ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิภา อุตมฉันท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วิภา อุดมฉันท์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
2 สุกัญญา สุดบรรทัด 2
3 รุ่งรัตน์ ศิริกิจวัฒนา 2
4 วิภา อุตมฉันท์ 2
5 ศาลินา นิ่มตระกูล 1
6 บุษกร โกศลศิริลักษณ์ 1
7 ชวนวล คณานุกูล 1
8 วรางค์ลักษณ์ ประยูรวงศ์ 1
9 ปิยะธิดา นีละคุปต์ 1
10 บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ 1
11 สุดาวีณ์ พัฒนพิสุทธิชัย 1
12 ณัฐิกานต์ ม่วงประไพ 1
13 วีรชัย วงศ์วีรพัฒนากุล 1
14 ประสิทธิ์ศักดิ์ เทวพิทักษ์ 1
15 พรเพ็ญ พยัตยากุล 1
16 ฐิติชยา นุตพงษ์ 1
17 แสนดี สีสุทธิโพธิ์ 1
18 ดารากาญจน์ ทองลิ่ม 1
19 จุฑาภา ยศสุนทรากุล, 2512- 1
20 อังคณา วิชาดากุล 1
21 มณีรัตน์ เชิงชวโน 1
22 อัญชิสา พานิชศิริ 1
23 ปริยานุช ห้องสำเริง 1
24 เรณู รัตนประเสริฐ 1
25 ใจทิพย์ ศรีประกายเพ็ชร 1
26 ศศิธร อิทธานุเวคิน 1
27 สุกัลยา คงประดิษฐ์, 2524- 1
28 สุชาดา สัจจสันถวไมตรี 1
29 ชัชวนันท์ สันธิเดช 1
30 จเลิศ เจษฎาวัลย์ 1
31 ดนัยนพ เกราะทอง 1
32 ธิดารัตน์ รักประยูร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2547 2
2 2546 9
3 2545 2
4 2544 4
5 2543 4
6 2542 3
7 2541 1
8 2539 2
9 2538 6
10 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 โครงสร้างองค์กรของเว็บไซต์ที่ให้บริการฟังเพลงออนไลน์แบบ On-demand
2 ความพึงพอใจและการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้ฟังที่มีต่อรายการ "ไฮไฟประดับยนต์" ของสถานีวิทยุ สวพ.91
ปี พ.ศ. 2546
3 พฤติกรรมในการแสวงหาข้อมูล ความสามารถในการใช้ และประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชน ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
4 การศึกษาบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนจีนผ่านรูปแบบการนำเสนอ เนื้อหา และประเภทรายการโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ CCTV-4
5 การเสนอข่าวโทรทัศน์คดี "ซุกหุ้น" ของนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร
6 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภายหลังเกิดเหตุวินาศกรรมในสหรัฐอเมริกา 11 กันยายน พ.ศ. 2544
7 พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ของคนญี่ปุ่นที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
8 การใช้และคุณลักษณะของผู้ใช้คาราโอเกะในห้องรวม ห้องส่วนตัว และคาราโอเกะบ็อกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร
9 กระบวนการตรวจพิจารณาเนื้อหารายการของสถานีโทรทัศน์ยูบีซี
10 ความคิดเห็นของอาจารย์ในสาขานิเทศศาสตร์ต่อการปฏิรูปสื่อกระจายเสียง
11 ผลกระทบของสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ข้ามพรมแพนระหว่างไทย-ลาว
ปี พ.ศ. 2545
12 60 ปีของบทบาทวิทยุบีบีซี ภาคภาษาไทยในบริบทของสังคมไทย
13 การเผยแพร่วัฒนธรรมวัยรุ่นญี่ปุ่นผ่านสื่อในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
14 กระบวนการแสวงหาข้อมูลสารสนเทศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.
15 การเปิดรับสื่อกับขวัญและกำลังใจของพนักงานธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) หลังการควบรวมกิจการ
16 การวิเคราะห์การใช้สื่อโทรทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โครงเรียนนนทรีวิทยา ตามระดับความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี
17 การใช้สื่อของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)
ปี พ.ศ. 2543
18 ทัศนคติของผู้รับสารและผลกระทบที่เกิดจากสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ข้ามพรมแดนไทย-ลาว : รายงานผลการวิจัย
19 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดภาพยนตร์อเมริกันของ บริษัทผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
20 พฤติกรรมการรับสื่อโทรทัศน์ของเด็กในครอบครัวที่มีอาชีพประมง
21 รายการวิทยุกระจายเสียงภาคภาษาชาวเขา 6 ภาษา ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2542
22 การเปิดรับสื่อวิทยุ-โทรทัศน์จากสปป.ลาว ของผู้รับสารตามแนวชายแดนไทย
23 ทัศนะของนักจิตวิทยาต่อเนื้อหาสื่อวิดีโอเกม และผลกระทบที่มีต่อเยาวชน
24 พฤติกรรมการเล่นและเครือข่ายการสื่อสารของผู้เล่นหวยใต้ดิน
ปี พ.ศ. 2541
25 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรพัฒนาเอกชนไทยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต
ปี พ.ศ. 2539
26 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการแสวงหาข่าวสารของนักลงทุนในหลักทรัพย์
27 การวิเคราะห์ประสิทธิผลวารสาร "เครือซิเมนต์ไทย" ของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ปี พ.ศ. 2538
28 ปัจจัยที่มีผลต่อความนิยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และแนวโน้มการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย
29 การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ และประสิทธิผลการสร้างภาพลักษณ์ของโครงการดาวเทียมไทยคม
30 พัฒนาการของ อ.ส.ม.ท. ในฐานะองค์กรข่าวสารของรัฐ
31 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโทรทัศน์ระบบ VHF และเคเบิลทีวีในประเทศไทยที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีของดาวเทียมไทยคม
32 พัฒนาการและแนวโน้มของอุตสาหกรรมสื่อมวลชน : การวิเคราะห์บริษัท ผู้จัดการ จำกัด (มหาชน)
33 สำนักข่าวจิจิ เพรส และบทบาทที่มีต่อชุมชนคนญี่ปุ่นในประเทศไทย