ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิมล เหมะจันทร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรณพ วิยกาญจน์ 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
3 กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ 5
4 รติมา ครุวรรณเจริญ 2
5 สุมา เมืองใย 2
6 เกรียงศักดิ์ สายธนู 2
7 Suchin Arunsawatwong 1
8 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
9 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
10 สุวดี ยาป่าคาย 1
11 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
12 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
13 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
14 Thanathon Sesuk 1
15 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
16 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
17 Rajalida Lipikorn 1
18 เอกชัย อดุลยธรรม 1
19 Walaisiri Muangsiri 1
20 Thada Jirajaras 1
21 ประธาน ดาบเพชร 1
22 กมลชนก ยวดยง 1
23 อวย เกตุสิงห์ 1
24 กระมล ทองธรรมชาติ 1
25 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
26 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
27 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
28 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
29 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
30 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
31 Waraporn Siriterm 1
32 สิทธิพร แอกทอง 1
33 Anawatch Mitpratan 1
34 Kasidit Nootong 1
35 Chariya Uiyyasathian 1
36 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
37 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
38 Pantharee Boonsatorn 1
39 สมชัย วัฒนการุณ 1
40 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
41 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
42 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
43 Acom Sornsute 1
44 ศุกันยา ห้วยผัด 1
45 ไววิทย์ พุทธารี 1
46 ชวลิต วิทยานนท์ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
48 ทศพร วงศ์รัตน์ 1
49 ธวัชชัย สันติสุข 1
50 มาโนช รุ่งราตรี 1
51 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
52 ปรียาพัฒ คงถาวร 1
53 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
57 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
58 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
59 คัคนางค์ มณีศรี 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
61 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 1
62 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
63 กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ 1
64 กาญจนา อดุลยานุโกศล 1
65 สำเริง แย้มโสภี 1
66 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
67 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
68 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
69 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
70 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
71 Pornpimol Muanjai 1
72 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
73 Chayaporn Supachartwong 1
74 วาสนา เสียงดัง 1
75 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
76 อุกกฤต สตภูมินทร์ 1
77 วัลลภ แย้มเหมือน 1
78 ชวนนท์ กัลยา 1
79 สุวิชา ทองสิมา 1
80 ตัญชมัย ประดิษฐ์ 1
81 สายฝน ควรผดุง 1
82 สิริพร สิวราวุฒิ 1
83 สมพร พรมดี 1
84 Varunee Padmasankh 1
85 Chonticha Srisawang 1
86 Jaitip Paiboon 1
87 Wilai Anomasiri 1
88 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
89 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
90 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
91 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
92 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
93 กาญจนา แก้วเทพ 1
94 วัฒนชัย สมิทธากร 1
95 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
96 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
97 Garnpimol C. Ritthidej 1
98 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
99 Sumphan Wongseripipatana 1
100 Supa Chantharasakul 1
101 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
102 Panee Boonthavi 1
103 Kittisak Likhitwitayawuid 1
104 Vanida Chantarateptawan 1
105 ศิริชัย ศิริกายะ 1
106 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
107 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
109 Somying Tumwasorn 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
111 วิไล ชินธเนศ 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
113 อุทัย บุญประเสริฐ 1
114 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
115 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
116 Srilert Chotpantarat 1
117 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
118 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
119 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
120 Chalermpol Leevailoj 1
121 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
122 Boonchai Sangpetngam 1
123 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
124 Vimolmas Lipipun 1
125 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
126 สุมิตรา พูลทอง 1
127 Yeshey Penjor 1
128 กำจัด มงคลกุล 1
129 รุ่งราวี ทองกันยา 1
130 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
131 ประคอง ชอบเสียง 1
132 ชอุ่ม มลิลา 1
133 ๋Janes, Gavin W. 1
134 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
135 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
136 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
137 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
138 Jittima Chatchawansaisin 1
139 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
140 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
141 นภสร โกวรรธนะกุล 1
142 Phanphen Wattanaarsakit 1
143 วินัย งามแสง 1
144 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
145 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
146 Sompol Sanguanrungsirikul 1
147 Puttipongse Varavudhi 1
148 Kitpramuk Tantayaporn 1
149 Naiyana Chaiyabutr 1
150 Ampa Luiengpirom 1
151 มยุรี ตันติสิระ 1
152 บรรจง คณะวรรณ 1
153 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
154 ละอองทิพย์ เหมะ 1
155 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
156 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
157 พรรณี กาญจนพลู 1
158 Chakkaphan Sutthirat 1
159 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
160 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
161 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
162 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
163 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 3
3 2542 2
4 2536 1
5 2531 2
6 2528 2
7 1086 1
8 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 ความหลากหลายของปูบริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
3 การประเมินสภาวะการทำประมงในแนวปะการัง จังหวัดภูเก็ต
4 ความแตกต่างของโครงสร้างกระดูกระหว่างโลมาลายจุด, โลมากระโดด และโลมาลายแถบ ในสกุล Stenella บริเวณน่านน้ำไทย
ปี พ.ศ. 2542
5 อนุกรมวิธานของปลาวงศ์กุเรา (PISCES: POLYNEMIDAE) ในน่านน้ำไทย
6 อนุกรมวิธานของปลาวงศ์กุเรา (Pisces : Polynemidae) ในน่านน้ำไทย
ปี พ.ศ. 2536
7 ระดับที่เหมาะสมของกรดแพนโตเทนิคในอาหารของลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch)
ปี พ.ศ. 2531
8 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของหอยนางรมและหอยแครง จากแหล่งเพาะเลี้ยงและจากตลาด โดยเน้นแบคทีเรียพวกมารีนวิบริโอ
9 องค์ประกอบชนิดของปลาที่จับโดยอวนลากทับตลิ่งบริเวณอ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2528
10 อนุกรมวิธานของปลากระบอกในน่านน้ำไทย
11 ลักษณะการกระจายของแบคทีเรียบางชนิดในบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 ความหลากหลายของพรรณปลาในบริเวณอ่าวสัตหีบ