ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิมล รอดเพ็ชร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับคะแนนการกำกับดูแลกิจการกับคุณภาพกำไร : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 การศึกษาแนวปฏิบัติทางด้านการบัญชีบริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกรอบวิเคราะห์ลักษณะการแข่งขันของอุตสาหกรรม
3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนของโครงการปริญญาตรีการบัญชี ภาคพิเศษ
4 ผลกระทบส่วนเพิ่มของโครงสร้างความเป็นเจ้าของที่มีต่อมูลค่าของกิจการ: หลักฐานจากบริษัทจดทะเบียนใน SET100
5 โครงการปรับปรุงระบบบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2554
6 การวิเคราะห์เชิงประจักษ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโครงกสร้างคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนกับมูลค่ากิจการ: กรณีบริษัทจดทะเบียนใน SET 100
7 โครงการพัฒนาต้นแบบหน้าจอการไหลเวียนของระบบสารสนเทศ สำหรับ อ.ส.ค.
ปี พ.ศ. 2553
8 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์งานการเงินการคลังของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ปี พ.ศ. 2552
9 ผลกระทบของระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ที่มีต่อระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตโครงการปริญญาตรีบัญชีภาคพิเศษ
ปี พ.ศ. 2535
10 การบัญชีกิจการโคนม : กรณีศึกษาสำหรับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2529
11 ระบบบัญชีต้นทุนและการควบคุมสินค้าคงเหลือ ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนม แห่งประเทศไทย