabutr 1
128 Sompol Sanguanrungsirikul 1
129 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
130 บรรจง คณะวรรณ 1
131 Vimolmas Lipipun 1
132 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
133 มยุรี ตันติสิระ 1
134 Puttipongse Varavudhi 1
135 Kitpramuk Tantayaporn 1
136 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
137 พรรณี กาญจนพลู 1
138 Chakkaphan Sutthirat 1
139 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
140 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
141 ละอองทิพย์ เหมะ 1
142 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
143 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
144 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
145 Garnpimol C. Ritthidej 1
146 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
147 Jaitip Paiboon 1
148 Wilai Anomasiri 1
149 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
150 กาญจนา แก้วเทพ 1
151 Vanida Chantarateptawan 1
152 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
153 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
154 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
155 วัฒนชัย สมิทธากร 1
156 Supa Chantharasakul 1
157 Sumphan Wongseripipatana 1
158 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
159 Kittisak Likhitwitayawuid 1
160 Panee Boonthavi 1
161 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
162 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
163 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 3
3 2542 2
4 2536 1
5 2531 2
6 2528 2
7 1086 1
8 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 ความหลากหลายของปูบริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
3 การประเมินสภาวะการทำประมงในแนวปะการัง จังหวัดภูเก็ต
4 ความแตกต่างของโครงสร้างกระดูกระหว่างโลมาลายจุด, โลมากระโดด และโลมาลายแถบ ในสกุล Stenella บริเวณน่านน้ำไทย
ปี พ.ศ. 2542
5 อนุกรมวิธานของปลาวงศ์กุเรา (PISCES: POLYNEMIDAE) ในน่านน้ำไทย
6 อนุกรมวิธานของปลาวงศ์กุเรา (Pisces : Polynemidae) ในน่านน้ำไทย
ปี พ.ศ. 2536
7 ระดับที่เหมาะสมของกรดแพนโตเทนิคในอาหารของลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch)
ปี พ.ศ. 2531
8 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของหอยนางรมและหอยแครง จากแหล่งเพาะเลี้ยงและจากตลาด โดยเน้นแบคทีเรียพวกมารีนวิบริโอ
9 องค์ประกอบชนิดของปลาที่จับโดยอวนลากทับตลิ่งบริเวณอ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2528
10 อนุกรมวิธานของปลากระบอกในน่านน้ำไทย
11 ลักษณะการกระจายของแบคทีเรียบางชนิดในบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 ความหลากหลายของพรรณปลาในบริเวณอ่าวสัตหีบ