ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิมล เหมะจันทร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรณพ วิยกาญจน์ 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
3 กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ 5
4 รติมา ครุวรรณเจริญ 2
5 สุมา เมืองใย 2
6 เกรียงศักดิ์ สายธนู 2
7 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
8 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
9 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
10 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
11 Pornpimol Muanjai 1
12 Varunee Padmasankh 1
13 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
14 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
15 ไววิทย์ พุทธารี 1
16 สิริพร สิวราวุฒิ 1
17 สุวิชา ทองสิมา 1
18 อุกกฤต สตภูมินทร์ 1
19 วัลลภ แย้มเหมือน 1
20 ตัญชมัย ประดิษฐ์ 1
21 สมพร พรมดี 1
22 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
23 สายฝน ควรผดุง 1
24 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
25 วาสนา เสียงดัง 1
26 Thada Jirajaras 1
27 Suchin Arunsawatwong 1
28 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
29 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
30 สุวดี ยาป่าคาย 1
31 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
32 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
33 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
34 Thanathon Sesuk 1
35 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
36 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
37 ชวนนท์ กัลยา 1
38 Rajalida Lipikorn 1
39 เอกชัย อดุลยธรรม 1
40 ประธาน ดาบเพชร 1
41 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
42 กมลชนก ยวดยง 1
43 อวย เกตุสิงห์ 1
44 Walaisiri Muangsiri 1
45 ปรียาพัฒ คงถาวร 1
46 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
48 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
49 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
50 Somying Tumwasorn 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
52 อุทัย บุญประเสริฐ 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
54 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
55 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
56 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
57 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
58 ศิริชัย ศิริกายะ 1
59 Srilert Chotpantarat 1
60 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
61 Boonchai Sangpetngam 1
62 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
63 Chalermpol Leevailoj 1
64 วิไล ชินธเนศ 1
65 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
66 ธวัชชัย สันติสุข 1
67 ชวลิต วิทยานนท์ 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
69 มาโนช รุ่งราตรี 1
70 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
71 กาญจนา อดุลยานุโกศล 1
72 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
73 กระมล ทองธรรมชาติ 1
74 ทศพร วงศ์รัตน์ 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
76 คัคนางค์ มณีศรี 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
78 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
80 กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
82 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 1
83 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
84 สำเริง แย้มโสภี 1
85 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
86 Naiyana Chaiyabutr 1
87 Sompol Sanguanrungsirikul 1
88 Puttipongse Varavudhi 1
89 Ampa Luiengpirom 1
90 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
91 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
92 มยุรี ตันติสิระ 1
93 บรรจง คณะวรรณ 1
94 Kitpramuk Tantayaporn 1
95 ละอองทิพย์ เหมะ 1
96 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
97 พรรณี กาญจนพลู 1
98 Chakkaphan Sutthirat 1
99 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
100 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
101 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
102 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
103 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
104 Vimolmas Lipipun 1
105 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
106 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
107 Jaitip Paiboon 1
108 Wilai Anomasiri 1
109 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
110 กาญจนา แก้วเทพ 1
111 Vanida Chantarateptawan 1
112 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
113 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
114 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
115 วัฒนชัย สมิทธากร 1
116 Sumphan Wongseripipatana 1
117 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
118 Garnpimol C. Ritthidej 1
119 Supa Chantharasakul 1
120 Kittisak Likhitwitayawuid 1
121 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
122 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
123 Panee Boonthavi 1
124 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
125 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
126 Waraporn Siriterm 1
127 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
128 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
129 Kasidit Nootong 1
130 Anawatch Mitpratan 1
131 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
132 Chayaporn Supachartwong 1
133 สิทธิพร แอกทอง 1
134 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
135 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
136 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
137 Pantharee Boonsatorn 1
138 สมชัย วัฒนการุณ 1
139 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
140 Acom Sornsute 1
141 Chariya Uiyyasathian 1
142 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
143 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
144 Jittima Chatchawansaisin 1
145 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
146 สุมิตรา พูลทอง 1
147 Yeshey Penjor 1
148 กำจัด มงคลกุล 1
149 รุ่งราวี ทองกันยา 1
150 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
151 ประคอง ชอบเสียง 1
152 ชอุ่ม มลิลา 1
153 ๋Janes, Gavin W. 1
154 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
155 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
156 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
157 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
158 Chonticha Srisawang 1
159 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
160 วินัย งามแสง 1
161 นภสร โกวรรธนะกุล 1
162 Phanphen Wattanaarsakit 1
163 ศุกันยา ห้วยผัด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 3
3 2542 2
4 2536 1
5 2531 2
6 2528 2
7 1086 1
8 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 ความหลากหลายของปูบริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
3 การประเมินสภาวะการทำประมงในแนวปะการัง จังหวัดภูเก็ต
4 ความแตกต่างของโครงสร้างกระดูกระหว่างโลมาลายจุด, โลมากระโดด และโลมาลายแถบ ในสกุล Stenella บริเวณน่านน้ำไทย
ปี พ.ศ. 2542
5 อนุกรมวิธานของปลาวงศ์กุเรา (PISCES: POLYNEMIDAE) ในน่านน้ำไทย
6 อนุกรมวิธานของปลาวงศ์กุเรา (Pisces : Polynemidae) ในน่านน้ำไทย
ปี พ.ศ. 2536
7 ระดับที่เหมาะสมของกรดแพนโตเทนิคในอาหารของลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch)
ปี พ.ศ. 2531
8 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของหอยนางรมและหอยแครง จากแหล่งเพาะเลี้ยงและจากตลาด โดยเน้นแบคทีเรียพวกมารีนวิบริโอ
9 องค์ประกอบชนิดของปลาที่จับโดยอวนลากทับตลิ่งบริเวณอ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2528
10 อนุกรมวิธานของปลากระบอกในน่านน้ำไทย
11 ลักษณะการกระจายของแบคทีเรียบางชนิดในบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 ความหลากหลายของพรรณปลาในบริเวณอ่าวสัตหีบ