ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิภา แซ่เซี้ย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประณีต ส่งวัฒนา 18
2 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 15
3 หทัยรัตน์ แสงจันทร์ 10
4 ประนอม หนูเพชร 5
5 วิรัช ทวีปรีดา 4
6 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 4
7 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 4
8 พนิดา เตชะโต 3
9 แวเย๊าะ แวหะมะ 3
10 จูรี่ คอลซิดราย 3
11 ถนอม ภิบาลศักดิ์ 3
12 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
13 เนตรนภา คู่พันธวี 3
14 รัดใจ เวชประสิทธิ์ 3
15 ศศิธร มุกประดับ 3
16 สุดศิริ หิรัญชุณหะ 2
17 ขนิษฐา นาคะ 2
18 โอภาส เกาไศยาภรณ์ 1
19 อรวรรณ หนูแก้ว 1
20 ชนนท์ กองกมล 1
21 โชติกา ภูชัยศิริ 1
22 จินตนา ดำเกลี้ยง 1
23 จารุวรรณ กฤตย์ประชา 1
24 อารี นุ้ยบ้านด่าน 1
25 งบประมาณแผ่นดิน 1
26 สุพัตรา อุปนิสากร 1
27 ทิพวรรณ รมณารักษ์ 1
28 ปริศนา อัตถาผล 1
29 วิภาวี นิตยานันทะ 1
30 วิมล ภคธีรเธียร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 5
2 2560 1
3 2559 1
4 2557 2
5 2556 1
6 2555 2
7 2554 2
8 2553 1
9 2551 2
10 2550 1
11 2549 2
12 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนารูปแบบการเคลื่อนย้ายและส่งต่อแบบครบวงจรสำหรับกลุ่มเปราะบางในสถานการณ์ภัยพิบัติ
2 ประสิทธิผลของเบาะรองนั่งยางพาราป้องกันการเกิดแผลกดทับ:การเปรียบเทียบเชิงทดลอง
3 การพัฒนาการเรียนรู้แบบร่วมมือที่บูรณาการกิจกรรมแบบจิ๊กซอว์ในรายวิชาสถิติสำหรับ พยาบาลเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะการเรียนรู้แบบชี้นำตนเองของนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 Prevalence and Outcomes Management of Patients with Non-Traumatic Hypotension in Emergency Department
5 การพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพแบบครบวงจรตามบริบทวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้บาดเจ็บไทย
ปี พ.ศ. 2560
6 ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางและคุณลักษณะการเรียนรู้แบบชี้นำตนเองของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
ปี พ.ศ. 2559
7 ประสิทธิผลของเบาะรองนั่งยางพาราป้องกันการเกิดแผลกดทับ:การเปรียบเทียบเชิงทดลอง
ปี พ.ศ. 2557
8 พัฒนารูปแบบระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในพื้นที่ชายแดนห้าจังหวัดภาคใต้
9 คุณภาพชีวิต การจัดการตนเองและความต้องการการดูแลของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวหลังจำหน่าย (โครงการวิจัยภายใต้หน่วยวิจัยพัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ)
ปี พ.ศ. 2556
10 เปรียบเทียบผลของโปรแกรมการนวดเท้าและการใช้เครื่องบีบไล่เลือดเป็นจังหวะต่อการป้องกันการเกิดภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำในผู้ป่วยวิกฤตและอุบัติเหตุ
ปี พ.ศ. 2555
11 คุณภาพชีวิต การจัดการตนเองและความต้องการการดูแลของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวหลังจำหน่าย (โครงการวิจัยภายใต้หน่วยวิจัยพัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ)
12 พัฒนารูปแบบระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในพื้นที่ชายแดนห้าจังหวัดภาคใต้
ปี พ.ศ. 2554
13 การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ
14 การเปรียบเทียบคุณสมบัติการกระจายแรงกดทับและอุณหภูมิผิวหนังของเบาะรองนั่งที่ทำด้วยยางพาราและโฟมที่หุ้มด้วยเสื่อกระจูด
ปี พ.ศ. 2553
15 สังเคราะห์องค์ความรู้และระบบการจัดการดูแลต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในภาคใต้ (โครงการวิจัย ภายใต้หน่วยวิจัย พัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ)
ปี พ.ศ. 2551
16 ผลของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้และการปฏิบัติการทำแผลของนักศึกษาพยาบาล
17 การพัฒนาแนวปฏิบัติในการประเมินสภาพแรกรับผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (ชื่อเดิม การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินสภาพผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ)
ปี พ.ศ. 2550
18 ผลของการฝึกปฏิบัติสมาธิแบบวิปัสสนากรรมฐานต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาล มอ.
ปี พ.ศ. 2549
19 สถานภาพการดำเนินงานวิจัยและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการทำวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้ของพยาบาลหลังสำเร็จหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20 เปรียบเทียบอุณหภูมิผิวหนังบริเวณก้นกบในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพขณะที่นอนบนเบาะโรงพยาบาลและบนเสื่อกระจูด