ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิมล เหมะจันทร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรณพ วิยกาญจน์ 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
3 กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ 5
4 สุมา เมืองใย 2
5 เกรียงศักดิ์ สายธนู 2
6 รติมา ครุวรรณเจริญ 2
7 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
8 วัฒนชัย สมิทธากร 1
9 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
10 Wilai Anomasiri 1
11 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
12 กาญจนา แก้วเทพ 1
13 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
14 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
15 Jaitip Paiboon 1
16 Sumphan Wongseripipatana 1
17 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
18 Vimolmas Lipipun 1
19 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
20 Garnpimol C. Ritthidej 1
21 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
22 Kittisak Likhitwitayawuid 1
23 Supa Chantharasakul 1
24 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
25 Panee Boonthavi 1
26 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
27 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
28 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
29 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
31 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
33 Somying Tumwasorn 1
34 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
35 Boonchai Sangpetngam 1
36 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
37 มยุรี ตันติสิระ 1
38 ศิริชัย ศิริกายะ 1
39 Vanida Chantarateptawan 1
40 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
41 Srilert Chotpantarat 1
42 Chalermpol Leevailoj 1
43 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
44 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
45 Naiyana Chaiyabutr 1
46 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
47 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
48 นภสร โกวรรธนะกุล 1
49 กำจัด มงคลกุล 1
50 Yeshey Penjor 1
51 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
52 รุ่งราวี ทองกันยา 1
53 สุมิตรา พูลทอง 1
54 Phanphen Wattanaarsakit 1
55 วินัย งามแสง 1
56 Jittima Chatchawansaisin 1
57 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
58 Chayaporn Supachartwong 1
59 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
60 Chonticha Srisawang 1
61 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
62 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
63 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
64 ๋Janes, Gavin W. 1
65 ชอุ่ม มลิลา 1
66 Kitpramuk Tantayaporn 1
67 ละอองทิพย์ เหมะ 1
68 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
69 Puttipongse Varavudhi 1
70 Sompol Sanguanrungsirikul 1
71 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
72 Ampa Luiengpirom 1
73 อุทัย บุญประเสริฐ 1
74 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
75 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
76 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
77 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
78 ประคอง ชอบเสียง 1
79 Chakkaphan Sutthirat 1
80 พรรณี กาญจนพลู 1
81 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
82 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
83 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
84 บรรจง คณะวรรณ 1
85 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
86 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
87 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
88 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
89 Suchin Arunsawatwong 1
90 สุวดี ยาป่าคาย 1
91 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
92 Thanathon Sesuk 1
93 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
94 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
95 กมลชนก ยวดยง 1
96 เอกชัย อดุลยธรรม 1
97 Walaisiri Muangsiri 1
98 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
99 Rajalida Lipikorn 1
100 Thada Jirajaras 1
101 อวย เกตุสิงห์ 1
102 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
103 ประธาน ดาบเพชร 1
104 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
105 กระมล ทองธรรมชาติ 1
106 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
107 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
108 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
109 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
110 Waraporn Siriterm 1
111 สิทธิพร แอกทอง 1
112 Anawatch Mitpratan 1
113 Kasidit Nootong 1
114 Chariya Uiyyasathian 1
115 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
116 Pantharee Boonsatorn 1
117 สมชัย วัฒนการุณ 1
118 ศุกันยา ห้วยผัด 1
119 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
120 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
121 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
122 Acom Sornsute 1
123 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
124 Varunee Padmasankh 1
125 Pornpimol Muanjai 1
126 ชวลิต วิทยานนท์ 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
128 ทศพร วงศ์รัตน์ 1
129 ธวัชชัย สันติสุข 1
130 มาโนช รุ่งราตรี 1
131 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
132 ปรียาพัฒ คงถาวร 1
133 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
134 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
135 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
137 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
138 วิไล ชินธเนศ 1
139 คัคนางค์ มณีศรี 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
141 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 1
142 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
143 กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ 1
144 กาญจนา อดุลยานุโกศล 1
145 สำเริง แย้มโสภี 1
146 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
147 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
148 วาสนา เสียงดัง 1
149 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
150 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
151 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
152 ไววิทย์ พุทธารี 1
153 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
154 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
155 สายฝน ควรผดุง 1
156 อุกกฤต สตภูมินทร์ 1
157 วัลลภ แย้มเหมือน 1
158 ชวนนท์ กัลยา 1
159 สุวิชา ทองสิมา 1
160 ตัญชมัย ประดิษฐ์ 1
161 สิริพร สิวราวุฒิ 1
162 สมพร พรมดี 1
163 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 3
3 2542 2
4 2536 1
5 2531 2
6 2528 2
7 1086 1
8 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 ความหลากหลายของปูบริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
3 การประเมินสภาวะการทำประมงในแนวปะการัง จังหวัดภูเก็ต
4 ความแตกต่างของโครงสร้างกระดูกระหว่างโลมาลายจุด, โลมากระโดด และโลมาลายแถบ ในสกุล Stenella บริเวณน่านน้ำไทย
ปี พ.ศ. 2542
5 อนุกรมวิธานของปลาวงศ์กุเรา (PISCES: POLYNEMIDAE) ในน่านน้ำไทย
6 อนุกรมวิธานของปลาวงศ์กุเรา (Pisces : Polynemidae) ในน่านน้ำไทย
ปี พ.ศ. 2536
7 ระดับที่เหมาะสมของกรดแพนโตเทนิคในอาหารของลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch)
ปี พ.ศ. 2531
8 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของหอยนางรมและหอยแครง จากแหล่งเพาะเลี้ยงและจากตลาด โดยเน้นแบคทีเรียพวกมารีนวิบริโอ
9 องค์ประกอบชนิดของปลาที่จับโดยอวนลากทับตลิ่งบริเวณอ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2528
10 อนุกรมวิธานของปลากระบอกในน่านน้ำไทย
11 ลักษณะการกระจายของแบคทีเรียบางชนิดในบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 ความหลากหลายของพรรณปลาในบริเวณอ่าวสัตหีบ