ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิมล เหมะจันทร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรณพ วิยกาญจน์ 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
3 กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ 5
4 เกรียงศักดิ์ สายธนู 2
5 รติมา ครุวรรณเจริญ 2
6 สุมา เมืองใย 2
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
8 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 1
9 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
11 ชวลิต วิทยานนท์ 1
12 ธวัชชัย สันติสุข 1
13 กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
15 ทศพร วงศ์รัตน์ 1
16 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
18 อุทัย บุญประเสริฐ 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
20 วิไล ชินธเนศ 1
21 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
22 คัคนางค์ มณีศรี 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
24 มาโนช รุ่งราตรี 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
26 กาญจนา อดุลยานุโกศล 1
27 สายฝน ควรผดุง 1
28 สิริพร สิวราวุฒิ 1
29 สมพร พรมดี 1
30 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
31 วาสนา เสียงดัง 1
32 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
33 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
34 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
35 ตัญชมัย ประดิษฐ์ 1
36 สุวิชา ทองสิมา 1
37 Somying Tumwasorn 1
38 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
39 ปรียาพัฒ คงถาวร 1
40 สำเริง แย้มโสภี 1
41 ชวนนท์ กัลยา 1
42 อุกกฤต สตภูมินทร์ 1
43 วัลลภ แย้มเหมือน 1
44 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
45 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
46 Panee Boonthavi 1
47 Kittisak Likhitwitayawuid 1
48 Supa Chantharasakul 1
49 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
50 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
51 Wilai Anomasiri 1
52 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
53 วัฒนชัย สมิทธากร 1
54 Sumphan Wongseripipatana 1
55 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
56 บรรจง คณะวรรณ 1
57 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
58 Ampa Luiengpirom 1
59 มยุรี ตันติสิระ 1
60 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
61 Garnpimol C. Ritthidej 1
62 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
63 Vimolmas Lipipun 1
64 Jaitip Paiboon 1
65 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
66 Boonchai Sangpetngam 1
67 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
68 Chalermpol Leevailoj 1
69 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
70 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
71 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
73 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
74 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
75 Srilert Chotpantarat 1
76 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
77 กาญจนา แก้วเทพ 1
78 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
79 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
80 Vanida Chantarateptawan 1
81 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
82 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
83 ศิริชัย ศิริกายะ 1
84 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
85 Pornpimol Muanjai 1
86 นภสร โกวรรธนะกุล 1
87 Phanphen Wattanaarsakit 1
88 วินัย งามแสง 1
89 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
90 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
91 สุมิตรา พูลทอง 1
92 Yeshey Penjor 1
93 กำจัด มงคลกุล 1
94 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
95 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
96 Chayaporn Supachartwong 1
97 สิทธิพร แอกทอง 1
98 Anawatch Mitpratan 1
99 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
100 Jittima Chatchawansaisin 1
101 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
102 Chonticha Srisawang 1
103 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
104 รุ่งราวี ทองกันยา 1
105 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
106 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
107 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
108 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
109 ละอองทิพย์ เหมะ 1
110 Kitpramuk Tantayaporn 1
111 Naiyana Chaiyabutr 1
112 Sompol Sanguanrungsirikul 1
113 Puttipongse Varavudhi 1
114 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
115 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
116 ประคอง ชอบเสียง 1
117 ชอุ่ม มลิลา 1
118 ๋Janes, Gavin W. 1
119 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
120 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
121 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
122 พรรณี กาญจนพลู 1
123 Chakkaphan Sutthirat 1
124 Kasidit Nootong 1
125 Waraporn Siriterm 1
126 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
127 กมลชนก ยวดยง 1
128 อวย เกตุสิงห์ 1
129 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
130 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
131 สุวดี ยาป่าคาย 1
132 Suchin Arunsawatwong 1
133 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
134 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
135 ประธาน ดาบเพชร 1
136 Varunee Padmasankh 1
137 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
138 ไววิทย์ พุทธารี 1
139 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
140 Walaisiri Muangsiri 1
141 Thada Jirajaras 1
142 Rajalida Lipikorn 1
143 เอกชัย อดุลยธรรม 1
144 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
145 Thanathon Sesuk 1
146 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
147 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
148 Acom Sornsute 1
149 Chariya Uiyyasathian 1
150 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
151 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
152 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
153 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
154 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
155 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
156 กระมล ทองธรรมชาติ 1
157 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
158 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
159 ศุกันยา ห้วยผัด 1
160 สมชัย วัฒนการุณ 1
161 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
162 Pantharee Boonsatorn 1
163 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 3
3 2542 2
4 2536 1
5 2531 2
6 2528 2
7 1086 1
8 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 ความหลากหลายของปูบริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
3 การประเมินสภาวะการทำประมงในแนวปะการัง จังหวัดภูเก็ต
4 ความแตกต่างของโครงสร้างกระดูกระหว่างโลมาลายจุด, โลมากระโดด และโลมาลายแถบ ในสกุล Stenella บริเวณน่านน้ำไทย
ปี พ.ศ. 2542
5 อนุกรมวิธานของปลาวงศ์กุเรา (PISCES: POLYNEMIDAE) ในน่านน้ำไทย
6 อนุกรมวิธานของปลาวงศ์กุเรา (Pisces : Polynemidae) ในน่านน้ำไทย
ปี พ.ศ. 2536
7 ระดับที่เหมาะสมของกรดแพนโตเทนิคในอาหารของลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch)
ปี พ.ศ. 2531
8 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของหอยนางรมและหอยแครง จากแหล่งเพาะเลี้ยงและจากตลาด โดยเน้นแบคทีเรียพวกมารีนวิบริโอ
9 องค์ประกอบชนิดของปลาที่จับโดยอวนลากทับตลิ่งบริเวณอ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2528
10 อนุกรมวิธานของปลากระบอกในน่านน้ำไทย
11 ลักษณะการกระจายของแบคทีเรียบางชนิดในบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 ความหลากหลายของพรรณปลาในบริเวณอ่าวสัตหีบ