ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 อภินันท์ พงศ์เมธากุล 4
3 ชุติมา ขจรณรงค์วณิช 2
4 บุษกร เสรฐวรกิจ 2
5 วิญญู อาจรักษา 2
6 ไพฑูรย์ สายสว่าง 1
7 สง่า โภคบุตร 1
8 สุเมธ รุจิวณิชย์กุล 1
9 ศุภฤกษ์ มัลลิกะมาลย์ 1
10 สันติ พูลเกษร 1
11 กุณฑลทิพย มาลากุล ณ อยุธยา 1
12 สุนทร บุญญาธิการ 1
13 เฉลิมพงศ์ นัยวัฒน์ 1
14 กิตต์ มักการุณ 1
15 พันธุดา บุญเหลือหล่อ 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1
17 รุ่งรัตน์ เต็งเก้าประเสริฐ 1
18 ศุภโชค ศีลคุณ 1
19 ภัคพล มั่นเหมาะ 1
20 วนรรณ์ วรรณไพบูลย์ 1
21 ฐิตยา สารฤทธิ์ 1
22 วสวัตติ์ จิตตชโลธร 1
23 ทศธรรม สิงคาลวณิช 1
24 สันติรักษ์ ประเสริฐสุข 1
25 นำชัย แตงอ่อน 1
26 โกสินทร์ พูลเกษม 1
27 ไกรพิชญ์ พุฒิพัฒน์เมธี 1
28 ศุภลัคน์ พรรธนะแพทย์ 1
29 วันชัย โพธิ์พิจิตร 1
30 สถาพร เกตกินทะ 1
31 เสาวลักษณ์ สุรพลชัย 1
32 ไกรวิชิต ตันตเมธ 1
33 ประทีป อิทธิเมฆินทร์ 1
34 สุวิทย์ วรัญญาพร 1
35 ประวิช ประทีป 1
36 สุปรีชา หิรัญโร 1
37 ธีรนันท์ โอภาสสัมพันธ์ 1
38 ปรีชา นวประภากุล 1
39 เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง 1
40 มนสิการ ปานิสวัสดิ์ 1
41 วาณี เกตกินทะ 1
42 สุธัญญะ นุมานิต 1
43 สมชาย เอกปัญญากุล 1
44 อรุณ พุฒยางกูร 1
45 อภิชาติ ทรงเจริญ 1
46 วีรชัย อนันต์เธียร 1
47 สันทัสก์ อาจสาคร 1
48 ไกรวิชิต ตันติเมธ 1
49 นายวิทวัส เทศชูกลิ่น 1
50 สุวัฒนา ธาดานิติ 1
51 พรทิพย์ อมาตยกุล 1
52 อภิรดี ทองอุไทย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 2
3 2551 5
4 2545 2
5 2543 1
6 2542 3
7 2540 4
8 2538 1
9 2536 1
10 2531 1
11 2530 1
12 2529 2
13 2528 2
14 2527 1
15 2526 2
16 2525 3
17 2524 3
18 2523 2
19 2522 1
20 2520 2
21 2519 1
22 2518 1
23 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มในอาคารชุดพักอาศัยระดับกลางบนถึงระดับบนในเขตวัฒนา-คลองเตย กรุงเทพมหานคร
2 การออกแบบบ้านเดี่ยวขนาดเล็กด้วยระบบโมดูลาร์ที่เหมาะสมสาหรับกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
3 การเพิ่มลักษณะไทยให้สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ : กรณีศึกษาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
4 อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อวัฒนธรรมองค์กรและการจัดผังสำนักงาน :
ปี พ.ศ. 2551
5 แนวทางการออกแบบจุดเชื่อมต่อบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส
6 ลักษณะไทยในหมู่บ้านจัดสรร
7 แนวทางการออกแบบศูนย์กีฬาและนันทนาการเพื่อสนับสนุนให้เกิดการอยู่ร่วมกันกับผู้ทุพพลภาพ
8 แนวทางการออกแบบศูนย์การเรียนรู้ศิลปะและการออกแบบ
9 แนวทางการออกแบบตลาดชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพของท้องถิ่น :
ปี พ.ศ. 2545
10 งานออกแบบเป็นงานวิจัยได้หรือ?
11 บทปริทัศน์บทความเรื่อง นวัตกรรมที่อยู่อาศัยแบบยั่งยืน (An approach to a sustainable home)
ปี พ.ศ. 2543
12 วิธีวิทยาการวิจัยทางสถาปัตยกรรม
ปี พ.ศ. 2542
13 แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและยั้งยืน : โรงแรมตากอากาศ
14 ลักษณะไทยภาคกลางสมัยใหม่ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทบ้านพักอาศัยในปัจจุบัน
15 สถาปัตยกรรมอีสานร่วมสมัย
ปี พ.ศ. 2540
16 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อมีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
17 ลักษณะไทยสมัยใหม่สำหรับงานสถาปัตยกรรมประเภทสถาบัน
18 ลักษณะไทยสมัยใหม่สำหรับงานสถาปัตยกรรมประเภทบ้านพักอาศัย
19 ลักษณะไทยสมัยใหม่สำหรับงานสถาปัตยกรรมประเภทพาณิชยกรรม : โรงแรมและสถานตากอากาศ
ปี พ.ศ. 2538
20 ผลกระทบในการให้แสงโดยการใช้ความจ้า และความเปรียบต่างความเข้ม ของแสงเพื่อเน้นวัตถุและความน่าสนใจ : กรณีศึกษาการจัดแสดงประติมากรรมในพิพิธภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2536
21 ผลกระทบของรูปแบบผนังภายนอกต่อผู้ใช้ : กรณีศึกษาอาคารสำนักงานใหญ่การบินไทย
ปี พ.ศ. 2531
22 การเปรียบเทียบสภาพภาพการใช้สอยอาคารหอผู้ป่วย ระหว่างหอผู้ป่วยแบบวงกลมและแบบเส้นตรงในโรงพยาบาลทั่วไปของเอกชน : ตามทัศนะของแพทย์และพยาบาล
ปี พ.ศ. 2530
23 การวิเคราะห์ผลกระทบของระบบสัญจรต่อการเข้าถึงพื้นที่ประกอบการ ของอาคารศูนย์การค้า : กรณีตัวอย่าง ศูนย์การค้าเซ็ลทรัล พลาซา
ปี พ.ศ. 2529
24 แนวทางการกำหนดที่ตั้งการจัดผังบริเวณ และการจัดพื้นที่อาคารศาลากลาง
25 การประเมินอาคารหอพักนักศึกษาวิทยาเขตศาลายา ทับแก้วและกำแพงแสน : สภาพพฤติกรรมของผู้อยู่
ปี พ.ศ. 2528
26 วิธีการวิเคราะห์รูปแบบทางเลือกอาคารตามความสัมพันธ์ด้านการลงทุน : กรณีศึกษาอาคารสำนักงาน
27 การประเมินอาคารศูนย์ฝึกวิชาชีพ : ผลกระทบของสภาพพื้นที่ใช้สอยต่อผู้ใช้
ปี พ.ศ. 2527
28 การประเมินอาคารสำนักงานราชการ : การศึกษากรณีตัวอย่างอาคารสำนักงบประมาณ เฉพาะส่วนพื้นที่ใช้สอยหลัก
ปี พ.ศ. 2526
29 โครงสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพขององค์ประกอบชุมชนที่อยู่อาศัย ระดับตำบล : การศึกษากรณีตัวอย่าง
30 การศึกษาเปรียบเทียบความพอใจระหว่างผู้อยู่อาศัยในแฟลตกับเรือนแถว : กรณีโครงการเคหะชุมชนบางบัว 2
ปี พ.ศ. 2525
31 การวิเคราะห์โปรแกรมการออกแแบบทางสถาปัตยกรรมด้วยทฤษฎีโปรแกรมเชิงเส้น : การหาสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยของโครงการอาคารอเนกหน้าที่ใช้สอย
32 โครงการและงานออกแบบอาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33 การศึกษาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมกายภาพภายนอกอาคาร ของชุมชนบ้านพักอาศัยหนาแน่นในเมือง : ตัวอย่างการศึกษาชุมชนมักกะสัน
ปี พ.ศ. 2524
34 อิทธิพลของสภาพแวดล้อมกานภาพภายในสำนักงาน ที่มีต่อพฤติกรรมของผู้ใช้ : การศึกษากรณีตัวอย่างอาคารสำนักงานใหญ่ ของธนาคารกสิกรไทยและธนาคารศรีนคร
35 การวางผังมหาวิทยาลัยและแผนผังแม่บท มหาวิทยาลัยขอนแก่น
36 แนวโน้มการพัฒนาเคหการในเขตกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ)
ปี พ.ศ. 2523
37 อิทธิพลของลักษณะทางกายภาพของเคหชุมชนเมือง ที่มีต่อความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้อยู่อาศัย : การศึกษาชุมชนที่มีถนนแบบปลายตันกับแบบตาราง
38 การศึกษาพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ : กรณีตัวอย่างอาคารที่พักอาศัยสำหรับผู้มีรายได้ต่ำที่ชุมชนบางแค
ปี พ.ศ. 2522
39 โครงการย้ายและการออกแบบผังแม่บทวิทยาลัยอุเทนถวาย
ปี พ.ศ. 2520
40 การศึกษาระบบก่อสร้างสำเร็จสำหรับบ้านพักอาศัย
41 โครงการศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2519
42 การออกแบบพิกัดสำหรับอาคารของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2518
43 แนวทางการพัฒนาเกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยว